EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2004/411/EC of 28 April 2004 on the adequate protection of personal data in the Isle of Man
Entscheidung der Kommission vom 28. April 2004 über die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten auf der Insel Man (2004/411/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. apríl 2004 um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á Mön
Kommisjonsvedtak av 28. april 2004 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Isle of Man
Commission Decision of 14 September 2004 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 14. September 2004 zur Änderung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste(Text von (2004/641/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. september 2004 um breytingu á ákvörðun 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (2004/641/EB)
Kommisjonsbeslutning av 14. september 2004 om endring av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester
Commission Decision 2004/915/EC of 27 December 2004 amending Decision 2001/497/EC as regards the introduction of an alternative set of standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries
Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2004 zur Änderung der Entscheidung 2001/497/EG bezüglich der Einführung alternativer Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer (2004/915/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. desember 2004 um breytingu á ákvörðun 2001/497/EB að því er varðar innleiðingu annarra fastra samningsákvæða vegna flutnings persónuupplýsinga til þriðju landa (2004/915/EB)
Kommisjonsvedtak av 27. desember 2004 om endring av vedtak 2001/497/EF med henblikk på å innføre et alternativt sett standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater (2004/915/EF)
Commission Decision of 17.1.2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
Entscheidung der Kommission vom 17. Januar 2005 zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft (2005/50/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. janúar 2005 um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2005/50/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. januar 2005 om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet (2005/50/EF)
Commission Decision 2004/545/EC of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community
Entscheidung der Kommission vom 8. Juli 2004 zur Harmonisierung der Frequenznutzung im Bereich 79 GHz für Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft (2004/545/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júlí 2004 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 79 Ghz til notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2004/545/EB)
Kommisjonsvedtak av 8. juli 2004 om harmonisering av radiospekteret i 79 GHz-frekvensbåndet til bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogner i Fellesskapet (2004/545/EF)
Commission Decision 2005/513/EC of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)
Entscheidung der Kommission vom 11. Juli 2005 über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-GHz-Bändern für die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs) (2005/513/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júlí 2005 um samræmda notkun tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 GHz vegna innleiðingar á þráðlausum aðgangskerfum, þ.m.t. þráðlaus staðarnet (WAS/RLAN) (2005/513/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. juli 2005 om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) (2005/513/EF)
Commission Decision 2005/752/EC of 24 October 2005 establishing an expert group on electronic commerce
Beschluss der Kommission vom 24. Oktober 2005 zur Einsetzung einer Expertengruppe „Elektronischer Geschäftsverkehr“ (2005/752/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. október 2005 um að koma á fót hópi sérfræðinga um rafræn viðskipti (2005/752/EB)
Kommisjonsavgjerd av 24. oktober 2005 om skiping av ei ekspertgruppe for elektronisk handel (2005/752/EF)
Commission Decision 2005/928/EC of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community (notified under document number C(2005) 5003)
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2005 zur Harmonisierung des Frequenzbands 169,4-169,8125 MHz in der Gemeinschaft (2005/928/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2005 um samræmingu á tíðnisviðinu 169,4-169,8125 MHz í Bandalaginu (2005/928/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2005 om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet (2005/928/EF)
Council Decision 2005/964/EC of 21 December 2005 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement on Duty-Free Treatment of Multi-Chip Integrated Circuits (MCPs)
Beschluss des Rates vom 21. Dezember 2005 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Übereinkommens über die Zollfreiheit für integrierte Multichip-Schaltungen (MCP) (2005/964/EG)
Commission Decision 2006/253/EC of 6 September 2005 on the adequate protection of personal data contained in the Passenger Name Record of air passengers transferred to the Canada Border Services Agency
Entscheidung der Kommission vom 6. September 2005 über die Angemessenheit des Schutzes der personenbezogenen Daten, die in den Passenger Name Records enthalten sind, welche der Canada Border Services Agency übermittelt werden (2006/253/EG)
Commission Decision of 15 March 2006 on setting up a high level expert group to advise the European Commission on the implementation and the development of the i2010 strategy (2006/215/EC)
Beschluss der Kommission vom 15. März 2006 über die Einsetzung einer hochrangigen Sachverständigengruppe zur Beratung der Europäischen Kommission bei der Umsetzung und Entwicklung der Strategie i2010 (2006/215/EG)
Kommisjonsavgjerd av 15. mars 2006 om skiping av ei gruppe av sakkunnige på høgt nivå som skal gje Europakommisjonen råd om gjennomføring og utvikling av i2010-strategien (2006/215/EF)
Commission Decision 2007/116/EC of 15 February 2007 on reserving the national numbering range beginning with ‘116’ for harmonised numbers for harmonised services of social value
Entscheidung der Kommission vom 15. Februar 2007 über die Reservierung der mit 116 beginnenden nationalen Nummernbereiche für einheitliche Rufnummern für harmonisierte Dienste von sozialem Wert (2007/116/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. febrúar 2007 um að taka frá númeraraðir fyrir hvert aðildarríki, sem byrja á „116“, í því skyni að hafa samræmd númer fyrir samræmda þjónustu sem hefur samfélagslegt gildi (tilkynnt með númeri C(2007) 249) (2007/116/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. februar 2007 om å reservere den nasjonale nummerserien som byrjar med «116», til harmoniserte nummer for harmoniserte tenester av sosial verdi (2007/116/EF)
Commission Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands in the Community
Entscheidung der Kommission vom 16. Oktober 2009 zur Harmonisierung des 900-MHz-Bands und des 1800 -MHz-Bands für terrestrische Systeme, die europaweite elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können (2009/766/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. október 2009 um samræmingu á tíðnisviðunum 900 MHz og 1800 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita samevrópska, rafræna fjarskiptaþjónustu innan Bandalagsins (2009/766/EB)
Kommisjonsvedtak av 16. oktober 2009 om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet (2009/766/EF)
Commission Decision 2006/771/EC of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
Entscheidung der Kommission vom 9. November 2006 zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (2006/771/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. nóvember 2006 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað (2006/771/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (2006/771/EF)
Commission Decision 2006/804/EC of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency (UHF) band
Entscheidung der Kommission vom 23. November 2006 zur Harmonisierung der Frequenzbänder für Geräte zur Funkfrequenzkennzeichnung (RFID-Geräte) im Ultrahochfrequenzband (UHF) (2006/804/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. nóvember 2006 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar fyrir örmerkjabúnað sem er notaður á UHF-tíðnisviðinu (2006/804/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID-utstyr) som brukes i UHF-båndet (ultrahøy frekvens) (2006/804/EF)
Commission Decision 2007/98/EC of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services
Entscheidung der Kommission vom 14. Februar 2007 zur harmonisierten Nutzung von Funkfrequenzen in den 2-GHz-Frequenzbändern für die Einrichtung von Satellitenmobilfunksystemen (2007/98/EG)
Kommisjonsvedtak av 14. februar 2007 om harmonisert bruk av radiospektrum i 2 GHz-frekvensbåndene for innføring av systemer som leverer satellittbaserte mobiltjenester (2007/98/EF)
Commission Decision 2007/131/EC of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community
Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2007 über die Gestattung der harmonisierten Funkfrequenznutzung für Ultrabreitbandgeräte in der Gemeinschaft (2007/131/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. februar 2007 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi (2007/131/EF)
Commission Decision 2007/344/EC of 16 May 2007 on harmonised availability of information regarding spectrum use within the Community
Entscheidung der Kommission vom 16. Mai 2007 über die einheitliche Bereitstellung von Informationen über die Frequenznutzung in der Gemeinschaft (2007/344/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. maí 2007 um samhæft aðgengi að upplýsingum um notkun tíðnirófsins innan Bandalagsins (2007/344/EB)
Kommisjonsvedtak av 16. mai 2007 om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet (2007/344/EF)
Commission Decision 2007/176/EC of 11 December 2006 establishing a list of standards and/or specifications for electronic communications networks, services and associated facilities and services and replacing all previous versions
Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 2006 über das Verzeichnis der Normen und Spezifikationen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste sowie zugehörige Einrichtungen und Dienste, ersetzt alle vorherigen Fassungen
Kommisjonsvedtak av 11. desember 2006 om opprettelse av en liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester samt tilhørende ressurser og tjenester, som erstatter alle tidligere versjoner (2007/176/EF)
Commission Decision 2007/475/EC of 25 June 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by Italy pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Beschluss der Kommission vom 25. Juni 2007 über die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht von Maßnahmen Italiens gemäß Artikel 3a Absatz 1 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die...
Commission Decision 2007/476/EC of 25 June 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by Germany pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Beschluss der Kommission vom 25. Juni 2007 über die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht von Maßnahmen Deutschlands gemäß Artikel 3a Absatz 1 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die...
Commission Decision 2007/477/EC of 25 June 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by Austria pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Beschluss der Kommission vom 25 Juni 2007 über die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht von Maßnahmen Österreichs gemäß Artikel 3a Absatz 1 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die...
Commission Decision 2007/478/EC of 25 June 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by Ireland pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Beschluss der Kommission vom 25. Juni 2007 über die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht von Maßnahmen Irlands gemäß Artikel 3a Absatz 1 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung...
Commission Decision 2007/479/EC of 25 June 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by Belgium pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Beschluss der Kommission vom 25. Juni 2007 über die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht von Maßnahmen Belgiens gemäß Artikel 3a Absatz 1 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die...
Commission Decision 2007/480/EC of 25 June 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by France pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Beschluss der Kommission vom 25. Juni 2007 über die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht von Maßnahmen Frankreichs gemäß Artikel 3a Absatz 1 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die...

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement