EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Regulation (EC) No 2491/2001 of 19 December 2001 amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2491/2001 der Kommission vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2491/2001 frá 19. desember 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2491/2001 av 19. desember 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 2557/2001 of 28 December amending Annex V of Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Verordnung (EG) Nr. 2557/2001 der Kommission vom 28. Dezember 2001 zur Änderung des Anhangs V der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2557/2001 frá 28. desember 2001 um breytingu á V. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2557/2001 av 28. desember 2001 om endring av vedlegg V i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro
Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2001 über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2560/2001 frá 19. desember 2001 um greiðslur yfir landamæri í evrum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 av 19. desember 2001 om betalinger i euro på tvers av landegrensene
Council Regulation (EC) No 2584/2001 of 19 December 2001 amending Annexes I and III of Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2584/2001 des Rates vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2584/2001 frá 19. desember 2001 um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Rådsforordning (EF) nr. 2584/2001 av 19. desember 2001 om endring av vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 2589/2001 of 27 December 2001 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 2589/2001 der Kommission vom 27. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2589/2001 frá 27. desember 2001 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2589/2001 av 27. desember 2001 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91
Commission Regulation (EC) No 2592/2001 of 28 December 2001 imposing further information and testing requirements on the manufacturers or importers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risk of existing substances
Verordnung (EG) Nr. 2592/2001 der Kommission vom 28. Dezember 2001 über weitere Informations- und Prüfungsanforderungen an Hersteller und Importeure bestimmter mit Vorrang zu prüfender Stoffe gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2592/2001 frá 28. desember 2001 um að krefja framleiðendur eða innflytjendur tiltekinna efna, sem hafa forgang, um frekari upplýsingar og prófanir í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og eftirlit með áhættu skráðra...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2592/2001 av 28. desember 2001 om krav til tilleggsopplysninger og -prøvinger for produsenter eller importører av visse prioriterte stoffer i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer
Commission Recommendation 2001/115/EC of 17 January 2001 on the maximum permitted blood alcohol content (BAC) for drivers of motorised vehicles
Empfehlung der Kommission vom 17. Januar 2001 über die maximal zulässige Blutalkoholkonzentration (BAK) bei Kraftfahrern
Recommendation 2001/166/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 on European cooperation in quality evaluation in school education
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2001 zur europäischen Zusammenarbeit bei der Bewertung der Qualität der Schulbildung
Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins 2001/166/EB frá 12. febrúar 2001 að því er varðar samvinnu í Evrópu um að meta gæði menntunar í skólum
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/166/EF av 12. februar 2001 om europeisk samarbeid om kvalitetsvurdering av skoleutdanning
Commission Recommendation 2001/194/EC of 5 March 2001 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: diphenylether/pentabromo derivative and cumene
Empfehlung der Kommission vom 5. März 2001 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe Diphenylether-Pentabromderivat und Cumol
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/194/EB frá 5. mars 2001 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna pentabrómdifenýletra og kúmens
Kommisjonsrekommandasjon 2001/194/EF av 5. mars 2001 om resultatene av strategiene for risikovurdering og risikoreduksjon for stoffene difenyleter, pentabromderivat og kumen
Commission recommendation of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the EU: Minimum requirements
Empfehlung der Kommission vom 15. November 2000 Mindestanforderungen an Qualitätssicherungssysteme für die Abschlussprüfung in der EU
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/256/EB frá 15. nóvember 2000 um gæðatryggingu lögboðinnar endurskoðunar í Evrópusambandinu: lágmarkskröfur
Kommisjonsrekommandasjon 2001/256/EF av 15. november 2000 om minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske union
Commission Recommendation of 21 March 2001 on the basic parameters of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 5(3)(b) of Directive 96/48/EC
Empfehlung der Kommission vom 21. März 2001 zu den Parametern für das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b) der Richtlinie 96/48/EG
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/290/EB frá 21. mars 2001 um grunnfæribreytur samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í b-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 96/48/EB
Kommisjonsrekommandasjon 2001/290/EF av 21. mars 2001 om de grunnleggende parametrene for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog som er nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 96/48/EF
Commission Recommendation 2001/337/EC of 18 April 2001 concerning a coordinated programme for the official control of foodstuffs for 2001
Empfehlung der Kommission vom 18. April 2001 für ein koordiniertes Programm zur amtlichen Kontrolle von Lebensmitteln für 2001
Resolution of the Administrative Commission of 29 June 2000 concerning criteria for the inclusion of benefits as ‘special non-contributory benefits’ in Annex II, Section III or in Annex II a of Regulation (EEC) No 1408/71
Entschließung der Verwaltungskommission vom 29. Juni 2000 betreffend die Kriterien für die Eintragung von Leistungen als "beitragsunabhängige Sonderleistungen" in den Anhang II Teil III oder IIa der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
Commission Decision of 20 December 2001 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided by the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2001 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzes, den das kanadische Personal Information Protection and Electronic Documents Act bietet (2002/2/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/2/EB frá 20. desember 2001, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB, um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga sem er tryggð með kanadísku lögunum um vernd persónuupplýsinga og rafrænna skjala (Canadian Personal...
Kommisjonsvedtak 2002/2/EF av 20. desember 2001 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av det vern av personopplysninger som oppnås ved den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske dokumenter
Commission Decision 2002/8/EC of 28 December 2001 laying down the methods for the genetic identification of pure-bred breeding animals of the bovine species and amending Decisions 88/124/EEC and 96/80/EC
Entscheidung der Kommission vom 28. Dezember 2001 zur Festlegung von Verfahren zur genetischen Identifizierung reinrassiger Zuchtrinder und zur Änderung der Entscheidungen 88/124/EWG und 96/80/EG (2002/8/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/8/EF av 28. desember 2001 om fastsettelse av metoder for genetisk identifikasjon av renrasede avlsdyr av storfe, og om endring av vedtak 88/124/EØF og 96/80/EF
Commission Decision of 27 December 2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries, under Directive 95/46/EC
Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2001 hinsichtlich Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG (2002/16/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/16/EB frá 27. desember 2001 um stöðluð samningsákvæði vegna flutnings persónuupplýsinga til vinnsluaðila með staðfestu í þriðju löndum samkvæmt tilskipun 95/46/EB
Kommisjonsvedtak 2002/16/EF av 27. desember 2001 om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater i henhold til direktiv 95/46/EF
Commission Decision 2002/31/EC of 14 January 2002 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Spain and amending Decision 2001/925/EC
Entscheidung der Kommission vom 14. Januar 2002 über bestimmte Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Spanien und zur Änderung der Entscheidung 2001/925/EG (2002/31/EG)
Commission Decision 2002/32/EC of 14 January 2002 on marking and use of pigmeat in application of Article 11 of Council Directive 2001/89/EC concerning Spain
Entscheidung der Kommission vom 14. Januar 2002 über die Kennzeichnung und Verwendung von Schweinefleisch in Anwendung des Artikels 11 der Richtlinie 2001/89/EG des Rates in Bezug auf Spanien (2002/32/EG)
Commission Decision 2002/33/EC of 14 January 2002 on the use of two slaughterhouses, in accordance with Article 10(1)(b) of Council Directive 2001/89/EC, by Spain
Entscheidung der Kommission vom 14. Januar 2002 über die Nutzung von zwei Schlachthöfen gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 2001/89/EG des Rates durch Spanien (2002/33/EG)
Commission Decision 2002/35/EC of 16 January 2002 amending Decision 2001/783/EC as regards the protection and surveillance zones in relation to bluetongue in Italy
Entscheidung der Kommission vom 16. Januar 2002 zur Änderung der Entscheidung 2001/783/EG hinsichtlich der Schutz- und Kontrollzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit in Italien (2002/35/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/35/EF av 5. mars 2002 om endring av vedtak 2001/783/EF med omsyn til verne- og overvakingssoner i Fellesskapet i samband med Blue Tongue i Italia
Commission Decision 2002/37/EC of 15 January 2002 amending for the sixth time Decision 2001/740/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom
Entscheidung der Kommission vom 15. Januar 2002 zur sechsten Änderung der Entscheidung 2001/740/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Vereinigten Königreich (2002/37/EG)
Commission Decision 2002/41/EC of 21 January 2002 concerning certain further detailed conditions for the granting of authorisation for the removal of pigs from holdings located within the protection and surveillance zones established in Spain in relation to classical swine fever
Entscheidung der Kommission vom 21. Januar 2002 mit weiteren detaillierten Bedingungen für die Zulassung der Verbringung von Schweinen aus Betrieben in den im Zusammenhang mit der Klassischen Schweinepest eingerichteten Schutz- und Überwachungszonen in Spanien (2002/41/EG)
Commission Decision 2002/48/EC of 23 January 2002 amending for the seventh time Decision 2001/740/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2002 zur siebten Änderung der Entscheidung 2001/740/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Vereinigten Königreich (2002/48/EG)
Commission Decision 2002/49/EC of 23 January 2002 amending for the second time Decision 2001/304/EC on marking and use of certain animal products in relation to Decision 2001/172/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2002 zur zweiten Änderung der Entscheidung 2001/304/EG über die Kennzeichnung und Verwendung bestimmter tierischer Erzeugnisse im Zusammenhang mit der Entscheidung 2001/172/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im...
COM(2000) 796
Decision No 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing a programme of Community action to encourage cooperation between Member States to combat social exclusion
Beschluss Nr. 50/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2001 zur Einführung eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 50/2002/EB frá 7. desember 2001 um að koma á fót aðgerðaáætlun bandalagsins um að hvetja til samstarfs milli aðildarríkja til að berjast gegn félagslegri útskúfun
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 50/2002/EF av 7. desember 2001 om iverksetting av Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene om bekjempelse av sosial utstøting

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.