EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2003/701 of 29 September 2003 establishing pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council a format for presenting the results of the deliberate release into the environment of genetically modified higher plants for purposes other than placing on the market.
Entscheidung der Kommission vom 29. September 2003 zur Festlegung gemäß Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates des Formulars für die Darstellung der Ergebnisse der absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter höherer Pflanzen in die Umwelt zu anderen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. september 2003 um eyðublað, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB, fyrir niðurstöður er varða sleppingu erfðabreyttra háplantna út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær á markað (2003/701/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. september 2003 om fastsettelse av en mal for framlegging av resultater av utsetting i miljøet av genmodifiserte høyerestående planter for andre formål enn markedsføring, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF (2003/701/EF)
Commission Decision 2000/738/EC of 17 November 2000 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
Entscheidung der Kommission vom 17. November 2000 über einen Fragebogen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien (2000/738/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB frá 17. nóvember 2000 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar 1999/31/EB um urðun úrgangs
Kommisjonsvedtak 2000/738/EF av 17. november 2000 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av direktiv 1999/31/EF om deponering av avfall
Commission Decision of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronics equipment. (2005/369/EC)
Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2005 über Bestimmungen zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch die Mitgliedstaaten und zur Festlegung von Datenformaten für die Zwecke der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2005 um reglur um eftirlit með því að aðildarríki fari að ákvæðum og um gagnasnið að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (2005/369/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. mai 2005 om regler for overvåking av medlemsstatenes oppnåelse av mål og om fastsettelse av dataformater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2005/369/EF)
Commission Decision of 4 May 2005 establishing a questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (2005/381/EC)
Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2005 zur Einführung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft...
Kommisjonsvedtak av 4. mai 2005om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (2005/...
Commission Decision 2005/438/EC of 10 June 2005 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles
Entscheidung der Kommission vom 10. Juni 2005 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2005/438/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. júní 2005 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2005/438/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. juni 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/438/EF)
Council Decision of 20 September 2005 amending Annex II of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the council on end-of-life vehicles
Entscheidung des Rates vom 20. September 2005 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2005/673/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 20. september 2005 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2005/673/EB)
Rådsvedtak av 20. september 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/673/EF)
Commission Decision 2006/803/EC of 23 November 2006 amending Decision 2005/381/EC establishing a questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC
Entscheidung der Kommission vom 23. November 2006 zur Änderung der Entscheidung 2005/381/EG zur Einführung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit...
Kommisjonsvedtak av 23. november 2006 om endring av vedtak 2005/381/EF om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om...
Commission Decision of 6 March 2007 amending Decisions 94/741/EC and 97/622/EC as regards the questionnaires for the report on the implementation of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council on waste and on the implementation of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 6. März 2007 zur Änderung der Entscheidungen 94/741/EG und 97/622/EG hinsichtlich der Fragebögen für den Bericht über die Durchführung der Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und die Durchführung der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 2007 um breytingu á ákvörðunum 94/741/EB og 97/622/EB að því er varðar spurningalista fyrir skýrslu um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/12/EB um úrgang og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan...
Kommisjonsvedtak av 6. mars 2007 om endring av vedtak 94/741/EF og 97/622/EF med hensyn til spørreskjemaene til rapporten om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall og om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall (2007/151/EF)
Commission Decision of 15 December 2008 amending Decisions 2001/405/EC, 2002/255/EC, 2002/371/EC, 2002/740/EC, 2002/741/EC, 2005/341/EC and 2005/343/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 2008 zur Änderung der Entscheidungen 2001/405/EG, 2002/255/EG, 2002/371/EG, 2002/740/EG, 2002/741/EG, 2005/341/EG und 2005/343/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. desember 2008 um breytingu á ákvörðunum 2001/405/EB, 2002/255/EB, 2002/371/EB, 2002/740/EB, 2002/741/EB, 2005/341/EB og 2005/343/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegra viðmiðana við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir...
Kommisjonsvedtak av 15. desember 2008 om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF, 2005/341/EF og 2005/343/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2008/...
Commission Decision of 27 July 1992 concerning questionnaires relating to Directives in the water sector
Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 1992 über die Fragebögen zu den Wasserrichtlinien (92/446/EWG)
Commission Decision of 22 October 1993 establishing the criteria for simplified procedures concerning the deliberate release into the environment of genetically modified plants pursuant to Article 6 (5) of Council Directive 90/220/EEC
Entscheidung der Kommission vom 22. Oktober 1993 zur Festlegung der Kriterien für vereinfachte Verfahren für die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Pflanzen gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (93/584/EWG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. október 1993 um viðmiðunarforsendur fyrir einfölduðum verklagsreglum þegar erfðabreyttum plöntum er sleppt út í umhverfið af ásettu ráði samkvæmt 5. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 90/220/EBE (93/584/EBE)
Kommisjonsvedtak av 22. oktober 1993 om fastsettelse av kriterier for forenklede rutiner i forbindelse med utsetting i miljøet av genetisk modifiserte planter i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv 90/220/EØF
Commission Decision of 25 July 1995 amending Decision 92/446/EEC of 27 July 1992 concerning questionnaires relating to directives in the water sector
Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 1995 zur Änderung der Entscheidung 92/446/EWG über die Fragebögen zu den Wasserrichtlinien (95/337/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/337/EB frá 25. júlí 1995 um breytingu á ákvörðun 92/446/EBE um spurningaeyðublöð sem snerta tilskipanir um vatnsmálefni
Kommisjonsvedtak 95/337/EF av 25. juli 1995 om endring av vedtak 92/446/EØF om spørreskjemaer for direktiver på området vann
Commission Decision of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 24. Oktober 1994 über die Fragebögen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Abfallrichtlinien (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (94/741/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/741/EB frá 24. október 1994 um spurningalista varðandi skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd vissra tilskipana um úrgangsmál (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 94/741/EF av 24. oktober 1994 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)
Commission Decision 2009/450/EC of 8 June 2009 on the detailed interpretation of the aviation activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 8. Juni 2009 zur genauen Auslegung der in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten Luftverkehrstätigkeiten (2009/450/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júní 2009 um ítarlega túlkun á flug- starfseminni sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2009/450/EB)
Kommisjonsvedtak av 8. juni 2009 om nærmere tolkning av de former for luftfartsvirksomhet som er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2009/450/EF)
Commission Decision 2001/119/EC of 22 January 2001 amending Decision 2000/532/EC replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 22. Januar 2001 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/119/EB frá 22. janúar 2001 um breytingu á ákvörðun 2000/532/EB sem kemur í stað ákvörðunar 94/3/EB um skrá yfir úrgang samkvæmt a-lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE um úrgang og ákvörðunar ráðsins 94/904/EB um skrá yfir hættulegan...
Kommisjonsvedtak 2000/119/EF av 22. januar 2001 om endring av vedtak 2000/532/EF om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en...
Commission Decision 2009/442/EC of 5 June 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting
Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Überwachung und Berichterstattung (2009/442/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. júní 2009 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB að því er varðar vöktun og skýrslugjöf (2009/442/EB)
Kommisjonsvedtak av 5. juni 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering (2009/442/EF)
Commission Decision of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hard coverings (2009/607/EC)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hartbeläge (2009/607/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. júlí 2009 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir harðar klæðningar (2009/607/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde dekker (2009/607/EF)
Commission Decision 2005/646/EC of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 17. August 2005 über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (2005/646/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. ágúst 2005 um samantekt skrár yfir staði sem mynda millikvörðunarnet í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (2005/646/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. august 2005 om innføring av eit register over stader som skal danne eit interkalibreringsnett i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF (2005/646/EF)
Commission Decision 2009/770/EC of 13 October 2009 establishing standard reporting formats for presenting the monitoring results of the deliberate release into the environment of genetically modified organisms, as or in products, for the purpose of placing on the market, pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 2009 zur Festlegung der Standardformulare für die Berichterstattung über die Überwachung der absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt als Produkte oder in Produkten zum Zweck des Inverkehrbringens gemäß...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. október 2009 um stöðluð skýrslusnið fyrir niðurstöður úr vöktun á sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið, í formi afurða eða í afurðum, í þeim tilgangi að setja þær á markað, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB...
Kommisjonsvedtak av 13. oktober 2009 om fastsettelse av standard rapporteringsskjemaer for framlegging av overvåkingsresultater i forbindelse med utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer som eget produkt eller som del av et annet produkt, med henblikk på omsetning i...
Commission Decision 2009/888/EC of 30 November 2009 amending Decisions 2002/741/EC, 2002/747/EC, 2003/200/EC, 2005/341/EC, 2005/342/EC, 2005/343/EC, 2005/344/EC, 2005/360/EC, 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2007/506/EC and 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel to certain products
Entscheidung der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Entscheidungen 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG, 2005/342/EG, 2005/343/EG, 2005/344/EG, 2005/360/EG, 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2007/506/EG und 2007/742/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. nóvember 2009 um breytingar á ákvörðunum 2002/741/EB, 2002/747/EB, 2003/200/EB, 2005/341/EB, 2005/342/EB, 2005/343/EB, 2005/344/EB, 2005/360/EB, 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2007/506/EB og 2007/742/EB í því skyni að lengja gildistíma...
Kommisjonsvedtak av 30. november 2009 om endring av vedtak 2002/741/EF, 2002/747/EF, 2003/200/EF, 2005/341/EF, 2005/342/EF, 2005/343/EF, 2005/344/EF, 2005/360/EF, 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF og 2007/742/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for...
Commission Decision 2010/115/EU of 23 February 2010 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles
Beschluss der Kommission vom 23. Februar 2010 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2010/115/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. febrúar 2010 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2010/115/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 23. februar 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2010/115/EU)
Commission Decision 2010/205/EU of 31 March 2010 concerning the reporting questionnaire relating to Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC
Beschluss der Kommission vom 31. März 2010 über den Fragebogen für die Berichterstattung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. mars 2010 um spurningalistann fyrir skýrslugjöf sem tengist reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 166/2006 um að koma á fót Evrópuskrá yfir losun og flutning mengunarefna og um breytingu á tilskipunum ráðsins 91/689/EBE og 96/61/EB...
Kommisjonsbeslutning av 31. mars 2010 om spørreskjemaet for rapportering angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF...
Commission Decision 2009/300/EC of 12 March 2009 establishing the revised ecological criteria for the award of the Community Eco-label to televisions
Entscheidung der Kommission vom 12. März 2009 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Fernsehgeräte (2009/300/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. mars 2009 um endurskoðaðar vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir sjónvörp (tilkynnt með númeri C(2009) 1830) (2009/300/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fjernsyn (2009/300/EF)
Commission Decision 2010/634/EU of 22 October 2010 adjusting the Union-wide quantity of allowances to be issued under the Union Scheme for 2013 and repealing Decision 2010/384/EU
Beschluss der Kommission vom 22. Oktober 2010 zur Anpassung der gemeinschaftsweiten Menge der im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems für 2013 zu vergebenden Zertifikate und zur Aufhebung des Beschlusses 2010/384/EU (2010/634/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. október 2010 um aðlögun fjölda losunarheimilda fyrir allt Sambandið sem gefa skal út samkvæmt kerfi Sambandsins fyrir 2013 og um niðurfellingu ákvörðunar 2010/384/ESB (tilkynnt með númeri C(2010) 7180) (2010/634/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 22. oktober 2010 om justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes i henhold til unionsordningen for handel med utslippskvoter for 2013, og om oppheving av beslutning 2010/384/EU (2010/634/EU)
Commission Decision 2010/670/EU of 3 November 2010 laying down criteria and measures for the financing of commercial demonstration projects that aim at the environmentally safe capture and geological storage of CO2 as well as demonstration projects of innovative renewable energy technologies under the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community established by Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 3. November 2010 über Kriterien und Maßnahmen für die Finanzierung von kommerziellen Demonstrationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologische Speicherung von CO 2 abzielen, und von Demonstrationsprojekten für innovative...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2015/EES/46/20 frá 3. nóvember 2010 um viðmiðanir og ráðstafanir vegna fjármögnunar sýniverkefna í viðskiptaskyni, sem miða að umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, og sýniverkefna er varða nýskapandi tækni á sviði endurnýjanlegrar orku...
Kommisjonsbeslutning av 3. november 2010 om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, samt demonstrasjonsprosjekter for nyskapende teknologi for fornybar energi...

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement