EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 98/488/EC of 7 April 1998 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to soil improvers
Entscheidung der Kommission vom 7. April 1998 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserungsmittel (98/488/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/488/EB frá 7. apríl 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir jarðvegsbæti
Kommisjonsvedtak 98/488/EF av 7. april 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel
Commission Decision 98/634/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 2. Oktober 1998 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Bettmatratzen (98/634/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/634/EB frá 2. október 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir rúmdýnur
Kommisjonsvedtak 98/634/EF av 2. oktober 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar
Commission Decision 1999/10/EC of 18 december 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paints and varnishes
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1998 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken (1999/10/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/10/EB frá 18. desember 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir málningu og lökk
Kommisjonsvedtak 1999/10/EF av 18. desember 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til måling og lakk
Commission Decision1999/178/EC of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to textile products
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1999 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe eines Umweltzeichens für Textilerzeugnisse (1999/178/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/178/EB frá 17. febrúar 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir textílvörur
Kommisjonsvedtak 1999/178/EF av 17. februar 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt
Commission Decision 1999/391/EC concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Entscheidung der Kommission vom 31. Mai 1999 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) (1999/391/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/391/EB frá 31. maí 1999 um spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning
Commission Decision 1999/412/EC of 3 June 1999 concerning a questionnaire for the reporting obligation of Member States pursuant to Article 41(2) of Council Regulation (EEC) No 259/93 on Waste Shipment
Entscheidung der Kommission vom 3. Juni 1999 über einen Fragebogen für die Berichterstattung der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 41 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates (1999/412/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/412/EB frá 3. júní 1999 varðandi spurningalista sem aðildarríkin nota við skýrslugerð skv. 2. mgr. 41. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 259/93
Rådsforordning (EF) nr. 120/97 av 20. januar 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Commission Decision 1999/427/EC of 28 May 1999 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to detergents for dishwashers.
Entscheidung der Kommission vom 28. Mai 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel (1999/427/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/427/EB frá 28. maí 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 1999/427/EF av 28. mai 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner
Commission Decision 1999/476/EC of 10 June 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 10. Juni 1999 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel (1999/476/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/476/EB frá 10. júní 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 1999/476/EF av 10. juni 1999 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler
Commission Decision 1999/554/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to copying paper.
Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Kopierpapier (1999/554/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/554/EB frá 19. júlí 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir afritunarpappír
Kommisjonsvedtak 1999/554/EF av 19. juli 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir
Commission Decision 1999/568/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to light bulbs.
Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 1999 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG- Umweltzeichens für Lampen (1999/568/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/568/EB frá 27. júlí 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ljósaperur
Kommisjonsvedtak 1999/568/EF av 27. juli 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer
Commission Decision 1999/698/Ec on establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to portable computers
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft an tragbare Computer (1999/698/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/698/EB frá 13. október 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir fartölvur
Kommisjonsvedtak 1999/698/EF av 13. oktober 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner
Commission Decision 1999/816/EC adapting Annexes II, III, IV and V to Council Regulation 259/93 on Shipment of Waste
Entscheidung der Kommission vom 24. November 1999 zur Anpassung der Anhänge II, III, IV und V der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft gemäß Artikel 16 Absatz 1 und...
Kommisjonsvedtak av 24. november 1999 om tilpasning, i samsvar med artikkel 16 nr. 1 og artikkel 42 nr. 3, av vedlegg II, III, IV og V til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
COM(2004) 461
Commission Decision of 29 April 2004 laying down a questionnaire to be used for annual reporting an ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC and under Directives 2000/69/EC and 2002/3/EC of the European Parliament an dof the Council
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Festlegung eines Fragebogens, der für die jährliche Berichterstattung über die Beurteilung der Luftqualität gemäß den Richtlinien 96/62/EG und 1999/30/EG des Rates sowie den Richtlinien 2000/69/EG und 2002/3/EG des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/461/EB frá 29. apríl 2004 um spurningalista sem nota skal í tengslum við árlega skýrslugjöf um mat á gæðum andrúmslofts samkvæmt tilskipunum ráðsins 96/62/EB og 1999/30/EB og samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/69/EB og 2002/...
Kommisjonsvedtak 2004/461/EF av 29. april 2004 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/69/EF...
COM(2003) 051
Commission Decision 2004/156/EC of 29 January 2004 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 29. Januar 2004 zur Festlegung von Leitlinien für Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2004/156/EG)
Kommisjonsvedtak av 29. januar 2004 om opprettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2004/156/EF)
Commission Decision 2004/204/EC of 23 February 2004 laying down detailed arrangements for the operation of the registers for recording information on genetic modifications in GMOs, provided for in Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 23. Februar 2004 zur Regelung der Modalitäten der Funktionsweise der in der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Register für die Erfassung von Informationen über genetische Veränderungen bei GVO (2004/204/...
Kommisjonsvedtak av 23. februar 2004 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om hvordan de registrene med opplysninger om genetiske endringer i genmodifiserte organismer som er omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF, skal fungere (2004/204/EF)
Commission Decision 2004/214/EC of 3 March 2004 amending Decision 2000/40/EC as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators
Entscheidung der Kommission vom 3. März 2004 zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte (2004/214/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/214/EB frá 3. mars 2004 um breytingu á ákvörðun 2000/40/EB að því er varðar gildistíma vistfræðilegra viðmiðana er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir kæliskápa (tilkynnt með númeri C(2004) 310)
Kommisjonsvedtak 2004/214/EF av 3. mars 2004 om endring av vedtak 2000/40/EF med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, skal gjelde [meldt under nummeret K(2004) 310]
Commission Decision 2004/224/EC of 20 February 2004 laying down arrangements for the submission of information on plans or programmes required under Council Directive 96/62/EC in relation to limit values for certain pollutants in ambient air
Entscheidung der Kommission vom 20. Februar 2004 zur Festlegung von Modalitäten für die Übermittlung von Informationen über die gemäß der Richtlinie 96/62/EG des Rates erforderlichen Pläne oder Programme in Bezug auf Grenzwerte für bestimmte Luftschadstoffe (2004/224/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/224/EB frá 20. febrúar 2004 um tilhögun við framlagningu upplýsinga um skipulags- eða framkvæmdaáætlanir sem krafist er samkvæmt tilskipun ráðsins 96/62/EB með tilliti til viðmiðunarmarka fyrir tiltekin mengunarefni í andrúmslofti (tilkynnt...
Kommisjonsvedtak 2004/224/EF av 20. februar 2004 om fastsettelse av nærmere regler for oversending av opplysninger om planer eller programmer som kreves etter rådsdirektiv 96/62/EF med hensyn til grenseverdier for visse forurensende stoffer i omgivelsesluft [meddelt under nummer...
Commission Decision 2004/232/EC of 3 March 2004 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of halon 2402
Entscheidung der Kommission vom 3. März 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit der Verwendung von Halon 2402 (2004/232/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/232/EB frá 3. mars 2004 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar notkun halons 2402 (tilkynnt með númeri C(2004) 639)
Kommisjonsvedtak av 3. mars 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til bruk av halon 2402 (2004/232/EF)
Commission Decision of 11 March concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Entscheidung der Kommission vom 11. März 2004 über einen Fragebogen für Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2004/249/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/249/EB frá 11. mars 2004 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (tilkynnt með númeri C(2004) 714)
Kommisjonsvedtak 2004/249/EF av 11. mars 2004 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) [meddelt under nummer K(2004) 714]
Commission Decision of 19 March 2004 concerning guidance for implementation of Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council relating to ozone in the ambient air
Entscheidung der Kommission vom 19. März 2004 über Leitlinien für die Umsetzung der Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Ozongehalt der Luft (2004/279/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/279/EB frá 19. mars 2004 varðandi leiðbeiningar vegna framkvæmdar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/3/EB um óson í andrúmslofti (tilkynnt með númeri C(2004) 764)
Kommisjonsvedtak 2004/279/EF av 19. mars 2004 om veiledning for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/3/EF om ozon i omgivelsesluft [meddelt under nummer K(2004) 764]
Commission Decision 2003/701 of 29 September 2003 establishing pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council a format for presenting the results of the deliberate release into the environment of genetically modified higher plants for purposes other than placing on the market.
Entscheidung der Kommission vom 29. September 2003 zur Festlegung gemäß Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates des Formulars für die Darstellung der Ergebnisse der absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter höherer Pflanzen in die Umwelt zu anderen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. september 2003 um eyðublað, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB, fyrir niðurstöður er varða sleppingu erfðabreyttra háplantna út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær á markað (2003/701/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. september 2003 om fastsettelse av en mal for framlegging av resultater av utsetting i miljøet av genmodifiserte høyerestående planter for andre formål enn markedsføring, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF (2003/701/EF)
Commission Decision 2005/63/EC of 24 January 2005 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end of life vehicles
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 2005 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2005/63/EG)
Commission Decision 2000/728/EC establishing the application and annual fees of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Festlegung der Bearbeitungs- und Jahresgebühren für die Verwendung des gemeinschaftlichen Umweltzeichens (2000/728/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/728/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/728/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision on a standard contract covering the terms of the use of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 über einen Mustervertrag über die Bedingungen für die Verwendung des Umweltzeichens der Gemeinschaft (2000/729/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/729/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/729/EF av 10. november 2000 om ei standardavtale om bruksvilkåra for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision establishing the European Union Eco-labelling Board and its rules of procedure
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Einsetzung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union und zur Festlegung seiner Geschäftsordnung (2000/730/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/730/EB frá 10. nóvember 2000 um staðlaðan samning um notkunarskilmála umhverfismerkis bandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/730/EF av 10. november 2000 om skiping av Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og om fastsetjing av møteføresegnene til utvalet

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019