EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Regulation (EC) No 1647/2003 of 18 June 2003 amending Regulation (EEC) No 2309/93 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency for the evaluation of Medicinal Products
Verordnung (EG) Nr. 1647/2003 des Rates vom 18. Juni 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beurteilung...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1647/2003 frá 18. júní 2003 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2309/93 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir lyfjum sem ætluð eru mönnum og dýrum og eftirlit með þeim og um stofnun Lyfjamálastofnunar Evrópu
Rådsforordning (EF) nr. 1647/2003 av 18. juni 2003 om endring av forordning (EØF) nr. 2309/93 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og dyr og om opprettelse av et europeisk kontor for legemiddelvurdering
Commission Regulation (EC) No 1701/2003 of 24 September 2003 adapting Article 6 of Regulation (EC) No 1592 of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency
Verordnung (EG) Nr. 1701/2003 der Kommission vom 24. September 2003 zur Anpassung von Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1701/2003 frá 24. september 2003 um aðlögun 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1592/2002 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu. . 380 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 av 24. september 2003 om tilpasning av artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå
Commission Regulation (EC) No 1702/2003 of 24 September 2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations
Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission vom 24. September 2003 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie für die Zulassung von...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003 frá 24. september 2003 um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner
COM(2002) 780
Regulation 1726/2003 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) no 417/2002 on the accelerated phasing in of double hull or equivalent design requirements for single hull oil tankers
Verordnung (EG) Nr. 1726/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 417/2002 zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für Einhüllen-Öltankschiffe
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1726/2003 frá 22. júlí 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 417/2002 um að flýta innleiðingu á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir olíuflutningaskip með einföldum byrðingi
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1726/2003 av 22. juli 2003 om endring av forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog
Regulation (EC) No 1804/2003 of the European parlilamnet and of the council of 22 Septemn=ber 2003 amending Regulation (EC) No 2037 as reards the control of halon exported for critical uses, the export ot products and equipment containing chlorofluorcarbons and controls on bromochloromethane
Verordnung (EG) Nr. 1804/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 in Bezug auf die Kontrolle der Ausfuhr von Halonen für kritische Verwendungszwecke, die Ausfuhr von Produkten und Einrichtungen, die...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1804/2003 frá 22. september 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar eftirlit með haloni sem flutt er út vegna neyðarnotkunar, útflutning vara og búnaðar sem innihalda klórflúrkolefni og eftirlit með...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1804/2003 av 22. september 2003 om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til kontrollen av haloner som eksporteres for bruksområder av avgjørende betydning, eksport av produkter og utstyr som inneholder klorfluorkarboner...
Commission Regulation (EC) No 1851/2003 of 17 October 2003 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Verordnung (EG) Nr. 1851/2003 der Kommission vom 17. Oktober 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1851/2003 frá 17. október 2003 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og...
Kommisjonsforordning nr. 1851/2003 av 17. oktober 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter...
Commission Regulation (EC) No 1852/2003 of 21 October 2003 authorising the use for 10 years of a coccidiostat in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1852/2003 der Kommission vom 21. Oktober 2003 zur Zulassung eines Kokzidiostatikums in Futtermitteln für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2003 frá 21. október 2003 um að leyfa notkun hníslalyfja í fóðri um tíu ára skeið
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003 av 21. oktober 2003 om tiårig godkjenning av bruk av et koksidiostatikum i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1874/2003 of 24 October 2003 approving the national scrapie control programmes of certain Member States, and defining additional guarantees, and granting derogations concerning breeding programmes for TSE resistance in sheep pursuant to Decision 2003/100/EC
Verordnung (EG) Nr. 1874/2003 der Kommission vom 24. Oktober 2003 zur Genehmigung der nationalen Programme bestimmter Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Traberkrankheit, zur Festlegung zusätzlicher Garantien sowie zur Gewährung von Ausnahmeregelungen betreffend Programme zur...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2003 av 24. oktober 2003 om godkjenning av dei nasjonale programma for motkjemping av skrapesjuke i visse medlemsstatar, og om fastlegging av tilleggsgarantiar for avlsprogram for resistens mot TSE hjå sauer i medhald av vedtak 2003/100/EF
Commission Regulation (EC) No 2032/2003 of 4 November 2003 on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market, and amending Regulation (EC) No 1896/2000
Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 der Kommission vom 4. November 2003 über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten und zur Änderung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2032/2003 frá 4. nóvember 2003 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar, sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna, og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1896/2000
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 av 4. november 2003 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter og om endring av forordning (EF) nr. 1896/2000
Commission Regulation (EC) No 2174/2003 of 12 December 2003 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards aflatoxins
Verordnung (EG) Nr. 2174/2003 der Kommission vom 12. Dezember 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 in Bezug auf Aflatoxine
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2174/2003 frá 12. desember 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar aflatoxín
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2174/2003 av 12. desember 2003 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til aflatoksiner
COM(2001) 807
Regulation (EC) No 2327/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 December 2003 establishing a transitional points system applicable to heavy goods vehicles travelling through Austria for 2004 within the framework of a sustainable transport policy
Verordnung (EG) Nr. 2327/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Einrichtung einer auf Punkten basierenden Übergangsregelung für Schwerlastkraftwagen im Transit durch Österreich für das Jahr 2004 im Rahmen einer nachhaltigen Verkehrspolitik
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2327/2003 frá 22. desember 2003 um bráðabirgðapunktakerfi fyrir árið 2004, sem gildir um þungaflutningabifreiðar sem fara gegnum Austurríki, innan ramma stefnu í málum er varða sjálfbæra flutninga
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2327/2003 av 22. desember 2003 om innføring, innenfor rammen av en bærekraftig transportpolitikk, av et midlertidig punktsystem for 2004 for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
Council Regulation (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 adapting, on account of the accession of Spain and Portugal, certain agricultural acts as regards the voting procedure of the Committees
Verordnung (EWG) Nr. 3768/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 zur Anpassung bestimmter Rechtsakte des Agrarsektors hinsichtlich des Abstimmungsverfahrens der Ausschüsse infolge des Beitritts Spaniens und Portugals
86/65/EEC: Commission Decision of 13 February 1986 on the list of establishments in Morocco approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Entscheidung der Kommission vom 13. Februar 1986 über eine Liste der Betriebe in Marokko, die zur Einfuhr frischen Fleisches in die Gemeinschaft zugelassen sind (86/65/EWG)
86/463/EEC: Commission Decision of 3 September 1986 concerning animal health conditions and veterinary certification for importation of fresh meat from Cyprus
Entscheidung der Kommission vom 3. September 1986 über die viehseuchenrechtlichen Bedingungen und die tierärztliche Beurkundung bei der Einfuhr von frischem Fleisch aus Zypern (86/463/EWG)
Council Directive 88/166/EEC of 7 March 1988 complying with the judgment of the Court of Justice in Case 131/86 (annulment of Council Directive 86/113/EEC of 25 March 1986 laying down minimum standards for the protection of laying hens kept in battery cages)
Richtlinie 88/166/EWG des Rates vom 7. März 1988 betreffend das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache 131/86 (Nichtigerklärung der Richtlinie 86/113/EWG des Rates vom 25. März 1986 zur Festsetzung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen in Käfigbatteriehaltung)
Council Directive 88/289/EEC of 3 May 1988 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries
Richtlinie 88/289/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur Änderung der Richtlinie 72/462/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern und Schweinen und von frischem Fleisch aus Drittländern
Commission Directive 89/321/EEC of 27 April 1989 amending for the second time the Annexes to Council Directive 77/96/EEC on the examination for Trichinae (Trichinelle spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine
Richtlinie 89/321/EWG der Kommission vom 27. April 1989 zur zweiten Änderung der Anhänge der Richtlinie 77/96/EWG des Rates über die Untersuchung von frischem Schweinefleisch auf Trichinen bei der Einfuhr aus Drittländern
Council Directive 90/675/EEC of 10 December 1990 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries
Richtlinie 90/675/EWG des Rates vom 10. Dezember 1990 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen
Commission Decision 91/398/EEC of 19 July 1991 on a computerized network linking veterinary authorities (Animo)
Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 1991 über ein informatisiertes Netz zum Verbund der Veterinärbehörden (ANIMO) (91/398/EWG)
Council Directive 91/69/EEC of 28 January 1991 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine, fresh meat or meat products from third countries, in order to include ovine and caprine animals
Richtlinie des Rates vom 28. Januar 1991 zur Änderung der Richtlinie 72/462/EWG zur Regelung tierseuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern und Schweinen, von frischem Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus Drittländern zwecks Einbeziehung von...
Council Directive 91/629/EEC of 19 November 1991 laying down minimum standards for the protection of calves
Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern
Council Directive 91/630/EEC of 19 November 1991 laying down minimum standards fo the protection of pigs
Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen
Council Directive 91/688/EEC of 11 December 1991 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine, ovine and caprine animals and swine, fresh meat or meat products from third countries
Richtlinie 91/688/EWG des Rates vom 11. Dezember 1991 zur Änderung der Richtlinie 72/462/EWG zur Regelung tierseuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen, von frischem Fleisch oder vom Fleischerzeugnissen aus...
Council Regulation (EEC) No 3763/91 of 16 December 1991 introducing specific measures in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments
Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für bestimmte Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen überseeischen Departements
92/176/EEC: Commission Decision of 2 March 1992 concerning maps to be provided for use for the Animo network
Entscheidung der Kommission vom 2. März 1992 über Landkarten, die für das Netz "ANIMO" vorzusehen sind (92/176/EWG)

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019