EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Decision No. 253/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 establishing the second phase of the Community action programme in the field of education 'Socrates'
Beschluß Nr. 253/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Januar 2000 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms im Bereich der allgemeinen Bildung Sokrates
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 253/2000/EB frá 24. janúar 2000 um framkvæmd annars þreps aðgerðaáætlunar bandalagsins á sviði menntamála —Sókrates
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 253/2000/EF av 24. januar 2000 om iverksettelse av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram for allmennutdanning ’Sokrates’
Decision No 293/2000/EC of the European Parliament and the Council of 24 January 2000 adopting a programme of Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women
Beschluß Nr. 293/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Januar 2000 zur Annahme eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft (DAPHNE-Programm) (2000 bis 2003) über vorbeugende Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 293/2000/EB frá 24. janúar 2000 um samþykkt aðgerðaáætlunar bandalagsins (Daphne-áætlunarinnar) (2000–2003) um fyrirbyggjandi ráðstafanir til að verjast ofbeldi gegn börnum, ungu fólki og konum
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 293/2000/EF av 24. januar 2000 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram (Daphne-programmet) (2000-2003) om førebyggjande tiltak for å kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvinner
Decision No 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 14 February 2000 establishing the Culture 2000 programme
Beschluß Nr. 508/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Februar 2000 über das Programm "Kultur 2000"
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 508/2000/EB frá 14. febrúar 2000 um að innleiða áætlunina Menning 2000
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 508/2000/EF av 14. februar 2000 om fastsettelse av kultur 2000-programmet
COM(1997) 550
Decision of the European Parliament and the Council adopting a multiannual programme for the promotion of renewable energy sources in the Community (ALTENER) (1998 to 2002)
Entscheidung Nr. 646/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2000 über ein Mehrjahresprogramm zur Förderung der erneuerbaren Energieträger in der Gemeinschaft (Altener) (1998-2002)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 646/2000/EB frá 28. febrúar 2000 um samþykkt áætlunar til margra ára um að efla endurnýjanlega orkugjafa í bandalaginu (Altener-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 646/2000/EF av 28. februar 2000 om vedtakelse av et flerårig program for fremming av fornybare energikilder i Fellesskapet (Altener) (1998-2002)
COM(1997) 550
Decision of the European Parliament and the Council adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1998 to 2002).
Entscheidung Nr. 647/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2000 über ein Mehrjahresprogramm zur Förderung der Energieeffizienz (SAVE) (1998-2002)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 647/2000/EB frá 28. febrúar 2000 um samþykkt áætlunar til margra ára um að bæta orkunýtni (SAVE-áætlunin) (1998 til 2002)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 647/2000/EF av 28. februar 2000 om vedtakelse av et flerårig program for fremming av energieffektivitet (SAVE) (1998-2002)
COM(2000) 593
Council Decision establishing a Community mechanism for the coordination of civil protection intervention in the event of emergencies
Entscheidung des Rates vom 23. Oktober 2001 über ein Gemeinschaftsverfahren zur Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastrophenschutzeinsätzen (2001/792/EG,Euratom)
Ákvörðun ráðsins 2001/792/EB frá 23. október 2001 um að koma á bandalagskerfi til að stuðla að auknu samstarfi við hjálparaðgerðir á sviði almannavarna
Rådsvedtak 2001/792/EF, Euratom av 23. oktober 2001 om skiping av ei fellesskapsordning for å styrkje samarbeidet om hjelpeaksjonar innanfor katastrofevernebuing
Council Decision 2000/750/EC of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat discrimination (2001 to 2006)
Beschluss des Rates vom 27. November 2000 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierungen (2001-2006) (2000/750/EG)
Ákvörðun ráðsins 2000/750/EB frá 27. nóvember 2000 um að koma á fót aðgerðaáætlun Bandalagsins um baráttu gegn mismunun (2001-2006)
Rådsbeslutning 2000/750/EF av 27. november 2000 om fastsettelse av Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av forskjellsbehandling (2001-2006)
Decison No 1031/2000/EC of the European Parlaiment and of the Council Decision establishing the Community action programme for youth
Beschluß Nr. 1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2000 zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms "Jugend"
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1031/2000/EB frá 13. apríl 2000 um að koma á fót aðgerðaáætlun bandalagsins á sviði æskulýðsmála
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1031/2000/EF av 13. april 2000 om fastsettelse av Fellesskapets handlingsprogram «Ung i Europa»
Decision of the Euroean Parliament and of the Council on a European year of languages 2001
Beschluss Nr. 1934/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 über das Europäische Jahr der Sprachen 2001
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1934/2000/EB frá 17. júlí 2000 um ár tungumálanna 2001 í Evrópu
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1934/2000/EF av 17. juli 2000 om Det europeiske språkår 2001
Decision of the European Parliament and of the Council setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental marine pollution
Entscheidung Nr. 2850/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2000 über einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich der unfallbedingten oder vorsätzlichen Meeresverschmutzung
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2850/2000/EB frá 20. desember 2000 um að setja ramma um samstarf innan bandalagsins varðandi viljandi eða óviljandi mengun sjávar
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000/EF av 20. desember 2000 om fastsettelse av en fellesskapsramme for samarbeid på området utilsiktet eller tilsiktet havforurensning
Council Decision 2001/48/EC of 22 December 2000 adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote the linguistic diversity in the Information Society
Entscheidung des Rates vom 22. Dezember 2000 über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm zur Unterstützung der Entwicklung und Nutzung europäischer digitaler Inhalte in globalen Netzen und zur Förderung der Sprachenvielfalt in der Informationsgesellschaft (2001/48/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/48/EB frá 22. desember 2000 um samþykkt áætlunar til margra ára um að hvetja til þess að í Evrópu verði þróað stafrænt efni til nota í hnattrænum netkerfum og stuðlað að tungumálalegri fjölbreytni í upplýsingasamfélaginu
Rådsvedtak 2001/48/EF av 22. desember 2000 om vedtakelse av et flerårig fellesskapsprogram for å stimulere til utvikling og bruk av europeisk digitalt innhold i verdensomspennende nett og for å fremme språklig mangfold i informasjonssamfunnet
Decision No 521/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 extending certain programmes of Community action in the field of public health adopted by Decisions No 645/96/EC, No 646/96/EC, No 647/96/EC, No 102/97/EC, No 1400/97/EC and No 1296/1999/EC and amending those Decisions
Beschluss Nr. 521/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 zur Verlängerung bestimmter Aktionsprogramme der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die mit den Beschlüssen Nr. 645/96/EG, Nr. 646/96/EG, Nr. 647/96/EG, Nr. 102/97/EG, Nr....
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 521/2001/EB frá 26. febrúar 2001 um að víkka út tilteknar áætlanir í aðgerðum bandalagsins á sviði almannaheilbrigðis, sem voru samþykktar með ákvörðunum nr. 645/96/EB, 646/96/EB, 647/96/EB, 102/97/EB, 1400/97/EB og 1296/1999/EB og um...
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 521/2001/EF av 26. februar 2001 om lenging og endring av visse fellesskapshandlingsprogram i samband med innsatsen for folkehelsa, som vart vedtekne ved avgjerd nr. 645/96/EF, nr. 646/96/EF, nr. 647/96/EF, nr. 102/97/EF, nr. 1400/97/EF og nr...
Council Decision on the Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005)
Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 2000 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend die Gemeinschaftsstrategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern (2001-2005) (2001/51/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/51/EB frá 20. desember 2000 um að koma á fót áætlun í tengslum við rammaátak bandalagsins um jafnrétti kynjanna (2001-2005)
Rådsvedtak 2001/51/EF av 20. desember 2000 om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling mellom kvinner og menn (2001-2005)
Commission decision 2001/704/EC of 26 September 2001 repealing Decision 97/150/EC on the setting up of a European consultative forum on the environment and sustainable development
Beschluss der Kommission vom 26. September 2001 zur Aufhebung des Beschlusses 97/150/EG zur Einrichtung eines Europäischen Beratenden Forums für die Umwelt sowie dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung (2001/704/EG)
KOMMISJONSAVGJERD av 26. september 2001 om oppheving av avgjerd 97/150/EF om skiping av eit europeisk rådgjevande forum for miljø og berekraftig utvikling [meld under nummeret K(2001) 2863] (2001/704/EF)
Council Decision 2001/903/EC of 3 December 2001 on the European Year of People with Disabilities 2003
Beschluss des Rates vom 3. Dezember 2001 über das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 (2001/903/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/903/EB frá 3. desember 2001 um ár fatlaðra 2003 í Evrópu
Rådsavgjerd 2001/903/EF av 3. desember 2001 om Det europeiske året for funksjonshemma 2003
Decision of the European Parliament and of the Council No 1411/2001/EC of 27 June 2001 on a Community Framework for cooperation to promote sustainable urban development
Beschluss Nr. 1411/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über einen Gemeinschaftsrahmen für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Stadtentwicklung
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1411/2001/EB frá 27. júní 2001 um rammaákvæði bandalagsins um samvinnu sem miðar að því að stuðla að sjálfbæru þéttbýlisskipulagi
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1411/2001/EF av 27. juni 2001 om ei fellesskapsramme for samarbeid for å fremje berekraftig byutvikling
COM(2000) 796
Decision No 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing a programme of Community action to encourage cooperation between Member States to combat social exclusion
Beschluss Nr. 50/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2001 zur Einführung eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 50/2002/EB frá 7. desember 2001 um að koma á fót aðgerðaáætlun bandalagsins um að hvetja til samstarfs milli aðildarríkja til að berjast gegn félagslegri útskúfun
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 50/2002/EF av 7. desember 2001 om iverksetting av Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene om bekjempelse av sosial utstøting
COM(2000) 459
Decision No 1145/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on Community incentive measures in the field of employment
Beschluss Nr. 1145/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 über gemeinschaftliche Maßnahmen zum Anreiz im Bereich der Beschäftigung - Erklärung der Kommission
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1145/2002/EB frá 10. júní 2002 um hvetjandi ráðstafanir bandalagsins á sviði atvinnumála Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1786/2002/EB frá 23. september 2002 um samþykkt aðgerðaáætlunar bandalagsins á sviði lýðheilsu (2003-2008)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1145/2002/EF av 10. juni 2002 om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetjinga
COM(2001) 094
Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006)
Beschluss Nr. 1513/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über das Sechste Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration als Beitrag zur Verwirklichung des Europäischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1513/2002/EB frá 27. júní 2002 um sjöttu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna sem ætlað er að stuðla að sköpun evrópsks rannsóknasvæðis og nýsköpun (2002 til 2006)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1513/2002/EF av 27. juni 2002 om det europeiske fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen av det europeiske forskningsområde og til nyskaping (2002-2006)
Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme
Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1600/2002/EB frá 22. júlí 2002 um sjöttu aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram
COM(2000) 285
Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the field of public health (2003-2008)
Beschluss Nr. 1786/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-2008) - Erklärungen der Kommission
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1786/2002/EF av 23. september 2002 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram på området folkehelse (2003-2008)
COM(2001) 507
Decision No 2045/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2002 amending Decision No 1720/1999/EC adopting a series of actions and measures in order to ensure interoperability of and access to trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)
Beschluss Nr. 2045/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1720/1999/EG über Aktionen und Maßnahmen zur Gewährleistung der Interoperabilität transeuropäischer Netze für den elektronischen Datenaustausch zwischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2045/2002/EB frá 21. október 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1720/1999/EB um samþykkt aðgerða og ráðstafana til að tryggja rekstrarsamhæfi og aðgang að samevrópskum netum fyrir rafræn gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana
COM(2001) 507
Decision No 2046/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2002 amending Decision No 1719/1999/EC on a series of guidelines, including the identification of projects of common interest, for trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)
Entscheidung Nr. 2046/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1719/1999/EG über Leitlinien einschließlich der Festlegung von Projekten von gemeinsamem Interesse für transeuropäische Netze zum elektronischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2046/2002/EB frá 21. október 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1719/1999/EB um viðmiðunarreglur um samevrópsk net fyrir rafræn gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana, að meðtalinni skilgreiningu verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum
Decision No 1151/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 amending Decision 276/1999/EC adopting a multiannual Community action plan on promoting safer use of the Internet by combatting illegal and harmful content on global networks
Entscheidung Nr. 1151/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 zur Änderung der Entscheidung Nr. 276/1999/EG über die Annahme eines mehrjährigen Aktionsplans der Gemeinschaft zur Förderung der sicheren Nutzung des Internet durch die Bekämpfung...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 1151/2003/EB frá 16. júní 2003 um breytingu á ákvörðun nr. 276/1999/EB um að leggja fram EB-aðgerðaáætlun til margra ára til að stuðla að öruggari notkun Netsins með því að berjast gegn ólöglegu og skaðlegu efni í hnattrænum netkerfum
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1151/2003/EF av 16. juni 2003 om endring av vedtak nr. 276/1999/EF om vedtaking av ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk av Internett ved å kjempe mot ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett
COM(2002) 162
Decision No 1230/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 adopting a multiannual programme for action in the field of energy: "Intelligent Energy — Europe" (2003-2006)
Entscheidung Nr. 1230/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 zur Festlegung eines mehrjährigen Programms für Maßnahmen im Energiebereich: "Intelligente Energie — Europa" (2003-2006)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1230/2003/EB frá 26. júní 2003 um samþykkt áætlunar til margra ára um aðgerðir á sviði orkumála: „Skynsamleg stýring orkunotkunar í Evrópu“ (2003 — 2006)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF av 26. juni 2003 om vedtaking av eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet: «Intelligent energi for Europa» (2003-2006)

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020