With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D039894/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2398 of 17 December 2015 on information and documentation related to an application for a facility located in a third country for inclusion in the European List of ship recycling facilities
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2398 der Kommission vom 17. Dezember 2015 über die Informationen und Unterlagen im Zusammenhang mit dem Antrag einer in einem Drittstaat ansässigen Abwrackeinrichtung auf Aufnahme in die europäische Liste der Abwrackeinrichtungen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2398 frá 17. desember 2015 um upplýsingar og skjöl í tengslum við umsókn frá stöð, sem er staðsett í þriðja landi, um innfærslu í Evrópuskrána yfir skipaendurvinnslustöðvar
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2398 av 17. desember 2015 om opplysninger og dokumentasjon i forbindelse med en søknad om oppføring av et anlegg i en tredjestat på den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg
Decision No H8 of 17 December 2015 (updated with minor technical clarifications on 9 March 2016)concerning the methods of operation and the composition of the Technical Commission for Data Processing of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems
Beschluss Nr. H8 vom 17. Dezember 2015 (aktualisiert mit geringfügigen technischen Klarstellungen vom 9. März 2016) über die Arbeitsweise und Zusammensetzung des Fachausschusses für Datenverarbeitung der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen...
Ákvörðun nr. H8 frá 17. desember 2015 (uppfærð með minni háttar tæknilegum útskýringum 9. mars 2016) um starf og samsetningu tækninefndar um gagnavinnslu á vegum framkvæmdaráðs um samræmingu almannatryggingakerfa (2016/C 263/04)
Beslutning nr. H8 av 17. desember 2015 (ajourført med mindre tekniske forklaringer 9. mars 2016) om forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske komité for databehandling under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 2016/C 263/04
D042403/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2278 of 4 December 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal States of Bremen, Hesse and Lower Saxony of Germany
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2278 der Kommission vom 4. Dezember 2015 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status der Bundesländer Bremen, Hessen und Niedersachsen als frei von der infektiösen bovinen Rhinotracheitis
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2278 av 4. desember 2015 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske deltstatene Bremens, Hessens og Niedersachsens status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
C(2015)8147
Commission Delegated Decision (EU) 2016/310 of 26 November 2015 on the equivalence of the solvency regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Japan to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Japan Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2016/310 der Kommission vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des japanischen Solvabilitätssystems für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/310 frá 26. nóvember 2015 um jafngildi gjaldþolsreglna fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem í gildi eru í Japan við reglurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
C(2015)8145
Commission Delegated Decision (EU) 2016/309 of 26 November 2015 on the equivalence of the supervisory regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Bermuda to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council and amending Comission Delegated Decision (EU) 2015/2290 - Equivalence for Bermuda Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2016/309 der Kommission vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des in Bermuda geltenden Aufsichtssystems für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/309 frá 26. nóvember 2015 um jafngildi eftirlitsfyrirkomulags fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem í gildi er á Bermúdaeyjum við fyrirkomulagið sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB og...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om endring av delegert...
COM(2014) 367
Decision (EU) 2015/2240 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 establishing a programme on interoperability solutions and common frameworks for European public administrations, businesses and citizens (ISA2 programme) as a means for modernising the public sector
Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 zur Einrichtung eines Programms über Interoperabilitätslösungen und gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bürger (Programm ISA2) als Mittel zur...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2240 frá 25. nóvember 2015 um að koma á fót áætlun um rekstrarsamhæfislausnir og sameiginlega ramma fyrir opinberar stjórnsýslustofnanir, fyrirtæki og borgara í Evrópu (ISA2-áætlunin) sem leið til að nútímavæða hið opinbera
Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/2240 av 25. november 2015 om innføring av et program om samvirkingsløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere (ISA2-programmet) som et middel til å modernisere den offentlige sektor
D039866/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2119 of 20 November 2015 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of wood-based panels
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2119 der Kommission vom 20. November 2015 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Holzwerkstofferzeugung (Bekanntgegeben unter...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2119 frá 20. nóvember 2015 um að fastsetja niðurstöður um bestu fáanlegu tækni (BAT) samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB vegna framleiðslu á þiljum að meginhluta úr viði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2119 av 20. november 2015 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av trebaserte plater, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
Commission Decision (EU) 2015/2099 of 18 November 2015 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for growing media, soil improvers and mulch
Beschluss (EU) 2015/2099 der Kommission vom 18. November 2015 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Kultursubstrate, Bodenverbesserer und Mulch (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2015) 7891)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2099 frá 18. nóvember 2015 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir ræktunarefni, jarðvegsbæta og efni sem eru notuð til að þekja jarðveg
Kommisjonsavgjerd (EU) 2015/2099 av 18. november 2015 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2299 of 17 November 2015 amending Decision 2009/965/EC as regards an updated list of parameters to be used for classifying national rules
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2299 der Kommission vom 17. November 2015 zur Änderung der Entscheidung 2009/965/EG in Bezug auf eine aktualisierte Liste der Parameter für die Einstufung der nationalen Vorschriften
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 av 17. november 2015 om endring av vedtak 2009/965/EF med hensyn til en ajourført liste med parametrer som skal brukes til å klassifisere nasjonale regler
Commission Implementing Decision C(2015)8005 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security containing information, as referred to in point (a) of Article 18 of Regulation (EC) No 300/2008
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015)8005 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd sem innihalda upplýsingar sem um getur í a-lið 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet, som omfatter opplysninger som nevnt i artikkel 18 bokstav a) i forordning (EF) nr. 300/2008
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2038 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of the Republic of Korea for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for Korea EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2038 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Republik Korea für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2038 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Suður-Kóreu um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2038 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Republikken Korea for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2039 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of South Africa for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for South Africa EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2039 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Südafrikas für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate,...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2039 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Suður-Afríku um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2039 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Sør-Afrika for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2040 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of certain provinces of Canada for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories -Equivalence for Canada EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2040 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens bestimmter Provinzen Kanadas für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2040 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma tiltekinna fylkja í Kanada um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2040 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i visse provinser i Canada for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2041 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of Mexico for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for Mexico EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2041 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Mexikos für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate,...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2041 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Mexíkó um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2041 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Mexico for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2042 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of Switzerland for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for Switzerland EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2042 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Schweiz für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2042 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Sviss um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2042 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Sveits for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
D041326/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1985 of 4 November 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on an anti-viral tissue impregnated with citric acid
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1985 der Kommission vom 4. November 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein mit Zitronensäure imprägniertes antivirales Papiertaschentuch
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1985 frá 4. nóvember 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um veirueyðandi pappírsþurrkur sem eru gegndreyptar með sítrónusýru
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1985 av 4. november 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til et antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre
D041185/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1984 of 3 November 2015 defining the circumstances, formats and procedures of notification pursuant to Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1984 der Kommission vom 3. November 2015 zur Festlegung der Umstände, Formate und Verfahren der Notifizierung gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1984 frá 3. nóvember 2015 þar sem skilgreindar eru kringumstæður, snið og verklag fyrir tilkynningar skv. 5. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1984 av 3. november 2015 om fastsettelse av vilkår, formater og framgangsmåter for melding i henhold til artikkel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for...
D039196/04
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1918 of 22 October 2015 establishing the Administrative Assistance and Cooperation system (‘AAC system’) pursuant to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1918 der Kommission vom 22. Oktober 2015 zur Einrichtung des Systems für Amtshilfe und Zusammenarbeit („AAC-System“) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av 22. oktober 2015 om opprettelse av et system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-systemet») i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og...
COM(2014) 020
Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC
Beschluss (EU) 2015/1814 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2015 über die Einrichtung und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá 6. október 2015 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarasjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og um breytingu á tilskipun 2003/87/EB
Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF
D041271/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1784 of 2 October 2015 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of the region of Northern Ireland of the United Kingdom as officially brucellosis-free as regards bovine herds
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1784 der Kommission vom 2. Oktober 2015 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Anerkennung der Region Nordirland des Vereinigten Königreichs als in Bezug auf die Rinderbestände amtlich frei von Brucellose
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/1784 av 2. oktober 2015 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at regionen Nord-Irland i Det sameinte kongeriket er offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar
D041270/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1765 of 30 September 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Baden-Württemberg of Germany and of the region Valle d'Aosta of Italy
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1765 der Kommission vom 30. September 2015 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status des Bundeslands Baden-Württemberg in Deutschland und der Region Aostatal in Italien als frei von der infektiösen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1765 av 30. september 2015 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til den tyske delstaten Baden-Württembergs og den italienske regionen Valle d'Aostas status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
D040550/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1751 of 29 September 2015 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing bromadiolone referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1751 der Kommission vom 29. September 2015 über die Bedingungen der Zulassung eines Bromadiolon enthaltenden Biozidprodukts, mit denen das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar ESB 2015/1751 frá 29. september 2015 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur brómadíólón, sem Bretland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1751 av 29. september 2015 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
D039741/03
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1736 of 28 September 2015 not approving triflumuron as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1736 der Kommission vom 28. September 2015 zur Nichtgenehmigung von Triflumuron als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1736 frá 28. september 2015 um að samþykkja ekki tríflúmúrón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1736 av 28. september 2015 om ikke å godkjenne triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18
D040549/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1737 of 28 September 2015 postponing the expiry date of approval of bromadiolone, chlorophacinone and coumatetralyl for use in biocidal products for product-type 14
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1737 der Kommission vom 28. September 2015 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Bromadiolon, Chlorophacinon und Coumatetralyl zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1737 frá 28. september 2015 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir brómadíólóni, klórfasínóni og kúmatetralýli til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737 av 28. september 2015 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter av type 14
D038704/01
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1612 of 23 September 2015 amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries' issuers of securities of certain third country's national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1612 der Kommission vom 23. September 2015 zur Änderung der Entscheidung 2008/961/EG über die Verwendung der nationalen Rechnungslegungsgrundsätze bestimmter Drittländer und der International Financial Reporting Standards durch...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1612 frá 23. september 2015 um breytingu á ákvörðun 2008/961/EB um notkun útgefenda verðbréfa í þriðju löndum á tilteknum innlendum reikningsskilastöðlum þriðju landa og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1612 av 23. september 2015 om endring av vedtak 2008/961/EF om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide...

I have a

EEA Seminar - 14 September 2021