EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 1999/302/EC of 30 April 1999 amending Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, pursuant to Council Directive 90/675/EEC
Entscheidung der Kommission vom 30. April 1999 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates [Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1166...
Kommisjonsvedtak 1999/302/EF av 30. april 1999 om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF
Commission Decision of 12 April 1999 on a common technical regulation for connection to the analogue public switched networks (PSTNs) of terminal equipment supporting the voice telephony justified case service in which network addressing, if provided, is by means of dual tone multi-frequency (DTMF) signalling
Entscheidung der Kommission vom 12. April 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Anschluß von Endeinrichtungen, die Sprachtelefondienste in begründeten Fällen unterstützen und deren Netzadressierung gegebenenfalls durch Zeichengabe im Mehrfrequenzwahlverfahren (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/303/EB frá 12. apríl 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir tengingu endabúnaðar, sem er gerður fyrir talsímaþjónustu byggða á rökstuddum tilvikum, við hliðræna almenna sjálfvirka talsímakerfið (PSTN), þar sem númeraval innan kerfisins,...
Kommisjonsvedtak 1999/303/EF av 12. april 1999 om ei felles teknisk forskrift om tilkopling til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) av terminalutstyr som stør taletelefoni i grunngjevne tilfelle, og som nyttar tonefrekvenssignalering (DTMF?signalering) ved eventuell...
Commission Decision of 12 April 1999 on a common technical regulation for integrated services digital networks (ISDN); telephony 3,1 kHz teleservice, attachment requirements for handset terminals (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 12. April 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für das diensteintegrierende digitale Fernmeldenetz (ISDN); Fernsprechteledienst mit 3,1 kHz, Anschaltebedingungen für Handapparate (2. Ausgabe) (1999/304/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/304/EB frá 12. apríl 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir stafræna samþætta þjónustunetið (ISDN-samnetið) að því er varðar 3,1 kHz-talsímaþjónustu, tengikröfur fyrir talfæraendabúnað (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 1999/304/EF av 12. april 1999 om ei felles teknisk forskrift om det digitale fleirtenestenettet (ISDN), 3,1 kHz telefoniteneste, krav til tilkopling av terminalar med handsett (2. utgåve)
Commission Decision of 23 April 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless teelcommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN)
Entscheidung der Kommission vom 23. April 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für DECT-Einrichtungen mit Zugang zum diensteintegrierenden digitalen Fernmeldenetz (ISDN) [Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 999] (1999/310/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/310/EB frá 23. apríl 1999 um sameiginlega tækniforskrift vegna búnaðar fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) sem tengist stafræna samþætta þjónustunetinu (ISDN-samnetinu)
Kommisjonsvedtak 1999/310/EF av 23. april 1999 om ei felles teknisk forskrift om utstyr for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) som gjev tilgang til det digitale fleirtenestenettet (ISDN)
Commission Decision 1999/317/EC of 28 April 1999 recognising the fully operational character of the Finnish database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 28. April 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der finnischen Datenbank für Rinder (99/317/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/317/EF av 28. april 1999 om anerkjennelse av at den finske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/246/EC of 30 March 1999 approving certain contingency plans for the control of classical swine fever
Entscheidung der Kommission vom 30. März 1999 zur Genehmigung von Notstandsplänen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest (1999/246/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/246/EF av 30. mars 1999 om godkjenning av visse beredskapsplaner for kontroll med klassisk svinepest
COM(1998) 363
Council Decision regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products
Entscheidung des Rates vom 22. April 1999 über ein gemeinschaftliches Verfahren zur Unterrichtung und Konsultation über die Kosten der Versorgung mit Rohöl und die Verbraucherpreise für Mineralölerzeugnisse (1999/280/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/280/EB frá 22. apríl 1999 um málsmeðferð við upplýsingar og samráð um kostnað við hráolíubirgðir og um neysluverð á jarðolíuafurðum í bandalaginu
Rådsvedtak 1999/280/EF av 22. april 1999 om en fellesskapsframgangsmåte for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker
Commission Decision 1999/375/EC of 19 May 1999 recognising the fully operational charater of Luxembourg's database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 19. Mai 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der luxemburgischen Datenbank für Rinder (1999/375/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/375/EF av 19. mai 1999 om anerkjennelse av at den luxembourgske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/376/EC of 19 May 1999 recognising the fully operational character of the Danish database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 19. Mai 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der dänischen Datenbank für Rinder (1999/376/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/376/EF av 19. mai 1999 om anerkjennelse av at den danske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/377/EC of 19 May 1999 recognising the fully operational character of the Belgian database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 19. Mai 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der belgischen Datenbank für Rinder (1999/377/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/377/EF av 19. mai 1999 om anerkjennelse av at den belgiske databasen for storfe er i full drift
Council Decision 99/382/EC of 26 April 1999 establishing the second phase of the Community vocational training action programme "Leonardo da Vinci"
Beschluß des Rates vom 26. April 1999 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms in der Berufsbildung "Leonardo da Vinci" (1999/382/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/382/EB frá 26. Apríl 1999 um að koma á fót öðrum áfanga aðgerðaráætlunar bandalagsins um starfsmenntun „Leonardo da Vinci“
Rådsbeslutning 1999/382/EF av 26. april 1999 om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram «Leonardo da Vinci» for yrkesrettet opplæring
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards circulation fixtures and respectively
Entscheidung der Kommission vom 18. Juni 1999 zur Änderung der Entscheidungen 96/579/EG und 97/808/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 98/106/EWG des Rates betreffend Straßenausstattungen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júní 1999 um breytingu á ákvörðunum 96/579/EB og 97/808/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vegbúnað annars vegar og gólfefni og slitlag hins vegar...
Kommisjonsvedtak 1999/453/EF av 18. juni 1999 om endring av vedtak 96/579/EF og 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til høvesvis fast vegutstyr og underlagsdekke
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards fire stopping, fire sealing and fire protective products
Entscheidung der Kommission vom 22. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Brandschutzabschottungen und Brandschutzbekleidungen (1999/454/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/454/EB frá 22. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar brunaheftandi, brunaþéttandi og brunaverjandi byggingarvörur
Kommisjonsvedtak 1999/454/EF av 22. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til branntettande, brannisolerande og brannvernande varer
Commission decision of June 22 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards timber frame and log prefabricated building kits
Entscheidung der Kommission vom 22. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für vorgefertigte Holzrahmen- und Blockhäuser (1999/455/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/455/EB frá 22. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar samsafn hluta fyrir einingahús úr timbri eða bjálkahús
Kommisjonsvedtak 1999/455/EF av 22. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte byggjesystem med stenderverk og tømmer
Commission Decision of 25 June 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council directive 89/106/EEC as regards products related to concrete, mortar and grout
Entscheidung der Kommission vom 25. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel (1999/469/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/469/EB frá 25. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar byggingarvörur sem tengjast steinsteypu, steinlími og fúgufyllingarefni
Kommisjonsvedtak 1999/469/EF av 25. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggevarer til betong, mørtel og injiseringsmasse
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards construction adhesives
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bauklebstoffe (1999/470/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/470/EB frá 29. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar lím til nota í húsbyggingar
Kommisjonsvedtak 1999/470/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til lim til bygging
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards space heating appliances
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Raumerwärmungsanlagen (1999/471/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/471/EB frá 29. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar upphitunartæki
Kommisjonsvedtak 1999/471/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til oppvarmingsapparater
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards pipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 1. Juli 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Rohre, Behälter und Zubehörteile, die nicht mit Trinkwasser in Berührung kommen (1999/472/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/472/EB frá 1. júlí 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar pípur, tanka og fylgihluti sem ekki komast í snertingu við drykkjarvatn
Kommisjonsvedtak 1999/472/EF av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til rør, tanker og tilbehør som ikke er i kontakt med drikkevann
Decision 99/476/EC of the European Parliament and of the Council amending Decision 2085/97/EC establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Ariane)
Beschluß Nr. 476/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Änderung des Beschlusses Nr. 2085/97/EG über ein Förderprogramm im Bereich Buch und Lesen einschließlich der Übersetzung (Ariane)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 476/1999/EB frá 22. febrúar 1999 um breytingu á ákvörðun nr. 2085/97/EB um að koma á fót stuðningsáætlun á sviði bóka og lesturs, þar með taldar þýðingar (Ariane-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 476/1999/EF av 22. februar 1999 om endring av avgjerd nr. 2085/97/EF om skiping av eit program til støtte for bøker og lesing, medrekna omsetjing (Ariane)
Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision 719/96/EC establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope)
Beschluß Nr. 477/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Änderung des Beschlusses Nr. 719/96/EG über ein Programm zur Förderung künstlerischer und kultureller Aktivitäten mit europäischer Dimension (Kaleidoskop)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 477/1999/EB frá 22. febrúar 1999 um breytingu á ákvörðun nr. 719/96/EB um að koma á fót áætlun til stuðnings lista- og menningarstarfsemi þar sem áhersla er lögð á Evrópu (Kaleidoscope-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 477/1999/EF av 22. februar 1999 om endring av avgjerd nr. 719/96/EF om iverksetting av et program til støtte for kunstnerisk og kulturell virksomhet med en europeisk dimensjon (Kaleidoskop)
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) DECT/GSM dual-mode terminal equiment
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für bimodale DECT-/GSM-Endeinrichtungen (1999/497/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/497/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) — DECT/GSM samsettan endabúnað
Kommisjonsvedtak 1999/497/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av tobands DECT/GSM-terminalutstyr
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digitial enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN) (Version 2)
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 für eine gemeinsame technische Vorschrift für DECT-Einrichtungen mit Zugang zum diensteintegrierenden digitalen Netz (ISDN) (2. Fassung) (1999/498/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/498/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir búnað fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) sem tengist stafræna samþætta þjónustunetinu (ISDN-samnetinu) (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 1999/498/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det digitale fleirtenestenettet (ISDN) av utstyr til digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (versjon 2)
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for the attachment requirements for high speed circuit switched data (HSCSD) multislot mobile stations
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Anschaltebedingungen für Mehrschlitz-Mobilstationen für leitungsvermittelte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (High Speed Circuit-Switched Data - HSCSD) (1999/511/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/511/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tæknilega reglugerð um tengikröfur vegna rásaskiptra háhraðagagnaflutninga (HSCDS) í farsímum með fleiri en eitt tímahólf
Kommisjonsvedtak av 7. juli 1999 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (high speed circuit switched data - HSCSD)
Commission Decision 1999/518/EC of 28 July 1999 amending Commission Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, pursuant to Council Directive 90/675/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG der Kommission betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates (99/518/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/518/EF av 28. juli 1999 om endring av kommisjonsvedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF
Commission Decision 1999/546/EC of 13 July 1999 recognising the fully operational character of the Dutch data base for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 13. Juli 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der niederländischen Datenbank für Rinder (1999/546/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/546/EF av 13. juli 1999 om anerkjennelse av at den nederlandske databasen for storfe er i full drift

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019