EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission regulation No 13/2005 of 6 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the council conerning Community Statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target secondary variables relating to ´social participation´
Verordnung (EG) Nr. 13/2005 der Kommission vom 6. Januar 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der die „...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 13/2005 frá 6. janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána yfir aukamarkbreytur varðandi félagslega þátttöku
Kommisjonsforordning (EF) nr. 13/2005 av 6. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for «sosial deltaking»
Commission Regulation (EC) No 109/2005 of 24 January 2005 on the definition of the economic territory of Member States for the purposes of Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 on the harmonisation of gross national income at market prices
Verordnung (EG) Nr. 109/2005 der Kommission vom 24. Januar 2005 zur Festlegung des Wirtschaftsgebiets von Mitgliedstaaten für die Zwecke der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen
Commission Regulation (EC, Euratom) No 116/2005 of 26 January 2005 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons for their exempt activities, for the purposes of Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 on the harmonisation of gross national income at market prices
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 der Kommission vom 26. Januar 2005 über die Behandlung von Mehrwertsteuer-Rückzahlungen an Nichtsteuerpflichtige und an Steuerpflichtige mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten für die Zwecke der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) nr. 116/2005 frá 26. janúar 2005 um meðferð á endurgreiðslu virðisaukaskatts til ógjaldskyldra einstaklinga og til gjaldskyldra einstaklinga vegna starfsemi sem nýtur undanþágu að því er varðar reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1287/2003...
Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 116/2005 av 26. januar 2005 om handsaminga av meirverdiavgift som vert tilbakebetalt til ikkje-avgiftspliktige og til avgiftspliktige for verksemd som er friteken for avgiftsplikt, for føremåla med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003...
Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des europäischen parlaments und des rates vom 12. Januar 2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005 frá 12. janúar 2005 um hagskýrslur Bandalagsins að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina, erlenda fjárfestingu
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet
Commission Regulation (EC) No 388/2005 of 8 March 2005 adopting the specifications of the 2006 ad hoc module on transition from work into retirement provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 and amending Regulation (EC) No 246/2003
Verordnung (EG) Nr. 388/2005 der Kommission vom 8. März 2005 zur Annahme der Spezifikationen des Ad-hoc-Moduls 2006 „Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand“ nach der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 246/2003
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 388/2005 frá 8. mars 2005 um samþykkt forskrifta fyrir sérstaka einingu um umskiptin frá vinnu til starfsloka fyrir árið 2006 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 246/2003
Kommisjonsforordning (EF) nr. 388/2005 av 8. mars 2005 om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelser for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon som fastsatt ved rådsforordning (EF) nr. 577/98, og om endring av forordning (EF) nr. 246/2003
Commission Regulation (EC) No 384/2005 of 7 March 2005 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2007 to 2009, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) 577/98
Verordnung (EG) Nr. 384/2005 der Kommission vom 7. März 2005 zur Annahme des Programms von Ad-hoc-Modulen für die Jahre 2007 bis 2009 für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 384/2005 frá 7. mars 2005 um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar, sem ná yfir tímabilið 2007 til 2009, fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2005 av 7. mars 2005 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2007 til 2009 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
Commission Regulation (EC) No 430/2005 of 15 March 2005 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the codification to be used for data transmission from 2006 onwards and the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables
Verordnung (EG) Nr. 430/2005 der Kommission vom 15. März 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft im Hinblick auf die ab 2006 für die Datenübermittlung zu verwendende...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 430/2005 frá 15. mars 2005 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2006 og notkun hlutaúrtaks við gagnasöfnun...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005 av 15. mars 2005 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til den kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2006 og bruk av et...
Commission Regulation (EC) No 448/2005 of 15 March 2005 amending Council Regulation (EEC) No 3880/91 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic
Verordnung (EG) Nr. 448/2005 der Kommission vom 15. März 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3880/91 des Rates über die Vorlage von Fangstatistiken durch die Mitgliedstaaten, die im Nordostatlantik Fischfang betreiben
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 448/2005 frá 15. mars 2005 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3880/91 um að aðildarríki sem stunda fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi leggi fram aflaskýrslur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 448/2005 av 15. mars 2005 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav
Commission Decision of 18 March 2005 amending Decision 97/80/EC on provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products
Entscheidung der Kommission vom 18. März 2005 zur Änderung der Entscheidung 97/80/EG mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 96/16/EG des Rates betreffend die statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse (2005/288/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. mars 2005 um breytingu á ákvörðun 97/80/EB um framkvæmdarákvæði tilskipunar ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða (2005/288/EB)
Kommisjonsvedtak av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt (2005/288/EF)
Commission Regulation (EC) No 179/2005 of 2 February 2005 amending Regulation (EC) 1917/2000 with regard to the transmission of data to the Commission
Verordnung (EG) Nr. 179/2005 der Kommission vom 2. Februar 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1917/2000 in Bezug auf die Datenübermittlung an die Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 179/2005 frá 2. febrúar 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1917/2000 að því er varðar gagnasendingar til framkvæmdastjórnarinnar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 179/2005 av 2. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1917/2000 med hensyn til oversending av data til Kommisjonen
Commission Regulation (EC) No 306/2005 of 24 February 2005 amending Annex I to Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council on the economic accounts for agriculture in the Community
Verordnung (EG) Nr. 306/2005 der Kommission vom 24. Februar 2005 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in der Gemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 306/2005 frá 24. febrúar 2005 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 138/2004 um hagreikninga landbúnaðarins í Bandalaginu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2005 av 24. februar 2005 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om landbruksregnskaper i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 546/2005 of 8 April 2005 adapting Regulation(EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the allocation of reporting-country codes and amending Commission Regulation (EC) No 1358/2003 as regards the updating of the list of Community airports
Verordnung (EG) Nr. 546/2005 der Kommission vom 8. April 2005 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 437/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Vergabe von Meldelandcodes und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1358/2003 der Kommission im Hinblick auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 546/2005 frá 8. apríl 2005 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 437/2003 að því er varðar úthlutun kóða til skýrslugjafarlanda og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1358/2003 að því er...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2005 av 8. april 2005 om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 med hensyn til tildeling av koder for innberettende stater og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1358/2003 med hensyn til ajourføring av listen...
Commission Decision of 4 March 2005 implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea and amending Annexes thereto
Entscheidung der Kommission vom 4. März 2005 zur Durchführung der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs und zur Änderung ihrer Anhänge (2005/366/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. mars 2005 til framkvæmdar á tilskipun ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó og um breytingu á viðaukum við hana (2005/366/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. mars 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs, og om endring av vedlegg til dette (2005/366/EF)
Commission Regulation (EC) No 750/2005 of 18 May 2005 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 750/2005 der Kommission vom 18. Mai 2005 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 750/2005 frá 18. maí 2005 um landa- og svæðaflokkunarkerfi í hagskýrslum um utanríkisverslun Bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 750/2005 av 18. mai 2005 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Commission Regulation (EC) No 772/2005 of 20 May 2005 concerning the specifications for the coverage of the characteristics and the definition of the technical format for the production of annual Community statistics on steel for the reference years 2003 to 2009
Verordnung (EG) Nr. 772/2005 der Kommission vom 20. Mai 2005 über die Definitionen zum Erfassungsbereich der Merkmale und die Festlegung des technischen Formats für die Erstellung der jährlichen Stahlstatistiken der Gemeinschaft für die Berichtsjahre 2003—2009
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 772/2005 frá 20. maí 2005 um lýsingu á umfangi könnunaratriða og skilgreiningu tæknilega sniðsins fyrir árlega hagskýrslugerð Bandalagsins um stáliðnað fyrir viðmiðunarárin 2003-2009
Kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2005 av 20. mai 2005 om spesifikasjonene for kjennetegnenes dekning og definisjonen av det tekniske formatet for utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stål for referanseårene 2003-2009
Commission Regulation (EC) No 782/2005 of 24 May 2005 setting out the format for the transmission of results on waste statistics
Verordnung (EG) Nr. 782/2005 der Kommission vom 24. Mai 2005 zur Festlegung des Formats für die Übermittlung der Ergebnisse der Abfallstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 782/2005 frá 24. maí 2005 um snið fyrir afhendingu niðurstaðna í hagskýrslum um urging
Kommisjonsforordning (EF) nr. 782/2005 av 24. mai 2005 om formatet for overføring av resultatene innenfor avfallsstatistikk
Commission Regulation (EC) No 783/2005 of 24 May 2005 amending Annex II to Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics
Verordnung (EG) Nr. 783/2005 der Kommission vom 24. Mai 2005 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abfallstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 783/2005 frá 24. maí 2005 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002 um hagskýrslur um úrgang
Kommisjonsforordning (EF) nr. 783/2005 av 24. mai 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 om avfallsstatistikk
Commission Regulation (EC) No 784/2005 of 24 May 2005 adopting derogations from the provisions of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics as regards Lithuania, Poland and Sweden
Verordnung (EG) Nr. 784/2005 der Kommission vom 24. Mai 2005 zur Genehmigung von Abweichungen von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abfallstatistik im Hinblick auf Litauen, Polen und Schweden
Commission Regulation (EC) No 1445/2005 of 5 September 2005 defining the proper quality evaluation criteria and the contents of the quality reports for waste statistics for the purposes of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EG) Nr. 1445/2005 der Kommission vom 5. September 2005 zur Festlegung der Kriterien für die Bewertung der Qualität der Abfallstatistik und des Inhalts der Berichte über ihre Qualität gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1445/2005 frá 5. september 2005 um skilgreiningu viðeigandi viðmiðana fyrir gæðamat og innihald gæðaskýrslna varðandi hagskýrslur um úrgang samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1445/2005 av 5. september 2005 om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for avfallsstatistikk i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002
Commission Regulation (EC) No 1446/2005 of 5 September 2005 adopting derogations from the provisions of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics as regards the United Kingdom and Austria
Verordnung (EG) Nr. 1446/2005 der Kommission vom 5. September 2005 zur Zulassung von Abweichungen von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abfallstatistik im Hinblick auf das Vereinigte Königreich und Österreich
Commission Regulation (EC) No 1099/2005 of 13 July 2005 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EG) Nr. 1099/2005 der Kommission vom 13. Juli 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1099/2005 frá 13. júlí 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1099/2005 av 13. juli 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Regulation (EC) No 1552/2005 of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on statistics relating to vocational training in enterprises
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Statistik der betrieblichen Bildung
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1552/2005 frá 7. september 2005 um hagskýrslur um starfsmenntun í fyrirtækjum
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 av 7. september 2005 om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak
Regulation (EC) No 1553/2005 of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Regulation (EC) No 1177/2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC)
Verordnung (EG) Nr. 1553/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1553/2005 frá 7. september 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC)
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1553/2005 av 7. september 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC)
Regulation (EC) No 1161/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 on the compilation of quarterly non-financial accounts by institutional sector
Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 über die Erstellung von vierteljährlichen nichtfinanziellen Sektorkonten
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1161/2005 frá 6. júlí 2005 um ársfjórðungslega samantekt á ófjárhagslegum reikningum eftir haggeirum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1161/2005 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter institusjonell sektor
Regulation (EC) No 1158/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics
Verordnung (EG) Nr. 1158/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates über Konjunkturstatistiken
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1158/2005 frá 6. júlí 2005 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1165/98 frá 19. maí 1998 varðandi hagskýrslur til skamms tíma
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1158/2005 av 6. juli 2005 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement