EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
D060486/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/337 of 27 February 2019 approving the active substance mefentrifluconazole in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2019/337 der Kommission vom 27. Februar 2019 zur Genehmigung des Wirkstoffs Mefentrifluconazol gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/337 frá 27. febrúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu mefentríflúkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 27. februar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D060501/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/336 of 27 February 2019 amending Regulation (EU) No 1141/2010 and Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the rapporteur Member State for the evaluation of 1-methylcyclopropene, famoxadone, mancozeb, methiocarb, methoxyfenozide, pirimicarb, pirimiphos-methyl and thiacloprid
Durchführungsverordnung (EU) 2019/336 der Kommission vom 27. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1141/2010 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 hinsichtlich des berichterstattenden Mitgliedstaats für die Bewertung von 1-Methylcyclopropen'...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/336 frá 27. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1141/2010 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríki til að meta 1-metýlsýklóprópen, famoxadón, mankóseb, metíókarb,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/336 av 27. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1141/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for vurdering av 1-metylsyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb,...
D060504/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/324 of 25 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances bifenthrin, carboxin, FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder), pepper dust extraction residue and sodium aluminium silicate
Durchführungsverordnung (EU) 2019/324 der Kommission vom 25. Februar 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Genehmigungszeiträume für die Wirkstoffe Bifenthrin, Carboxin, FEN 560 (auch bezeichnet als Bockshornklee oder Bockshornkleesamen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/324 frá 25. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin bífentrín, karboxín, FEN 560 (einnig kallað grikkjasmári eða duft úr...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/324 av 25. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for de aktive stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i...
D060536/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/366 of 5 March 2019 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products is authorised
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/366 of 5 March 2019 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and...
C(2019)669
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/819 of 1 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts of interest, social impact measurement and information to investors in the area of European social entrepreneurship funds
Delegierte Verordnung (EU) 2019/819 der Kommission vom 1. Februar 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Interessenkonflikte, die Messung sozialer Wirkungen und Anlegerinformationen bei Europäischen Fonds für...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/819 frá 1. febrúar 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 346/2013 að því er varðar hagsmunaárekstra, mat á félagslegum áhrifum og upplýsingar til fjárfesta á sviði evrópskra félagslegra...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/819 av 1. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 med hensyn til interessekonflikter, måling av sosiale virkninger og opplysninger til investorer på området europeiske fond for sosialt...
C(2019)664
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/820 of 4 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts of interest in the area of European venture capital funds
Delegierte Verordnung (EU) 2019/820 der Kommission vom 4. Februar 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Interessenkonflikte bei Europäischen Risikokapitalfonds
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/820 frá 4. febrúar 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 345/2013 að því er varðar hagsmunaárekstra á sviði evrópskra áhættufjármagnssjóða
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond
C(2019)740
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/885 of 5 February 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying information to be provided to a competent authority in an application for authorisation of a third party assessing STS compliance
Delegierte Verordnung (EU) 2019/885 der Kommission vom 5. Februar 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Informationen, die einer zuständigen Behörde bei der...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/313 of 21 February 2019 on the approval of the technology used in SEG Automotive Germany GmbH High efficient 48V motor generator (BRM) plus 48V/12V DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid powered light commercial vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council
Commission Implementing Decision (EU) 2019/313 of 21 February 2019 on the approval of the technology used in SEG Automotive Germany GmbH High efficient 48V motor generator (BRM) plus 48V/12V DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid powered...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonell...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/314 of 21 February 2019 on the approval of the technology used in SEG Automotive Germany GmbH High efficient 48V motor generator (BRM) plus 48V/12V DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid powered passenger cars as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/314 der Kommission vom 21. Februar 2019 zur Genehmigung der im hocheffizienten 48-Volt-Motorgenerator (BRM) mit 48V/12V-Gleichspannungswandler der SEG Automotive Germany GmbH für Personenkraftwagen mit konventionellem Verbrennungsmotorantrieb und...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/315 of 21 February 2019 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/315 der Kommission vom 21. Februar 2019 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
D057134/02
Commisson Implementing Regulation (EU) 2019/772 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 1300/2014 as regards inventory of assets with a view to identifying barriers to accessibility, providing information to users and monitoring and evaluating progress on accessibility
Durchführungsverordnung (EU) 2019/772 der Kommission vom 16. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 bezüglich des Bestandsregisters im Hinblick auf die Feststellung von Zugänglichkeitsbarrieren, die Information der Nutzer und die Überwachung und Bewertung der...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/772 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1300/2014 med hensyn til en statusoversikt med sikte på å identifisere barrierer mot tilgjengelighet, gi opplysninger til brukerne samt overvåke og vurdere framgangen med hensyn...
Commission Regulation (EU) 2019/318 of 19 February 2019 amending Regulation (EU) 2017/2400 and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles
Verordnung (EU) 2019/318 der Kommission vom 19. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2400 sowie der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bestimmung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs von schweren...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/318 frá 19. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2400 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja
Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 om endring av forordning (EU) 2017/2400 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer
D054793/06
Commission Regulation (EU) 2019/962 of 12 June 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of two new functional groups of feed additives
Verordnung (EU) 2019/962 der Kommission vom 12. Juni 2019 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Festlegung von zwei neuen Funktionsgruppen für Futtermittelzusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/962 frá 12. júní 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 með tilliti til þess að fastsetja tvo nýja virka hópa fóðuraukefna
Kommisjonsforordning (EU) 2019/962 av 12. juni 2019 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til innføring av to nye funksjonsgrupper av fôrtilsetningsstoffer
D060483/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/481 of 22 March 2019 approving the active substance flutianil, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2019/481 der Kommission vom 22. März 2019 zur Genehmigung des Wirkstoffs Flutianil gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/481 frá 22. mars 2019 um samþykki fyrir virka efninu flútíaníli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av 22. mars 2019 om godkjenning av det aktive stoffet flutianil i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
C(2019)1492
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/856 of 26 February 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to the operation of the Innovation Fund
Delegierte Verordnung (EU) 2019/856 der Kommission vom 26. Februar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Funktionsweise des Innovationsfonds
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/856 frá 26. febrúar 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar starfsemi nýsköpunarsjóðsins
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/856 av 26. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til driften av innovasjonsfondet
D060513/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/684 of 25 April 2019 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Japan for derivatives transactions supervised by the Japan Financial Services Agency as equivalent to the valuation, dispute resolution and margin requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/684 der Kommission vom 25. April 2019 über die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Rechts-, Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen Japans für der Aufsicht der japanischen Finanzaufsichtsbehörde (Japan Financial Services Agency) unterliegende...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/684 frá 25. apríl 2019 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Japan fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti japönsku fjármálaþjónustustofnunarinnar jafngildi kröfunum um mat, lausn...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og...
D060021/02
Commission Regulation (EU) 2019/1781 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for electric motors and variable speed drives pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products and repealing Commission Regulation (EC) No 640/2009
Verordnung (EU) 2019/1781 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Elektromotoren und Drehzahlregelungen gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 im Hinblick...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1781 frá 1. október 2019 um kröfur varðandi visthönnun á rafmagnshreyflum og snúningshraðastýringum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 641/2009 að því er varðar kröfur varðandi...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1781 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til krav til...
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/330 of 11 December 2018 amending Annexes I and V to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of hazardous chemicals
Delegierte Verordnung (EU) 2019/330 der Kommission vom 11. Dezember 2018 zur Änderung der Anhänge I und V der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien
D060408/02
Commission Regulation (EU) 2019/978 of 14 June 2019 amending the Annex to Regulation (EU) No 579/2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea
Verordnung (EU) 2019/978 der Kommission vom 14. Juni 2019 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 579/2014 über eine Ausnahmeregelung zu einigen Bestimmungen des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/978 frá 14. júní 2019 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 579/2014 um undanþágu frá tilteknum ákvæðum II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 að því er varðar flutning á fljótandi olíum og...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/978 av 14. juni 2019 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer
Commission Regulation (EU) 2019/319 of 6 February 2019 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annex XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards health certification at import into the Union concerning transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) 2019/319 der Kommission vom 6. Februar 2019 zur Änderung von Anhang IX der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie Anhang XV der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission im Hinblick auf die Angaben zu Transmissiblen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/319 frá 6. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og XV. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar heilbrigðisvottun við innflutning...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/319 av 6. februar 2019 om endring av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg XV til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysninger om overførbar spongiform encefalopati i...
Commission Regulation (EU) 2019/335 of 27 February 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the registration of the spirit drink ‘Tequila’ as a geographical indication
Verordnung (EU) 2019/335 der Kommission vom 27. Februar 2019 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Eintragung der Spirituose „Tequila“ als geografische Angabe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/335 frá 27. febrúar 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 að því er varðar að skrá brennda drykkinn „Tequila“ sem landfræðilega merkingu
Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 med hensyn til registrering av den alkoholsterke drikken «Tequila» som geografisk betegnelse
C(2019)1616
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/826 of 4 March 2019 amending Annexes VIII and IX to Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on the contents of comprehensive assessments of the potential for efficient heating and cooling
Delegierte Verordnung (EU) 2019/826 der Kommission vom 4. März 2019 zur Änderung der Anhänge VIII und IX der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Inhalts der umfassenden Bewertungen des Potenzials für eine effiziente Wärme- und...
D060842/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/536 of 29 March 2019 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - re. CRR
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/536 der Kommission vom 29. März 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/908/EU im Hinblick auf die Listen der Drittländer und Gebiete, deren aufsichtliche und rechtliche Anforderungen für die Zwecke der Behandlung von Risikopositionen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/536 frá 29. mars 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2014/908/ESB að því er varðar skrána yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit og reglur eru taldar jafngildar að því er varðar meðhöndlun...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i...
D060619/03
Commission Regulation (EU) 2019/800 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the use of carminic acid, carmine (E 120) in certain meat products traditional in French Overseas Territories
Verordnung (EU) 2019/800 der Kommission vom 17. Mai 2019 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Erweiterung der Verwendung von Echtem Karmin (E 120) in bestimmten in den französischen überseeischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/800 frá 17. maí 2019 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar rýmkun á notkun karmínsýru, karmíns (E 120) í tilteknar kjötafurðir sem eru hefðbundnar á frönskum...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/800 av 17. mai 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til utvidelse av bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter som er tradisjonelle i franske oversjøiske territorier
D060704/02
Commission Regulation (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of mono- and diglycerides of fatty acids (E 471) on certain fresh fruits
Verordnung (EU) 2019/801 der Kommission vom 17. Mai 2019 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verwendung von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren (E 471) für bestimmte frische Obstsorten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/801 frá 17. maí 2019 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á ein- og tvíglýseríðum af fitusýrum (E 471) á tiltekin fersk aldin
Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17. mai 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på visse friske frukter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.