EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2012/201/EU of 26 March 2012 amending Decision 98/213/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal partition kits
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. März 2012 zur Änderung der Entscheidung 98/213/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für Trennwände (2012/201/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. mars 2012 um breytingu á ákvörðun 98/213/EB um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar skilveggjasamstæður (2012/201/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 26. mars 2012 om endring av vedtak 98/213/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for innvendige skiljevegger (2012/201/EU)
Commission Implementing Decision of 19 April 2012 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially brucellosis-free Member State and of certain regions of Italy, Poland and Portugal as officially tuberculosis-free, brucellosis-free and enzootic-bovine-leukosis-free regions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. April 2012 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der amtlichen Anerkennung Lettlands als von Brucellose freier Mitgliedstaat und bestimmter italienischer, polnischer und portugiesischer Regionen als von...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. april 2012 om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia er offisielt fri for brucellose og at visse regionar i Italia, Polen og Portugal er offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk...
Commission Implementing Decision 2012/249/EU of 7 May 2012 concerning the determination of start-up and shut-down periods for the purposes of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Mai 2012 zur Festlegung der Zeitabschnitte des An- und Abfahrens von Feuerungsanlagen zum Zwecke der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen (2012/249/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/249/ESB frá 7. maí 2012 um ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/249/EU av 7. mai 2012 om fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing i forbindelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Decision 2012/254/EU of 10 May 2012 concerning the non-inclusion of dichlorvos for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document c(2012) 3016)
Beschluss der Kommission vom 10. Mai 2012 über die Nichtaufnahme von Dichlorvos in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/254/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2012 um að færa díklórvos ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/254/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 10. mai 2012 om at diklorvos for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Decision 2012/257/EU of 11 May 2012 concerning the non-inclusion of naled for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2012) 3050)
Beschluss der Kommission vom 11. Mai 2012 über die Nichtaufnahme von Naled in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/257/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 2012 um að færa naleð ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/257/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 11. mai 2012 om at naled for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Implementing Decision of 21 May 2012 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Mai 2012 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG zur Festlegung der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2012/277/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. maí 2012 um breytingu á ákvörðun 2002/840/EB um samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa hlotið viðurkenningu til að geisla matvæli (tilkynnt með númeri C(2012) 3179) (2012/277/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 21. mai 2012 om endring av vedtak 2002/840/EF om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel
Commission Implementing Decision 253/2012 of 10 May 2012 amending Annex II to Council Directive 2004/68/EC as regards the basic general criteria for a territory to be considered free from bluetongue
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Mai 2012 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2004/68/EG des Rates hinsichtlich der allgemeinen Grundkriterien, nach denen ein Gebiet als frei von der Blauzungenkrankheit gilt (2012/253/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. mai 2012 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF når det gjelder de grunnleggende generelle kriteriene for at et område skal anses som fritt for blåtunge (2012/253/EU)
Commission Implementing Decision 304/2012 of 11 June 2012 authorising laboratories in Croatia and in Mexico to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 über die Zulassung von Laboratorien in Kroatien und Mexiko für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2012/304/EU)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om godkjenning av laboratorium i Kroatia og Mexico for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2012/304/EU)
Commission Implementing Decision 303/2012 of 11 June 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von enzootischer Rinderleukose (2012/303/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júní 2012 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (2012/303/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for enzootisk bovin leukose (2012/303/EU)
Commission Decision 2011/141 amending Decision 2007/76/EC implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance
Beschluss der Kommission vom 1. März 2011 zur Änderung der Entscheidung 2007/76/EG zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. mars 2011 um breytingu á ákvörðun 2007/76/EB um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd að því er varðar gagnkvæma aðstoð (...
Kommisjonsbeslutning av 1. mars 2011 om endring av vedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning med hensyn til gjensidig bistand
Commission Implementing Decision 2012/340/EU of 25 June 2012 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prior to basic seed
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2012 über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG des Rates im Hinblick auf die Feldbesichtigung unter amtlicher Überwachung bei...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2012 um skipulagningu tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar akurskoðun undir opinberu eftirliti á stofnfræi og kynbættu fræi af...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. juni 2012 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og foredlet frø fra...
Commission Implementing Decision 2012/450/EU of 27 July 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2012/450/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum (tilkynnt með númeri C(2012) 5187) (2012/450/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. juli 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2012/450/EU)
Commission Implementing Decision 2012/449/EU of 27 July 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Lettlands als frei von enzootischer Rinderleukose (2012/449/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2012 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Lettland sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (2012/449/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. juli 2012 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia er offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Decision 2012/462/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Decision 2002/730/EC concerning technical specifications for interoperability
Beschluss der Kommission vom 23. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidungen 2002/731/EG, 2002/732/EG, 2002/733/EG, 2002/735/EG und 2006/66/EG sowie zur Aufhebung der Entscheidung 2002/730/EG über technische Spezifikationen für die Interoperabilität (2012/462/EU)
Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne
Commission Decision 2012/463/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability
Beschluss der Kommission vom 23. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidungen 2006/679/EG und 2006/860/EG über technische Spezifikationen für die Interoperabilität (2012/463/EU)
Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne
Commission Decision 2012/464/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/861/EC, 2008/163/EC, 2008/164/EC, 2008/217/EC, 2008/231/EC, 2008/232/EC, 2008/284/EC, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU and 2011/314/EU concerning technical specifications for interoperability
Beschluss der Kommission vom 23. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidungen 2006/861/EG, 2008/163/EG, 2008/164/EG, 2008/217/EG, 2008/231/EG, 2008/232/EG und 2008/284/EG sowie der Beschlüsse 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU und 2011/314/EU über technische...
Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF og 2008/284/EF samt beslutning 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for...
Commission Decision 2012/481/EU of 16 August 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper
Beschluss der Kommission vom 16. August 2012 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Druckerzeugnisse (2012/481/EU)
Kommisjonsbeslutning av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk
Commission Implementing Decision 489/2012 of 24 August 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Croatia and Nicaragua
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. August 2012 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Belgien, Österreich, Brasilien, Kolumbien, Kroatien und Nicaragua (2012/489/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. ágúst 2012 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Austurríkis, Belgíu, Brasilíu, Kólumbíu, Króatíu og Níkaragva með tilliti til kúariðu (2012/489/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 24. august 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Austerrike, Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia og Nicaragua (2012/489/EU)
Commission Dcision 2012/498/EU of 17 August 2012 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage
Beschluss der Kommission vom 17. August 2012 zur Änderung der Beschlüsse 2010/2/EU und 2011/278/EU hinsichtlich der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind (2012/498/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. ágúst 2012 um breytingu á ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (2012/498/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 17. august 2012 om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje
Commission Implementing Decision of 21 August 2012 on the adequate protection of personal data by the Eastern Republic of Uruguay with regard to automated processing of personal data
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. August 2012 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in der Republik Östlich des Uruguay im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung personenbezogener...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. ágúst 2012 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ að því er varðar vélræna gagnavinnslu persónuupplýsinga (tilkynnt með númeri C(2012) 5704) (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. august 2012 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Republikken Uruguay i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF med hensyn til elektronisk behandling av personopplysninger
Commission Implementing Decision 2012/505/EU of 17 September 2012 on the recognition of Egypt pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. September 2012 über die Anerkennung Ägyptens gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2012/505/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. september 2012 um viðurkenningu á Egyptalandi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2012/505/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 17. september 2012 om godkjenning av Egypt i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2012/505/EU)
Commission Decision of 20 August 2012 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 14-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 20. August 2012 zur Festsetzung einer neuen Frist für die Einreichung der Unterlagen für bestimmte im Rahmen des Vierzehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zu...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. ágúst 2012 um nýjan frest til að leggja fram málsskjöl fyrir tiltekin efni sem rannsökuð verða í 14 ára vinnuáætluninni sem um getur í 2. (2012/483/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 20. august 2012 om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i henhold til det fjortenårige arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
Commission Implementing Decision 2012/627/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Australia as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und Kontrollrahmens Australiens mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2012/627/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. október 2012 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Ástralíu jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2012/627/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer
Commission Implementing Decision 2012/628/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of the United States of America as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und Kontrollrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2012/628/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. október 2012 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Bandaríkjanna jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2012/628/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer
Commission Implementing Decision 2012/630/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Canada as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und Kontrollrahmens Kanadas mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2012/630/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. október 2012 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Kanada jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2012/630/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement