With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 582/2012 of 2 July 2012 approving the active substance bifenthrin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 582/2012 der Kommission vom 2. Juli 2012 zur Genehmigung des Wirkstoffs Bifenthrin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2012 frá 2. júlí 2012 um samþykki fyrir virka efninu bífentríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 582/2012 av 2. juli 2012 om godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 578/2012 of 29 June 2012 concerning the non approval of the active substance diphenylamine, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market.
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 578/2012 der Kommission vom 29. Juni 2012 zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Diphenylamin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 578/2012 frá 29. júní 2012 um að samþykkja ekki virka efnið dífenýlamín í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 578/2012 av 29. juni 2012 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet difenylamin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
Commission Implementing Regulation (EU) No 571/2012 of 28 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium silicate, hydrolysed proteins and 1,4-diaminobutane (putrescine).
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 571/2012 der Kommission vom 28. Juni 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung der Wirkstoffe Aluminiumsilicat, hydrolysierte Proteine und 1,4-Diaminobutan (Putrescin)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 571/2012 frá 28. júní 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum álsílíkati, vatnsrofnum prótínum og 1,4-díamínóbútani (pútreskín)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 571/2012 av 28. juni 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin)
Commission Regulation (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I
Verordnung (EU) Nr. 519/2012 der Kommission vom 19. Juni 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich des Anhangs I
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 519/2012 frá 19. júní 2012 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni að því er varðar I. viðauka
Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2012 av 19. juni 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer
Commission Regulation (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, detailed rules regarding the calculation of recycling efficiencies of the recycling processes of waste batteries and accumulators.
Verordnung (EU) Nr. 493/2012 der Kommission vom 11. Juni 2012 mit Durchführungsbestimmungen zur Berechnung der Recyclingeffizienzen von Recyclingverfahren für Altbatterien und Altakkumulatoren gemäß der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 493/2012 frá 11. júní 2012 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB, varðandi útreikning á endurvinnslunýtni í endurvinnsluferlum fyrir notaðar rafhlöður og rafgeyma
Kommisjonsforordning (EU) nr. 493/2012 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader i materialgjenvinningsprosessene for brukte batterier og akkumulatorer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF
COM(2009) 267
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products.
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter
Commission Regulation (EU) No 412/2012 of 15 May 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
Verordnung (EU) Nr. 412/2012 der Kommission vom 15. Mai 2012 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 412/2012 frá 15. maí 2012 um breytingu á XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
Kommisjonsforordning (EU) nr. 412/2012 av 15. mai 2012 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
Commission Decision 2012/257/EU of 11 May 2012 concerning the non-inclusion of naled for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2012) 3050)
Beschluss der Kommission vom 11. Mai 2012 über die Nichtaufnahme von Naled in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/257/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 2012 um að færa naleð ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/257/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 11. mai 2012 om at naled for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Decision 2012/254/EU of 10 May 2012 concerning the non-inclusion of dichlorvos for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document c(2012) 3016)
Beschluss der Kommission vom 10. Mai 2012 über die Nichtaufnahme von Dichlorvos in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/254/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2012 um að færa díklórvos ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/254/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 10. mai 2012 om at diklorvos for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Implementing Regulation (EU) No 369/2012 of 27 April 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances blood meal, calcium carbide, calcium carbonate, limestone, pepper and quartz sand
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 369/2012 der Kommission vom 27. April 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung der Wirkstoffe Blutmehl, Calciumcarbid, Calciumcarbonat, Kalkstein, Pfeffer und Quarzsand
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 369/2012 frá 27. apríl 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum blóðmjöli, kalsíumkarbíði, kalsíumkarbónati, kalksteini, pipar og kvarssandi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 369/2012 av 27. april 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand
Commission implementing Regulation (EU) No 359/2012 of 25 April 2012 approving the active substance metam, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 359/2012 der Kommission vom 25. April 2012 zur Genehmigung des Wirkstoffs Metam gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 359/2012 frá 25. apríl 2012 um samþykki fyrir virka efninu metami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 359/2012 av 25. april 2012 om godkjenning av det aktive stoffet metam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Decision 2012/191/EU of 10 April 2012 allowing Member States to extent provisional authorisations granted for the new active substances amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap, pinoxaden, silver thiosulphate and tembotrione
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. April 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen in Bezug auf die neuen Wirkstoffe Amisulbrom, Chlorantraniliprol, Meptyldinocap, Pinoxaden, Silberthiosulfat und Tembotrion zu verlängern (2012/191/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. apríl 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum amísúlbrómi, klórantranilípróli, meptýldínókapi, pínoxadeni, silfurþíósúlfati og tembótríóni (tilkynnt með númeri C(...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. april 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene amisulbrom, klorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, sølvtiosulfat og tembotrion (2012/191/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 287/2012 of 30 March 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance triflusulfuron
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 287/2012 der Kommission vom 30. März 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Triflusulfuron
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 287/2012 frá 30. mars 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu tríflúsúlfúróni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 287/2012 av 30. mars 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet triflusulfuron
Regulation (EU) No 259/2012 of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of phosphates and other phosphorus compounds in consumer laundry detergents and consumer automatic dishwasher detergents
Verordnung (EU) Nr. 259/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 in Bezug auf die Verwendung von Phosphaten und anderen Phosphorverbindungen in für den Verbraucher bestimmten Waschmitteln und...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 259/2012 frá 14. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 648/2004 að því er varðar notkun fosfata og annarra fosfórefnasambanda í þvottaefni og uppþvottavélaefni fyrir neytendur
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 259/2012 av 14. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 648/2004 når det gjelder bruk av fosfater og andre fosforforbindelser i tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere og maskinoppvaskmidler beregnet på forbrukere
Commission Regulation (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’)
Verordnung (EU) Nr. 125/2012 der Kommission vom 14. Februar 2012 zur Änderung des Anhangs XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 125/2012 frá 14. febrúar 2012 um breytingu á XIV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
Kommisjonsforordning (EU) nr. 125/2012 av 14. februar 2012 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
Commission Implementing Regulation (EU) No 127/2012 of 14 February 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards an extension of the use of the active substance metazachlor
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 127/2012 der Kommission vom 14. Februar 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich einer Erweiterung der Anwendung des Wirkstoffs Metazachlor
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 127/2012 frá 14. febrúar 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar rýmkun á notkun virka efnisins metasaklórs
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 127/2012 av 14. februar 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til utvidelse av bruken av det aktive stoffet metazaklor
Commission Decision 2012/77/EU of 9 February 2012 concerning the non-inclusion of flufenoxuron for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2012) 621)
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2012 über die Nichtaufnahme von Flufenoxuron in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/77/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2012 um að færa flúfenoxúrón ekki á skrá í sæfiefnaflokki 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/77/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 9. februar 2012 om at flufenoxuron for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Decision 2012/78/EU of 9 February 2012 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2012) 645)
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2012 über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (2012/78/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2012 um að færa tiltekin efni ekki á skrá í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/78/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 9. februar 2012 om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Regulation (EU) No 109/2012 of 9 February 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances)
Verordnung (EU) Nr. 109/2012 der Kommission vom 9. Februar 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf Anhang XVII (CMR-Stoffe)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 109/2012 frá 9. febrúar 2012 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi efnum sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 av 9. februar 2012 om endring av vedlegg XVII (CMR-stoffer) til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
Commission Implementing Regulation (EU) No 87/2012 of 1 February 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance clethodim
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 87/2012 der Kommission vom 1. Februar 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Zulassung des Wirkstoffs Clethodim
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 87/2012 frá 1. febrúar 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kletódími
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 87/2012 av 1. februar 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet kletodim

I have a

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - 9 March 2021