EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision 2002/813/EC of 3 October establishing, pursuant to Directive 2001/18./EC of the European Parliament and of the Council, the summary notification information format for notification concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms for purposes other than for placing on the market
Entscheidung des Rates vom 3. Oktober 2002 zur Festlegung — gemäß Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates — des Schemas für die Zusammenfassung der Informationen zur Anmeldung einer absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt...
Ákvörðun ráðsins frá 3. október 2002 um eyðublað, samkvæmt tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 2001/18/EB, fyrir samantekt tilkynninga um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær á markað (2002/813/EB)
Rådsvedtak av 3. oktober 2002 om fastsettelse av malen for sammendrag av melding om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer for andre formål enn markedsføring i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF (2002/813/EF)
Commission Decision 2002/840/EC of 23 October 2002 adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Festlegung der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2002/840/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/840/EB frá 23. október 2002 um samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa hlotið viðurkenningu til að geisla matvæli
Kommisjonsvedtak 2002/840/EF av 23. oktober 2002 om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel
COMMISSION DECISION of 23 October 2002 amending Directive 2001/14/EC in respect of the date for changing the working timetable for rail transport
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 2000/14/EG hinsichtlich des Termins für den Wechsel des Netzfahrplans im Eisenbahnverkehr (2002/844/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/844/EB frá 23. október 2002 um breytingu á tilskipun 2001/14/EB að því er varðar dagsetninguna þegar skipt er um tímaáætlun fyrir járnbrautarflutninga
Kommisjonsvedtak 2002/844/EF av 23. oktober 2002 om endring av direktiv 2001/14/EF med hensyn til datoen for overgang til ny ruteplan for jernbanetransport
Commission Decision 2002/984/EC of 16 December 2002 on the continuation of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus and Allium ascalonicum under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC
Beschluss der Kommission vom 16. Dezember 2002 zur Fortführung der gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus und Allium ascalonicum gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/984/EB frá 16. desember 2002 um að halda áfram samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni Gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/...
Kommisjonsbeslutning 2002/984/EF av 16. desember 2002 om videreføring av sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av arter av gressfamilien, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum etter...
Commission Decision 2002/1003/EC of 18 December 2002 laying down minimum requirements for a survey of prion protein genotypes of sheep breeds
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2002 zur Festlegung von Mindestanforderungen an eine Erhebung der Prionprotein-Genotypen von Schafrassen (2002/1003/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/1003/EF av 18. desember 2002 om fastsettelse av minstekrav til en undersøkelse av prionproteingenotyper hos saueraser
COM(2000) 459
Decision No 1145/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on Community incentive measures in the field of employment
Beschluss Nr. 1145/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 über gemeinschaftliche Maßnahmen zum Anreiz im Bereich der Beschäftigung - Erklärung der Kommission
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1145/2002/EB frá 10. júní 2002 um hvetjandi ráðstafanir bandalagsins á sviði atvinnumála Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1786/2002/EB frá 23. september 2002 um samþykkt aðgerðaáætlunar bandalagsins á sviði lýðheilsu (2003-2008)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1145/2002/EF av 10. juni 2002 om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetjinga
COM(2001) 094
Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006)
Beschluss Nr. 1513/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über das Sechste Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration als Beitrag zur Verwirklichung des Europäischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1513/2002/EB frá 27. júní 2002 um sjöttu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna sem ætlað er að stuðla að sköpun evrópsks rannsóknasvæðis og nýsköpun (2002 til 2006)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1513/2002/EF av 27. juni 2002 om det europeiske fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen av det europeiske forskningsområde og til nyskaping (2002-2006)
Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme
Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1600/2002/EB frá 22. júlí 2002 um sjöttu aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram
COM(2000) 285
Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the field of public health (2003-2008)
Beschluss Nr. 1786/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-2008) - Erklärungen der Kommission
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1786/2002/EF av 23. september 2002 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram på området folkehelse (2003-2008)
Council Decision 2003/33/EC of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC
Entscheidung des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG (2003/33/EG)
Ákvörðun ráðsins 2003/33/EB frá 19. desember 2002 um að ákveða viðmiðanir og aðferðir við móttöku úrgangs á urðunarstöðum skv. 16. gr. og II. viðauka við tilskipun 1999/31/EB
Rådsvedtak 2003/33/EF av 19. desember 2002 om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til artikkel 16 i og vedlegg II til direktiv 1999/31/EF
Decision No 1376/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 amending Decision No 1336/97/EC on a series of guidelines for trans-European telecommunications networks
Entscheidung Nr. 1376/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1336/97/EG über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1376/2002/EB frá 12. júlí 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1336/97/EB um viðmiðunarreglur fyrir samevrópsk fjarskiptanet
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1376/2002/EF av 12. juli 2002 om endring av vedtak nr. 1336/97/EF om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett
Commission Decision 2002/990/EC of 17 December 2002 further clarifying Annex A to Council Regulation (EC) No 2223/96 as concerns the principles for measuring prices and volumes in national accounts.
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 2002 zur weiteren Klarstellung von Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates im Hinblick auf die Grundsätze zur Preis- und Volumenmessung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (2002/990/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/990/EB frá 17. desember 2002 til frekari skýringar á viðauka A við reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 að því er varðar meginreglur um mælingar á verði og magni í þjóðhagsreikningum (tilkynnt með númeri C(2002) 5054)
Kommisjonsvedtak 2002/990/EF av 17. desember 2002 om ytterligere avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til prinsippene for måling av priser og volumer [meddelt under nummer K(2002) 5054]

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement