EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2012/462/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Decision 2002/730/EC concerning technical specifications for interoperability
Beschluss der Kommission vom 23. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidungen 2002/731/EG, 2002/732/EG, 2002/733/EG, 2002/735/EG und 2006/66/EG sowie zur Aufhebung der Entscheidung 2002/730/EG über technische Spezifikationen für die Interoperabilität (2012/462/EU)
Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne
Commission Decision 2012/463/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability
Beschluss der Kommission vom 23. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidungen 2006/679/EG und 2006/860/EG über technische Spezifikationen für die Interoperabilität (2012/463/EU)
Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne
Commission Decision 2012/464/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/861/EC, 2008/163/EC, 2008/164/EC, 2008/217/EC, 2008/231/EC, 2008/232/EC, 2008/284/EC, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU and 2011/314/EU concerning technical specifications for interoperability
Beschluss der Kommission vom 23. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidungen 2006/861/EG, 2008/163/EG, 2008/164/EG, 2008/217/EG, 2008/231/EG, 2008/232/EG und 2008/284/EG sowie der Beschlüsse 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU und 2011/314/EU über technische...
Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF og 2008/284/EF samt beslutning 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for...
Commission Implementing Decision C(2012) 5672 of 10.8.2012 amending Commission Decision 2012/774/EU laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/5672/EU av 10.8.2012 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Implementing Decision C(2012) 5880 of 23.8.2012 amending Commission Decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security as regards the methods used for screening persons other than passengers and items carried
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/5880/EU av 23.8.2012 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til metodene som brukes ved gjennomsøking av...
Commission Implementing Decision 2012/505/EU of 17 September 2012 on the recognition of Egypt pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. September 2012 über die Anerkennung Ägyptens gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2012/505/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. september 2012 um viðurkenningu á Egyptalandi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2012/505/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 17. september 2012 om godkjenning av Egypt i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2012/505/EU)
Commission Decision of 6 November 2012 amending Decision 2012/88/EU on the technical specifications for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system
Beschluss der Kommission vom 6. November 2012 zur Änderung des Beschlusses 2012/88/EU über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des transeuropäischen Eisenbahnsystems (2012/696/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. november 2012 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (2012/696/EU)
Commission Decision 2012/780/EU of 5 December 2012 on access rights to the European Central Repository of Safety Recommendations and their responses established by Article 18(5) of Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC
Beschluss der Kommission vom 5. Dezember 2012 über Zugangsrechte für die gemäß Artikel 18 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. desember 2012 um aðgangsrétt að miðlægu evrópsku gagnasafni um öryggistilmæli og svör við þeim sem komið var á fót með 5. mgr. 18. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og...
Kommisjonsbeslutning av 5. desember 2012 om tilgangsrett til det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger og svarene på disse som er opprettet i henhold til artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 om undersøkelse og forebygging...
Commission Implementing Decision 2012/783/EU of 13 December 2012 on the recognition of the Hashemite Kingdom of Jordan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Dezember 2012 über die Anerkennung des Haschemitischen Königreichs Jordanien gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 2012 um viðurkenningu á Hasjemíska konungsríkinu Jórdaníu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2012/783/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 13. desember 2012 om godkjenning av Det hasjimittiske kongeriket Jordan i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2012/783/EU)
Commission Decision 2012/757/EU of 14 November 2012 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the rail system in the European Union and amending Decision 2007/756/EC
Beschluss der Kommission vom 14. November 2012 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union und zur Änderung der Entscheidung 2007/756/EG (2012/757/EU)
Kommisjonsbeslutning (2012/757/EU) av 14. november 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem og om endring av vedtak 2007/756/EF
Commission Decision 2013/21/EU of 18 December 2012 on equivalences between categories of driving licences
Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2012 über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen (2013/21/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2012 um jafngildi milli flokka ökuskírteina (tilkynnt með númeri C(2012) 9358) (2013/21/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2012 om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser
Commission Implementing Decision C(2013) 511 of 4.2.2013 amending Commission Decision C(2010) 774 as regards the screening of passengers and persons other than passengers by Explosive Trace Detection (ETD) equipment in combination with Hand Held Metal Detection (HHMD) equipment
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/511/EU av 4.2.2013 om endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 med hensyn til gjennomsøking av passasjerer og andre personer enn passasjerer med utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) i kombinasjon med håndholdte...
Council Decision 2013/103/EU of 16 June 2011 on the signing and conclusion of the Agreement between the European Union and the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail on the Accession of the European Union to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as amended by the Vilnius Protocol 3 June 1999
Beschluss des Rates vom 16. Juni 2011 über die Unterzeichnung und den Abschluss der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Zwischenstaatlichen Organisation für den Internationalen Eisenbahnverkehr über den Beitritt der Europäischen Union zum Übereinkommen über den...
Commission Decision C(2013) 1587 of 19 March 2013 amending Decision C(2010) 774 as regards the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/1587/EU av 19. mars 2013 om endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 med hensyn til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer i lufthavner i EU (hemmelig)
COM(2013) 315
Decision No 585/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the deployment of the interoperable EU-wide eCall service
Beschluss Nr. 585/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 585/2014/ESB frá 15. maí 2014 um innleiðingu rekstrarsamhæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 585/2014/EU av 15. mai 2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan
Commission Implementing Decision of 17.4.2013 amending Commission Decision C(2010) 774 as regards the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports, COM(2013) 2045
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/2045/EU av 17.4.2013 om endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 med hensyn til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer i lufthavner i Den europeiske union
Commission Implementing Decision of 9.7.2013 amending Commission Decision C(2010) 774 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail, C(2013) 4180.
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/4180/EU av 9.7.2013 om endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføringen av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Decision of 17 December 2009 on minimum requirements for the data to be entered in the national electronic register of road transport undertakings
Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2009 über Mindestanforderungen an die Daten, die in die einzelstaatlichen elektronischen Register der Kraftverkehrsunternehmen einzugeben sind
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. desember 2009 um lágmarkskröfur vegna gagna sem á að færa inn í rafræna landsskrá yfir flutningafyrirtæki á vegum (tilkynnt með númeri C(2009)9959) (2009/992/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 17. desember 2009 om minstekrav til dataene som skal registreres i det nasjonale elektroniske registeret for veitransportforetak (2009/992/EU)
Commission Decision 2013/710/EU of 2 December 2013 amending Decision 2012/757/EU concerning the technical specification for interoperability relating to the 'operation and traffic management' subsystem of the rail system in the European Union
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2013 zur Änderung des Beschlusses 2012/757/EU über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (2013/710/EU)
Kommisjonsbeslutning av 2. desember 2013 om endring av beslutning 2012/757/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem (2013/710/EU)
Commission Implementing Decision of 6 November 2013 amending Commission Decision C(2010) 774 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/7275/EU av 6.11.2013 om endring av kommisjonsbeslutning K (2010) 774 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet
Commission Implementing Decision 2013/753/EU of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system, 2013/753/EU
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Dezember 2013 zur Änderung des Beschlusses 2012/226/EU über die zweite Reihe gemeinsamer Sicherheitsziele für das Eisenbahnsystem (2013/753/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. desember 2013 om endring av beslutning 2012/226/EU om annen serie av felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet (2013/753/EU)
COM(2012) 439
Council Decision No 2014/305/EU of 9 July 2013 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the European Organisation for the Safety of Air Navigation providing a general framework for enhanced cooperation
Beschluss des Rates vom 9. Juli 2013 über den Abschluss der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt zur Schaffung eines allgemeinen Rahmens für eine verstärkte Zusammenarbeit (2014/305/EU)
Commission Implementing Decision 2013/765/EU of 13 December 2013 amending the recognition of Det Norske Veritas pursuant to Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Dezember 2013 zur Änderung der Anerkennung von Det Norske Veritas gemäß der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -...
Commission Implementing Decision 2013/794/EU of 19 December 2013 on the recognition of Georgia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers, 2013/794/EU
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Dezember 2013 über die Anerkennung Georgiens gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ausbildungssysteme und Erteilung von Befähigungszeugnissen für Seeleute (2013/794/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 2013 um viðurkenningu á Georgíu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (tilkynnt með númeri C(2013) 9224) (2013/794/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. desember 2013 om godkjenning av Georgia i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2013/794/EU)
Commission Decision of 6 February 2014 authorising Sweden and the United Kingdom to derogate from certain common aviation safety rules pursuant to Article 14(6) of Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 6. Februar 2014 zur Genehmigung der Anwendung von Ausnahmeregelungen von bestimmten gemeinsamen Vorschriften für die Flugsicherheit gemäß Artikel 14 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Schweden...

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement