EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1630 of 9 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for the application of the transitional measure for the equity risk sub-module in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1630 der Kommission vom 9. September 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur Anwendung der Übergangsmaßnahme für das Untermodul Aktienrisiko im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1630 frá 9. september 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem fylgja skal við beitingu á umbreytingarráðstöfuninni fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for anvendelse av overgangstiltaket for undermodulen for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
COM(2016) 560
Council Directive (EU) 2017/738 of 27 March 2017 amending, for the purpose of adapting to technical progress, Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards lead
Richtlinie (EU) 2017/738 des Rates vom 27. März 2017 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug hinsichtlich des Gehalts an Blei zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun ráðsins (ESB) 2017/738 frá 27. mars 2017 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar blý, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Rådsdirektiv (EU) 2017/738 av 27. mars 2017 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til bly
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646 of 13 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to main indices and recognised exchanges in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms - suppl. CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1646 der Kommission vom 13. September 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf Hauptindizes und anerkannte Börsen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1646 frá 13. september 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðalvísitölur og viðurkenndar kauphallir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 av 13. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til hovedindekser og anerkjente børser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 om tilsynskrav for...
COM(2016) 589
Regulation (EU) 2017/1953 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of internet connectivity in local communities
Verordnung (EU) 2017/1953 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im Hinblick auf die Förderung der Internetanbindung in Kommunen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1953 frá 25. október 2017 um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1316/2013 og (ESB) nr. 283/2014 með tilliti til þess að efla nettengingu í staðbundnum samfélögum
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1953 av 25. oktober 2017 om endring av forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 med hensyn til å fremme internettilknytning i lokalsamfunn
COM(2016) 596
Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2017 über bestimmte zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder,...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1564 frá 13. september 2017 um tiltekna leyfilega notkun á tilteknum verkum og öðru efni sem er verndað af höfundarrétti og skyldum réttindum í þágu blindra, sjónskertra eða þeirra sem glíma við aðra prentleturshömlun og um...
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre...
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1649 of 8 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility
Delegierte Verordnung (EU) 2016/1649 der Kommission vom 8. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1658 of 13 September 2016 amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1658 der Kommission vom 13. September 2016 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1658 frá 13. september 2016 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1658 av 13. september 2016 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1659 of 13 September 2016 amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1659 der Kommission vom 13. September 2016 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1659 frá 13. september 2016 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1659 av 13. september 2016 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
COM(2016) 591
Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009
Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Einrichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) und der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro), zur Änderung der Verordnung (...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1971 frá 11. desember 2018 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) og stofnun til að styðja við BEREC-hópinn (BEREC-skrifstofu), um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/2120 og um niðurfellingu...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1971 av 11. desember 2018 om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og Byrået for støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om endring av forordning (EU) 2015/2120 og om...
COM(2016) 594
Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC
Richtlinie (EU) 2019/789 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/789 frá 17. apríl 2019 um reglur um nýtingu höfundarréttar og skyldra réttinda sem gilda um tilteknar netútsendingar útvarpsfyrirtækja og endurvarp hljóðvarps- og sjónvarpsefnis og um breytingu á tilskipun ráðsins 93/83/EBE
COM(2016) 590
Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)
Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av en europeisk kodeks for elektronisk kommunikasjon (omarbeiding)
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1674 of 15 September 2016 exempting retail supply of electricity and gas in Germany from the application of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1674 der Kommission vom 15. September 2016 zur Ausnahme des Elektrizitäts- und Gaseinzelhandels in Deutschland von der Anwendung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
D036424/14
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1832 of 17 October 2016 amending the model certificates for imports into the Union of meat preparations, meat products and treated stomachs, bladders and intestines, as well as fresh meat of domestic solipeds set out in Decisions 2000/572/EC and 2007/777/EC and Regulation (EU) No 206/2010 as regards public health requirements for residues
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1832 der Kommission vom 17. Oktober 2016 zur Änderung der Musterbescheinigungen für die Einfuhr von Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnissen und behandelten Mägen, Blasen und Därmen sowie von Frischfleisch von als Haustieren gehaltenen...
D046090/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1775 of 4 October 2016 amending Decision 93/195/EEC by adding Qatar to the list of third countries from which Member States authorise the re-entry into Union territory of registered horses which have been temporarily exported for a period of less than 90 days to take part in International Group/Grade meetings
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1775 der Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Änderung der Entscheidung 93/195/EWG durch Aufnahme von Katar in die Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Wiedereinfuhr registrierter Pferde in das Hoheitsgebiet der Union zulassen,...
D047060/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1774 of 4 October 2016 amending Decision 2010/381/EU on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1774 der Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Änderung des Beschlusses 2010/381/EU über Sofortmaßnahmen für aus Indien eingeführte Sendungen mit zum menschlichen Verzehr bestimmten Aquakulturerzeugnissen
D047106/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1781 of 5 October 2016 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards inserting an entry for Saint Pierre and Miquelon in the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1781 der Kommission vom 5. Oktober 2016 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2007/777/EG hinsichtlich der Aufnahme eines Eintrags für St. Pierre und Miquelon in die Liste der Drittländer bzw. der Teile von Drittländern, aus denen die...
D046088/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1840 of 14 October 2016 amending Annex IV to Council Directive 2009/156/EC as regards methods for African horse sickness diagnosis
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1840 der Kommission vom 14. Oktober 2016 zur Änderung von Anhang IV der Richtlinie 2009/156/EG des Rates hinsichtlich der Verfahren zur Diagnose der afrikanischen Pferdepest
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1840 av 14. oktober 2016 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2009/156/EF med hensyn til metoder for diagnostisering av afrikansk hestepest [meddelt under nummer K(2016) 6509]
D046995/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1782 of 5 October 2016 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Lithuania in the list of Member States where an approved national control programme for Aujeszky's disease is in place and updating the list of national institutes in Annex III
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1782 der Kommission vom 5. Oktober 2016 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG hinsichtlich der Aufnahme von Litauen in die Liste der Mitgliedstaaten, in denen ein genehmigtes nationales Programm zur Bekämpfung der Aujeszky-Krankheit...
D046996/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1811 of 11 October 2016 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Province of Brindisi in the Region Puglia of Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis)
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1811 der Kommission vom 11. Oktober 2016 zur Änderung von Anhang II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung der Provinz Brindisi in der italienischen Region Apulien als amtlich frei von Brucellose (B. melitensis)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1811 av 11. oktober 2016 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av provinsen Brindisi i regionen Puglia i Italia som offisielt fri for brucellose (B. melitensis)
D046997/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1898 of 26 October 2016 amending Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1898 der Kommission vom 26. Oktober 2016 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/764/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1898 av 26. oktober 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater
D047134/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1771 of 30 September 2016 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Lithuania and Poland
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1771 der Kommission vom 30. September 2016 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten hinsichtlich der...
D046720/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1768 of 4 October 2016 concerning the authorisation of guanidinoacetic acid as a feed additive for chickens for fattening, weaned piglets and pigs for fattening and repealing Commission Regulation (EC) No 904/2009
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1768 der Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Zulassung von Guanidinoessigsäure als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, Absetzferkel und Mastschweine sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 904/2009
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1768 frá 4. október 2016 um leyfi fyrir gúanidínediksýru sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga fráfærugrísi og eldissvín og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 904/2009
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1768 av 4. oktober 2016 om godkjenning av guanidineddiksyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, avvente smågriser og oppfôringssvin og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009
D045936/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1881 of 24 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 837/2012 as regards the minimum activity of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1881 der Kommission vom 24. Oktober 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 837/2012 in Bezug auf die Mindestaktivität von 6-Phytase aus Aspergillus oryzae (DSM 22594) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen (Zulassungsinhaber...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1881 frá 24. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 837/2012 að því er varðar lágmarksvirkni 6-fýtasa sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 22594) sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1881 av 24. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 med hensyn til minsteaktiviteten for 6-fytase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av...
D045935/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1833 of 17 October 2016 concerning the authorisation of a preparation of kidney bean lectins (Phaseolus vulgaris lectins) as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Biolek Sp. z o.o.)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1833 der Kommission vom 17. Oktober 2016 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lektinen aus Gartenbohnen (Lektine aus Phaseolus vulgaris) als Futtermittelzusatzstoff für Saugferkel (Zulassungsinhaber: Biolek Sp. z o.o.)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1833 frá 17. október 2016 um leyfi fyrir blöndu með lektínum úr nýrnabaunum (lektín úr Phaseolus vulgaris ) sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi (leyfishafi er Biolek Sp. z o.o.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1833 av 17. oktober 2016 om godkjenning av et preparat av nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-lektin) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av godkjenningen: Biolek Sp. z o.o.)
D046676/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/61 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol and eugenyl acetate as feed additives for all animal species except for fish and poultry
Durchführungsverordnung (EU) 2017/61 der Kommission vom 14. Dezember 2016 zur Zulassung von 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol und Eugenylacetat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten außer Fisch und Geflügel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/61 frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 4-allýl-2,6-dímetoxýfenóli og evgenýlasetati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum og alifuglum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/61 av 14. desember 2016 om godkjenning av 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, unntatt fisk og fjørfe

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.