EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
D073513/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1177 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/408 as regards the deletion of propoxycarbazone from the list of active substances to be considered as candidates for substitution
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1177 der Kommission vom 16. Juli 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 im Hinblick auf die Streichung von Propoxycarbazon aus der Liste der Wirkstoffe, die als Substitutionskandidaten gelten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1177 frá 16. júlí 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar að fella virka efnið própoxýkarbasón brott úr skránni yfir virk efni sem teljast efni sem ráðgert er að skipta út
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til fjerning av propoksykarbason fra listen over aktive stoffer som skal anses som stoffer som bør erstattes
D073988/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1121 of 8 July 2021 specifying the details of the statistical data to be submitted by the Member States as regards controls on products entering the Union market with regard to product safety and compliance
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1121 der Kommission vom 8. Juli 2021 zur Festlegung der Details der statistischen Daten, die von den Mitgliedstaaten bezüglich der Kontrollen von auf den Unionsmarkt gelangenden Produkten im Hinblick auf Produktsicherheit und -konformität...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1121 frá 8. júlí 2021 þar sem tilgreindar eru upplýsingar um tölfræðileg gögn, sem aðildarríkin eiga að leggja fram að því er varðar eftirlit með vörum sem koma inn á markað Sambandsins, með tilliti til öryggis og samræmi...
D072129/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1045 of 24 June 2021 approving didecyldimethyl ammonium chloride as an active substance for use in biocidal products of product-types 3 and 4
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1045 der Kommission vom 24. Juni 2021 zur Genehmigung von Didecyldimethylammoniumchlorid als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 3 und 4
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1045 frá 24. júní 2021 um að samþykkja dídekýldímetýlammóníumklóríð sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 3 og 4
D072127/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1063 of 28 June 2021 approving alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride as an active substance for use in biocidal products of product-types 3 and 4
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1063 der Kommission vom 28. Juni 2021 zur Genehmigung von Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 3 und 4
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1063 frá 28. júní 2021 um að samþykkja alkýl(C12-16)-dímetýlbensýlammóníumklóríð sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 3 og 4
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/934 of 9 June 2021 laying down special control measures for classical swine fever
Durchführungsverordnung (EU) 2021/934 der Kommission vom 9. Juni 2021 mit besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest
C(2021)2800
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives
Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2139 frá 4. júní 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 með því að fastsetja tæknileg matsviðmið til að ákvarða við hvaða skilyrði atvinnustarfsemi telst stuðla verulega að mótvægi við...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2139 av 4. juni 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved fastsettelse av de tekniske screeningkriteriene for å fastslå vilkårene for at en økonomisk aktivitet skal anses å bidra vesentlig til begrensning...
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/950 of 7 June 2021 approving Union amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication (‘Recaș’ (PDO))
Durchführungsverordnung (EU) 2021/950 der Kommission vom 7. Juni 2021 zur Genehmigung von Unionsänderungen der Spezifikation einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe („Recaș“ (g. U.))
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/952 of 11 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever
Durchführungsverordnung (EU) 2021/952 der Kommission vom 11. Juni 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 mit besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/955 of 27 May 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council with regard to the forms, templates, procedures and technical arrangements for the publications and notifications of marketing rules, fees and charges, and specifying the information to be communicated for the creation and maintenance of the central database on cross-border marketing of AIFs and UCITS, as well as the forms, templates and procedures for the communication of such information
Durchführungsverordnung (EU) 2021/955 der Kommission vom 27. Mai 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) 2019/1156 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Formulare, Mustertexte, Verfahren und technischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/955 frá 27. maí 2021 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 að því er varðar eyðublöð, sniðmát, verklagsreglur og tæknilegar ráðstafanir fyrir birtingar og...
Commission Recommendation (EU) 2021/946 of 3 June 2021 on a common Union Toolbox for a coordinated approach towards a European Digital Identity Framework
Empfehlung (EU) 2021/946 der Kommission vom 3. Juni 2021 für ein gemeinsames Instrumentarium der Union für ein koordiniertes Herangehen an einen Rahmen für die europäische digitale Identität
Commission Implementing Decision (EU) 2021/945 of 10 June 2021 concerning a draft order notified by Romania as regards information on the freshness of fish
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/945 der Kommission vom 10. Juni 2021 betreffend einen von Rumänien gemeldeten Erlassentwurf zu Informationen über die Frische von Fisch
C(2021)2633
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1078 of 14 April 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/523 of the European Parliament and of the Council by setting out the investment guidelines for the InvestEU Fund
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1078 der Kommission vom 14. April 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Festlegung der Investitionsleitlinien für den InvestEU-Fonds
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/963 of 10 June 2021 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 and (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council with regard to the identification and registration of equine animals and establishing model identification documents for those animals
Durchführungsverordnung (EU) 2021/963 der Kommission vom 10. Juni 2021 mit Vorschriften zur Anwendung der Verordnungen (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 und (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Identifizierung und Registrierung von Equiden und zur...
C(2021)2639
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1341 of 23 April 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their driver drowsiness and attention warning systems and amending Annex II to that Regulation
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1341 der Kommission vom 23. April 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung detaillierter Vorschriften für die spezifischen Prüfverfahren und technischen Anforderungen für die...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1341 frá 23. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 með því að mæla fyrir um ítarlegar reglur sem varða sértækar prófunaraðferðir og tæknilegar kröfur vegna gerðarviðurkenningar...
C(2021)4116
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1375 of 11 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/33 as regards the modification of traditional terms in the wine sector
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1375 der Kommission vom 11. Juni 2021 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 hinsichtlich der Änderung traditioneller Begriffe im Weinsektor
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1375 frá 11. júní 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/33 að því er varðar breytingu á hefðbundnum heitum í víngeiranum
C(2021)4143
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1383 of 15 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2018/990 with regard to requirements for assets received by money market funds as part of reverse repurchase agreements
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1383 der Kommission vom 15. Juni 2021 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2018/990 im Hinblick auf die Anforderungen an die von Geldmarktfonds im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen Vermögenswerte
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1383 frá 15. júní 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2018/990 að því er varðar kröfur fyrir eignir sem peningamarkaðssjóðir taka við sem hluta af endurhverfri verðbréfasölu
Commission Implementing Decision (EU) 2021/973 of 1 June 2021 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and the specific emissions targets for manufacturers of passenger cars and light commercial vehicles for the calendar year 2019 and, for the passenger car manufacturer Dr Ing. h.c. F. Porsche AG and the Volkswagen pool, for the calendar years 2014 to 2018 pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/973 der Kommission vom 1. Juni 2021 zur Bestätigung oder Änderung der vorläufigen Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen und der Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen für Hersteller von Personenkraftwagen und...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/989 of 17 June 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/989 der Kommission vom 17. Juni 2021 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/641 betreffend Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit Ausbrüchen der hochpathogenen Aviären Influenza in bestimmten Mitgliedstaaten
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/977 of 7 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1844 to make administrative changes to the Union authorisation of the biocidal product family ‘BPF_Iodine_VET’
Durchführungsverordnung (EU) 2021/977 der Kommission vom 7. Juni 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1844 hinsichtlich verwaltungstechnischer Änderungen der Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „BPF_Iodine_VET“
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/978 of 10 June 2021 granting a Union authorisation for the biocidal product family “Lyso IPA Surface Disinfection”
Durchführungsverordnung (EU) 2021/978 der Kommission vom 10. Juni 2021 zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „Lyso IPA Surface Disinfection“
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/980 of 17 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/661 as regards information requirements for registration in the electronic registry for quotas for placing hydrofluorocarbons on the market
Durchführungsverordnung (EU) 2021/980 der Kommission vom 17. Juni 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/661 hinsichtlich der Informationsanforderungen für die Aufnahme in das elektronische Register für Quoten für das Inverkehrbringen von teilfluorierten...
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/984 of 17 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures
Durchführungsverordnung (EU) 2021/984 der Kommission vom 17. Juni 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/466 hinsichtlich der Geltungsdauer befristeter Maßnahmen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/984 frá 17. júní 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/466 að því er varðar gildistíma tímabundinna ráðstafana
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/984 av 17. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til anvendelsesperioden for midlertidige tiltak
Commission Implementing Decision (EU) 2021/985 of 3 June 2021 correcting the Spanish language version of Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/985 der Kommission vom 3. Juni 2021 zur Berichtigung der spanischen Sprachfassung der Entscheidung 2004/842/EG über Durchführungsbestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Saatgut der Sorten genehmigen können, für die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/985 frá 3. júní 2021 um leiðréttingu á spænsku tungumálaútgáfunni af ákvörðun 2004/842/EB um framkvæmdarreglur aðildarríkjanna við veitingu leyfis til að setja á markað fræ af yrkjum sem sótt hefur verið um skráningu fyrir í...
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/994 of 18 June 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever
Durchführungsverordnung (EU) 2021/994 der Kommission vom 18. Juni 2021 zur Änderung des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 mit besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1007 of 18 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/274 as regards the analytical databank of isotopic data and the checks in the wine sector
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1007 der Kommission vom 18. Juni 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/274 in Bezug auf die Datenbank für Analysewerte von Isotopendaten und auf Kontrollen im Weinsektor

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.