EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Directive 97/6/EEC of 30 January 1997 amending Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingsstuffs
Richtlinie 97/6/EG der Kommission vom 30. Januar 1997 zur AEnderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates ueber Zusatzstoffe in der Tierernaehrung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/6/EB frá 30. janúar 1997 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 97/6/EF av 30. januar 1997 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz - Erklärung des Rates und des Parlaments zu Artikel 6 Absatz 1 - Erklärung der Kommission zu Artikel 3 Absatz 1 erster Gedankenstrich
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/7/EB frá 20. maí 1997 um neytendavernd að því er varðar fjarsölusamninga
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler
Commission Directive 97/8/EC of 7 February 1997 amending Council Directive 74/63/EEC on undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 97/8/EG der Kommission vom 7. Februar 1997 zur Änderung der Richtlinie 74/63/EWG des Rates über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/8/EB frá 7. febrúar 1997 um breytingu á tilskipun ráðsins 74/63/EBE um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 97/8/EF av 7. februar 1997 om endring av rådsdirektiv 74/63/EØF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer
Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes
Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/9/EB frá 3. mars 1997 um bótakerfi fyrir fjárfesta
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer
Commission Directive 97/10/EC of 26 February 1997 adapting to technical progress for the 3rd time Annex I to Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (CMRs)
Richtlinie 97/10/EG der Kommission vom 26. Februar 1997 zur 3. Anpassung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/10/EB frá 26. febrúar 1997 um þriðju aðlögun að tækniframförum á I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna...
Kommisjonsdirektiv 97/10/EF av 26. februar 1997 om tredje tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (...
Council Directive 97/11/EC amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
Tilskipun ráðsins 97/11/EB frá 3. mars 1997 um breytingu á tilskipun 85/337/EBE um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið
Rådsdirektiv 97/11/EF av 3. mars 1997 om endring av direktiv 85/337/EØF om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger
Directive 97/13/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 on a common framework for general authorisations and individual licences in the field of telecommunications services
Richtlinie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 1997 über einen gemeinsamen Rahmen für Allgemein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunikationsdienste
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/13/EB frá 10. apríl 1997 um sameiginlegan ramma um almennar heimildir og rekstrarleyfi á sviði fjarskiptaþjónustu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF av 10. april 1997 om en felles ramme for generelle tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
Commission Directive 97/15/EC adopting Eurocontrol standards and amending Council Directive 93/65/EEC on the definition and use of compatible technical specifications for the procurement of air-traffic-management equipment and systems
Richtlinie 97/15/EG der Kommission vom 25. März 1997 zur Übernahme von Eurocontrol-Normen und zur Änderung der Richtlinie 93/65/EWG des Rates über die Aufstellung und Anwendung kompatibler technischer Spezifikationen für die Beschaffung von Ausrüstungen und Systemen für das...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/15/EB frá 25. mars 1997 um samþykkt staðla sem Evrópustofnun um flugmnferðaröryggi heí'ur samið og breytingu á tilskipun ráðins 93/65/EBE um skiigreiningu og notkun samhæfðra tækniforski'ifta vegna kaupa á búnaði og kerfum fyrir...
Kommisjonsdirektiv 97/15/EF av 25. mars 1997 om vedtaking av Eurocontrol?standardar og om endring av rådsdirektiv 93/65/EØF om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken
COM(1994) 570
Directive 97/16/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 amending for the 15th time Council Directive 76/769/EEC on restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (CMRs)
Richtlinie 97/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 1997 zur fünfzehnten Änderung der Richtlinie 76/769/EWG über Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefählicher Stoffe und Zubereitungen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/16/EB frá 10. apríl 1997 um fimmtándu breytingu á tilskipun 76/769/EBE um takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/16/EF av 10. april 1997 om 15. endring av direktiv 76/769/EØF om avgrensing av marknadsføring og bruk av visse farlege stoff og preparat
Commission Directive 97/17/EC of 16 April 1997 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric dishwashers.
Richtlinie 97/17/EG der Kommission vom 16. April 1997 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für Haushaltsgeschirrspüler
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB frá 16. apríl 1997 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE með hliðsjón af orkumerkingum uppþvottavéla til heimilisnota
Kommisjonsdirektiv 97/17/EF av 16. april 1997 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner
Commission Directive 1999/9/EC of 26 February 1999 amending Directive 97/17/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers
Richtlinie 1999/9/EG der Kommission vom 26. Februar 1999 zur Änderung der Richtlinie 97/17/EG zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für Haushaltsgeschirrspüler
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/9/EB frá 26. febrúar 1999 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE með hliðsjón af orkumerkingum uppþvottavéla til heimilisnota
Kommisjonsdirektiv 1999/9/EF av 26. februar 1999 om endring av direktiv 97/17/EF om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner
Commission Directive 97/18/EC of 17 April 1997 postponing the date after which animal tests are prohibited on ingredients or combinations of ingredients of cosmetic products.
Richtlinie 97/18/EG der Kommission vom 17. April 1997 zur Verschiebung des Termins, von dem an Tierversuche für Bestandteile oder Kombinationen von Bestandteilen kosmetischer Mittel untersagt sind
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/18/EB frá 17. apríl 1997 um frestun á banni við því að prófa á dýrum innihaldsefni í snyrtivörum eða samsetningar af slíkum efnum
Kommisjonsdirektiv 97/18/EF av 17. april 1997 om utsetjing av datoen for forbod mot dyreforsøk for delemne eller kombinasjonar av delemne i kosmetiske produkt
Commission Directive 97/19/EC of 18 April 1997 adapting to technical progress Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers
Richtlinie 97/19/EG der Kommission vom 18. April 1997 zur Anpassung der Richtlinie 70/221/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Behälter für flüssigen Kraftstoff und den Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/19/EB frá 18. apríl 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 70/221/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi eldsneytisgeyma fyrir fljótandi eldsneyti og undirakstursvörn á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 97/19/EF av 18. april 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/221/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 97/20/EC of 18 April 1997 adapting to technical progress Council Directive 72/306/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles
Richtlinie 97/20/EG der Kommission vom 18. April 1997 zur Anpassung der Richtlinie 72/306/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Emission verunreinigender Stoffe aus Dieselmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen an den...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/20/EB frá 18. apríl 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 72/306/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aðgerðir gegn mengandi efnum í útblæstri dísilhreyfla til notkunar í ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 97/20/EF av 18. april 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/306/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift av kjøretøyer
Commission Directive 97/21/EC of 18 April 1997 adapting to technical progress Council Directive 80/1269/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the engine power of motor vehicles
Richtlinie 97/21/EG der Kommission vom 18. April 1997 zur Anpassung der Richtlinie 80/1269/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Motorleistung von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/21/EB frá 18. apríl 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 80/1269/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi vélarafl vélknúinna ökutækja
Kommisjonsdirektiv 97/21/EF av 18. april 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1269/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners motoreffekt
COM(1993) 319
Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment.
Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Druckgeräte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/23/EB frá 29. maí 1997 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna varðandi þrýstibúnað
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om trykkutstyr
Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1997 on certain Components or charateristics of two or three-wheel motor vehicles.
Richtlinie 97/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Bauteile und Merkmale von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/24/EB frá 17. júní 1997 um tiltekna íhluti í vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum og sérkenni slíkra ökutækja
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul
Council Directive 97/26/EC of 2 June 1997 amending Directive 91/439/EEC on Driving Licences.
Richtlinie 97/26/EG des Rates vom 2. Juni 1997 zur Änderung der Richtlinie 91/439/EWG über den Führerschein
Tilskipun ráðsins 97/26/EB frá 2. júní 1997 um breytingu á tilskipun 91/439/EBE um ökuskírteini
Rådsdirektiv 97/26/EF av 2. juni 1997 om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort
Directive 97/27/EC of the European Parliament and the Council of 22 July 1997 relating to the masses and dimensions of certain categories of motor vehicles and their trailers and amending Directive 70/156/EEC
Richtlinie 97/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 1997 über die Massen und Abmessungen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/27/EB frá 22. júlí 1997 um massa og mál tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og breytingu á tilskipun
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere og om endring av direktiv 70/156/EØF
Commission Directive 97/28/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 97/28/EG der Kommission vom 11. Juni 1997 zur Anpassung der Richtlinie 76/756/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/28/EB frá 11. júní 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/756/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 97/28/EF av 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/756/EØF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 97/29/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/757/EEC relating to retro-reflectors for motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 97/29/EG der Kommission vom 11. Juni 1997 zur Anpassung der Richtlinie 76/757/EWG des Rates über Rückstrahler für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/29/EB frá 11. júní 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/757/EBE varðandi endurskin frá glitmerkjum á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 97/29/EF av 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/757/EØF om refleksinnretninger på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 97/30/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/758/EEC relating to the end-outline marker lamps, front position (side) lamps, rear position (side) lamps and stop lamps for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 97/30/EG der Kommission vom 11. Juni 1997 zur Anpassung der Richtlinie 76/758/EWG des Rates über Umrißleuchten, Begrenzungsleuchten, Schlußleuchten und Bremsleuchten für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/30/EB frá 11. júní 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/758/EBE varðandi breiddarljósker, stöðuhliðarljósker að aftan og framan og hemlaljósker á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 97/30/EF av 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/758/EØF om lykter for toppmarkeringslys, lykter for markeringslys foran, lykter for markeringslys bak og lykter for stopplys på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 97/31/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/760/EEC relating to the rear registration plate lamps for motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 97/31/EG der Kommission vom 11. Juni 1997 zur Anpassung der Richtlinie 76/760/EWG des Rates über Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/31/EB frá 11. júní 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/760/EBE varðandi númersljós á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 97/31/EF av 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/760/EØF om lykter for kjennemerke bak på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 97/32/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 77/539/EEC relating to reversing lamps for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 97/32/EG der Kommission vom 11. Juni 1997 zur Anpassung der Richtlinie 77/539/EWG des Rates über Rückfahrscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/32/EB frá 11. júní 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/539/EBE varðandi bakkljós á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 97/32/EF av 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/539/EØF om lykter for ryggelys på motorvogner og deres tilhengere
Directive 97/33/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal service and interoperability through application of the principles of Open Network Provision (ONP)
Richtlinie 97/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 über die Zusammenschaltung in der Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung eines Universaldienstes und der Interoperabilität durch Anwendung der Grundsätze für einen offenen Netzzugang (...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/33/EB frá 30. júní 1997 um samtengingu í fjarskiptum til að tryggja altæka þjónustu og rekstrarsamhæfi með því að beita meginreglum um frjálsan aðgang að netum (ONP)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020