EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
D067524/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1065 of 13 July 2020 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication ‘delle Venezie’ (PGI)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1065 der Kommission vom 13. Juli 2020 zur Genehmigung von Änderungen der Spezifikation einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe („delle Venezie“ (g. g. A.))
D067525/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1060 of 13 July 2020 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication ‘Terrazze Retiche di Sondrio’ (PGI)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1060 der Kommission vom 13. Juli 2020 zur Genehmigung der Änderung der Spezifikation einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe („Terrazze Retiche di Sondrio“ (g. g. A.))
D067810/03
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1161 of 4 August 2020 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1161 der Kommission vom 4. August 2020 zur Erstellung einer Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1161 frá 4. ágúst 2020 um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1161 av 4. august 2020 om opprettelse av en liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF
D067489/02
Commission Regulation (EU) 2020/1593 of 29 October 2020 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals
Verordnung (EU) 2020/1593 der Kommission vom 29. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich weiterer Untersuchungen auf positive Fälle transmissibler spongiformer Enzephalopathien bei Schafen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1593 frá 29. október 2020 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar frekari rannsókn á jákvæðum tilvikum smitandi svampheilakvilla í sauðfé og geitum
Kommisjonsforordning (EU) 2020/1593 av 29. oktober 2020 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til ytterligere undersøkelse av positive tilfeller av overførbar spongiform encefalopati hos sau og geit
D067199/02
Commission Regulation (EU) 2020/1419 of 7 October 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of ascorbic acid (E 300) and citric acid (E 330) on white vegetables intended for further processing (Text with EEA relevance)
Verordnung (EU) 2020/1419 der Kommission vom 7. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Ascorbinsäure (E 300) und Citronensäure (E 330) bei zur Weiterverarbeitung...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1419 frá 7. október 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á askorbínsýru (E 300) og sítrónusýru (E 330) á hvítt grænmeti sem er ætlað til frekari vinnslu
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/993 of 9 July 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for all avian species for fattening other than chickens for fattening, ornamental birds, all weaned porcine species other than weaned piglets and all porcine species for fattening other than pigs for fattening (holder of authorisation Berg und Schmidt GmbH Co. KG)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/993 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), gewonnen aus Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), als Futtermittelzusatzstoff für alle Mastvogelarten außer Masthühnern, für Ziervögel...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/993 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir til eldis aðrar en eldiskjúklinga og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/993 av 9. juli 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt avTrichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle fugleartar meinte for slakt bortsett frå...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/994 of 9 July 2020 concerning the authorisation of monensin and nicarbazin (Monimax) as a feed additive for turkeys for fattening, chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/994 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur Zulassung von Monensin und Nicarbazin (Monimax) als Futtermittelzusatzstoff für Masttruthühner, Masthühner und Junghennen (Zulassungsinhaber: Huvepharma NV)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/994 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir mónensíni og níkarbasíni (Monimax) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Huvepharma NV)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/994 av 9. juli 2020 om godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekalkunar, slaktekyllingar og livkyllingar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma NV)
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/995 of 9 July 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus oryzae (DSM 26372) as a feed additive for lactating sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/995 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus oryzae (DSM 26372) als Zusatzstoff in Futtermitteln für laktierende Sauen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd vertreten...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/995 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 26372), sem fóðuraukefni fyrir mjólkandi gyltur (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/995 av 9. juli 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/996 of 9 July 2020 concerning the authorisation of the preparation of carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species reared for laying (holder of authorisation Biomin GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/996 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur Zulassung der Zubereitung aus Carvacrol, Thymol, d-Carvon, Methylsalicylat und L-Menthol als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, Junghennen und Legegeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/996 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu af karvakróli, þýmóli, d-karvóni, metýlsalisýlati og L-mentóli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/996 av 9. juli 2020 om godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og L-mentol som eit tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar og mindre utbreidde fjørfeartar som vert fôra opp for...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/997 of 9 July 2020 concerning the authorisation of L-lysine base, liquid, L-lysine sulphate and L-lysine monohydrochloride, technically pure, as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/997 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur Zulassung von L-Lysin-Base (flüssig), L-Lysin-Sulfat und L-Lysin-Monohydrochlorid (technisch rein) als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/997 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir fljótandi L-lýsínbasa, L-lýsínsúlfati og tæknilega hreinu L-lýsínmónóhýdróklóríði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens Gjennomføringsforordning (EU) 2020/997 av 9. juli 2020 om godkjenning av flytande L-lysinbase, L-lysinsulfat og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/998 of 9 July 2020 concerning the renewal of the authorisation of astaxanthin-dimethyldisuccinate as a feed additive for fish and crustaceans and repealing Regulation (EC) No 393/2008
Durchführungsverordnung (EU) 2020/998 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur Verlängerung der Zulassung von Astaxanthin-Dimethyldisuccinat als Zusatzstoff in Futtermitteln für Fische und Krebstiere und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 393/2008
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/998 frá 9. júlí 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir astaxantíndímetýldísúksínati sem fóðuraukefni fyrir fiska og krabbadýr og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 393/2008
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/998 av 9. juli 2020 om fornya godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til fisk og krepsdyr, og om oppheving av forordning (EF) nr. 393/2008
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1005 of 9 July 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States
Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/642 der Kommission vom 12. Mai 2020 zur Genehmigung des Grundstoffs L-Cystein gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1025 of 13 July 2020 on the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to railway freight transport in Slovenia (notified under document number C(2020) 4540)
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1025 der Kommission vom 13. Juli 2020 über die Anwendbarkeit des Artikels 34 der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates auf den Schienengüterverkehr in Slowenien (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2020) 4540) (Nur der...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1031 of 15 July 2020 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1031 der Kommission vom 15. Juli 2020 zur Zulassung von Benzoesäure als Futtermittelzusatzstoff für Mastschweine (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd., vertreten durch DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1031 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1031 av 15. juli 2020 om godkjenning av benzosyre som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktesvin (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, som er representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1032 of 15 July 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 28343 as a feed additive for calves for rearing and pigs for fattening (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1032 der Kommission vom 15. Juli 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus subtilis DSM 28343 als Futtermittelzusatzstoff für Aufzuchtkälber und Mastschweine (Zulassungsinhaber: Lactosan GmbH & Co. KG)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1032 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 28343 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis og eldissvín (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1032 av 15. juli 2020 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kalvar meinte for avl og slaktesvin (innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co. KG)
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1087 of 23 July 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the performance of official controls and other official activities by specifically authorised natural persons, the performance of analyses, testing or diagnoses and the period of application of temporary measures
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1087 der Kommission vom 23. Juli 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/466 hinsichtlich der Durchführung amtlicher Kontrollen und anderer amtlicher Tätigkeiten durch eigens hierzu ermächtigte natürliche Personen, der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1087 frá 23. júlí 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/466 að því er varðar framkvæmd einstaklinga, sem hafa til þess sérstaka heimild, á opinberu eftirliti og annarri opinberri starfsemi, framkvæmd greininga...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1087 av 23. juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til gjennomføringen av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet av særskilt godkjente fysiske personer, gjennomføringen av analyser,...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1034 of 15 July 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus oryzae (DSM 26372) as a feed additive for laying hens (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1034 der Kommission vom 15. Juli 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus oryzae (DSM 26372) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Legehennen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd. vertreten durch...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1034 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 26372), sem fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1034 av 15. juli 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, som...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1035 of 3 June 2020 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of passenger cars and light commercial vehicles for the calendar year 2018 pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1035 der Kommission vom 3. Juni 2020 zur Bestätigung oder Änderung der vorläufigen Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen und der Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen für Hersteller von Personenkraftwagen und...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1036 of 15 July 2020 on the non-approval of certain active substances in biocidal products pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1036 der Kommission vom 15. Juli 2020 über die Nichtgenehmigung bestimmter Wirkstoffe in Biozidprodukten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1036 frá 15. júlí 2020 um að samþykkja ekki tiltekin virk efni í sæfivörur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1036 av 15. juli 2020 om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1037 of 15 July 2020 postponing the expiry date of approval of acrolein for use in biocidal products of product-type 12
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1037 der Kommission vom 15. Juli 2020 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Acrolein zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 12
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1037 frá 15. júlí 2020 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir akrólíni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 12
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 av 15. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1038 of 15 July 2020 postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1038 der Kommission vom 15. Juli 2020 zur Verschiebung des Ablaufs der Genehmigung von Kreosot zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1038 frá 15. júlí 2020 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir kreósóti til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1038 av 15. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1023 of 15 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/1765 as regards the cross-border exchange of data between national contact tracing and warning mobile applications with regard to combatting the COVID-19 pandemic
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1023 der Kommission vom 15. Juli 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1765 hinsichtlich des grenzüberschreitenden Datenaustauschs zwischen nationalen Mobil-Apps zur Kontaktnachverfolgung und Warnung zwecks Bekämpfung der COVID...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1053 of 16 July 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1053 der Kommission vom 16. Juli 2020 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1058 of 27 April 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/945 as regards the introduction of two new unmanned aircraft systems classes
Delegierte Verordnung (EU) 2020/1058 der Kommission vom 27. April 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 hinsichtlich der Einführung von zwei neuen Klassen unbemannter Luftfahrzeugsysteme
D067715/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1030 of 15 July 2020 laying down the technical specifications of data requirements for the topic ‘ICT usage and e-commerce’ for the reference year 2021, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1030 der Kommission vom 15. Juli 2020 zur Festlegung der technischen Spezifikationen der Datenanforderungen für das Thema „IKT-Nutzung und E-Commerce“ für das Bezugsjahr 2021 gemäß der Verordnung (EU) 2019/2152 des Europäischen Parlaments und...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.