EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2013) 195
Directive (EU) 2015/719 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic
Richtlinie (EU) 2015/719 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/719 frá 29. apríl 2015 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/53/EB um að ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan aðildarríkja og milli landa og leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa fyrir tiltekin ökutæki sem eru í...
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 av 29. april 2015 om endring av rådsdirektiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i...
COM(2014) 476
Directive (EU) 2015/413 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences
Richtlinie (EU) 2015/413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2015 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte
D035649/01
Commission Regulation (EU) 2015/302 of 25 February 2015 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system
Verordnung (EU) 2015/302 der Kommission vom 25. Februar 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 454/2011 über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem „Telematikanwendungen für den Personenverkehr“ des transeuropäischen Eisenbahnsystems
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/302 frá 25. febrúar 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 454/2011 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að því er varðar undirkerfið „fjarvirknibúnaður fyrir farþegaflutninga“ í samevrópska járnbrautakerfinu
Kommisjonsforordning (EU) 2015/302 av 25. februar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for persontransport» i det transeuropeiske jernbanesystem
D034508/02
Commission Regulation (EU) 2015/640 of 23 April 2015 on additional airworthiness specifications for a given type of operations and amending Regulation (EU) No 965/2012
Verordnung (EU) 2015/640 der Kommission vom 23. April 2015 über zusätzliche Anforderungen an die Lufttüchtigkeit für bestimmte Betriebsarten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/640 frá 23. apríl 2015 um viðbótarlofthæfisforskriftir fyrir tiltekna tegund starfrækslu og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012
Kommisjonsforordning (EU) 2015/640 av 23. april 2015 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type drift og om endring av forordning (EU) nr. 965/2012
D036478/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/10 of 6 January 2015 on criteria for applicants for rail infrastructure capacity and repealing Implementing Regulation (EU) No 870/2014
Durchführungsverordnung (EU) 2015/10 der Kommission vom 6. Januar 2015 über Kriterien für Antragsteller hinsichtlich der Zuweisung von Eisenbahn-Fahrwegkapazität und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 870/2014
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/10 frá 6. janúar 2015 um viðmiðanir fyrir umsækjendur um aðstöðu við járnbrautargrunnvirki og um niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 870/2014
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/10 av 6. januar 2015 om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014
D035899/03
Commission Regulation (EU) 2015/445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew
Verordnung (EU) 2015/445 der Kommission vom 17. März 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 zur Festlegung von technischen Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/445 frá 17. mars 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða áhöfn í almenningsflugi
Kommisjonsforordning (EU) 2015/445 av 17. mars 2015 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart
D036128/02
Commission Directive (EU) 2015/653 of 24 April 2015 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences
Richtlinie (EU) 2015/653 der Kommission vom 24. April 2015 zur Änderung der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/653 frá 24. apríl 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini
Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/653 av 24. april 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort
D031680/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/171 of 4 February 2015 on certain aspects of the procedure of licensing railway undertakings
Durchführungsverordnung (EU) 2015/171 der Kommission vom 4. Februar 2015 über bestimmte Aspekte des Verfahrens der Genehmigung von Eisenbahnunternehmen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/171 frá 4. febrúar 2015 um tiltekna þætti verklagsreglna varðandi veitingu leyfa til járnbrautarfyrirtækja
Commission Decision (EU) 2015/14 of 5 January 2015 amending Decision 2012/88/EU on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system
Beschluss (EU) 2015/14 der Kommission vom 5. Januar 2015 zur Änderung des Beschlusses 2012/88/EU über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des transeuropäischen Eisenbahnsystems
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/14 frá 5. janúar 2015 um breytingu á ákvörðun 2012/88/ESB um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að því er varðar stjórn- og merkjakerfi í samevrópska járnbrautakerfinu
Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14 av 5. januar 2015 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem
D036059/02
Commission Regulation (EU) 2015/995 of 8 June 2015 amending Decision 2012/757/EU concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the rail system in the European Union
Verordnung (EU) 2015/995 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur Änderung des Beschlusses 2012/757/EU über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union
Commission Regulation (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation
Verordnung (EU) Nr. 2015/140 der Kommission vom 29. Januar 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 betreffend ein steriles Cockpit und zur Berichtigung der genannten Verordnung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/140 frá 29. janúar 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar starfsfrið í stjórnklefa og leiðréttingu þeirrar reglugerðar
Kommisjonsforordning (EU) 2015/140 av 29. januar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til steril førerkabin og om retting av nevnte forordning
D036584/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/187 of 6 February 2015 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of cabin baggage
Durchführungsverordnung (EU) 2015/187 der Kommission vom 6. Februar 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 der Kommission in Bezug auf Handgepäckkontrollen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/187 frá 6. febrúar 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar skimun handfarangurs
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/187 av 6. februar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av håndbagasje
D038017/02
Commission Implementing Decision 2015/984 of 19.2.2015 amending Commission Decision C(2010) 774 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail transported into the Union
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2015/984 frá 19. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2010) 774 um ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd að því er varðar flugfarm og flugpóst sem fluttur er til Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19.2.2015 om endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder luftfrakt og luftpost til Unionen
D034510/03
Commission Regulation (EU) 2015/1088 of 3 July 2015 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards alleviations for maintenance procedures for general aviation aircraft
Verordnung (EU) 2015/1088 der Kommission vom 3. Juli 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 im Hinblick auf Erleichterungen für die Instandhaltungsverfahren für Luftfahrzeuge der allgemeinen Luftfahrt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1088 frá 3. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar tilslakanir á verklagsreglum um viðhald loftfara í almannaflugi
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1088 av 3. juli 2015 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til lettelser i framgangsmåtene for vedlikehold av luftfartøyer innenfor allmennflyging
D034512/03
Commission Regulation (EU) 2015/1536 of 16 September 2015 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards alignment of rules for continuing airworthiness with Regulation (EC) No 216/2008, critical maintenance tasks and aircraft continuing airworthiness monitoring
Verordnung (EU) 2015/1536 der Kommission vom 16. September 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 in Bezug auf die Angleichung der Vorschriften für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der Verordnung (EG) Nr. 216/2008, kritische Instandhaltungsarbeiten und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1536 frá 16. september 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar samræmingu á reglum um áframhaldandi lofthæfi við reglugerð (EB) nr. 216/2008, um brýn viðhaldsverkefni og eftirlit með áframhaldandi lofthæfi...
Commission Implementing Decision C(2015) 561 of 06/02/2015 amending Commission Implementing Decision C(2010) 774 as regards the screening of cabin baggage
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015) 561 frá 6. febrúar 2015 um breytingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2010) 774 að því er varðar skimun handfarangurs
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 6.2.2015 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2010) 774 med hensyn til gjennomsøking av håndbagasje
D037717/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1018 of 29 June 2015 laying down a list classifying occurrences in civil aviation to be mandatorily reported according to Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 der Kommission vom 29. Juni 2015 zur Festlegung einer Liste zur Einstufung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates meldepflichtig sind
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1018 frá 29. júní 2015 um skrá þar sem flokkuð eru atvik í almenningsflugi sem falla undir tilkynningarskyldu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014
D038108/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/429 of 13 March 2015 setting out the modalities to be followed for the application of the charging for the cost of noise effects
Durchführungsverordnung (EU) 2015/429 der Kommission vom 13. März 2015 zur Festlegung der Modalitäten für die Anlastung der Kosten von Lärmauswirkungen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/429 frá 13. mars 2015 um fyrirkomulag, sem fylgja skal, við innheimtu gjalda fyrir kostnað vegna áhrifa af völdum hávaða
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/310 of 26 February 2015 amending Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky and repealing Implementing Regulation (EU) No 441/2014
Durchführungsverordnung (EU) 2015/310 der Kommission vom 26. Februar 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 29/2009 zur Festlegung der Anforderungen an Datalink-Dienste im einheitlichen europäischen Luftraum und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 441/2014
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/310 frá 26. febrúar 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 29/2009 um kröfur um gagnatengingaþjónustu fyrir samevrópska loftrýmið og um niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 441/2014
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/310 av 26. februar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det felles europeiske luftrom, og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 441/2014
Commission Implementing Decision (EU) 2015/347 of 2 March 2015 concerning the inconsistency of certain targets included in the national or functional airspace block plans submitted pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the second reference period and setting out recommendations for the revision of those targets
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/347 der Kommission vom 2. März 2015 betreffend die Inkohärenz bestimmter in den nationalen Plänen oder den Plänen für funktionale Luftraumblöcke gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 festgelegter Ziele mit den unionsweit geltenden...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/348 of 2 March 2015 concerning the consistency of certain targets included in the national or functional airspace block plans submitted pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the second reference period
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/348 der Kommission vom 2. März 2015 betreffend die Kohärenz bestimmter in den nationalen Plänen oder den Plänen für funktionale Luftraumblöcke gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 festgelegter Ziele mit den unionsweit geltenden Leistungszielen...
Commission Regulation (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council, amending Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 and repealing Commission Regulation (EU) No 805/2011
Verordnung (EU) 2015/340 der Kommission vom 20. Februar 2015 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf Lizenzen und Bescheinigungen von Fluglotsen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, zur...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/340 frá 20. febrúar 2015 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða skírteini flugumferðarstjóra og vottorð samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008, um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater og attester for flygeledere i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008, om endring av Kommisjonens...
D034513/02
Commission Regulation (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft registered in a third country
Verordnung (EU) 2015/1329 der Kommission vom 31. Juli 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 in Bezug auf den Betrieb von in einem Drittland eingetragenen Luftfahrzeugen durch Luftfahrtunternehmen der Union
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1329 frá 31. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar starfrækslu flugrekenda í Sambandinu á loftförum sem eru skráð í þriðja landi
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1329 av 31. juli 2015 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til EU-luftfartsselskapers drift av luftfartøyer som er registrert i en tredjestat
D036064/02
Commission Regulation (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — freight wagons’ subsystem of the rail system in the European Union
Verordnung (EU) 2015/924 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 321/2013 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge — Güterwagen“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union
D038668/01
Commission Implementing Decision (EU) 2015/668 of 24 April 2015 on amending the recognitions of certain organisations in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/668 der Kommission vom 24. April 2015 über die Änderung der Anerkennung bestimmter Organisationen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates

I have a

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020