With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Delegated Decision (EU) 2017/2113 of 11 September 2017 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards evidence of formal qualifications and the titles of training courses
Delegierter Beschluss (EU) 2017/2113 der Kommission vom 11. September 2017 zur Änderung des Anhangs V der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich von Ausbildungsnachweisen und den Titeln von Ausbildungsgängen
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2113 frá 11. september 2017 um breytingu á V. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB að því er varðar vitnisburð um formlega menntun og hæfi og heiti náms
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. september 2017 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger

I have a