EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2003/422/EC of 26 May 2003 approving an African swine fever diagnostic manual
Entscheidung der Kommission vom 26. Mai 2003 zur Genehmigung eines Diagnosehandbuchs für die Afrikanische Schweinepest (2003/422/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/422/EF av 26. mai 2003 om godkjenning av en diagnosehåndbok for afrikansk svinepest (meddelt under nummer K(2003) 1696)
Commission Decision 2003/435/EC of 16 June 2003 repealing Decision 2002/182/EC approving the amended plan presented by Austria for the eradication of classical swine fever in feral pigs in Lower Austria
Entscheidung der Kommission vom 16. Juni 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/182/EG zur Genehmigung des von Österreich vorgelegten geänderten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation im Bundesland Niederösterreich (2003/435/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/435/EF av 16. juni 2003 om oppheving av vedtak 2002/182/EF om godkjenning av den endra planen som Austerrike har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich (meldt under nummeret K(2003) 1833)
COM(2002) 193
Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 253/2000/EC establishing the second phase of the Community action programme in the field of education 'Socrates'
Beschluss Nr. 451/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Februar 2003 zur Änderung des Beschlusses Nr. 253/2000/EG über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms im Bereich der allgemeinen Bildung Sokrates
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 451/2003/EB frá 27. febrúar 2003 um breytingu á ákvörðun nr. 253/2000/EB um framkvæmd annars þreps aðgerðaáætlunar Bandalagsins á sviði menntamála - Sókrates
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 451/2003/EF av 27. februar 2003 om endring av beslutning nr. 253/2000/EF om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram for allmennutdanning «Sokrates»
Commission Decision 2003/467/EC of 23 June 2003 establishing the official tuberculosis, brucellosis, and enzootic-bovine-leukosis-free status of certain Member States and regions of Member States as regards bovine herds
Entscheidung der Kommission vom 23. Juni 2003 zur Feststellung des amtlich anerkannt tuberkulose-, brucellose- und rinderleukosefreien Status bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten in Bezug auf die Rinderbestände (2003/467/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (meldt under nummeret C(2003) 1925)
Commission Decision of 30 June 2003 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of data in Argentina
Entscheidung der Kommission vom 30. Juni 2003 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in Argentinien (2003/490/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/490/EB frá 30. júní 2003 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónu- upplýsinga í Argentínu
Kommisjonsvedtak 2003/490/EF av 30. juni 2003 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Argentina i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
Commission Decision of 24 July 2003 on the minimum set of leased lines with harmonised characteristics and associated standards referred to in Article 18 of the Universal Service Directive (2003/548/EC)
Beschluss der Kommission vom 24. Juli 2003 über das Mindestangebot an Mietleitungen mit harmonisierten Merkmalen und die entsprechenden Normen gemäß Artikel 18 der Universaldienstrichtlinie (2003/548/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/548/EB frá 24. júlí 2003 um lágmarkssamstæðu leigulína með samhæfða eiginleika og tilheyrandi staðla sem um getur í 18. gr. tilskipunarinnar um alþjónustu
Kommisjonsbeslutning 2003/548/EF av 24. juli 2003 om minstetilbudet av leide samband med harmoniserte egenskaper og tilhørende standarder omhandlet i artikkel 18 i direktivet om leveringspliktige tjenester
Commission Decision 2003/564/EC of 28 July 2003 on the application of Council Directive 72/166/EEC relating to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 2003 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2003/564/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/564/EB frá 28. júlí 2003 um beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja [tilkynnt með númeri C(2003) 2626]
Kommisjonsvedtak 2003/564/EF av 28. juli 2003 om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn [meldt under nummeret K(2003) 2626]
Commission Decision 2003/602/EC of 12 August 2003 repealing Decision 2002/75/EC laying down special conditions on the import from third countries of star anise
Entscheidung der Kommission vom 12. August 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/75/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Sternanis aus Drittländern (2003/602/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/602/EB frá 12. ágúst 2003 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/75/EB um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís frá þriðju löndum [tilkynnt með númeri C(2003) 2889]
Kommisjonsvedtak 2003/602/EF av 12. august 2003 om oppheving av vedtak 2002/75/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater [meldt under nummeret K(2003)2889]
Commission Decision 2003/632/EC of 26 August 2003 amending Decision 2000/147/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction-to-fire performance of construction products
Entscheidung der Kommission vom 26. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/147/EG zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (2003/632/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. ágúst 2003 um breytingu á ákvörðun 2000/147/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun byggingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna (2003/632/EB)
Kommisjonsvedtak 2003/632/EF av 26. august 2003 om endring av vedtak 2000/147/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad
Commission Decision 2003/634/EC of 28 August 2003 approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2003 zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale hämorrhagische Septikämie (VHS) und infektiöse...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB frá 28. ágúst 2003 um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (tilkynnt með númeri C(2003) 3101)
Kommisjonsvedtak 2003/634/EF av 28. august 2003 om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) (...
Commission Decision 2003/639/EC of 4 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards pins for structural joints
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend Querkraftdorne für tragende Verbindungen (2003/639/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/639/EB frá 4. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar bolta fyrir berandi tengingar
Kommisjonsvedtak 2003/639/EF av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til bereboltar til konstruksjonselement
Commission Decision 2003/640/EC of 4 September 2003 on the procedure for attesting the confromity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards kits for exterior wall claddings.
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen (2003/640/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/640/EB frá 4. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar kerfi fyrir útveggjaklæðningar
Kommisjonsvedtak 2003/640/EF av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for utvendige veggkledningar
Commission Decision 2003/641/EC of 5 September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on tobacco packages
Entscheidung der Kommission vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien oder anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/641/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/641/EB frá 5. september 2003 um notkun ljósmynda í lit eða annars konar skýringarmynda í viðvörunarmerkingum á tóbakspökkum [tilkynnt með númeri C(2003) 3184]
Kommisjonsvedtak 2003/641/EF av 5. september 2003 om bruk av fargefotografier eller andre illustrasjoner som helseadvarsler på tobakkspakker [meddelt under nummeret K(2003) 3184]
Commission Decision 2003/644/EC of 8 September 2003 establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry
Entscheidung der Kommission vom 8. September 2003 über zusätzliche Garantien in Bezug auf Salmonellosen bei Zuchtgeflügel und zur Einstellung in Zucht- und Nutzgeflügelbestände bestimmten Eintagsküken, die zum Versand nach Finnland und Schweden bestimmt sind (2003/644/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/644/EF av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av avlsfjørfe og daggamle kyllinger som skal settes inn i flokker med avlsfjørfe eller flokker med produksjonsfjørfe (meddelt under nummer K(...
Commission Decision of 12 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards watertight covering kits for wetroom floors and walls
Entscheidung der Kommission vom 12. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend Bausätze für wasserdichte Boden- und Wandbeläge für Nassräume (2003/655/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/655/EB frá 12. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vatnsþétt klæðningarkerfi fyrir gólf og veggi í votrými
Kommisjonsvedtak 2003/655/EF av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til byggjesett for vasstette sjikt til golv og vegger i våtrom
Commission Decision 2003/656/EC of 12 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards seven products for European technical approvals without Guideline.
Entscheidung der Kommission vom 12. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend sieben Produkte für europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie (2003/656/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/656/EB frá 12. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sjö vörur sem veita á evrópskt tæknisamþykki án viðmiðunarreglna
Kommisjonsvedtak 2003/656/EF av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer
Commission Decision 2003/708/EC of 7 October 2003 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC and Annexes I and II to Decision 93/198/EEC as regards the updating of the model health certificates relating to ovine and caprine animals
Entscheidung der Kommission vom 7. Oktober 2003 zur Änderung von Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG des Rates sowie der Anhänge I und II der Entscheidung 93/198/EWG hinsichtlich der Aktualisierung der Veterinärbescheinigungen für Schafe und Ziegen (2003/708/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/708/EF av 7. oktober 2003 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I og II til vedtak 93/198/EØF når det gjelder ajourføring av modellen for helsesertifikater for sau og geit (meddelt under nummer K(2003) 3511)
Commission Decision 2003/721/EC of 29 September 2003 amending Council Directive 92/118/EEC as regards requirements for collagen intended for human consumption and repealing Decision 2003/42/EC
Entscheidung der Kommission vom 29. September 2003 zur Änderung der Richtlinie 92/118/EWG des Rates hinsichtlich der Vorschriften für Kollagen für den menschlichen Verzehr und zur Aufhebung der Entscheidung 2003/42/EG (2003/721/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/721/EF av 29. september 2003 om endring av rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til krav til kollagen beregnet på konsum, og om oppheving av vedtak 2003/42/EF (meddelt under nummer K(2003) 3393)
Commission Decision 2003/724/EC of 10 October 2003 granting a temporary derogation from Directive 82/894/EEC as regards the frequency of notification of primary outbreaks of bovine spongiform encephalopathy
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2003 zur Gewährung einer vorübergehenden Abweichung von der Richtlinie 82/894/EWG hinsichtlich der Häufigkeit der Mitteilung von Erstausbrüchen der bovinen spongiformen Enzephalopathie (2003/724/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. október 2003 um að veita tímabundna undanþágu frá tilskipun 82/894/EBE að því er varðar tíðni tilkynninga um frumuppkomu kúariðu (2003/724/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. oktober 2003 om midlertidig unntak fra direktiv 82/894/EØF med hensyn til hvor ofte det skal gis melding om primærutbrudd av bovin spongiform encefalopati (2003/724/EF)
Commission Decision 2003/732/EC of 10 October 2003 amending Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain Italian provinces as officially free of brucellosis
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2003 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter italienischer Provinzen als amtlich brucellosefrei (2003/732/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/732/EF av 10. oktober 2003 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjenning av visse italienske provinser som offisielt fri for brucellose (meddelt under nummer K(2003) 3562)
Commission Decision 2003/765/EC of 23 October 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Secale cereale and Triticum durum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Secale cereale und Triticum durum (2003/765/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/765/EB frá 23. október 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundunum Secale cereale og Triticum durum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/402/EBE [tilkynnt með númeri C(2003) 3862]
Kommisjonsvedtak 2003/765/EF av 23. oktober 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Secale cereale og Triticum durum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF [meldt under nummeret K(2003) 3862]
Commission Decision 2003/795/EC of 10 November 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L., not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2003/795/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/795/EB frá 10. nóvember 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundinni Vicia faba L. sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/401/EBE [tilkynnt með númeri C(2003) 4113]
Kommisjonsvedtak 2003/795/EF av 10. november 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Vicia faba L. som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF [meldt under nummeret K(2003) 4113]
2003/821/EC: Commission Decision of 21 November 2003 on the adequate protection of personal data in Guernesey
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2003 über die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten in Guernsey (2003/821/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/821/EB frá 21. nóvember 2003 um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á Guernsey (tilkynnt með númeri C(2003) 4309
Kommisjonsvedtak 2003/821/EF av 21. november 2003 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Guernsey (meddelt under nummer K(2003) 4309)
78/923/EEC: Council Decision of 19 June 1978 concerning the conclusion of the European Convention for the protection of animals kept for farming purposes
Beschluß des Rates vom 19. Juni 1978 zum Abschluß des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen (78/923/EWG)
88/306/EEC: Council Decision of 16 May 1988 on the conclusion of the European Convention for the Protection of Animals for Slaughter
Beschluss des Rates vom 16. Mai 1988 über den Abschluß des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Schlachttieren (88/306/EWG) -

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement