With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 27 May 1997 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 27. Mai 1997 über Fragebögen zu den Berichten der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Richtlinien auf dem Abfallsektor (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (97/622/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/622/EB frá 27. maí 1997 um spurningalista vegna skýrslna aðildarríkjanna um framkvæmd vissra tilskipana um úrgangsmál (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 97/622/EF av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)
Commission Decision of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to determine the mass concentration of dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance with Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 21. April 1997 über harmonisierte Maßnahmen für die Festlegung der Massenkonzentration von Dioxinen und Furanen in den Emissionen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 94/67/EG über die Verbrennung gefährlicher Abfälle (97/283/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/283/EB frá 21. apríl 1997 um samræmdar mælingaraðferðir til að ákvarða massastyrk díoxína og fúrana í útblæstri í samræmi við 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 94/67/EB um brennslu hættulegs úrgangs
Kommisjonsvedtak 97/283/EF av 21. april 1997 om harmoniserte målemetoder for bestemmelse av massekonsentrasjonen av dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall

I have a

EEA Seminar - 15 September 2022