EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Decision 2007/268/EC of 13 April 2007 on the implementation of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States and amending Decision 2004/450/EC
Entscheidung der Kommission vom 13. April 2007 über die Durchführung von Programmen zur Überwachung der Aviären Influenza bei Hausgeflügel und Wildvögeln in den Mitgliedstaaten und zur Änderung der Entscheidung 2004/450/EG (2007/268/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. april 2007 om gjennomføringen av overvåkingsprogrammer i medlemsstatene når det gjelder aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler, og om endring av vedtak 2004/450/EF (2007/268/EF)
Commission Decision 2007/265/EC of 26 April 2007 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC to include additional health measures for the trade in live bees, and to update the health certificates models
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2007 zur Änderung von Anhang E der Richtlinie 92/65/EWG des Rates zwecks Einfügung zusätzlicher Gesundheitsschutzmaßnahmen für den Handel mit lebenden Bienen und Anpassung der Muster der Gesundheitsbescheinigungen (2007/265/EG)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre helsesertifikatmodellene (2007/265/EF)
Commission Decision 2007/275/EC of 17 April 2007 concerning lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC
Entscheidung der Kommission vom 17. April 2007 mit Verzeichnissen von Tieren und Erzeugnissen, die gemäß den Richtlinien 91/496/EWG und 97/78/EG des Rates an Grenzkontrollstellen zu kontrollieren sind (2007/275/EG)
Kommisjonsvedtak av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (2007/275/EF)
Commission Regulation (EC) No 496/2007 of 4 May 2007 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive ‘Salinomax 120G’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 496/2007 der Kommission vom 4. Mai 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 600/2005 hinsichtlich der Einführung eines Rückstandshöchstgehalts für den zur Gruppe Kokzidiostatika und andere Arzneimittel zählenden Futtermittelzusatzstoff Salinomax 120G
Kommisjonsforordning (EF) nr. 496/2007 av 4. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til fastsettelse av en grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet «Salinomax 120G», som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, i...
Commission Regulation (EC) No 497/2007 of 4 May 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 497/2007 der Kommission vom 4. Mai 2007 zur Zulassung von Endo-1,4-beta-Xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 497/2007 frá 4. maí 2007 um að leyfa endó-1,4-beta-xýlanasa EC 3.2.1.8 (Safizym X) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 497/2007 av 4. mai 2007 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 500/2007 of 7 May 2007 amending Regulation (EC) No 1463/2004 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive ‘Sacox 120 microGranulate’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 500/2007 der Kommission vom 7. Mai 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1463/2004 hinsichtlich der Einführung eines Rückstandshöchstgehalts für den zur Gruppe Kokzidiostatika und andere Arzneimittel zählenden Futtermittelzusatzstoff Sacox 120...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 av 7. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 med hensyn til fastsettelse av en grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet «Sacox 120 microGranulate», som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med...
Commission Regulation (EC) No 516/2007 of 10 May 2007 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 516/2007 der Kommission vom 10. Mai 2007 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 516/2007 frá 10. maí 2007 um varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Decision 2007/321/EC of 2 May 2007 releasing the United Kingdom from certain obligations for the marketing of vegetable seed under Council Directive 2002/55/EC
Entscheidung der Kommission vom 2. Mai 2007 zur Entbindung des Vereinigten Königreichs von einigen Verpflichtungen der Richtlinie 2002/55/EG des Rates über den Verkehr mit Gemüsesaatgut (2007/321/EG)
Kommisjonsvedtak av 2. mai 2007 om fritak for Det sameinte kongeriket for visse krav med omsyn til marknadsføring av grønsakfrø i medhald av rådsdirektiv 2002/55/EF
Commission Directive 2007/26/EC of 7 May 2007 amending Directive 2004/6/EC to extend its period of application
Richtlinie 2007/26/EG der Kommission vom 7. Mai 2007 zur Änderung der Richtlinie 2004/6/EG zwecks Verlängerung ihrer Geltungsdauer
Kommisjonsdirektiv 2007/26/EF av 7. mai 2007 om endring av direktiv 2004/6/EF med sikte på lenging av bruksperioden
Commission Regulation (EC) No 506/2007 of 8 May 2007 imposing testing and information requirements on the importers or manufacturers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances.
Verordnung (EG) Nr. 506/2007 der Kommission vom 8. Mai 2007 über Prüf- und Informationsanforderungen an Importeure und Hersteller bestimmter vorrangig zu prüfender Stoffe gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 506/2007 frá 8. maí 2007 um kröfur, sem gerðar eru til innflytjenda og framleiðenda tiltekinna forgangsefna, um prófanir og upplýsingar í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og eftirlit með áhættu skráðra efna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 506/2007 av 8. mai 2007 om krav til prøvingar og opplysningar for importørar eller produsentar av visse prioriterte stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer
COM(2007) 263
Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur varðandi skilyrði sem uppfylla þarf til þess að mega starfa sem flutningsaðili á vegum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/26/EB
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF
COM(2007) 264
Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli landa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 (endurútgefin)
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006
COM(2007) 265
Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market
Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa (endurútgefin)
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for godstransport på veg (omarbeiding)
Commission Regulation (EC) No 537/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 537/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Zulassung des Fermentationsprodukts von Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 537/2007 frá 15. maí 2007 um leyfi fyrir gerjunarafurðinni Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av gjæringsproduktet av Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Directive 2007/27/EC of 15 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA and MCPB, tolylfluanid and triticonazole
Richtlinie 2007/27/EG der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Etoxazol, Indoxacarb, Mesosulfuron, 1-Methylcyclopropen, MCPA und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/27/EB frá 15. maí 2007 um breytingu á tilteknum viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir etoxasól, indoxakarb, mesósúlfúrón, 1metýlsýklóprópen, MCPA og MCPB,...
Kommisjonsdirektiv 2007/27/EF av 15. mai 2007 om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, rådsdirektiv 86/363/EØF og rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av etoksazol, indoksakarb, mesosulfuron, 1-metylsyklopropen, MCPA og MCPB,...
Commission Recommendation 2007/331/EC of 3 May 2007 on the monitoring of acrylamide levels in food
Empfehlung der Kommission vom 3. Mai 2007 zur Überwachung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2007 um vöktun á innihaldi akrýlamíðs í matvælum (2007/331/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 3. mai 2007 om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler (2007/331/EF)
Commission Decision 2007/357/EC of 22 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 22. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/357/EG)
Kommisjonsvedtak av 22. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/357/EF)
Commission Decision 2007/354/EC of 21 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/354/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/354/EF)
Commission Decision of 10 May 2007 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 10. Mai 2007 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen Gebiete...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2007 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðis (VHS) og/eða iðradreps (IHN) (2007/345/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. mai 2007 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
Commission Decision 2007/264/EC of 25 April 2007 amending Decision 2007/30/EC as regards transitional measures for certain milk products obtained in Bulgaria
Entscheidung der Kommission vom 25. April 2007 zur Änderung der Entscheidung 2007/30/EG hinsichtlich Übergangsmaßnahmen für bestimmte Milcherzeugnisse, die in Bulgarien hergestellt wurden (2007/264/EG)
Kommisjonsvedtak av 25. april 2007 om endring av vedtak 2007/30/EF med omsyn til overgangstiltak for visse mjølkeprodukt som er framstilte i Bulgaria (2007/264/EF)
Commission Decision 2007/333/EC of 8 May 2007 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen and sulfuryl fluoride.
Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2007 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, die vorläufigen Zulassungen für die neuen Wirkstoffe Benalaxyl-M, Fluoxastrobin, Prothioconazol, Spirodiclofen, Spiromesifen und Sulfurylfluorid zu verlängern (2007/333/EG)
Commission Decision 2007/355/EC of 21 May 2007 concerning the non-inclusion of carbaryl in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2007 über die Nichtaufnahme von Carbaryl in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/355/EG)
Commission Decision 2007/356/EC of 21 May 2007 concerning the non-inclusion of trichlorfon in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2007 über die Nichtaufnahme von Trichlorfon in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/356/EG)
Commission Decision 2007/277/EC of 20 April 2007 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of pyroxsulam in Annex I to Council Directive 91/414/EEC.
Entscheidung der Kommission vom 20. April 2007 zur grundsätzlichen Anerkennung der Vollständigkeit der Unterlagen, die zur eingehenden Prüfung im Hinblick auf eine etwaige Aufnahme von Pyroxsulam in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates eingereicht wurden (2007/277/EG)
Commission Decision 2007/322/EC of 4 May 2007 laying down protective measures concerning uses of plant protection products containing tolylfluanid leading to the contamination of drinking water.
Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2007 über Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Anwendung von Tolylfluanid enthaltenden Pflanzenschutzmitteln, die zur Verunreinigung des Trinkwassers führen (2007/322/EG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020