EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Decision No 1110/94/EC of the European Parliament and of the Council of 26 April 1994 concerning the fourth framework programme of the European Community activities in the field of research and technological development and demonstration
Beschluß Nr. 1110/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. April 1994 über das Vierte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1994 - 1998)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1110/94/EB frá 26. apríl 1994 um fjórðu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna (1994 til 1998)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1110/94/EF av 26. april 1994 om det fjerde rammeprogram for Det europeiske fellesskaps virksomhet i forbindelse med forskning, teknologisk utvikling og pilotprosjekter (1994-1998)
Commission Decision of 15 April 1994 amending Council Decision 91/596/EEC concerning the summary notification information format referred to in Article 9 of Council Directive 90/220/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 1994 zur Änderung der Entscheidung 91/596/EWG des Rates hinsichtlich der Zusammenfassung der Anmeldung nach Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (94/211/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 1994 um breytingu á ákvörðun 91/596/EBE varðandi snið samantektarskýrslu um tilkynningu sem um getur í 9. gr. tilskipunar ráðsins 90/220/EBE (94/211/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. april 1994 om endring av rådsvedtak 91/596/EØF om mønsteret for sammendrag av melding nevnt i artikkel 9 i rådsdirektiv 90/220/EØF (94/211/EF)
Decision No 154 of 8 February 1994 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 301, E 302, E 303)
Beschluss Nr. 154 vom 8. Februar 1994 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 301, E 302 und E 303) (94/605/EG)
Ákvörðun nr. 154 frá 8. febrúar 1994 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (94/605/EB)
Commission Decision of 15 June 1994 on amendment of Annex II of Council Directive 92/44/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 1994 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/44/EWG des Rates (94/439/EG)
Commission Decision of 29 June 1994 on the administrative management of cooperation in the scientific examination of questions relating to food
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1994 über die verwaltungsmäßige Organisation der Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Prüfung von Lebensmittelfragen (94/458/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júní 1994 um reglur um stjórn samstarfs um vísindalegar athuganir á sviði matvæla
Kommisjonsvedtak av 29. juni 1994 om den administrative forvaltningen av samarbeidet ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for attachment requirements for terminal equipment interface for ONP 2 048 kbit/s digital unstructured leased line
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für Endeinrichtungsschnittstellen an digitale, unstrukturierte 2048-kbit/s-Mietleitungen für den offenen Netzzugang (94/470/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum sem eru gerðar til skilflata notendabúnaðar fyrir stafrænar óskipulegar leigulínur með 2 048 kílóbita/s flutningsgetu í frjálsa netaðgangskerfinu (ONP-kerfinu)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til tilkoplingskrav til grensesnitt på terminalutstyr til digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet på 2 048 kbit/s i ONP.
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for general terminal attachment requirements for Digital European Cordless Telecommunications (DECT)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über allgemeine Anschaltebedingungen für DECT- Endeinrichtungen (94/471/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að almennum tengikröfum sem eru gerðar til stafrænna þráðlausra fjarskipta í Evrópu (DECT
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til de alminnelige tilkoplingskrav til terminalutstyr for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT).
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for telephony application requirements for Digital European Cordless Telecommunications (DECT)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für DECT-Endeinrichtungen - Telefonie - (94/472/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að talsímakröfum sem eru gerðar til notendabúnaðar fyrir stafræn þráðlaus fjarskipti í Evrópu (DECT)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til kravene i forbindelse med anvendelse av telefoni i nettet for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT).
Commission Decision of 17 January 1994 on common procedural rules for European technical approval
Beschluß der Kommission vom 17. Januar 1994 über die gemeinsamen Verfahrensregeln für die europäischen technischen Zulassungen (94/23/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um sameiginlegar verklagsreglur varðandi evrópskt Tæknisamþykki
Kommisjonsbeslutning av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger
Commission Decision of 27 July 1994 on the quantities of controlled substances allowed for essential uses in the Community pursuant to Council Regulation (EEC) No 549/91 on substances that deplete the ozone layer
Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 1994 über die Mengen geregelter Stoffe, die nach der Verordnung (EWG) Nr. 594/91 des Rates über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, zugelassen sind (94/563/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 1994 um magn tímatakmarkaðra efna til bráðnauðsynlegra nota í bandalaginu samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 594/91 um efni sem eyða ósonlaginu
Kommisjonsvedtak av 27. juli 1994 om dei mengdene av kontrollerte stoff som er tillatne til viktig bruk i Fellesskapet i medhald av rådsforordning (EØF) nr. 594/91 om stoffer som bryter ned ozonlaget
Council Decision of 27 June 1994 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from the United States of America
Entscheidung des Rates vom 27. Juni 1994 zur Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen auf Personen aus den Vereinigten Staaten von Amerika (94/373/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 27. júní 1994 um aukna lögvernd fyrir svæðislýsingar smárása á hálfleiðurum til að ná til aðila frá Bandaríkjum Norður-Ameríku
Rådsvedtak av 27. juni 1994 om utvidelse av det rettslige vern av kretsmønstre for halvlederprodukter til å omfatte personer fra Amerikas forente stater.
Commission Decision of 12 September 1994 concerning the withdrawal of authorizations for plant protection products containing cyhalothrin as active substance
Entscheidung der Kommission vom 12. September 1994 über die Widerrufung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Cyhalothrin (94/643/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. september 1994 um afturköllun leyfa fyrir plöntuvarnarefni sem innihalda sýhalótrín sem virkt efni (94/643/EB
Kommisjonsvedtak av 12. september 1994 om tilbaketrekking av tillatelser for plantefarmasøytiske produkter som inneholder cyhalothrin som aktivt stoff
Council Decision of 6 December 1994 concerning the continuance of the Handynet system in the framework of the activities undertaken to date on the first technical aids module
Beschluß des Rates vom 6. Dezember 1994 über die Weiterführung des Handynet-Systems im Rahmen der bisherigen Aktivitäten betreffend das erste Modul ,,Technische Hilfsmittel" (94/782/EG)
Commission Decision of 18 November 1994 on a common technical regulation for the pan-European integrated services digital network (ISDN) primary rate access
Entscheidung der Kommission vom 18. November 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Primärmultiplexanschluß an das europaweite diensteintegrierende digitale Netz (ISDN) (94/796/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/796/EB frá 18. nóvember 1994 um sameiginlega tækniforskrift að frumtengingu við samevrópska stafræna samþætta þjónustunetið (ISDN)
Kommisjonsvedtak 94/796/EF av 18. november 1994 om en felles teknisk forskrift for utvidet tilknytning til det felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)
Commission Decision of 18 November 1994 on a common technical regulation for the pan-European integrated services digital network (ISDN) basic access
Entscheidung der Kommission vom 18. November 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Basisanschluß an das europaweite diensteintegrierende digitale Netz (ISDN) (94/797/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/797/EB frá 18. nóvember 1994 um sameiginlega tækniforskrift að grunntengingu við samevrópska stafræna samþætta þjónustunetið (ISDN)
Kommisjonsvedtak 94/797/EF av 18. november 1994 om en felles teknisk forskrift for grunntilknytning til det felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)
Commission Decision of 9 December 1994 on a common technical regulation for attachment requirements for terminal equipment interface for ONP 64 kbit/s digital unstructured leased line
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für Endeinrichtungsschnittstellen an digitale, unstrukturierte 64-kbit/s-Mietleitungen für den offenen Netzzugang (94/821/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/821/EB frá 9. desember 1994 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum sem eru gerðar til skilflata endabúnaðar fyrir stafrænar óskipulegar leigulínur með 64 kílóbita/s flutningsgetu í frjálsa netaðgangskerfinu (ONPkerfinu)
Kommisjonsvedtak 94/821/EF av 9. desember 1994 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav for grensesnitt til terminalutstyr for ONP 64 kbit/s ustrukturerte digitale leide samband
Commission Decision of 9 September 1994 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 9. September 1994 zur Durchführung von Artikel 20 der Richtlinie 89/106/EWG über Bauprodukte (94/611/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB frá 9. september 1994 um framkvæmd á 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur
Kommisjonsvedtak 94/611/EF av 9. september 1994 om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer
Council Decision of 24 October 1994 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from Canada
Entscheidung des Rates vom 24. Oktober 1994 zur Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen auf Personen aus Kanada (94/700/EG)
Ákvörðun ráðsins 94/700/EB frá 24. október 1994 um rýmkun lögverndar fyrir svæðislýsingar smárása á hálfleiðurum þannig að hún nái til persóna frá Kanada
Rådsvedtak 94/700/EF av 24. oktober 1994 om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra Canada
Council Decision of 19 December 1994 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from certain territories
Entscheidung des Rates vom 19. Dezember 1994 zur Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen auf Personen aus bestimmten Gebieten (94/828/EG)
Ákvörðun ráðsins 94/828/EB frá 19. desember 1994 um rýmkun lögverndar fyrir svæðislýsingar smárása á hálfleiðurum þannig að hún nái til persóna frá tilteknum yfirráðasvæðum
Rådsvedtak 94/828/EF av 19. desember 1994 om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra enkelte territorier
Council Decision of 22 December 1994 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from a Member of the World Trade Organization
Entscheidung des Rates vom 22. Dezember 1994 über die Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen auf Personen aus einem Mitgliedstaat der Welthandelsorganisation (94/824/EG)
Ákvörðun ráðsins 94/824/EB frá 22. desember 1994 um rýmkun lögverndar svæðislýsinga smárása á hálfleiðurum þannig að hún nái til persóna frá aðila að Alþjóðaviðskiptastofnuninni
Rådsvedtak 94/824/EF av 22. desember 1994 om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte borgere av medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon
Commission Decision of 14 November 1994 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soil improvers
Entscheidung der Kommission vom 14. November 1994 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Bodenverbesserungsmitteln (94/923/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/923/EB frá 14. nóvember 1994 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á jarðvegsbæti umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 94/923/EF av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til jordforbedringsmidler
Commission Decision of 14 November 1994 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to toilet paper
Entscheidung der Kommission vom 14. November 1994 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Toilettenpapier (94/924/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/924/EB frá 14. nóvember 1994 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á salernispappír umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 94/924/EF av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir
Commission Decision of 14 November 1994 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to kitchen rolls
Entscheidung der Kommission vom 14. November 1994 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Küchenrollen (94/925/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/925/EB frá 14. nóvember 1994 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á eldhúsrúllum umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 94/925/EF av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til tørkeruller
Decision No 155 of 6 July 1994 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 401 to 411)
Beschluß Nr. 155 vom 6. Juli 1994 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 401 bis E 411) (95/353/EG)
Ákvörðun nr. 155 frá 6. júlí 1994 um sýnishorn af eyðublöðum sem eru nauðsynleg til framkvæmdar reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 401-411) sem samþykkt var af framkvæmdaráði Evrópubandalagsins um félagslegt öryggi farandlaunþega
Beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 401 - 411), vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
Commission Decision of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 24. Oktober 1994 über die Fragebögen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Abfallrichtlinien (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (94/741/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/741/EB frá 24. október 1994 um spurningalista varðandi skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd vissra tilskipana um úrgangsmál (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 94/741/EF av 24. oktober 1994 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020