EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2013) 315
Decision No 585/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the deployment of the interoperable EU-wide eCall service
Beschluss Nr. 585/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 585/2014/ESB frá 15. maí 2014 um innleiðingu rekstrarsamhæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 585/2014/EU av 15. mai 2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan
COM(2013) 430
DECISION No 573/2014/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)
Beschluss Nr. 573/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 573/2014/ESB frá 15. maí 2014 um aukið samstarf milli opinberra vinnumiðlana
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 573/2014/EU av 15. mai 2014 om økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger
Commission Implementing Decision of 14 January 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom (notified under document C(2014) 26)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Januar 2014 über die Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands, Schwedens und des Vereinigten Königreichs (2014...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. janúar 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands, Svíþjóðar og Bretlands (2014/12/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/12/EU av 14. januar 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket
Commission Implementing Decision of 27 January 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Lithuania (notified under document C(2014) 501)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Januar 2014 betreffend bestimmte vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest in Litauen (2014/43/EU)
COM(2013) 500
Decision No 554/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the participation of the Union in the Active and Assisted Living Research and Development Programme jointly undertaken by several Member States
Beschluss Nr. 554/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Beteiligung der Union an dem von mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Aktives und unterstütztes Leben“
Commission Decision of 6 February 2014 authorising Sweden and the United Kingdom to derogate from certain common aviation safety rules pursuant to Article 14(6) of Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 6. Februar 2014 zur Genehmigung der Anwendung von Ausnahmeregelungen von bestimmten gemeinsamen Vorschriften für die Flugsicherheit gemäß Artikel 14 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Schweden...
Commission Decision of 5 February 2014 on the safety requirements to be met by European standards for consumer laser products pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council on general product safety
Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2014 über Sicherheitsanforderungen, denen europäische Normen für Lasereinrichtungen für Verbraucher gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates genügen müssen (2014/59/EU)
Commission Implementing Decision of 5 February 2014 extending the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Februar 2014 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 2006/502/EG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, damit nur kindergesicherte Feuerzeuge in Verkehr gebracht werden und das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. febrúar 2014 um framlengingu á gildistíma ákvörðunar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðildarríkin geri ráðstafanir til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að kveikjarar með...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU av 5. februar 2014 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere
Commission Decision of 10 February 2014 on a measure taken by Denmark according to Article 11 of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council prohibiting a type of multi-purpose earthmoving machinery
Beschluss der Kommission vom 10. Februar 2014 über eine Maßnahme der dänischen Behörden zum Verbot eines Typs einer Mehrzweck-Erdbewegungsmaschine gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/78/EU)
Commission Implementing Decision of 12 February 2014 amending Implementing Decision 2013/426/EU on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU (notified under document C(2014) 715)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. Februar 2014 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/426/EU mit Schutzmaßnahmen gegen die Einschleppung des Virus der Afrikanischen Schweinepest aus bestimmten Drittländern oder Teilen des Hoheitsgebiets von Drittländern, in...
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 on a pilot project to implement the administrative cooperation obligations set out in Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 für ein Pilotprojekt zur Umsetzung der in der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems (2014/89/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um tilraunaverkefni til að framkvæma skuldbindingar um samvinnu á sviði stjórnsýslu, eins og sett er fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB, með því að nota upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. februar 2014 om et forsøksprosjekt for å gjennomføre forpliktelsene i forvaltningssamarbeidet fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Italiens und Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge I, II und III...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði á Ítalíu og Spáni séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á I., II. og III. viðauka við...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/91/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak...
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex I to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in a region in Italy (notified under document C(2014) 737)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/558/EG hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in einer Region Italiens (2014/90/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í héraði á Ítalíu (2014/90/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/90/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 97/794/EC laying down certain detailed rules for the application of Council Directive 91/496/EEC as regards veterinary checks on live animals to be imported from third countries (notified under document C(2014) 750)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 97/794/EG mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 91/496/EWG des Rates hinsichtlich der Veterinärkontrollen für aus Drittländern einzuführende lebende Tiere (2014/92/EU)
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Lithuania (notified under document C(2014) 1006)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 betreffend bestimmte Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest in Litauen (2014/93/EU)
Commission Implementing Decision of 13 February 2014 suspending temporarily imports from Bangladesh of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (‘Piper betle’) (notified under document C(2014) 794)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Februar 2014 zur vorübergehenden Aussetzung der Einfuhr von Lebensmitteln aus Bangladesch, die Betelblätter ( „Piper betle“ ) enthalten oder aus ihnen bestehen (2014/88/EU)
Commission Implementing Decision of 13 February 2014 amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to Mexico and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2014) 692)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Änderung der Entscheidung 93/195/EWG hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Bedingungen und der Beurkundung für die Wiedereinfuhr von registrierten Renn-, Turnier- und für kulturelle Veranstaltungen bestimmten...
Commission Implementing Decision of 18 February 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Poland (notified under document C(2014) 1179)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. Februar 2014 betreffend bestimmte vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest in Polen (2014/100/EU)
Commission Implementing Decision of 24 February 2014 amending Decision 2004/3/EC as regards the applicable Union grades (notified under document C(2014) 1081)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. Februar 2014 zur Änderung der Entscheidung 2004/3/EG im Hinblick auf die geltenden EU-Klassen (2014/105/EU)
Commission Decision of 3.2.2014 on establishing the European Regulators Group for Audiovisual Media Services - C(2014) 462 final
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3.2.2014 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með hljóð- og myndmiðlunarþjónustu
Kommisjonsbeslutning C(2014) 462 av 3.2.2014 om opprettelse av gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for audiovisuelle medietjenester
Commission Implementing Decision of 11 March 2014 setting the Union-wide performance targets for the air traffic management network and alert thresholds for the second reference period 2015-19
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. März 2014 zur Festlegung unionsweiter Leistungsziele für das Luftverkehrsmanagementnetz und Warnschwellen für den zweiten Bezugszeitraum 2015-2019 (2014/132/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. mars 2014 um að setja frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins að því er varðar netið fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og viðvörunarmörk fyrir annað viðmiðunartímabilið 2015-2019 (2014/132/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. mars 2014 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen når det gjelder nettet for lufttrafikkstyring og av varslingsterskler for annen referanseperiode 2015–2019 (2014/132/EU)
Commission Implementing Decision of 11 March 2014 rejecting the refusal of authorisations of biocidal products containing bromadiolone notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. März 2014 zur Ablehnung der von Deutschland mitgeteilten Zurückweisung von Zulassungen bromadiolonhaltiger Biozidprodukte gemäß der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/133/EU)
Commission Implementing Decision 2014/128/EU of 10 March 2014 on the approval of the light emitting diodes low beam module ‘E-Light’ as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. März 2014 über die Genehmigung des Abblendlichtmoduls mit lichtemittierenden Dioden „E-Light“ als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. mars 2014 om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Implementing Decision of 12 March 2014 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Poland (notified under document C(2014) 1657)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. März 2014 betreffend bestimmte Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest in Polen (2014/134/EU)
Commission Implementing Decision 2014/1200/EU of 5.3.2014 amending Commission Decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/1200/EU av 5. mars 2014 om endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføringen av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020