EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2003/564/EC of 28 July 2003 on the application of Council Directive 72/166/EEC relating to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 2003 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2003/564/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/564/EB frá 28. júlí 2003 um beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja [tilkynnt með númeri C(2003) 2626]
Kommisjonsvedtak 2003/564/EF av 28. juli 2003 om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn [meldt under nummeret K(2003) 2626]
Commission Decision 98/828/EC of 27 October 1997 relating to the application of Council Directive 72/166/EEC on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability
Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 1997 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/828/EB frá 27. október 1997 um beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja, og til að kveða á um skyldu til að viðhalda vátryggingu gagnvart slíkri ábyrgð
Kommisjonsvedtak 97/828/EF av 27. oktober 1997 om gjennomføring av rådsdirektiv 72/166/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes
Commission Decision of 26/01/99 relating to the application of Council Directive 72/166/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance agains civil liability in respect of the use of motor vehicles and to the enforcement of the obligation to insure agains such liability (1999/103/EC).
Entscheidung der Kommission vom 26. Januar 1999 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/103/EB frá 26. janúar 1999 varðandi beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja, og til að kveða á um skyldu til að viðhalda vátryggingu gagnvart slíkri...
Kommisjonsvedtak 1999/103/EF av 26. januar 1999 om gjennomføring av rådsdirektiv 72/166/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes
Commission Decision 2004/332/EC of 2 April 2004 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Entscheidung der Kommission vom 2. April 2004 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2004/332/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/332/EB frá 2. apríl 2004 um beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja (tilkynnt með númeri C(2004) 1235)
Kommisjonsvedtak 2004/332/EF av 2. april 2004 om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn [meddelt under nummer K(2004) 1235]
Commission Decision of 29 November 2005 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles (notified under document number C(2005) 4580)
Entscheidung der Kommission vom 29. November 2005 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2005/849/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. nóvember 2005 um beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja (2005/849/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. november 2005 om bruken av rådsdirektiv 72/166/EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner (2005/849/EF)
Commission Decision of 4 December 2006 on the use by third country issuers of securities of information prepared under internationally accepted accounting standards
Entscheidung der Kommission vom 4. Dezember 2006 betreffend die Verwendung von im Rahmen der international anerkannten Rechnungslegungsstandards erstellten Informationen durch Drittstaatemittenten von Wertpapieren (2006/891/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. desember 2006 um notkun útgefenda verðbréfa í þriðju löndum á upplýsingum sem teknar eru saman samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum reikningsskilastöðlum (2006/891/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. desember 2006 om anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder for verdipapirutstedere fra tredjestater (2006/891/EF)
Commission Decision 2007/482/EC of 9 July 2007 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2007 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2007/482/EG)
Kommisjonsvedtak av 9. juli 2007 om bruken av rådsdirektiv 72/166/EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner (2007/482/EF)
Commission Decision 2001/527/EC of 6 June 2001 establishing the Committee of European Securities Regulators
Beschluss der Kommission vom 6. Juni 2001 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (2001/527/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. júní 2001 um að koma á fót samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila (2001/527/EB)
Kommisjonsbeslutning av 6. juni 2001 om nedsettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn (2001/527/EF)
Commission Decision 2001/528/EC of 6 June 2001 establishing the European Securities Committee
Beschluss der Kommission vom 6. Juni 2001 zur Einsetzung des Europäischen Wertpapierausschusses (2001/528/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. júní 2001 um að koma á fót evrópskri verðbréfanefnd (2001/528/EB)
Kommisjonsbeslutning av 6. juni 2001 om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (2001/528/EF)
Commission Decision 2004/5/EC of 5 November 2003 establishing the Committee of European Banking Supervisors
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Bankaufsichtsbehörden (2004/5/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske banktilsynskomité (2004/5/EF)
Commission Decision 2004/6/EC of 5 November 2003 establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (2004/6/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (2004/6/EF)
Commission Decision 2004/7/EC of 5 November 2003 amending Decision 2001/527/EC establishing the Committee of European Securities Regulators
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Änderung des Beschlusses 2001/527/EG zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (2004/7/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om endring av beslutning 2001/527/EF om nedsettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn (2004/7/EF)
Commission Decision 2004/8/EC of 5 November 2003 amending Decision 2001/528/EC establishing the European Securities Committee
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Änderung des Beschlusses 2001/528/EG zur Einsetzung des Europäischen Wertpapierausschusses (2004/8/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om endring av beslutning 2001/528/EF om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (2004/8/EF)
Commission Decision 2004/9/EC of 5 November 2003 establishing the European Insurance and Occupational Pensions Committee
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Europäischen Ausschusses für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (2004/9/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner (2004/9/EF)
Commission Decision 2004/10/EC of 5 November 2003 establishing the European Banking Committee
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Europäischen Bankenausschusses (2004/10/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske komité for bankspørsmål (2004/10/EF)
Commission Decision 2008/961/EC of 12 December 2008 on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements
Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 über die Verwendung der nationalen Rechnungslegungsgrundsätze bestimmter Drittländer und der International Financial Reporting Standards durch Wertpapieremittenten aus Drittländern bei der Erstellung ihrer konsolidierten...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. desember 2008 um notkun útgefenda verðbréfa í þriðju löndum á tilteknum innlendum reikningsskilastöðlum þriðju landa og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureikningsskila sinna (2008/961/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper (2008/961/EF)
Commission Decision 2009/77/EC of 23 January 2009 establishing the Committee of European Securities Regulators.
Beschluss der Kommission vom 23. Januar 2009 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (2009/77/EG)
Commission Decision 2009/78/EC of 23 January 2009 establishing the Committee of European Banking Supervisors
Beschluss der Kommission vom 23. Januar 2009 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Bankaufsichtsbehörden (2009/78/EG)
Commission Decision 2009/79/EC of 23 January 2009 establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
Beschluss der Kommission vom 23. Januar 2009 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (2009/79/EG)
Commission Decision of 21 December 1992 relating to the application of Council Directive 72/166/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and to the enforcement of the obligation to insure against such liability
Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 1992 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden...
Commission Decision 2010/342/EU of 18 June 2010 exempting the Banque de France from the application of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies (notified under document C(2010) 3853)
Beschluss der Kommission vom 18. Juni 2010 über die Freistellung der Banque de France von der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2010/342/EU)
Commission Decision 2010/578/EU of 28 September 2010 on the recognition of the legal and supervisory framework of Japan as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
Beschluss der Kommission vom 28. September 2010 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und Kontrollrahmens Japans mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2010/578/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2010 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Japans jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2010/578/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 28. september 2010 om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (2010/578/EU)
Commission Implementing Decision 2011/754/EU of 22 November 2011 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 22. November 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2011/754/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2011 um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja (2011/754/ESB)
Kommisjonens gjennomføringavgjerd av 22. november 2011 om bruken av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner (2011/754/EU)
Commission Implementing Decision 2012/194/EU of 11 April 2012 amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. April 2012 zur Änderung der Entscheidung 2008/961/EG über die Verwendung der nationalen Rechnungslegungsgrundsätze bestimmter Drittländer und der International Financial Reporting Standards durch Wertpapieremittenten aus Drittländern...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2012 um breytingu á ákvörðun 2008/961/EB um notkun útgefenda verðbréfa í þriðju löndum á tilteknum innlendum reikningsskilastöðlum þriðju landa og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureikningsskila sinna (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. april 2012 om endring av vedtak 2008/961/EF om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper...
Commission Decision of 2 November 2010 setting up the European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (e-invoicing)
Beschluss der Kommission vom 2. November 2010 zur Einsetzung des Europäischen Stakeholder-Forums für elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. nóvember 2010 um evrópskan fjöl - hagsmunavettvang um rafræna reikningagerð (rafrænir reikningar) 2010/C 326/07
Kommisjonsavgjerd av 2. november 2010 om oppnemning av eit europeisk fleirpartsforum for elektronisk fakturering (e-fakturering)

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement