EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Decision 1999/467/EC of 15 July 1999 establishing the officially tuberculosis-free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States and repealing Decision 97/76/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. Juli 1999 über die amtliche Anerkennung der Tuberkulosefreiheit von Rinderbeständen in bestimmten Mitgliedstaaten und Regionen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Entscheidung 97/76/EG (1999/467/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/467/EF av 15. juli 1999 om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for tuberkulose, og om oppheving av vedtak 97/76/EF
Commission Decision of 25 June 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council directive 89/106/EEC as regards products related to concrete, mortar and grout
Entscheidung der Kommission vom 25. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel (1999/469/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/469/EB frá 25. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar byggingarvörur sem tengjast steinsteypu, steinlími og fúgufyllingarefni
Kommisjonsvedtak 1999/469/EF av 25. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggevarer til betong, mørtel og injiseringsmasse
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards construction adhesives
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bauklebstoffe (1999/470/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/470/EB frá 29. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar lím til nota í húsbyggingar
Kommisjonsvedtak 1999/470/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til lim til bygging
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards space heating appliances
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Raumerwärmungsanlagen (1999/471/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/471/EB frá 29. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar upphitunartæki
Kommisjonsvedtak 1999/471/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til oppvarmingsapparater
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards pipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 1. Juli 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Rohre, Behälter und Zubehörteile, die nicht mit Trinkwasser in Berührung kommen (1999/472/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/472/EB frá 1. júlí 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar pípur, tanka og fylgihluti sem ekki komast í snertingu við drykkjarvatn
Kommisjonsvedtak 1999/472/EF av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til rør, tanker og tilbehør som ikke er i kontakt med drikkevann
Decision 99/476/EC of the European Parliament and of the Council amending Decision 2085/97/EC establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Ariane)
Beschluß Nr. 476/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Änderung des Beschlusses Nr. 2085/97/EG über ein Förderprogramm im Bereich Buch und Lesen einschließlich der Übersetzung (Ariane)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 476/1999/EB frá 22. febrúar 1999 um breytingu á ákvörðun nr. 2085/97/EB um að koma á fót stuðningsáætlun á sviði bóka og lesturs, þar með taldar þýðingar (Ariane-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 476/1999/EF av 22. februar 1999 om endring av avgjerd nr. 2085/97/EF om skiping av eit program til støtte for bøker og lesing, medrekna omsetjing (Ariane)
Commission Decision 1999/476/EC of 10 June 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 10. Juni 1999 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel (1999/476/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/476/EB frá 10. júní 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 1999/476/EF av 10. juni 1999 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler
Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision 719/96/EC establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope)
Beschluß Nr. 477/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Änderung des Beschlusses Nr. 719/96/EG über ein Programm zur Förderung künstlerischer und kultureller Aktivitäten mit europäischer Dimension (Kaleidoskop)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 477/1999/EB frá 22. febrúar 1999 um breytingu á ákvörðun nr. 719/96/EB um að koma á fót áætlun til stuðnings lista- og menningarstarfsemi þar sem áhersla er lögð á Evrópu (Kaleidoscope-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 477/1999/EF av 22. februar 1999 om endring av avgjerd nr. 719/96/EF om iverksetting av et program til støtte for kunstnerisk og kulturell virksomhet med en europeisk dimensjon (Kaleidoskop)
Commission Decision 1999/486/EC of 2 July 1999 amending Decision 94/269/EC laying down special conditions governing imports of fishery products originating in Colombia
Entscheidung der Kommission vom 2. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 94/269/EG mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen mit Ursprung in Kolumbien (1999/486/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/486/EF av 2. juli 1999 om endring av vedtak 94/269/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Colombia
1999/487/EC: Commission Decision of 2 July 1999 amending Decision 98/568/EC laying down special conditions governing imports of fishery products originating in Guatemala
Entscheidung der Kommission vom 2. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 98/568/EG mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen mit Ursprung in Guatemala (1999/487/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/487/EF av 2. juli 1999 om endring av vedtak 98/568/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Guatemala
Commission Decision 1999/488/EC of 5 July 1999 amending Decision 97/296/EC of drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 5. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 97/296/EG zur Aufstellung der Liste von Drittländern, aus denen Fischereierzeugnisse zur menschlichen Ernährung eingeführt werden dürfen (1999/488/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/488/EF av 5. juli 1999 om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra
Commission Decision 1999/489/EC of 5 July 1999 amending for the third time Decision 93/74/EEC concerning the status of Denmark with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 5. Juli 1999 zur dritten Änderung der Entscheidung 93/74/EWG betreffend den Status von Dänemark im Hinblick auf die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (1999/489/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/489/EB frá 5. júlí 1999 um þriðju breytingu á ákvörðun 93/74/EBE um viðurkenningu Danmerkur með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og bakteríublóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 1999/489/EF av 5. juli 1999 om tredje endring av vedtak 93/74/EØF om Danmarks status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi
Commission Decision 1999/495/EC of 1 July 1999 amending Decision 94/577/EC concerning animal health conditions and veterinary certifications for the importation of bovine semen from third countries
Entscheidung der Kommission vom 1. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 94/577/EG über die Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von Rindersperma aus Drittländern (1999/495/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/495/EF av 1. juli 1999 om endring av vedtak 94/577/EF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av storfesæd fra tredjestater
Commission Decision 1999/496/EC of 6 July 1999 establishing the list of approved zones, with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia, in Germany
Entscheidung der Kommission vom 6. Juli 1999 mit dem Verzeichnis der in Deutschland hinsichtlich der infektiösen hämatopoetischen Nekrose und der viralen hämorrhagischen Septikämie zugelassenen Gebiete (1999/496/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/496/EB frá 6. júlí 1999 um skrá yfir svæði í Þýskalandi sem eru viðurkennd með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og veirublóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 1999/496/EF av 6. juli 1999 om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Tyskland
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) DECT/GSM dual-mode terminal equiment
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für bimodale DECT-/GSM-Endeinrichtungen (1999/497/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/497/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) — DECT/GSM samsettan endabúnað
Kommisjonsvedtak 1999/497/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av tobands DECT/GSM-terminalutstyr
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digitial enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN) (Version 2)
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 für eine gemeinsame technische Vorschrift für DECT-Einrichtungen mit Zugang zum diensteintegrierenden digitalen Netz (ISDN) (2. Fassung) (1999/498/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/498/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir búnað fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) sem tengist stafræna samþætta þjónustunetinu (ISDN-samnetinu) (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 1999/498/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det digitale fleirtenestenettet (ISDN) av utstyr til digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (versjon 2)
Commission Decision 1999/507/EC of 26 July 1999 on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 1999 über Schutzmaßnahmen gegenüber Flughunden, Hunden und Katzen mit Herkunft aus Malaysia (Halbinsel) und Australien (1999/507/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/507/EF av 26. juli 1999 om visse vernetiltak i forbindelse med visse flygende hunder, hunder og katter fra halvøya Malaysia og Australia
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for the attachment requirements for high speed circuit switched data (HSCSD) multislot mobile stations
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Anschaltebedingungen für Mehrschlitz-Mobilstationen für leitungsvermittelte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (High Speed Circuit-Switched Data - HSCSD) (1999/511/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/511/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tæknilega reglugerð um tengikröfur vegna rásaskiptra háhraðagagnaflutninga (HSCDS) í farsímum með fleiri en eitt tímahólf
Kommisjonsvedtak av 7. juli 1999 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (high speed circuit switched data - HSCSD)
Commission Decision 1999/512/EC of 8 July 1999 amending Decision 96/233/EC establishing the list of approved fish farms in Denmark
Entscheidung der Kommission vom 8. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 96/233/EG mit dem Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Dänemark (99/512/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/512/EB frá 8. júlí 1999 um breytingu á ákvörðun 96/233/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Danmörku
Kommisjonsvedtak 1999/512/EF av 8. juli 1999 om endring av vedtak 96/233/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark
Commission Decision 1999/513/EC of 9 July 1999 amending Decision 98/361/EC establishing the list of approved zones, with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicamia in Spain
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 98/361/EG mit dem Verzeichnis der in Spanien hinsichtlich der infektiösen hämatopoetischen Nekrose und der viralen hämorrhagischen Septikämie zugelassenen Gebiete (99/513/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/513/EB frá 9. júlí 1999 um breytingu á ákvörðun 98/361/EB um skrá yfir svæði á Spáni sem eru viðurkennd með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og veirublóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 1999/513/EF av 9. juli 1999 om endring av vedtak 98/361/EF om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Spania
Commission Decision 1999/514/EC of 23 July 1999 setting the date on which dispatch from the United Kingdom of bovine products under the date-based export scheme may commence by virtue of Article 6(5) of Council Decision 98/256/EC (notified under document number C(1999) 2500)
Entscheidung der Kommission vom 23. Juli 1999 zur Festsetzung des Datums, an dem die Versendung von Rindfleischerzeugnissen aus dem Vereinigten Königreich im Rahmen der datumsgestützten Ausfuhrregelung (Data-Based Export Scheme) gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Entscheidung 98/256/...
Kommisjonsvedtak 1999/514/EF av 23. juli 1999 om fastsettelse av den dato da forsendelse av storfeprodukter fra Det forente kongerike under den datobaserte eksportordningen kan begynne i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/EF
Commission Decision 1999/517/EC of 28 July 1999 amending Decision 98/653/EC concerning emergency measures made necessary by the occurrence of bovine spongiform encephalopathy in Portugal
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 98/653/EG mit durch das Auftreten der spongiformen Rinderenzephalopathie in Portugal notwendig gewordenen Dringlichkeitsmaßnahmen (99/517/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/517/EF av 28. juli 1999 om endring av vedtak 98/653/EF om nødtiltak som følge av forekomst av bovin spongiform encefalopati i Portugal
Commission Decision 1999/518/EC of 28 July 1999 amending Commission Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, pursuant to Council Directive 90/675/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG der Kommission betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates (99/518/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/518/EF av 28. juli 1999 om endring av kommisjonsvedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF
Commission Decision 1999/520/EC of 9 July 1999 amending Decision 98/589/EC concerning an extension of the maximum period laid down for the application of eartags to certain bovine animals belonging to the Spanish herd
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 98/589/EG der Kommission zur Verlängerung der Frist für die Ohrmarkung bestimmter Rinder aus spanischem Bestand (99/520/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/520/EF av 9. juli 1999 om endring av vedtak 98/589/EF om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av øremerker på visse storfe i den spanske bestanden
Commission Decision 1999/521/EC of 9 July 1999 amending Decision 95/124/EC establishing the list of approved fish farms in Germany
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 95/124/EG über das Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Deutschland (99/521/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/521/EB frá 9. júlí 1999 um breytingu á ákvörðun 95/124/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Þýskalandi
Kommisjonsvedtak 1999/521/EF av 9. juli 1999 om endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022