With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Regulation (EC) No 3314/94 of 22 December 1994 amending the Regulation (EEC) 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 3314/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Council Resolution of 22 December 1994 on the safety of roll-on/roll-off passenger ferries
Entschließung des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Sicherheit von ,,Roll-on/Roll-off"-Fahrgastfährschiffen
Council Regulation (EC) No 3315/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3118/93 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State
Verordnung (EG) Nr. 3315/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3118/93 zur Festlegung der Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum Güterkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3315/94 frá 22. desember 1994 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3118/93 um skilyrði fyrir því að farmflytjendur geti stundað flutningaþjónustu á vegum í aðildarríki þar sem þeir eru ekki búsettir
Rådsforordning (EF) nr. 3315/94 av 22. desember 1994 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3118/93 om fastsettelse av vilkårene for transportørers adgang til å utføre innenlands godstransport på vei i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende
Commission Regulation (EC) No 3298/94 of 21 December 1994 laying down detailed measures concerning the system of Rights of Transit (Ecopoints) for heavy goods vehicles transiting through Austria
Verordnung (EG) Nr. 3298/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 über verfahrenstechnische Einzelheiten im Zusammenhang mit dem System von Transitrechten (Ökopunkten) für Lastkraftwagen im Transit durch Österreich, begründet durch Artikel 11 des Protokolls Nr. 9 zur Akte über...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3298/94 frá 21. desember 1994 um ítarleg ákvæði varðandi kerfi umflutningsréttinda (umhverfispunktakerfi) fyrir þungaflutningabifreiðar sem fara gegnum Austurríki, samkvæmt 11. gr. bókunar 9 við lög um aðild Noregs, Austurríkis,...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 av 21. desember 1994 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter (økopunkter) for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike, opprettet ved artikkel 11 i protokoll 9 til tiltredelsesakten for...
Council Directive 94/72/EC of 19 December 1994 amending Directive 91/439/EEC on driving licences
Richtlinie 94/72/EG des Rates vom 19. Dezember 1994 zur Änderung der Richtlinie 91/439/EWG über den Führerschein
Tilskipun ráðsins 94/72/EB frá 19. desember 1994 um breytingu á tilskipun 91/439/EBE um ökuskírteini
Rådsdirektiv 94/72/EF av 19. desember 1994 om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort
Council Resolution of 19 December 1994 on the European contribution to the development of a Global Navigation Satellite System (GNSS)
Entschließung des Rates vom 19. Dezember 1994 zum europäischen Beitrag zur Entwicklung eines globalen Navigationssatellitensystems (GNSS)
Commission Regulation (EC) No 3039/94 of 14 December 1994 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 3039/94 der Kommission vom 14. Dezember 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1102/89 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Council Directive 94/58/EC of 22 November 1994 on the minimum level of training of seafarers
Richtlinie 94/58/EG des Rates vom 22. November 1994 über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten
Tilskipun ráðsins 94/58/EB frá 22. nóvember 1994 um lágmarksþjálfun sjómanna
Rådsdirektiv 94/58/EF av 22. november 1994 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå
Council Directive 94/57/EC of 22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations
Richtlinie 94/57/EG des Rates vom 22. November 1994 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden
Tilskipun ráðsins 94/57/EB frá 22. nóvember 1994 um sameiginlegar reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaeftirlit og -skoðun og fyrir tilheyrandi starfsemi siglingamálayfirvalda
Rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994 om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse
Council Regulation (EC) No 2978/94 of 21 November 1994 on the implementation of IMO Resolution A.747(18) on the application of tonnage measurement of ballast spaces in segregated ballast oil tankers
Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates vom 21. November 1994 zur Durchführung der IMO-Entschließung A.747 (18) über die Vermessung der Ballasträume in Öltankschiffen mit Tanks für getrennten Ballast
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2978/94 frá 21. nóvember 1994 um framkvæmd ályktunar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) A. 747 (18) um beitingu mælingarreglna um aðgreinda sjókjölfestugeyma í olíuflutningaskipum
Rådsforordning (EF) nr. 2978/94 av 21. november 1994 om gjennomføring av IMO-resolusjon A.747(18) om måling av ballastrom i oljetankskip med atskilte ballasttanker
Council Directive 94/56/EC of 21 November 1994 establishing the fundamental principles governing the investigation of civil aviation accidents and incidents
Richtlinie 94/56/EG des Rates vom 21. November 1994 über Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt
Tilskipun ráðsins 94/56/EB frá 21. nóvember 1994 um setningu grundvallarreglna við rannsóknir á slysum og óhöppum í almenningsflugi
Rådsdirektiv 94/56/EF av 21. november 1994 om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil luftfart
Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road
Richtlinie 94/55/EG des Rates vom 21. November 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den Gefahrguttransport auf der Straße
Tilskipun ráðsins 94/55/EB frá 21. nóvember 1994 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum
Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods
Commission Regulation (EC) No 2812/94 of 18 November 1994 amending Council Regulation (EEC) No 1101/89 as regards the conditions which apply to the putting into service of new capacity in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 2812/94 der Kommission vom 18. November 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates betreffend die Bedingungen für die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten in der Binnenschiffahrt
Council Resolution of 24 October 1994 on telematics in the transport sector
Entschließung des Rates vom 24. Oktober 1994 zur Telematik im Verkehr
Ályktun ráðsins 94/C 309/01 frá 24. október 1994 um gagnaflutningsþjónustu á sviði flutninga
Council Resolution of 24 October 1994 on the situation in European civil aviation
Entschließung des Rates vom 24. Oktober 1994 über die Lage der europäischen Zivilluftfahrt
Ályktun ráðsins 94/C 309/02 frá 24. október 1994 um aðstæður í evrópsku almenningsflugi.
Council Resolution of 24 October 1994 on road freight transport in the single European market
Entschließung des Rates vom 24. Oktober 1994 zum Straßengüterverkehr im Binnenmarkt
Ályktun ráðsins 94/C 309/04 frá 24. október 1994 um farmflutninga á vegum á evrópskum innri markaði
Council Resolution of 24 October 1994 on structural improvements in inland waterway transport
Entschließung des Rates vom 24. Oktober 1994 zur Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Ályktun ráðsins 94/C 309/05 frá 24. október 1994 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum
Commission Directive 94/23/EC of 8 June 1994 amending, with a view to fixing the minimum standards for testing vehicle braking systems, Council Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 94/23/EG der Kommission vom 8. Juni 1994 zur Änderung - im Hinblick auf die Festsetzung von Mindestnormen für die Prüfung der Bremsanlagen von Kraftfahrzeugen - der Richtlinie 77/143/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die...
Seventh Directive 94/21/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on summer-time arrangements
Siebte Richtlinie 94/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 zur Regelung der Sommerzeit
Sjöunda tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/21/EB frá 30. maí 1994 um ákvæði varðandi sumartíma
Sjuende Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/21/EF av 30. mai 1994 om bestemmelser for sommertid
Council Regulation (EC) No 844/94 of 12 April 1994 amending Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 844/94 des Rates vom 12. April 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 844/94 frá 12. apríl 1994 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum
Rådsforordning (EF) nr. 844/94 av 12. april 1994 om endring av forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier
Commission Regulation (EC) No 792/94 of 8 April 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3118/93 to road haulage operators on own account
Verordnung (EG) Nr. 792/94 der Kommission vom 8. April 1994 zur Festlegung der Einzelheiten der Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3118/93 des Rates auf Unternehmen, die die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen im Werkverkehr durchführen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinna (EB) nr. 792/94 frá 8. apríl 1994 um nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3118/93 varðandi fyrirtæki sem stunda vöruflutninga á vegum í eigin þágu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 792/94 av 8. april 1994 om nærmere regler for anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 3118/93 for foretak som utfører godstransport på vei for egen regning.

I have a