EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Decision of 1 April 2005 laying down detailed rules on the monitoring of the reuse/recovery and reuse/recycling targets set out in Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles. (2005/293/EC)
Entscheidung der Kommission vom 1. April 2005 zur Festlegung der Einzelheiten für die Kontrolle der Einhaltung der Zielvorgaben für Wiederverwendung/Verwertung und Wiederverwendung/Recycling gemäß der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. apríl 2005 um nákvæmar reglur um eftirlit með markmiðum um endurnotkun/endurnýtingu og endurnotkun/endurvinnslu sem eru sett fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2005/293/EB)
Kommisjonsvedtak av 1. april 2005 om fastsettelse av nærmere regler for overvåking av målene for ombruk/gjenvinning og ombruk/resirkulering fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/293/EF)
Commission Regulation (EC) No 13/2004 of 8 December 2003 determining the composition of the list of a maritime character provided for in Article 3(d) of Council Regulation (EEC) no 1108/70
Verordnung (EG) Nr. 13/2004 der Kommission vom 8. Dezember 2003 zur Festlegung des in Artikel 3 Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1108/70 des Rates genannten Verzeichnisses der Seeschifffahrtsstraßen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 13/2004 frá 8. desember 2003 um samsetningu skrár yfir skipgengar vatnaleiðir sem liggja að sjó sem kveðið er á um í d-lið 3. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1108/70
Kommisjonsforordning (EF) nr. 13/2004 av 8. desember 2003 om fastsettelse av listen over vannveier av maritim karakter nevnt i artikkel 3 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 1108/70
Commission Regulation (EC) No 600/2005 of 18 April 2005 concerning a new authorisation for 10 years of a coccidiostat as an additive in feedingstuffs, the provisional authorisation of an additive and the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 600/2005 der Kommission vom 18. April 2005 über die Neuzulassung eines Kokzidiostatikums als Zusatzstoff in Futtermitteln für zehn Jahre, die vorläufige Zulassung eines Zusatzstoffes und die Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln für unbefristete...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 600/2005 frá 18. apríl 2005 um nýtt leyfi til 10 ára til að nota hníslalyf sem aukefni í fóðri, um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni og varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 av 18. april 2005 om en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer, midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Decision of 15 April 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Glycine max not satisfying the requirements of Council Directive 2002/57/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Glycine max(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2005) 1137) (2005/310/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 2005 um tímabundin viðskipti með tiltekið fræ af tegund sojabauna, Glycine max, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipun ráðsins 2002/57/EB (2005/310/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. april 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Glycine max som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 2002/57/EF (2005/310/EF)
Commission Decision 2005/171/EC of 23 February 2005 on the allocation of quantities of controlled substances allowed for essential uses in the Community in 2004 under Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 23. Februar 2005 über die Zuteilung von Mengen geregelter Stoffe, die 2004 in der Gemeinschaft für wesentliche Verwendungszwecke gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates zugelassen sind (2005/171/EG)
Commission Decision 2005/180/EC of 4 March 2005 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Council Directive 96/49/EC with regard to the transport of dangerous goods by rail
Entscheidung der Kommission vom 4. März 2005 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, gemäß der Richtlinie 96/49/EG bestimmte Ausnahmen in Bezug auf die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter zu genehmigen (2005/180/EG)
Commission Decision 2005/198/EC of 8 March 2005 repealing Decision 2004/440/EC adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the milk sector in Slovakia
Entscheidung der Kommission vom 8. März 2005 zur Aufhebung der Entscheidung 2004/440/EG mit einer Übergangsmaßnahme zugunsten eines bestimmten Betriebs des Milchsektors in der Slowakei (2005/198/EG)
Commission Regulation (EC) No 416/2005 of 11 March 2005 amending Annex XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, as regards the importation from Japan of certain animal by-products intended for technical purposes
Verordnung (EG) Nr. 416/2005 der Kommission vom 11. März 2005 zur Änderung von Anhang XI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr von bestimmten tierischen Nebenprodukten zu technischen Zwecken aus Japan
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 416/2005 frá 11. mars 2005 um breytingu á XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning frá Japan á tilteknum aukaafurðum úr dýrum í tæknilegum tilgangi.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2005 av 11. mars 2005 om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import fra Japan av visse animalske biprodukter beregnet til tekniske formål
Commission Regulation (EC) No 1829/2004 of 21 October 2004 adopting derogations from the provisions of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics with regard to Belgium, Portugal, Greece and Cyprus
Verordnung (EG) Nr. 1829/2004 der Kommission vom 21. Oktober 2004 zur Annahme von Abweichungen von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2002 zur Abfallstatistik im Hinblick auf Belgien, Portugal,...
Commission Regulation (EC) No 317/2004 of 23 February 2004 on adopting derogations from the provisions of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics as regards Austria, France and Luxembourg
Verordnung (EG) Nr. 317/2004 der Kommission vom 23. Februar 2004 zur Annahme von Abweichungen von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2002 zur Abfallstatistik im Hinblick auf Österreich, Frankreich und...
Commission Decision 2005/323/EC of 21 April 2005 on the safety requriements to be met by the European standards for floating leisure articles for use on or in the water pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 21. April 2005 zu den Sicherheitsanforderungen, die gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates durch Europäische Normen über schwimmfähige Freizeitartikel zur Benutzung auf dem Wasser oder im Wasser abzudecken sind (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. apríl 2005 um öryggiskröfur sem Evrópustaðlar um fljótandi hluti til notkunar í tómstundum á eða í vatni þurfa að uppfylla samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB (2005/323/EB)
Kommisjonsvedtak av 21. april 2005 om sikkerhetskravene som europeiske standarder for flytende fritidsartikler til bruk på eller i vann skal oppfylle i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF (2005/323/EF)
Commission Directive 2004/69/EC of 27 April 2004 amending Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of ‘multilateral development banks’
Richtlinie 2004/69/EG der Kommission vom 27. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Definition der "multilateralen Entwicklungsbanken"
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/69/EB frá 27. apríl 2004 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB að því er varðar skilgreiningu á „fjölþjóðlegum þróunarbönkum“
Kommisjonsdirektiv 2004/69/EF av 27. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 med hensyn til definisjon av «multilaterale utviklingsbanker»
Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to campsite service. (2005/338/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Campingdienste (2005/338/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. april 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir tjaldstæði (2005/338/EB)
Kommisjonsvedtak av 14. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester (2005/338/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to personal computers (2005/341/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Tischcomputer (2005/341/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir einkatölvur (2005/341/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner (2005/341/EF)
Commission Decision of 23 March 2005 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents (2005/342/EC)
Entscheidung der Kommission vom 23. März 2005 zur Festlegung der überarbeiteten Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Handgeschirrspülmittel (2005/342/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mars 2005 om fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler (2005/342/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to portable computers (2005/343/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für tragbare Computer (2005/343/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB) 130 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um...
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner (2005/343/EF)
Commission Decision of 23 March 2005 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to all purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities. (2005/344/EC)
Entscheidung der Kommission vom 23. März 2005 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Allzweck- und Sanitärreiniger (2005/344/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir alhliða hreinsiefni og hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu (2005/344/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mars 2005 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (2005/344/EF)
Administrative Commission Decision No 200 of 15 December 2004 concerning the methods of operation and the composition of the Technical Commission on Data Processing of the Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers.
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 200 vom 15. Dezember 2004 über die Arbeitsweise und Zusammensetzung des Fachausschusses für Datenverarbeitung der Verwaltungskommission für die soziale...
2008/EES/35/18Ákvörðun nr. 200 frá 15. desember 2004 um starfsemi og skipan tækninefndar um gagnavinnslu er heyrir undir framkvæmdaráð um félagslegt öryggi farandlaunþega (Texti sem varðar EES) (2005/324/EB)
Beslutning nr. 200 av 15. desember 2004 om forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske komité for databehandling under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere (2005/324/EF)
Commission Directive 2005/30/EC of 22 April 2005 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Directives 97/24/EC and 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles.
Richtlinie 2005/30/EG der Kommission vom 22. April 2005 zur Änderung der Richtlinien 97/24/EG und 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge im Hinblick auf die Anpassung an den technischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/30/EB frá 22. apríl 2005 um breytingu á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 97/24/EB og 2002/24/EB um gerðarviður- kenningu á vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum í því skyni að laga þær að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2005/30/EF av 22. april 2005 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/EF med hensyn til typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul
Commission Regulation (EC) No 642/2005 of 27 April 2005 imposing testing and information requirements on the importers or manufacturers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances.
Verordnung (EG) Nr. 642/2005 der Kommission vom 27. April 2005 über Prüf- und Informationsanforderungen an Importeure und Hersteller bestimmter prioritärer Stoffe gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 zur Bewertung und Kontrolle der Risiken chemischer Altstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 642/2005 frá 27. apríl 2005 um kröfur, sem gerðar eru til innflytjenda og framleiðenda tiltekinna forgangsefna, um prófanir og upplýsingar í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og eftirlit með áhættu skráðra efna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2005 av 27. april 2005 om krav til prøvingar og opplysningar for importørar eller produsentar av visse prioriterte stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer
Commission Regulation (EC) No 611/2005 of 20 April 2005 amending Regulation (EC) No 823/2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)
Verordnung (EG) Nr. 611/2005 der Kommission vom 20. April 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 823/2000 des Rates zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen zwischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 611/2005 frá 20. apríl 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 823/2000 um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra aðgerða milli áætlunarskipafélaga (skipafélagasamtaka)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 611/2005 av 20. april 2005 om endring av forordning (EF) nr. 823/2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)
Commission Decision 2005/325/EC of 8 March 2005 releasing the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta and Poland from the obligation to apply to certain species Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 1999/105/EC and 2002/57/EC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, forest reproductive material and seed of oil and fibre plants respectively
Entscheidung der Kommission vom 8. März 2005 zur Befreiung der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Maltas und Polens von der Verpflichtung, auf bestimmte Arten die Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/EG und 2002/57/EG des Rates...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. mars 2005 um að leysa Tékkland, Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, Möltu og Pólland undan þeirri skyldu að beita, að því er varðar tilteknar tegundir, tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 1999/105/EB og 2002/57/EB um...
Kommisjonsvedtak av 8. mars 2005 om fritak for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen for å anvende, for visse arter, rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/57/EF på markedsføring av frø fra fôrvekster, såkorn, vinstokkmateriale...
Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs
Richtlinie 2005/31/EG der Kommission vom 29. April 2005 zur Änderung der Richtlinie 84/500/EWG des Rates hinsichtlich einer Erklärung über die Einhaltung der Vorschriften und hinsichtlich der Leistungskriterien für die Methode zur Analyse von Keramikgegenständen, die dazu...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/31/EB frá 29. apríl 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 84/500/EBE að því er varðar yfirlýsingu um samræmi og gæðaviðmiðanir varðandi greiningaraðferð fyrir leirmuni sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 2005/31/EF av 29. april 2005 om endring av rådsdirektiv 84/500/EØF med hensyn til en samsvarserklæring og ytelseskriterier for analysemetoden for keramiske gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Decision of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronics equipment. (2005/369/EC)
Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2005 über Bestimmungen zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch die Mitgliedstaaten und zur Festlegung von Datenformaten für die Zwecke der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2005 um reglur um eftirlit með því að aðildarríki fari að ákvæðum og um gagnasnið að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (2005/369/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. mai 2005 om regler for overvåking av medlemsstatenes oppnåelse av mål og om fastsettelse av dataformater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2005/369/EF)
Commission Regulation (EC) No 712/2005 of 11 May 2005 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin as regards lasalocid and ammonium and sodium salts of bituminosulfonates
Verordnung (EG) Nr. 712/2005 der Kommission vom 11. Mai 2005 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 712/2005 frá 11. maí 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er varðar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 712/2005 av 11. mai 2005 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020