With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 8/2010 of 23 December 2009 concerning the authorisation of the serine protease produced by Bacillus licheniformis (DSM 19670) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)
Verordnung (EU) Nr. 8/2010 der Kommission vom 23. Dezember 2009 zur Zulassung von Serin-Protease aus Bacillus licheniformis (DSM 19670) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd., vertreten durch DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 8/2010 frá 23. desember 2009 um að leyfa serínpróteasa, sem er framleiddur með Bacillus licheniformis (DSM 19670), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, umboðsaðili er DSM Nutritional...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 8/2010 av 23. desember 2009 om godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis (DSM 19670) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, representert av DSM...
Commission Regulation (EU) No 9/2010 of 23 December 2009 concerning the authorisation of the endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, ducks and turkeys for fattening (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)
Verordnung (EU) Nr. 9/2010 der Kommission vom 23. Dezember 2009 zur Zulassung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner, Legehennen, Enten und Masttruthühner (Zulassungsinhaber: Danisco Animal Nutrition,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 9/2010 frá 23. desember 2009 um að leyfa endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur, endur og eldiskalkúna (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 9/2010 av 23. desember 2009 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, verpehøner, ender og oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: Danisco...
Commission Regulation (EU) No 1269/2009 of 21 December 2009 amending Regulation (EC) No 243/2007 as regards the minimum content of the feed additive in feed for pigs for fattening
Verordnung (EU) Nr. 1269/2009 der Kommission vom 21. Dezember 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 243/2007 in Bezug auf den Mindestgehalt eines Futtermittelzusatzstoffs in Futtermitteln für Mastschweine
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1269/2009 frá 21. desember 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 243/2007 að því er varðar lágmarksinnihald aukefnis í fóðri fyrir eldissvín
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1269/2009 av 21. desember 2009 om endring av forordning (EF) nr. 243/2007 med omsyn til det lågaste innhaldet av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
Commission Regulation (EU) No 1270/2009 of 21 December 2009 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EU) Nr. 1270/2009 der Kommission vom 21. Dezember 2009 zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln auf unbegrenzte Zeit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1270/2009 frá 21. desember 2009 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1270/2009 av 21. desember 2009 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1161/2009 of 30 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards food chain information to be provided to food business operators operating slaughterhouses
Verordnung (EG) Nr. 1161/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Informationen zur Lebensmittelkette, die den Lebensmittelunternehmern, die Schlachthöfe betreiben...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1161/2009 frá 30. nóvember 2009 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar upplýsingar um matvælaferlið fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja sem reka sláturhús
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1161/2009 av 30. november 2009 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til opplysninger om næringsmiddelkjeden som skal framlegges for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som driver...
Commission Regulation (EC) No 1162/2009 of 30 November 2009 laying down transitional measures for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EG) Nr. 1162/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Festlegung von Übergangsregelungen für die Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004, (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1162/2009 frá 30. nóvember 2009 um bráðabirgðaráðstafanir til framkvæmdar á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009 av 30. november 2009 om fastsettelse av overgangsbestemmelser om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004
Commission Regulation (EC) No 1156/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Verordnung (EG) Nr. 1156/2009 der Kommission vom 27. November 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere empfänglicher Arten vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1156/2009 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Regulation (EC) No 1118/2009 of 20 November 2009 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof
Verordnung (EG) Nr. 1118/2009 der Kommission vom 20. November 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 318/2007 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Einfuhr bestimmter Vogelarten in die Gemeinschaft sowie der dafür geltenden Quarantänebedingungen
Commission Regulation (EC) No 1096/2009 of 16 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for chickens for fattening and the authorisation of a new use of this preparation as a feed additive for ducks (holder of authorisation BASF SE) and amending Regulation (EC) No 1458/2005
Verordnung (EG) Nr. 1096/2009 der Kommission vom 16. November 2009 zur Zulassung einer Enzymzubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus niger (CBS 109.713) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und zur Zulassung einer neuen Verwendung dieser Zubereitung als...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1096/2009 frá 16. nóvember 2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109.713), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og um leyfi fyrir nýrri notkun á þessari blöndu sem...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2009 av 16. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, om godkjenning av en ny bruk av dette preparatet som...
Commission Regulation (EC) No 1091/2009 of 13 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Aveve NV)
Verordnung (EG) Nr. 1091/2009 der Kommission vom 13. November 2009 zur Zulassung einer Enzymzubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma reesei (MUCL 49755) und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase aus Trichoderma reesei (MUCL 49754) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1091/2009 frá 13. nóvember 2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-beta glúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49754), sem...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009 av 13. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff i fôrvarer for...
Commission Regulation (EC) No 1087/2009 of 12 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107) and alpha-amylase produced by Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) as a feed additive for chickens for fattening, for ducks and for turkeys for fattening (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition, legal entity Finnfeeds International Limited)
Verordnung (EG) Nr. 1087/2009 der Kommission vom 12. November 2009 zur Zulassung einer Enzymzubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), Subtilisin aus Bacillus subtilis (ATCC 2107) und Alpha-Amylase aus Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978)...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1087/2009 frá 12. nóvember 2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), súbtilisíni, sem er framleitt með Bacillus subtilis (ATCC 2107), og alfaamýlasa, sem er...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1087/2009 av 12. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) og alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens...
Commission Regulation (EC) No 1088/2009 of 12 November 2009 concerning the authorisation of a new use of an enzyme preparation of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening, poultry for fattening and poultry for laying (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd., represented by DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)
Verordnung (EG) Nr. 1088/2009 der Kommission vom 12. November 2009 zur Zulassung einer neuen Verwendung der Enzymzubereitung 6-Phytase aus Aspergillus oryzae (DSM 17594) als Futtermittelzusatzstoff für Absetzferkel, Mastschweine, Mastgeflügel und Legegeflügel (Zulassungsinhaber...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1088/2009 frá 12. nóvember 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun ensímblöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 17594), sem fóðuraukefni fyrir smágrísi sem búið er að venja undan, eldissvín, alifugla sem eru aldir...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1088/2009 av 12. november 2009 om godkjenning av ny bruk av et enzympreparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser, oppfôringssvin, oppfôringsfjørfe og eggleggende fjørfe (...
COM(2008) 345
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum)
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)
Commission Regulation (EC) No 910/2009 of 29 September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for horses (holder of authorisation Lallemand SAS)
Verordnung (EG) Nr. 910/2009 der Kommission vom 29. September 2009 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks der Zubereitung Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als Futtermittelzusatzstoff für Pferde (Zulassungsinhaber Lallemand SAS)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)
Commission Regulation (EC) No 911/2009 of 29 September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for salmonids and shrimps (holder of authorisation Lallemand SAS)
Verordnung (EG) Nr. 911/2009 der Kommission vom 29. September 2009 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks der Zubereitung Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für Salmoniden und Garnelen (Zulassungsinhaber Lallemand SAS)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av ny bruk av preparatet Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for laksefisker og reker (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS)
Commission Regulation (EC) No 902/2009 of 28 September 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (CBS 114044) as a feed additive for weaned piglets, chickens for fattening, chickens reared for laying, turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Roal Oy)
Verordnung (EG) Nr. 902/2009 der Kommission vom 28. September 2009 zur Zulassung einer Enzymzubereitung von Endo-1,4-beta-xylanase aus Trichoderma reesei (CBS 114044) als Futtermittelzusatzstoff für entwöhnte Ferkel, Masthähnchen, Junghennen, Masttruthühner und Jungtruthühner (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 902/2009 frá 28. september 2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 114044), sem fóðuraukefni fyrir smágrísi, sem búið er að venja undan, eldiskjúklinga, kjúklinga, sem eru...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 902/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser, oppfôringskyllinger, livkyllinger, oppfôringskalkuner og...
Commission Regulation (EC) No 903/2009 of 28 September 2009 concerning the authorisation of the preparation of Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, represented by Mitsui & Co. Deutschland GmbH)
Verordnung (EG) Nr. 903/2009 der Kommission vom 28. September 2009 zur Zulassung der Zubereitung aus Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERMP 1467) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., vertreten durch Mitsui & Co....
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 903/2009 frá 28. september 2009 um að leyfa blöndu með Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, umboðsaðili er Mitsui & Co. Deutschland...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av preparatet Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert av Mitsui...
Commission Regulation (EC) No 904/2009 of 28 September 2009 concerning the authorisation of guanidinoacetic acid as a feed additive for chickens for fattening
Verordnung (EG) Nr. 904/2009 der Kommission vom 28. September 2009 zur Zulassung von Guanidinoessigsäure als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner
Kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av guanidineddiksyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
Commission Regulation (EC) No 905/2009 of 28 September 2009 amending Regulation (EC) No 537/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)
Verordnung (EG) Nr. 905/2009 der Kommission vom 28. September 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 537/2007 hinsichtlich des Namens des Inhabers der Zulassung für das Fermentationsprodukt von Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 905/2009 frá 28. september 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 537/2007 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir gerjunarafurð Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (Texti sem varðar EES)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 905/2009 av 28. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 537/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)
Commission Regulation (EC) No 885/2009 of 25 September 2009 amending Regulation (EC) No 378/2005 as regards reference samples, fees and the laboratories listed in Annex II
Verordnung (EG) Nr. 885/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 hinsichtlich der Referenzproben, der Gebühren und der in Anhang II aufgelisteten Laboratorien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 885/2009 frá 25. september 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 378/2005 að því er varðar viðmiðunarsýni, þóknanir og rannsóknarstofur sem tilgreindar eru í II. Viðauka
Kommisjonsforordning (EF) nr. 885/2009 av 25. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 378/2005 med hensyn til referanseprøver, gebyrer og laboratoriene oppført i vedlegg II
Commission Regulation (EC) No 886/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for horses (holder of authorisation Alltech France)
Verordnung (EG) Nr. 886/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Zulassung der Zubereitung aus Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als Futtermittelzusatzstoff für Pferde (Zulassungsinhaber Alltech Frankreich)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av preparatet Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: Alltech France)
Commission Regulation (EC) No 887/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of a stabilised form of 25-hydroxycholecalciferol as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, other poultry and pigs
Verordnung (EG) Nr. 887/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Zulassung einer stabilisierten Form von 25-Hydroxycholecalciferol als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner, Masttruthühner, sonstiges Geflügel und Schweine
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 887/2009 frá 25. september 2009 um að leyfa 25-hýdroxýkólekalsíferól í stöðguðu formi sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, eldiskalkúna og aðra alifugla og svín
Kommisjonsforordning (EF) nr. 887/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av en stabilisert form av 25-hydroksykolekalciferol som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, annet fjørfe og svin
Commission Regulation (EC) No 888/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of Zinc chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for chickens for fattening
Verordnung (EG) Nr. 888/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Zulassung von Zinkchelat des Hydroxyanalogs von Methionin als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner
Kommisjonsforordning (EF) nr. 888/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
Commission Regulation (EC) No 896/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for sows (holder of the authorisation Prosol SpA)
Verordnung (EG) Nr. 896/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Futtermittelzusatzstoff für Sauen (Zulassungsinhaber Prosol S.p.A.)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 896/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: Prosol SpA)
Commission Regulation (EC) No 897/2009 of 25 September 2009 amending Regulations (EC) No 1447/2006, (EC) No 186/2007, (EC) No 188/2007 and (EC) No 209/2008 as regards the terms of the authorisation of the feed additive Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47
Verordnung (EG) Nr. 897/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1447/2006, (EG) Nr. 186/2007, (EG) Nr. 188/2007 und (EG) Nr. 209/2008 hinsichtlich der Bedingungen für die Zulassung des Futtermittelzusatzstoffs Saccharomyces cerevisiae...
Reglugerð framkvæmdastjóarninnar (EB) nr. 897/2009 frá 25. september 2009 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1447/2006, (EB) nr. 186/2007, (EB) nr. 188/2007 og (EB) nr. 209/2008 að því er varðar skilmála leyfisins fyrir fóðuraukefninu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47
Kommisjonsforordning (EF) nr. 897/2009 av 25. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 186/2007, (EF) nr. 188/2007 og (EF) nr. 209/2008 med omsyn til vilkåra for godkjenning av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som tilsetjingsstoff i fôrvarer

I have a