With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 3 February 1997 establishing the formats relating to the database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Entscheidung der Kommission vom 3. Februar 1997 zur Festlegung der Tabellenformate für die Datenbank gemäß der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle (97/138/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/138/EB frá 3. febrúar 1997 þar sem mælt er fyrir um eyðublöð vegna gagnagrunnskerfis samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62//EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsvedtak 97/138/EF av 3. februar 1997 om fastsetjing av skjemaa for databasesystemet i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
Commission Decision of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 1997 zur Festlegung eines Kennzeichnungssystems für Verpackungsmaterialien gemäß der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle (97/129/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/129/EB frá 28. janúar 1997 þar sem mælt er fyrir um auðkenningarkerfi fyrir umbúðaefni samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsvedtak 97/129/EF av 28. januar 1997 om fastsetjing av identifikasjonssystemet for emballasjemateriale i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

I have a

EEA Seminar - 9 March 2023