EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
D068986/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1643 of 5 November 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances calcium phosphide, denathonium benzoate, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron and zeta-cypermethrin
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1643 der Kommission vom 5. November 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Gültigkeitsdauer der Genehmigung für die Wirkstoffe Calciumphosphid, Denathoniumbenzoat, Haloxyfop-P, Imidacloprid, Pencycuron...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1643 frá 5. nóvember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar samþykkistímabilin fyrir virku efnin kalsíumfosfíð, denatóníumbensóat, haloxýfóp-P, imídaklópríð, pensýkúrón og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1643 av 5. november 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperiodene for de aktive stoffene kalsiumfosfid, denatoniumbenzoat, haloksyfop-P, imidakloprid, pencykuron og zeta-...
D068185/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1740 of 20 November 2020 setting out the provisions necessary for the implementation of the renewal procedure for active substances, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1740 der Kommission vom 20. November 2020 zur Festlegung der notwendigen Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1740 frá 20. nóvember 2020 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni, eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, og um...
C(2020)7418
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2190 of 29 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2124 as regards official controls at the border control post where goods leave the Union and certain provisions on transit and transhipment
Delegierte Verordnung (EU) 2020/2190 der Kommission vom 29. Oktober 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2124 in Bezug auf die amtlichen Kontrollen an der Grenzkontrollstelle, an der Waren die Union verlassen, und auf bestimmte Vorschriften für die Durchfuhr...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2190 frá 29. október 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/2124 að því er varðar opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum þar sem vörur fara frá Sambandinu og tiltekin ákvæði um umflutning og umfermingu
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2190 av 29. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2124 med hensyn til offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen der varer forlater Unionen, og visse bestemmelser om transitt og omlasting
C(2020)7397
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/642 of 30 October 2020 amending Annex III to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain information to be provided on the labelling of organic products
Delegierte Verordnung (EU) 2021/642 der Kommission vom 30. Oktober 2020 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich bestimmter Informationen, die auf der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/642 frá 30. október 2020 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er varðar tilteknar upplýsingar sem eiga að koma fram á merkingu lífrænt ræktaðra vara
Council Recommendation (EU) 2020/1632 of 30 October 2020 on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic in the Schengen area
Empfehlung (EU) 2020/1632 des Rates vom 30. Oktober 2020 für eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie im Schengen-Raum
D069436/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2087 of 14 December 2020 concerning the non-renewal of the approval of the active substance mancozeb, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2087 der Kommission vom 14. Dezember 2020 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Mancozeb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2087 frá 14. desember 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu mankósebi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2087 av 14. desember 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet mankozeb i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til...
C(2020)7402
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/407 of 3 November 2020 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include citric acid as an active substance in Annex I thereto
Delegierte Verordnung (EU) 2021/407 der Kommission vom 3. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Zitronensäure in Anhang I
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/407 frá 3. nóvember 2020 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 í því skyni að bæta virka efninu sítrónusýru við í I. viðauka við hana
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/407 av 3. november 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp sitronsyre som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Regulation (EU) 2020/1633 of 27 October 2020 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azinphos-methyl, bentazone, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalone, pyraclostrobin, repellants: tall oil and teflubenzuron in or on certain products
Verordnung (EU) 2020/1633 der Kommission vom 27. Oktober 2020 zur Änderung der Anhänge II, III, IV und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Azinphosmethyl, Bentazon, Dimethomorph,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1633 frá 27. október 2020 um breytingu á II., III., IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asínfosmetýl, bentasón, dímetómorf, flúdíoxóníl, flúfenoxúrón,...
Kommisjonsforordning (EU) 2020/1633 av 27. oktober 2020 om endring av vedlegg II, III. IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioksonil, flufenoksuron, oksadiazon,...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1634 of 4 November 2020 authorising the placing on the market of sugars obtained from cocoa (Theobroma cacao L.) pulp as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1634 der Kommission vom 4. November 2020 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von Zucker aus dem Fruchtfleisch der Kakaopflanze (Theobroma cacao L.) als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1634 frá 4. nóvember 2020 um leyfi til að setja á markað sykrur sem eru fengnar úr aldinkjöti af kakótré (Theobroma cacao L.) sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1634 av 4. november 2020 om tillatelse til å bringe sukker fra fruktmasse av kakao (Theobroma cacao L.) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av...
D069174/02
Commission Regulation (EU) 2021/418 of 9 March 2021 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards nicotinamide riboside chloride and magnesium citrate malate used in the manufacture of food supplements and as regards the units of measurement used for copper
Verordnung (EU) 2021/418 der Kommission vom 9. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Nicotinamid-Ribosidchlorid und Magnesiumcitratmalat zur Verwendung bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln sowie...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/418 frá 9. mars 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB að því er varðar nikótínamíðríbósíðklóríð og magnesíumsítratmalat sem eru notuð við framleiðslu á fæðubótarefnum og að því er varðar mælieiningar sem...
Kommisjonsforordning (EU) 2021/418 av 9. mars 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF med hensyn til nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat som brukes ved framstilling av kosttilskudd, og med hensyn til målenheten som brukes for kobber
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1644 of 5 November 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1644 der Kommission vom 5. November 2020 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1645 of 5 November 2020 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Germany
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1645 der Kommission vom 5. November 2020 betreffend bestimmte vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1654 of 6 November 2020 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in the United Kingdom
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1654 der Kommission vom 6. November 2020 betreffend bestimmte vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der hochpathogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N8 im Vereinigten Königreich
C(2020)7523
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1989 of 6 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format
Delegierte Verordnung (EU) 2020/1989 der Kommission vom 6. November 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 hinsichtlich der Aktualisierung 2020 der in den technischen Regulierungsstandards für das einheitliche elektronische Berichtsformat festgelegten...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1664 of 9 November 2020 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in Germany
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1664 der Kommission vom 9. November 2020 betreffend bestimmte vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der hochpathogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N8 in Deutschland
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1647 of 9 November 2020 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2020 until 30 December 2020 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1647 der Kommission vom 9. November 2020 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September 2020 bis 30. Dezember 2020...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1647 frá 9. nóvember 2020 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2020 til 30. desember 2020 í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1647 av 9. november 2020 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2020 til 30. desember 2020 i samsvar...
D069329/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1721 of 17 November 2020 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on health and quality of life pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1721 der Kommission vom 17. November 2020 zur Festlegung der technischen Eigenschaften der Datensätze der Stichprobenerhebung im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen hinsichtlich „Gesundheit“ und „Lebensqualität“ gemäß der Verordnung (EU)...
COM(2020) 725
Regulation (EU) 2022/123 of the European Parliament and of the Council of 25 January 2022 on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices
Verordnung (EU) 2022/123 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Januar 2022 zu einer verstärkten Rolle der Europäischen Arzneimittel-Agentur bei der Krisenvorsorge und -bewältigung in Bezug auf Arzneimittel und Medizinprodukte
COM(2020) 739
Directive (EU) 2022/993 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 on the minimum level of training of seafarers
Richtlinie (EU) 2022/993 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2022 über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/993 frá 8. júní 2022 um lágmarksmenntun og -þjálfun farmanna
C(2020)7896
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/466 of 17 November 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the income and living conditions domain on health and quality of life
Delegierte Verordnung (EU) 2021/466 der Kommission vom 17. November 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für den Bereich Einkommen und Lebensbedingungen hinsichtlich...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/466 frá 17. nóvember 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina fjölda og heiti breytna á sviðinu „tekjur og lífskjör“ að því er varðar heilbrigði og lífsgæði
Commission Regulation (EU) 2020/1666 of 10 November 2020 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purpose of including a new type of EC fertiliser in Annex I
Verordnung (EU) 2020/1666 der Kommission vom 10. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über Düngemittel zwecks Aufnahme eines neuen Typs von EG-Düngemitteln in Anhang I
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1666 frá 10. nóvember 2020 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð í því skyni að bæta nýrri tegund EB-áburðar við í I. viðauka
Kommisjonsforordning (EU) 2020/1666 av 10. november 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å føre opp en ny type EF-gjødsel i vedlegg I
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1670 of 10 November 2020 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1606 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in the Netherlands
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1670 der Kommission vom 10. November 2020 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2020/1606 betreffend bestimmte vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der hochpathogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N8 in den Niederlanden
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1675 of 11 November 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1675 der Kommission vom 11. November 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2323 zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackeinrichtungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1675 av 11. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013
D069310/01
Commission Regulation (EU) 2020/1751 of 17 November 2020 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Würzburger Stein-Berg’ (PDO)
Verordnung (EU) 2020/1751 der Kommission vom 17. November 2020 über die Gewährung des Schutzes gemäß Artikel 99 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates für den Namen „Würzburger Stein-Berg“ (g. U.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1751 frá 17. nóvember 2020 um að veita heitinu „Würzburger Stein-Berg“ (VUT) vernd skv. 99. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013
D069308/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1678 of 6 November 2020 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication (‘Rioja’ (PDO))
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1678 der Kommission vom 6. November 2020 zur Genehmigung einer Änderung der Spezifikation einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe („Rioja“ (g. U.))

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.