With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 23 March 2011 implementing Council Directive 2002/55/EC as regards conditions under which the placing on the market of small packages of mixtures of standard seed of different vegetable varieties belonging to the same species may be authorised
Beschluss der Kommission vom 23. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2002/55/EG des Rates in Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen das Inverkehrbringen von Kleinpackungen mit Mischungen von Standardsaatgut verschiedener Gemüsesorten der gleichen Art gestattet werden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2011 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2002/55/EB að því er varðar skilyrði fyrir því að veita leyfi til að setja á markað litlar pakkningar með blöndum af stöðluðu fræi af mismunandi grænmetisyrkjum sem tilheyra sömu tegund (tilkynnt...
Kommisjonsbeslutning av 23. mars 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til vilkår for å bringe i omsetning småpakninger med blandinger av standardfrø av forskjellige grønnsaksorter som tilhører samme art (2011/180/EU)
Commission Decision 2011/164/EU of 16 March 2011 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum aestivum not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Beschluss der Kommission vom 16. März 2011 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Triticum aestivum (2011/164/EU)
Commission Decision of 21 January 2011 amending Decision 2010/468/EU providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the national catalogues of varieties of the Member States
Beschluss der Kommission vom 21. Januar 2011 zur Änderung des Beschlusses 2010/468/EU über das vorübergehende Inverkehrbringen bestimmter Sorten von Avena strigosa Schreb., die nicht im Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder in den einzelstaatlichen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. janúar 2011 um breytingu á ákvörðun 2010/468/ESB um tímabundna setningu yrkja af Avena strigosa Schreb., sem ekki eru í sameiginlegu skránni yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði eða í landsskrám aðildarríkjanna yfir yrki, á markað (...
Kommisjonsavgjerd av 21. januar 2011 om endring av avgjerd 2010/468/EU om mellombels marknadsføring av visse sortar av Avena strigosa Schreb. som ikkje er førte opp i den felles sortslista for jordbruksvekstar eller i dei nasjonale sortslistene i medlemsstatane (2011/43/EU)
Commission Decision 2010/680/EU of 9 November 2010 releasing Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom from the obligation to apply to certain species Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 1999/105/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, forest reproductive material, beet seed, vegetable seed and seed of oil and fibre plants respectively
Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 zur Entbindung Bulgariens, Dänemarks, Deutschlands, Estlands, Finnlands, Frankreichs, Irlands, Lettlands, Litauens, Maltas, der Niederlande, Polens, Schwedens, der Slowakei, Sloweniens, Spaniens, der Tschechischen Republik, des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. nóvember 2010 um að leysa Búlgaríu, Tékkland, Danmörku, Þýskaland, Eistland, Írland, Spán, Frakkland, Kýpur, Lettland, Litháen, Möltu, Holland, Pólland, Slóveníu, Slóvakíu, Finnland, Svíþjóð og Bretland undan þeirri skyldu að beita, að því...
Kommisjonsavgjerd av 9. november 2010 om fritak for Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket for plikta til å...
Commission Decision 2010/667/EU of 4 November 2010 amending Decision 2007/66/EC on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC
Beschluss der Kommission vom 4. November 2010 zur Änderung der Entscheidung 2007/66/EG über einen zeitlich begrenzten Versuch im Rahmen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut im Hinblick auf die Erhöhung des Höchstgewichts einer Partie (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 2007/66/EB um tímabundna tilraun varðandi aukningu á hámarksþyngd vörueiningar fræs tiltekinna fóðurjurta samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2010) 7474) (2010/667/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 4. november 2010 om endring av vedtak 2007/66/EF om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF (2010/667/EU)
Commission Decision 2010/468/EU of 27 August 2010 providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the national catalogues of varieties of the Member States
Beschluss der Kommission vom 27. August 2010 über das vorübergehende Inverkehrbringen bestimmter Sorten von Avena strigosa Schreb., die nicht im Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder in den einzelstaatlichen Sortenkatalogen der Mitgliedstaaten...
Kommisjonsavgjerd av 27. august 2010 om mellombels marknadsføring av visse sortar av Avena strigosa Schreb. som ikkje er førte opp i den felles sortslista for jordbruksvekstar eller i dei nasjonale sortslistene i medlemsstatane (2010/468/EU)
Commission Decision 2010/377/EU of 7 July 2010 releasing Estonia from certain obligations to apply Council Directives 66/402/EEC and 2002/57/EC in respect of Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch and Helianthus annuus L.
Beschluss der Kommission vom 7. Juli 2010 zur Entbindung Estlands von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinien 66/402/EWG und 2002/57/EG des Rates in Bezug auf Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch und Helianthus annuus L. (2010/377/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2010 um að leysa Eistland undan tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipunum ráðsins 66/402/EBE og 2002/57/EB að því er varðar Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L. (2010/377/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 7. juli 2010 om fritak for Estland for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF og 2002/57/EF med hensyn til Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L. (2010/377/EU)
Commission Decision 2010/198/EU of 6 April 2010 releasing Latvia from certain obligations to apply Council Directives 66/402/EEC and 2002/57/EC in respect of Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch and Helianthus annuus L.
Beschluss der Kommission vom 6. April 2010 zur Entbindung Lettlands von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinien 66/402/EWG und 2002/57/EG des Rates in Bezug auf Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch und Helianthus annuus L. (2010/198/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. april 2010 om fritak for Latvia for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF og 2002/57/EF med hensyn til Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L. (2010/198/EU)
Commission Decision 2009/786/EC of 26 October 2009 releasing the United Kingdom from certain obligations to apply Council Directive 66/402/EEC in respect of Avena strigosa Schreb.
Entscheidung der Kommission vom 26. Oktober 2009 zur Freistellung des Vereinigten Königreichs von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates hinsichtlich Avena strigosa Schreb. (2009/786/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. október 2009 sem leysir Breska konungsríkið undan tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar Avena strigosa Schreb. (2009/786/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. oktober 2009 om fritak for Det forente kongerike for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til Avena strigosa Schreb (2009/786/EF)
Commission Decision of 9 February 2009 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC to determine whether certain species not listed in Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC or 2002/57/EC fulfil the requirements for being included in Article 2(1)(A) of Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 9. Februar 2009 zur Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs mit bestimmten Ausnahmeregelungen für den Verkehr mit Saatgutmischungen, die zur Nutzung als Futterpflanzen gemäß der Richtlinie 66/401/EWG des Rates bestimmt sind, um...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2009 um skipulagningu tímabundinnar tilraunar með tilteknar undanþágur á markaðssetningu fræblandna, sem nota á til ræktunar fóðurjurta samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE, til að ákvarða hvort tilteknar tegundir, sem eru ekki á...
Kommisjonsvedtak av 9. februar 2009 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF for å fastslå om visse arter som ikke er oppført i rådsdirektiv 66/401/EØF,...
Commission Decision 2008/973/EC of 15 December 2008 amending Council Directive 2002/56/EC as regards the date laid down in Article 21(3) until which Member States are authorised to extend the validity of decisions concerning equivalence of seed potatoes from third countries
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 2008 zur Änderung der Richtlinie 2002/56/EG des Rates hinsichtlich des Datums gemäß Artikel 21 Absatz 3, bis zu dem die Mitgliedstaaten die Gültigkeitsdauer der Beschlüsse über die Gleichwertigkeit von Pflanzkartoffeln aus...
Commission Decision 2008/462/EC of 16 June 2008 releasing Bulgaria, Slovakia and the United Kingdom from certain obligations to apply Council Directive 66/401/EEC in respect of Galega orientalis Lam.
Entscheidung der Kommission vom 16. Juni 2008 zur Freistellung Bulgariens, der Slowakei und des Vereinigten Königreichs von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinie 66/401/EWG des Rates hinsichtlich Galega orientalis Lam. (2008/462/EG)
Kommisjonsvedtak av 16. juni 2008 om fritak for Bulgaria, Slovakia og Det sameinte kongeriket for visse krav om å nytte rådsdirektiv 66/401/EØF med omsyn til Galega orientalis Lam. [meldt under nummeret K(2008) 2664] (2008/462/EF)
Commission Decision 2007/852/EC of 13 December 2007 amending Decision 2005/5/EC as regards Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis under Council Directive 2002/55/EC
Entscheidung der Kommission vom 13. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/5/EG im Hinblick auf gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial von Asparagus officinalis gemäß der Richtlinie 2002/55/EG des Rates (2007/852/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. desember 2007 om endring av vedtak 2005/5/EF med hensyn til sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF (2007/852/EF)
Commission Decision 2007/853/EC of 13 December 2007 on the continuation in the year 2008 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis under Council Directive 2002/55/EC started in 2005
Beschluss der Kommission vom 13. Dezember 2007 zur Fortführung der 2005 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial von Asparagus officinalis gemäß der Richtlinie 2002/55/EG des Rates im Jahr 2008 (2007/853/EG)
Kommisjonsbeslutning av 13. desember 2007 om videreføring i 2008 av sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis som ble innledet i 2005 i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF (2007/853/EF)
Commission Decision 2007/321/EC of 2 May 2007 releasing the United Kingdom from certain obligations for the marketing of vegetable seed under Council Directive 2002/55/EC
Entscheidung der Kommission vom 2. Mai 2007 zur Entbindung des Vereinigten Königreichs von einigen Verpflichtungen der Richtlinie 2002/55/EG des Rates über den Verkehr mit Gemüsesaatgut (2007/321/EG)
Kommisjonsvedtak av 2. mai 2007 om fritak for Det sameinte kongeriket for visse krav med omsyn til marknadsføring av grønsakfrø i medhald av rådsdirektiv 2002/55/EF
Commission Decision 2007/329/EC of 2 May 2007 laying down transitional measures derogating from Council Directive 2002/53/EC as regards the marketing of seed of Helianthus annuus of varieties which have not been assessed as resistant to Orobanche spp., by reason of the accession of Bulgaria
Entscheidung der Kommission vom 2. Mai 2007 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen aufgrund des Beitritts Bulgariens, die von der Richtlinie 2002/53/EG des Rates abweichen und das Inverkehrbringen des Saat- und Pflanzguts von Sonnenblumensorten ( Helianthus annuus ) betreffen,...
Kommisjonsvedtak av 2. mai 2007 om fastsetjing av overgangsføresegner om unntak frå rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til omsetning av frø frå Helianthus annuus av sortar som ikkje vert rekna for å vere motstandsdyktige mot Orobanche spp., på grunn av tilmeldinga av Bulgaria (...
Commission Decision 2007/328/EC of 30 April 2007 providing for the temporary marketing of certain seed potatoes not satisfying the requirements of Council Directive 2002/56/EC
Entscheidung der Kommission vom 30. April 2007 zur Genehmigung des vorübergehenden Inverkehrbringens bestimmter Pflanzkartoffeln, die die Bestimmungen der Richtlinie 2002/56/EG des Rates nicht erfüllen (2007/328/EG)
Commission Decision 2007/66/EC of 18 December 2006 on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2006 über einen zeitlich begrenzten Versuch im Rahmen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut im Hinblick auf die Erhöhung des Höchstgewichts einer Partie
Kommisjonsvedtak av 18. desember 2006 om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF (2007/66/EF)
Commission Decision 2007/69/EC of 18 December 2006 authorising Romania to postpone the application of certain provisions of Council Directive 2002/53/EC with regard to the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2006 zur Ermächtigung Rumäniens, die Anwendung bestimmter Vorschriften der Richtlinie 2002/53/EG des Rates hinsichtlich des Inverkehrbringens bestimmter Sorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten aufzuschieben
Kommisjonsvedtak av 18. desember 2006 om å gje Romania løyve til å utsetje bruken av visse føresegner i rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til omsetning av frø frå visse sortar av jordbruksvekstrar (2007/69/EF)
Commission Decision 2006/934/EC of 14 December 2006 on the continuation in the year 2007 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis L. under Council Directive 2002/55/EC started in 2005
Beschluss der Kommission vom 14. Dezember 2006 zur Fortführung der 2005 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial von Asparagus officinalis L. gemäß der Richtlinie 2002/55/EG des Rates im Jahr 2007 (2006/934/EG)
Kommisjonsavgjerd av 14. desember 2006 om vidareføring i 2007 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Asparagus officinalis L. i medhald av rådsdirektiv 2002/55/EF som tok til i 2005 (2006/934/EF)
Commission Decision 2006/923/EC of 13 December 2006 on a Community financial contribution for 2006 and 2007 to cover expenditure incurred by Portugal for the purpose of combating Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pinewood nematode)
Entscheidung der Kommission vom 13. Dezember 2006 über eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für 2006 und 2007 zu den Ausgaben Portugals für die Bekämpfung von Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (Kiefernfadenwurm) (2006/923/EG)
Council Decision 2006/545/EC 18 July 2006 on the equivalence of official examination of varieties carried out in Croatia
Entscheidung des Rates vom 18. Juli 2006 über die Gleichstellung der amtlichen Sortenprüfung in Kroatien (2006/545/EG)
Commission Decision 2006/335/EC of 8 May 2006 authorising the Republic of Poland to prohibit on its territory the use of 16 genetically modified varieties of maize with the genetic modification MON 810 listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC
Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2006 zur Ermächtigung der Republik Polen, in ihrem Hoheitsgebiet die Verwendung von sechzehn in den gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten gemäß der Richtlinie 2002/53/EG des Rates eingetragenen Maissorten mit der...
Kommisjonsvedtak av 8. mai 2006 om å gje Republikken Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av 16 genmodifiserte maissortar i MON 810-linja som er førde opp den felles sortslista for jordbruksvekstrar i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF (2006/335/EF)
Commission Decision 2006/338/EC of 8 May 2006 authorising the Republic of Poland to prohibit on its territory the use of certain varieties of maize listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC
Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2006 zur Ermächtigung der Republik Polen, in ihrem Hoheitsgebiet die Verwendung bestimmter Maissorten zu verbieten, die im gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten gemäß der Richtlinie 2002/53/EG des Rates aufgeführt...
Kommisjonsvedtak av 8. mai 2006 om å gje Republikken Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av visse maissortar som er førde opp i den felles sortslista for jordbruksvekstrar i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF (2006/338/EF)
Commission Decision 2005/947/EC of 23 December 2005 on the continuation in the year 2006 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. including mixtures and Asparagus officinalis under Council Directives 66/401/EEC and 2002/55/EC started in 2005
Beschluss der Kommission vom 23. Dezember 2005 zur Fortführung der 2005 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial von Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. einschließlich Mischungen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. desember 2005 um að halda áfram á árinu 2006 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., þ.m.t. blöndur, og Asparagus...
Kommisjonsavgjerd av 23. desember 2005 om vidareføring i 2006 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. medrekna blandingar og Asparagus...

I have a

EEA Seminar - 15 September 2022