EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2005/484/EC of 4 July 2005 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards cold storage building kits and cold storage building envelope kits
Entscheidung der Kommission vom 4. Juli 2005 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für Kühlgebäude und Bausätze für Kühlgebäudehüllen (2005/484/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júlí 2005 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar byggingarhlutakerfi kæligeymsla og byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymsla (2005/484/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. juli 2005 om framgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggesett for kjølerom og byggesett for klimaskjermer til kjølerom (2005/484/EF)
Commission Decision 2005/438/EC of 10 June 2005 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles
Entscheidung der Kommission vom 10. Juni 2005 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2005/438/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. júní 2005 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2005/438/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. juni 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/438/EF)
Commission Decision 2005/435/EC of 9 June 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Pisum sativum, Vicia faba and Linum usitatissimum not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 2002/57/EC respectively
Entscheidung der Kommission vom 9. Juni 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG bzw. 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Pisum sativum, Vicia faba und Linum usitatissimum (2005/435/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. júní 2005 um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af ertu, Pisum sativa, hestabaunum, Vicia faba, og líni, Linum usitatissimum, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE eða 2002/57/EB (2005/435/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. juni 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Pisum sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum som ikkje stettar krava i høvesvis rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF (2005/435/EF)
Commission Decision 2005/414/EC of 30 May 2005 amending Annex I to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2005 zur Änderung von Anhang I der Entscheidung 2003/634/EG zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. maí 2005 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (2005/414/...
Kommisjonsvedtak av 30. mai 2005 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av programma med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og...
COMMISSION DECISION 2005/403/EC of 25 May 2005 establishing the classes of external fire performance of roofs and roof coverings for certain construction products as provided for by Council Directive 89/106/EEC
Entscheidung der Kommission vom 25. Mai 2005 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen bestimmter Bauprodukte für Dächer und Bedachungen bei einem Brand von außen gemäß Richtlinie 89/106/EWG des Rates (2005/403/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2005 um flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds að því er varðar tilteknar byggingarvörur eins og kveðið er á um í tilskipun ráðsins 89/106/EBE (2005/403/EB)
Kommisjonsvedtak av 25. mai 2005 om fastsettelse av ytelsesklassene til tak og taktekkingsmaterialer med hensyn til visse byggevarer i henhold til rådsdirektiv 89/106/EØF (2005/403/EF)
Commission Decision 2005/389/EC of 18 May 2005 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 18. Mai 2005 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG in Bezug auf das Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2005/389/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. maí 2005 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB að því er varðar skrána yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum (2005/389/EB)
Kommisjonsvedtak av 18. mai 2005 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler (2005/389/EF)
Commission Decision 2005/379/EC of 17 May 2005 on pedigree certificates and particulars for pure-bred breeding animals of the bovine species, their semen, ova and embryos
Entscheidung der Kommission vom 17. Mai 2005 über Zuchtbescheinigungen und Angaben für reinrassige Zuchtrinder, ihr Sperma, ihre Eizellen und Embryonen (2005/379/EG)
Kommisjonsvedtak av 17. mai 2005 om avstammingssertifikat for og opplysningar om reinrasa avlsdyr av storfe og om sæd, egg og embryo frå desse (2005/379/EF)
COM(2004) 091
Decision No 854/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 establishing a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies
Beschluss Nr. 854/2005/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm zur Förderung der sichereren Nutzung des Internet und neuer Online-Technologien
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 854/2005/EB frá 11. maí 2005 um að koma á fót áætlun Bandalagsins til margra ára um að stuðla að öruggari notkun Netsins og nýrrar nettækni
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 854/2005/EF av 11. mai 2005 om skiping av eit fleirårig fellesskapsprogram om fremjing av sikrare bruk av Internett og ny direktekopla teknologi
Commission Decision 2005/375/EC of 11 May 2005 amending Decision 90/255/EEC as regards the entry of male sheep and goats into an annex to the flock-book
Entscheidung der Kommission vom 11. Mai 2005 zur Änderung der Entscheidung 90/255/EWG hinsichtlich der Eintragung männlicher Schafe und Ziegen in einen Anhang des Zuchtbuchs (2005/375/EG)
Kommisjonsvedtak av 11. mai 2005 om endring av vedtak 90/255/EØF med hensyn til oppføring av hanndyr av sau og geit i et vedlegg til stamboken (2005/375/EF)
Commission Decision of 4 May 2005 establishing a questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (2005/381/EC)
Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2005 zur Einführung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft...
Kommisjonsvedtak av 4. mai 2005om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (2005/...
Commission Decision of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronics equipment. (2005/369/EC)
Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2005 über Bestimmungen zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch die Mitgliedstaaten und zur Festlegung von Datenformaten für die Zwecke der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2005 um reglur um eftirlit með því að aðildarríki fari að ákvæðum og um gagnasnið að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (2005/369/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. mai 2005 om regler for overvåking av medlemsstatenes oppnåelse av mål og om fastsettelse av dataformater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2005/369/EF)
Commission Decision 2005/323/EC of 21 April 2005 on the safety requriements to be met by the European standards for floating leisure articles for use on or in the water pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 21. April 2005 zu den Sicherheitsanforderungen, die gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates durch Europäische Normen über schwimmfähige Freizeitartikel zur Benutzung auf dem Wasser oder im Wasser abzudecken sind (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. apríl 2005 um öryggiskröfur sem Evrópustaðlar um fljótandi hluti til notkunar í tómstundum á eða í vatni þurfa að uppfylla samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB (2005/323/EB)
Kommisjonsvedtak av 21. april 2005 om sikkerhetskravene som europeiske standarder for flytende fritidsartikler til bruk på eller i vann skal oppfylle i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF (2005/323/EF)
Commission Decision of 15 April 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Glycine max not satisfying the requirements of Council Directive 2002/57/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Glycine max(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2005) 1137) (2005/310/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 2005 um tímabundin viðskipti með tiltekið fræ af tegund sojabauna, Glycine max, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipun ráðsins 2002/57/EB (2005/310/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. april 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Glycine max som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 2002/57/EF (2005/310/EF)
Commission Decision of 1 April 2005 laying down detailed rules on the monitoring of the reuse/recovery and reuse/recycling targets set out in Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles. (2005/293/EC)
Entscheidung der Kommission vom 1. April 2005 zur Festlegung der Einzelheiten für die Kontrolle der Einhaltung der Zielvorgaben für Wiederverwendung/Verwertung und Wiederverwendung/Recycling gemäß der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. apríl 2005 um nákvæmar reglur um eftirlit með markmiðum um endurnotkun/endurnýtingu og endurnotkun/endurvinnslu sem eru sett fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2005/293/EB)
Kommisjonsvedtak av 1. april 2005 om fastsettelse av nærmere regler for overvåking av målene for ombruk/gjenvinning og ombruk/resirkulering fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/293/EF)
Commission Decision of 22 March 2005 establishing the formats relating to the database system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste. (2005/270/EC)
Entscheidung der Kommission vom 22. März 2005 zur Festlegung der Tabellenformate für die Datenbank gemäß der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle (2005/270/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. mars 2005 þar sem mælt er fyrir um eyðublöð fyrir gagnagrunnskerfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang (2005/270/EB)
Kommisjonsvedtak av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall (2005/270/EF)
Commission Decision of 18 March 2005 amending Decision 97/80/EC on provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products
Entscheidung der Kommission vom 18. März 2005 zur Änderung der Entscheidung 97/80/EG mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 96/16/EG des Rates betreffend die statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse (2005/288/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. mars 2005 um breytingu á ákvörðun 97/80/EB um framkvæmdarákvæði tilskipunar ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða (2005/288/EB)
Kommisjonsvedtak av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt (2005/288/EF)
Commission Decision 2005/235/EC of 15 March 2005 repealing Decision 2002/626/EC approving the plan submitted by France for the eradication of classical swine fever from feral pigs in Moselle and Meurthe-et-Moselle
Entscheidung der Kommission vom 15. März 2005 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/626/EG zur Genehmigung des von Frankreich vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in den Departements Moselle und Meurthe-et-Moselle (2005/235/EG)
Kommisjonsvedtak av 15. mars 2005 om oppheving av vedtak 2002/626/EF om godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Moselle og Meurthe-et-Moselle (2005/235/EF)
Commission Decision 2005/209/EC of 11 March 2005 amending Decision 2004/288/EC as regards the prolongation of the temporary access of Australia and New Zealand to the Community reserves of foot-and-mouth disease virus antigens granted under that Decision
Entscheidung der Kommission vom 11. März 2005 zur Änderung der Entscheidung 2004/288/EG hinsichtlich der Verlängerung des darin gewährten vorübergehenden Zugangs Australiens und Neuseelands zu den MKS-Antigenreserven der Gemeinschaft (2005/209/EG)
Kommisjonsvedtak av 11. mars 2005 om endring av vedtak 2004/288/EF med omsyn til lenginga av den mellombels tilgangen for Australia og New Zealand til fellesskapsreservane med antigen av munn- og klauvsjukevirus, som er gjeven i medhald av det nemnde vedtaket (2005/209/EF)
COM(2004) 367
Decision No 456/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 establishing a multiannual Community programmeto make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable
Beschluss Nr. 456/2005/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2005 über ein Mehrjahresprogramm der Gemeinschaft zur Erleichterung des Zugangs zu digitalen Inhalten sowie ihrer Nutzung und Verwertung in Europa
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 456/2005/EB frá 9. mars 2005 um áætlun Bandalagsins til margra ára um að gera stafrænt efni í Evrópu aðgengilegra, nothæfara og hagnýtara
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 456/2005/EF av 9. mars 2005 om opprettelse av et flerårig fellesskapsprogram for å gjøre digitalt innhold i Europa mer tilgjengelig, mer anvendelig og enklere å utnytte
Commission Decision 2005/177/EC of 7 March 2005 with regard to the transit of live bovine animals through the United Kingdom
Entscheidung der Kommission vom 7. März 2005 über die Durchfuhr lebender Rinder durch das Vereinigte Königreich (2005/177/EG)
Kommisjonsvedtak av 7. mars 2005 om transitt av levende storfe gjennom Det forente kongerike (2005/177/EF)
Commission Decision 2005/179/EC of 4 March 2005 amending Decisions 93/52/EEC and 2003/467/EC as regards the declaration that Slovenia is free of brucellosis (B. melitensis) and enzootic bovine leukosis and Slovakia of bovine tuberculosis and bovine brucellosis
Entscheidung der Kommission vom 4. März 2005 zur Änderung der Entscheidungen 93/52/EWG und 2003/467/EG hinsichtlich der Anerkennung Sloweniens als frei von Brucellose (B. melitensis) und enzootischer Rinderleukose und der Slowakei als frei von Rindertuberkulose und...
Kommisjonsvedtak av 4. mars 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga av Slovenia som fri for brucellose (B. melitensis) og enzootisk bovin leukose og Slovakia som fri for bovin tuberkulose og bovin brucellose (2005/179/EF)
Commission Decision 2005/200/EC of 2 March 2005 authorising Estonia, Latvia, Lithuania and Malta to adopt stricter requirements concerning the presence of Avena fatua in cereal seed
Entscheidung der Kommission vom 2. März 2005 zur Ermächtigung Estlands, Lettlands, Litauens und Maltas, bezüglich des Vorhandenseins von Avena fatua in Getreidesaatgut strengere Vorschriften zu erlassen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. mars 2005 um að heimila Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Möltu að samþykkja strangari kröfur að því er varðar flughafra, Avena fatua, í sáðkorni (2005/200/EB)
Kommisjonsvedtak av 2. mars 2005 om tillatelse for Estland, Latvia, Litauen og Malta til å vedta strengere krav med hensyn til forekomst av Avena fatua i såkorn (2005/200/EF)
Commission Decision 2005/176/EC of 1 March 2005 laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2005 zur Festlegung der Code-Form und der Codes für die Mitteilung von Tierseuchen gemäß der Richtlinie 82/894/EWG des Rates (2005/176/EG)
Kommisjonsvedtak av 1. mars 2005 om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF (2005/176/EF)
Commission Decision 2005/114/EC of 7 February 2005 on the continuation in the year 2005 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Gramineae, Medicago sativa L. and Beta, under Council Directives 66/401/EEC and 2002/54/EC started in 2004
Beschluss der Kommission vom 7. Februar 2005 zur Fortführung der im Jahr 2004 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Medicago sativa L. und Beta, gemäß den Richtlinien 66/401/EWG und 2002/54/EG des Rates im Jahr 2005 (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. febrúar 2005 um að halda áfram á árinu 2005 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins, sem hófust árið 2004, á fræi og fjölgunarefni Gramineae, Medicago sativa L. og Beta samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE og 2002/54/EB (...
Kommisjonsavgjerd av 7. februar 2005 om vidareføring i 2005 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Graminae, Medicago sativa L. og Beta i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som tok til i 2004 (2005/114/EF)
Commission Decision 2005/92/EC of 2 February 2005 as regards animal health conditions, certification and transitional provisions concerning the introduction and storage period for consignments of certain products of animal origin in free zones, free warehouses and premises of operators supplying cross border means of sea transport in the Community
Entscheidung der Kommission vom 2. Februar 2005 über die Tiergesundheitsbedingungen, Bescheinigungen und Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Lagerung von Sendungen bestimmter Erzeugnisse tierischen Ursprungs in Freizonen, Freilagern und Gebäuden von Betreibern, die...
Kommisjonsvedtak av 2. februar 2005 om krav til dyrehelse, utferding av sertifikat og overgangsføresegner for innførsel av og lagringsperiodar for sendingar av visse produkt av animalsk opphav til frisoner, frilager og lokale som tilhøyrer operatørar som utfører sjøtransport...

I have a

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020