EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2000/728/EC establishing the application and annual fees of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Festlegung der Bearbeitungs- und Jahresgebühren für die Verwendung des gemeinschaftlichen Umweltzeichens (2000/728/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/728/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/728/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision on a standard contract covering the terms of the use of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 über einen Mustervertrag über die Bedingungen für die Verwendung des Umweltzeichens der Gemeinschaft (2000/729/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/729/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/729/EF av 10. november 2000 om ei standardavtale om bruksvilkåra for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision establishing the European Union Eco-labelling Board and its rules of procedure
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Einsetzung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union und zur Festlegung seiner Geschäftsordnung (2000/730/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/730/EB frá 10. nóvember 2000 um staðlaðan samning um notkunarskilmála umhverfismerkis bandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/730/EF av 10. november 2000 om skiping av Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og om fastsetjing av møteføresegnene til utvalet
Rules of procedure of the Consultation Forum of the revised Community Eco-label Scheme
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Festlegung der Geschäftsordnung des Konsultationsforums im geänderten gemeinschaftlichen System zur Vergabe eines Umweltzeichens (2000/731/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/731/EB frá 10. nóvember 2000 um setningu starfsreglna fyrir samráðsfundi um endurskoðað kerfi um umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/731/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av møteføresegnene til samrådsforumet for den reviderte fellesskapsordninga for tildeling
Commission Decision of 6 April 2004 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators and amending Decision 2000/40/EC
Entscheidung der Kommission vom 6. April 2004 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte und zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG (2004/669/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/669/EB frá 6. apríl 2004 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir kæliskápa og um breytingu á ákvörðun 2000/40/EB
Kommisjonsvedtak av 6. april 2004 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, og om endring av vedtak 2000/40/EF (2004/669/EF)
Commission Decision of 28 February 2005 establishing guidance notes supplementing part B of Annex II to Council Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms (2005/174/EC)
Entscheidung der Kommission vom 28. Februar 2005 über die Festlegung von Leitlinien zur Ergänzung von Anhang II Teil B der Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (2005/174/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. febrúar 2005 um leiðbeinandi athugasemdir sem bætast við B-hluta í II. viðauka við tilskipun ráðsins 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera (2005/174/EB)
Kommisjonsvedtak av 28. februar 2005 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle del B i vedlegg II til rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer (2005/174/EF)
Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to campsite service. (2005/338/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Campingdienste (2005/338/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. april 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir tjaldstæði (2005/338/EB)
Kommisjonsvedtak av 14. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester (2005/338/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to personal computers (2005/341/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Tischcomputer (2005/341/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir einkatölvur (2005/341/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner (2005/341/EF)
Commission Decision of 23 March 2005 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents (2005/342/EC)
Entscheidung der Kommission vom 23. März 2005 zur Festlegung der überarbeiteten Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Handgeschirrspülmittel (2005/342/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mars 2005 om fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler (2005/342/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to portable computers (2005/343/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für tragbare Computer (2005/343/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB) 130 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um...
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner (2005/343/EF)
Commission Decision of 23 March 2005 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to all purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities. (2005/344/EC)
Entscheidung der Kommission vom 23. März 2005 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Allzweck- und Sanitärreiniger (2005/344/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir alhliða hreinsiefni og hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu (2005/344/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mars 2005 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (2005/344/EF)
Commission Decision of 12 May 2005 amending Decisions 2000/45/EC, 2001/405/EC, 2001/688/EC, 2002/255/EC and 2002/747/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (2005/384/EC)
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2000/45/EG, 2001/405/EG, 2001/688/EG, 2002/255/EG und 2002/747/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für bestimmte Produkte (2005/384/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2005 um breytingu á ákvörðunum 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB og 2002/747/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tilteknar vörur (2005/384/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mai 2005 om endring av vedtak 2000/45/EF, 2001/405/EF, 2001/688/EF, 2002/255/EF og 2002/747/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2005/384/EF)
Council Decision of 26 April 2004 granting Cyprus, Malta and Poland certain temporary derogations from Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment
Entscheidung des Rates vom 26. April 2004 zur Gewährung zeitlich begrenzter Ausnahmen von der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Zypern, Malta und Polen (2004/486/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 26. apríl 2004 um að veita Kýpur, Möltu og Póllandi tilteknar, tímabundnar undanþágur frá tilskipun 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (2004/486/EB)
Council Decision 2004/312/EC of 30 March 2004 granting the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia and Slovenia certain temporary derogations from Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment
Entscheidung des Rates vom 30. März 2004 zur Gewährung zeitlich begrenzter Ausnahmen von der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn (2004/312/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 30. mars 2004 um að veita Tékklandi, Eistlandi, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Slóvakíu og Slóveníu tilteknar, tímabundnar undanþágur frá tilskipun 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (2004/312/EB)
Rådsvedtak av 30. mars 2004 om å innrømme Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia visse midlertidige unntak fra direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2004/312/EF)
Commission Decision of 26 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to lubricants (2005/360/EC)
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Schmierstoffe (2005/360/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir smurefni (2005/360/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2005 om fastsettelse av miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for tildeling av fellesskapsmiljømerket til smøremidler (2005/360/EF)
Commission Decision 2002/747/EC of 9 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to light bulbs and amending Decision 1999/568/EC.
Entscheidung der Kommission vom 9. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Lampen und zur Änderung der Entscheidung 1999/568/EG (2002/747/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir ljósaperur og breytingu á ákvörðun 1999/568/EB (2002/747/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. september 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer, og om endring av vedtak 1999/568/EF (2002/747/EF)
Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision 1999/10/EC. (2002/739/EC)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken und zur Änderung der Entscheidung 1999/10/EG (2002/739/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. september 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innandørs måling og lakk, og om endring av vedtak 1999/10/EF (2002/739/EF)
Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses and amending Decision 98/634/EC. (2002/740/EC)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bettmatratzen und zur Änderung der Entscheidung 98/634/EG (2002/740/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. september 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar, og om endring av vedtak 98/634/EF
Commission Decision of 4 september 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to copying and graphic paper and amending Decision 1999/554/EC. (2002/741/EC)
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Kopierpapier und für grafisches Papier und zur Änderung der Entscheidung 1999/554/EG (2002/741/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir afritunarpappír og grafískan pappír og um breytingu á ákvörðun 1999/554/EB (2002/741/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. september 2002 om fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir og grafisk papir og om endring av vedtak 1999/554/EF (2002/741/EF)
Commission Decision of 14 October 2005 amending Decisions 2001/689/EC, 2002/231/EC and 2002/272/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (2005/783/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. Oktober 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2001/689/EG, 2002/231/EG und 2002/272/EG zwecks Verlängerung des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2005/783/EG)
Kommisjonsvedtak av 14. oktober 2005 om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/231/EF og 2002/272/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2005/783/EF)
Commission Decision of 2 March 2006 establishing a questionnaire relating to Council directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Entscheidung der Kommission vom 2. März 2006 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) (2006/194/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. mars 2006 um að útbúa spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (IPPC) (2006/194/EB)
Kommisjonsvedtak av 2. mars 2006 om opprettelse av et spørreskjema i tilknytning til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (2006/194/EF)
Commission Decision of 1 March 2006 laying down rules, under Regulation (EC) No 761/2001 of theEuropean Parliament and of the Council, on the use of the EMAS logo in the exceptional cases of transport packaging and tertiary packaging(2006/193/EC)
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2006 zur Festlegung von Regeln, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates, für die Verwendung des EMAS-Zeichens für als Ausnahmefall geltende Transportverpackungen und Drittverpackungen (2006/193/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. mars 2006 um reglur, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001, um notkun kennimerkis umhverfis- stjórnunarkerfis Bandalagsins (EMAS) í undantekningartilvikum á flutningsumbúðir og þriðjastigsumbúðir (2006/193/EB)
Kommisjonsvedtak av 1. mars 2006 om fastsetjing av reglar i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om bruk av EMAS-logoen i unntakstilfelle på transportemballasje og tertiæremballasje (2006/193/EF)
Commission Decision of 20 February 2006 laying down a questionnaire to be used for reporting on the implementation of directive 2000/76/EC on the incineration of waste. (2006/329/EC)
Entscheidung der Kommission vom 20. Februar 2006 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2000/76/EG über die Verbrennung von Abfällen (2006/329/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. febrúar 2006 um spurningalista sem nota skal við skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar 2000/76/EB um brennslu úrgangs (2006/329/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (2006/329/EF)
Commission Decision of 9 February 2006 establishing the Community Eco-label working plan. (2006/402/EC)
Entscheidung der Kommission vom 9. Februar 2006 über einen Umweltzeichen-Arbeitsplan der Gemeinschaft (2006/402/EG)
Kommisjonsvedtak av 9. februar 2006 om fastsettelse av en arbeidsplan for EF-miljømerket (2006/402/EF)
Commission Decision of 20 July 2006 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/13/EC during the period 2005-2007
Entscheidung der Kommission vom 20. Juli 2006 über einen Fragebogen zur Erstellung von Berichten der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG im Zeitraum 2005—2007 (2006/534/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. júlí 2006 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar 1999/13/EB á tímabilinu 2005-2007 (2006/534/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. juli 2006 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007 (2006/534/EF)

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019