With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2004/621/EC of 26 August 2004 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China
Entscheidung der Kommission vom 26. August 2004 zur Änderung der Entscheidung 2002/994/EG über Schutzmaßnahmen betreffend aus China eingeführte Erzeugnisse tierischen Ursprungs (2004/621/EG)
Commission Regulation (EC) No 1492/2004 of 23 August 2004 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals, the trade and importation of semen and embryos of ovine and caprine animals and specified risk material
Verordnung (EG) Nr. 1492/2004 der Kommission vom 23. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Maßnahmen zur Tilgung transmissibler spongiformer Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1492/2004 frá 23. ágúst 2004 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar ráðstafanir til að útrýma smitandi heilahrörnun í nautgripum, sauðfé og geitum, viðskipti með og innflutning á sæði og...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/2004 av 23. august 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til tiltak for utryddelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati hos storfe, sau og geit, handel med og innførsel av sæd og...
Commission Decision 2004/614/EC of 24 August 2004 concerning protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in the Republic of South Africa
Entscheidung der Kommission vom 24. August 2004 mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hochpathogene Geflügelpest in der Republik Südafrika (2004/614/EG)
Commission Decision 2004/606/EC of 20 August 2004 amending for the second time Decision 2004/122/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in several Asian countries
Entscheidung der ?ommission vom 20. August 2004 zur zweiten Änderung der Entscheidung 2004/122/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die Geflügelpest in bestimmten asiatischen Ländern (2004/606/EG)
Commission Regulation (EC) No 1481/2004 of 19 August 2004 amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1481/2004 der Kommission vom 19. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1481/2004 frá 19. ágúst 2004 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum . . 122 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr....
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1481/2004 av 19. august 2004 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Decision 2004/608/EC of 19 August 2004 amending Commission Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries
Entscheidung der Kommission vom 19. August 2004 zur Änderung der Entscheidung 2001/881/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Tieren und tierischen Erzeugnissen zugelassenen Grenzkontrollstellen (2004/608/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. ágúst 2004 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir heilbrigðiseftirlit dýralæknis með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum (2004/608/...
Kommisjonsvedtak av 19. august 2004 om endring av kommisjonsvedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar som er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar (2004/608/EF)
Commission Regulation (EC) No 1472/2004 of 18 August 2004 amending Regulation (EC) No 1874/2003 approving the national scrapie control programmes of certain Member States, and defining additional guarantees, and granting derogations concerning breeding programmes for TSE resistance in sheep pursuant to Decision 2003/100/EC
Verordnung (EG) Nr. 1472/2004 der Kommission vom 18. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1874/2003 zur Genehmigung der nationalen Programme bestimmter Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Traberkrankheit, zur Festlegung zusätzlicher Garantien sowie zur Gewährung von...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1472/2004 av 18. august 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1874/2003 om godkjenning av dei nasjonale programma for motkjemping av skrapesjuke i visse medlemsstatar, og om fastlegging av tilleggsgarantiar for avlsprogram for resistens mot TSE hjå...
Commission Regulation (EC) No 1471/2004 of 18 August 2004 amending Annex XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the import of cervid products from Canada and the United States
Verordnung (EG) Nr. 1471/2004 der Kommission vom 18. August 2004 zur Änderung des Anhangs XI der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr von Hirscherzeugnissen aus Kanada und den Vereinigten Staaten(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1471/2004 frá 18. ágúst 2004 um breytingu á XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar innflutning á hjartardýraafurðum frá Kanada og Bandaríkjunum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1471/2004 av 18. august 2004 om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til import av hjortekjøttprodukter fra Canada og De forente stater
Commission Decision 2004/609/EC of 18 August 2004 amending Annex I to Decision 2003/804/EC authorising certain third countries for the export of live molluscs for further growth, fattening or relaying in Community waters
Entscheidung der Kommission vom 18. August 2004 zur Änderung von Anhang I der Entscheidung 2003/804/EG hinsichtlich der Zulassung bestimmter Drittländer zur Ausfuhr von zur Weiterzucht, Ausmast oder Umsetzung in Gemeinschaftsgewässern bestimmten lebenden Weichtieren (2004/609/EG)
Commission Regulation (EC) No 1463/2004 of 17 August 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Sacox 120 microGranulate in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1463/2004 der Kommission vom 17. August 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und andere Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes «Sacox 120 microGranulat» in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1463/2004 frá 17. ágúst 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið sakox-120-örkyrni sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Sacox 120 microGranulate, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1464/2004 of 17 August 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Monteban in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1464/2004 der Kommission vom 17. August 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und anderer Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes «Monteban» in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1464/2004 frá 17. ágúst 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið monteban sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1464/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Monteban, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1465/2004 of 17 August 2004 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1465/2004 der Kommission vom 17. August 2004 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1465/2004 frá 17. ágúst 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1465/2004 av 17. august 2006 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1453/2004 of 16 August 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1453/2004 der Kommission vom 16. August 2004 zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung für unbegrenzte Zeit(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1453/2004 frá 16. ágúst 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004 av 16. august 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1455/2004 of 16 August 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Avatec 15 % in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1455/2004 der Kommission vom 16. August 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und andere Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes «Avatec 15 %» in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1455/2004 frá 16. ágúst 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið Avatec 15%, sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1455/2004 av 16. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Avatec 15 %, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1450/2004 of 13 August 2004 implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of Community statistics on innovation
Verordnung (EG) Nr. 1450/2004 der Kommission vom 13. August 2004 zur Durchführung der Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Innovation(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1450/2004 frá 13. ágúst 2004 um framkvæmd ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1608/2003/EB um gerð og þróun hagskýrslna Bandalagsins um nýjungar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1450/2004 av 13. august 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF med hensyn til utarbeiding og utvikling av fellesskapsstatistikker over nyskaping
Commission Decision 2004/594/EC of 10 August 2004 concerning protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in the Republic of South Africa
Entscheidung der Kommission vom 10. August 2004 mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hochpathogene Geflügelpest in der Republik Südafrika (2004/594/EG)
Commission Regulation (EC) No 1427/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Verordnung (EG) Nr. 1427/2004 der Kommission vom 9. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein und zur Einführung eines Gemeinschaftskodex der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1427/2004 frá 9. ágúst 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1622/2000 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1493/1999 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins og settar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1427/2004 av 9. august 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for...
Commission Regulation (EC) No 1428/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Verordnung (EG) Nr. 1428/2004 der Kommission vom 9. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein und zur Einführung eines Gemeinschaftskodex der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1428/2004 frá 9. ágúst 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1622/2000 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1493/1999 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins og settar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1428/2004 av 9. august 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for...
Commission Regulation (EC) No 1429/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
Verordnung (EG) Nr. 1429/2004 der Kommission vom 9. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 753/2002 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates hinsichtlich der Beschreibung, der Bezeichnung, der Aufmachung und des Schutzes bestimmter...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1429/2004 frá 9. ágúst 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 753/2002 um tilteknar reglur við beitingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1493/1999 að því er varðar lýsingu, heiti, framsetningu og vernd tiltekinna vínafurða
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1429/2004 av 9. august 2004 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 av 29. april 2002 om fastsettelse av visse regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og...
Commission Decision 2004/591/EC of 2 August 2004 amending Decision 97/467/EC as regards the inclusion of one establishment in Iceland for farmed game meat and one establishment in Botswana for ratite meat in provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import such products
Entscheidung der Kommission vom 2. August 2004 zur Änderung der Entscheidung 97/467/EG zwecks Aufnahme eines Zuchtwildfleisch erzeugenden Betriebs in Island und eines Laufvogelfleisch erzeugenden Betriebs in Botsuana in die vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen...
Commission Decision 2004/595/EC of 29 July 2004 establishing a model health certificate for the importation into the Community for trade of dogs, cats and ferrets
Entscheidung der Kommission vom 29. Juli 2004 mit einer Mustergesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von Hunden, Katzen und Frettchen zu Handelszwecken in die Gemeinschaft (2004/595/EG)
Kommisjonsvedtak av 29. juli 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for import til Fellesskapet av hunder, katter og ildrer beregnet på handel (2004/595)
Commission Regulation (EC) No 1356/2004 of 26 July 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Elancoban in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1356/2004 der Kommission vom 26. Juli 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und andere Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes «Elancoban» in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1356/2004 frá 26. júlí 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið elankóban sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1356/2004 av 26. juli 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Elancoban, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Decision 2004/620/EC of 26 July 2004 amending Annexes I and II to Council Decision 79/542/EEC as regards model certificates relating to the importation of bovine animals for slaughter and bovine, ovine and caprine fresh meat
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2004 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 79/542/EWG des Rates hinsichtlich der Musterbescheinigungen für die Einfuhr von Schlachtrindern sowie von frischem Rind-, Schaf- und Ziegenfleisch (2004/620/EG)
Commission Decision 2004/616/EC of 26 July 2004 establishing the list of approved semen collection centres for imports of equine semen from third countries
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2004 zur Festlegung des Verzeichnisses der für die Einfuhr von Equidensperma aus Drittländern zugelassenen Entnahmestationen (2004/616/EG)
Commission Decision 2004/623/EC of 23 July 2004 amending Decision 2003/804/EC as regards imports of live molluscs for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 23. Juli 2004 zur Änderung der Entscheidung 2003/804/EG in Bezug auf die Einfuhr lebender Weichtiere zum Verzehr (2004/623/EG)

I have a