EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the maintenance subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6(1) of Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Instandhaltung" des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG (2002/730/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/730/EB frá 30. maí 2002 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að því er varðar viðhaldsundirkerfi samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/48/EB
Kommisjonsvedtak 2002/730/EF av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «vedlikehold» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF
Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the rolling stock subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6(1) of Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Fahrzeuge" des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG (2002/735/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/735/EF av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF
COMMISSION DECISION of 23 October 2002 amending Directive 2001/14/EC in respect of the date for changing the working timetable for rail transport
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 2000/14/EG hinsichtlich des Termins für den Wechsel des Netzfahrplans im Eisenbahnverkehr (2002/844/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/844/EB frá 23. október 2002 um breytingu á tilskipun 2001/14/EB að því er varðar dagsetninguna þegar skipt er um tímaáætlun fyrir járnbrautarflutninga
Kommisjonsvedtak 2002/844/EF av 23. oktober 2002 om endring av direktiv 2001/14/EF med hensyn til datoen for overgang til ny ruteplan for jernbanetransport
Commission Decision 2003/525/EC of 18 July 2003 deferring the date of implementation of Council Directive 1999/36/EC for certain transportable pressure equipment
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2003 zur Verschiebung des Anwendungsdatums der Richtlinie 1999/36/EG des Rates über ortsbewegliche Druckgeräte hinsichtlich bestimmter Geräte (2003/525/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/525/EB frá 18. júlí 2003 um frestun á framkvæmd tilskipunar ráðsins 1999/36/EB að því er varðar tiltekinn færanlegan þrýstibúnað [tilkynnt með númeri C(2003) 2591]
Kommisjonsvedtak 2003/525/EF av 18. juli 2003 om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr [meldt under nummeret K(2003) 2591]
Commission Decision 2004/447/EC of 29 April 2004 modifying Annex A of the Commission Decision 2002/731/EC of 30 May 2002 and establishing the main characteristics of Class A system (ERTMS) of the controlcommand and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system referred to in Directive 2001/16/EC
Entscheidung 2004/447/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Änderung von Anhang A der Entscheidung 2002/731/EG und zur Festlegung der Hauptmerkmale der Klasse-A-Systeme (ERTMS) des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des konventionellen transeuropäischen...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om endring av vedlegg A til vedtak 2002/731/EF av 30. mai 2002 og om fastsettelse av de grunnleggende spesifikasjoner for klasse A-systemet (ERTMS) i delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for...
Commission Decision 2007/230 of 12 April 2007 on a form concerning social legislation relating to road transport activities
Entscheidung der Kommission vom 12. April 2007 über ein Formblatt betreffend die Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr (2007/230/EG)
Kommisjonsvedtak av 12. april 2007 om et skjema i henhold til bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (2007/230/EF)
Commission Decision of 9 November 2007 adopting a common specification of the national vehicle register provided for under Articles 14 (4) and (5) of Directives 96/48/EC and 2001/16/EC
Entscheidung der Kommission vom 9. November 2007 zur Annahme einer gemeinsamen Spezifikation für das nationale Einstellungsregister nach Artikel 14 Absätze 4 und 5 der Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG (2007/756/EG)
Kommisjonsvedtak av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (2007/756/EF)
Commission Decision 2008/164 of 21 December 2007 concerning the technical specification of interoperability relating to “persons with reduced mobility“ in the trans-European conventional and high speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 2007 über die technische Spezifkation für die Interoperabilität bezüglich eingeschränkt mobiler Personen im konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem (2008/164/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til bevegelseshemmede personer i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (2008/164/EF)
Commission Decision 2008/163 of 20 December 2007 concerning the technical specification of interoperability relating to “safety in railway tunnels” in the trans-European conventional and high speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich Sicherheit in Eisenbahntunneln im konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem (2008/163/EG)
Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘infrastructure’ sub-system of the trans-European high-speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Infrastruktur des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems (2008/217/EG)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog [meddelt under nummer K(2007) 6440] (2008/217/EF)
Commission Decision 2008/232 of 21 February 2008 concerning a technical specification of interoperability relating to the ‘rolling stock’ sub-system of the trans-European high-speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2008 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Fahrzeuge des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems (2008/232/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (meddelt under nummer K(2008) 648) (2008/232/EF)
Commission decision 2008/284 of 6 March 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the energy "sub-system of the trans-European high-speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 6. März 2008 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Energie des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems (2008/284/EG)
Kommisjonsvedtak av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog [meddelt under nummer K(2008) 807] (2008/284/EF)
Commission Decision of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council as far as the IMO Unique Company and Registered Owner Identification Number Scheme is concerned (notified under document number C(2009) 148)
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das Kennziffernsystem der Internationalen Schifffahrtsorganisation zur eindeutigen Identifizierung der Unternehmen und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. janúar 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 725/2004 að því er varðar kerfi Alþjóða- siglingamálastofnunarinnar fyrir einkvæm auðkennisnúmer fyrirtækja og skráðra eigenda (tilkynnt með númeri C(2009) 148) (2009...
Kommisjonsvedtak av 23. januar 2009 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 725/2004 med hensyn til IMOs ordning for et entydig identifikasjonsnummer for rederier og registrerte eiere (2009/83/EF)
Council Decision of 30 November 1993 on the creation of a Community database on road accidents
Entscheidung des Rates vom 30. November 1993 über die Einrichtung einer gemeinschaftlichen Datenbank über Straßenverkehrsunfälle (93/704/EG)
Commission Decision of 22 February 1993 drawing up the standard reporting form provided for in Article 6 of Council Directive 88/599/EEC standard reporting form
Entscheidung der Kommission vom 22. Februar 1993 zur Festlegung des in Artikel 6 der Richtlinie 88/599/EWG des Rates auf dem Gebiet des Straßenverkehrs vorgesehenen Einheitsformulars (93/172/EWG)
Council Decision of 25 February 1992 on radionavigation systems for Europe
Entscheidung des Rates vom 25. Februar 1992 über Funknavigationssysteme für Europa (92/143/EWG)
Commission Decision 2009/240/ EC of 4 March 2009 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods (notified under document number C(2009) 1327)
Entscheidung der Kommission vom 4. März 2009 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, gemäß der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland bestimmte Ausnahmen zu erlassen (2009/240/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. mars 2009 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF for innlands veitransport av farlig gods [meddelt under nummer K(2009) 1327] (2009/240/EF)
Commission Decision 2009/460 of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2009 über den Erlass einer gemeinsamen Sicherheitsmethode zur Bewertung der Erreichung gemeinsamer Sicherheitsziele gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2009/460/EG)
Kommisjonsvedtak av 5. juni 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for vurdering av oppfyllelsen av sikkerhetsmål, som nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF (2009/460/EF)
Commission Decision 2009/491/EC of 16 June 2009 on criteria to be followed in order to decide when the performance of an organisation acting on behalf of a flag State can be considered an unacceptable threat to safety and the environment
Entscheidung der Kommission vom 16. Juni 2009 über die Kriterien, anhand derer entschieden wird, wann die Leistungsfähigkeit einer Organisation, die für einen Flaggenstaat tätig ist, eine unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit und die Umwelt bedeutet (2009/491/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. júní 2009 um viðmiðanir sem styðjast skal við þegar skera þarf úr um það hvenær frammistaða stofnunar, sem kemur fram fyrir hönd fánaríkis, geti talist stofna öryggi og umhverfinu í óviðunandi hættu (2009/491/EB)
Kommisjonsvedtak av 16. juni 2009 om kriterier som skal benyttes for å avgjøre om virksomheten til en organisasjon som opptrer på vegne av en flaggstat, kan anses som en uakseptabel trussel mot sikkerheten og miljøet (2009/491/EF)
Commission Decision 2009/959 of 14 December 2009 amending Decision 2007/230/EC on a form concerning social legislation relating to road transport activities
Beschluss der Kommission vom 14. Dezember 2009 zur Änderung der Entscheidung 2007/230/EG über ein Formblatt betreffend die Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. desember 2009 um breytingu á ákvörðun 2007/230/EB um eyðublað varðandi ákvæði félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (2009/959/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 14. desember 2009 om endring av kommisjonsvedtak 2007/230/EF om et skjema vedrørende bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (2009/959/EU)
Commission Decision 2009/965/EC of 30 November 2009 on the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community
EG: Entscheidung der Kommission vom 30. November 2009 über das Referenzdokument gemäß Artikel 27 Absatz 4 der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft
Kommisjonsvedtak av 30. november 2009 om referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (2009/965/EF)
Commission Decision 2009/750/EC of 6 October 2009 on the definition of the European Electronic Toll Service and its technical elements
Entscheidung der Kommission vom 6. Oktober 2009 über die Festlegung der Merkmale des europäischen elektronischen Mautdienstes und seiner technischen Komponenten (2009/750/EG)
Kommisjonsvedtak av 6. oktober 2009 om utforminga av den europeiske elektroniske bompengetenesta og dei tilhøyrande tekniske aspekta (2009/7550/EF)
Commission Decision 2010/17/EC of 29 October 2009 on the adoption of basic parameters for registers of train driving licences and complementary certificates provided for under Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 29. Oktober 2009 zur Festlegung der Eckdaten der Register der Fahrerlaubnisse und Zusatzbescheinigungen für Triebfahrzeugführer gemäß Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Kommisjonsvedtak av 29. oktober 2009 om vedtakelse av grunnleggende parametrer for registre over lokomotivførerbeviser og tilleggssertifikater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF (2010/17/EF)
Commission Decision 2010/187/EUof 25 March 2010 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods
Beschluss der Kommission vom 25. März 2010 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, gemäß der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland bestimmte Ausnahmen zu erlassen (2010/187/EU)
Kommisjonsbeslutning av 25. mars 2010 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods (2010/187/EU)
Commission Decision 2010/363/EU of 28 June 2010 on the recognition of Algeria as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency
Beschluss der Kommission vom 28. Juni 2010 über die Anerkennung Algeriens in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen, im Hinblick auf die Anerkennung von Befähigungszeugnissen (2010/363/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2010 um viðurkenningu á Alsír að því er varðar menntun, þjálfun og útgáfu skírteina farmanna til viðurkenningar á atvinnuskírteinum (2010/363/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 28. juni 2010 om godkjenning av Algerie med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (2010/363/EU)

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement