With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2011/753/EU of 18 November 2011 establishing rules and calculation methods for verifying compliance with the targets set in Article 11(2) of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 8165)
Beschluss der Kommission vom 18. November 2011 mit Vorschriften und Berechnungsmethoden für die Überprüfung der Einhaltung der Zielvorgaben gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/753/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. nóvember 2011 um að koma á reglum og reikniaðferðum til að sannreyna að staðið sé við markmiðin sem sett eru í 2. mgr. 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (2011/753/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. november 2011 om fastsettelse av regler og beregningsmetoder for å kontrollere om målene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF oppfylles (2011/753/EU)
Commission Implementing Decision 2011/632/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. September 2011 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbrennung von Abfällen (2011/632/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (2011/632/EU)

I have a

EEA Seminar - 14 September 2021