EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Decision 2003/580/EC of 4 August 2003 amending Decision 2000/49/EC repealing Decision 1999/356/EC and imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from Egypt
Entscheidung der Kommission vom 4. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/49/EG zur Aufhebung der Entscheidung 1999/356/EG und zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/580/EB frá 4. ágúst 2003 um breytingu á ákvörðun 2000/49/EB um niðurfellingu á ákvörðun 1999/356/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr jarðhnetum, sem eru upprunnar í Egyptalandi eða...
Kommisjonsvedtak 2003/580/EF av 4. august 2003 om endring av vedtak 2000/49/EF om oppheving av vedtak 1999/356/EF og om særskilde vilkår for import av jordnøtter og visse produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i eller er sende frå Egypt (meldt under nummeret K(2003)...
Commission Decision 2003/602/EC of 12 August 2003 repealing Decision 2002/75/EC laying down special conditions on the import from third countries of star anise
Entscheidung der Kommission vom 12. August 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/75/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Sternanis aus Drittländern (2003/602/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/602/EB frá 12. ágúst 2003 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/75/EB um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís frá þriðju löndum [tilkynnt með númeri C(2003) 2889]
Kommisjonsvedtak 2003/602/EF av 12. august 2003 om oppheving av vedtak 2002/75/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater [meldt under nummeret K(2003)2889]
Commission Decision 2003/630/EC of 29 August 2003 laying down the transitional measures to be applied by Hungary with regard to veterinary checks on products of animal origin from Romania
Entscheidung der Kommission vom 29. August 2003 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für Ungarn im Hinblick auf Veterinärkontrollen für Erzeugnisse tierischen Ursprungs aus Rumänien (2003/630/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/630/EB frá 29. ágúst 2003 um bráðabirgðaráðstafanir sem gera skal í Ungverjalandi með tilliti til heilbrigðiseftirlits með afurðum úr dýraríkinu frá Rúmeníu (tilkynnt með númeri C(2003) 3074)
Kommisjonsvedtak 2003/630/EF av 29. august 2003 om overgangstiltak for Ungarn med omsyn til veterinærkontroll av produkt av animalsk opphav frå Romania (meldt under nummeret K(2003) 3074)
Commission Decision 2003/632/EC of 26 August 2003 amending Decision 2000/147/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction-to-fire performance of construction products
Entscheidung der Kommission vom 26. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/147/EG zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (2003/632/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. ágúst 2003 um breytingu á ákvörðun 2000/147/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun byggingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna (2003/632/EB)
Kommisjonsvedtak 2003/632/EF av 26. august 2003 om endring av vedtak 2000/147/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad
Commission Decision 2003/634/EC of 28 August 2003 approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2003 zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale hämorrhagische Septikämie (VHS) und infektiöse...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB frá 28. ágúst 2003 um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (tilkynnt með númeri C(2003) 3101)
Kommisjonsvedtak 2003/634/EF av 28. august 2003 om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) (...
Commission Decision 2003/639/EC of 4 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards pins for structural joints
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend Querkraftdorne für tragende Verbindungen (2003/639/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/639/EB frá 4. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar bolta fyrir berandi tengingar
Kommisjonsvedtak 2003/639/EF av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til bereboltar til konstruksjonselement
Commission Decision 2003/640/EC of 4 September 2003 on the procedure for attesting the confromity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards kits for exterior wall claddings.
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen (2003/640/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/640/EB frá 4. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar kerfi fyrir útveggjaklæðningar
Kommisjonsvedtak 2003/640/EF av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for utvendige veggkledningar
Commission Decision 2003/641/EC of 5 September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on tobacco packages
Entscheidung der Kommission vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien oder anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/641/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/641/EB frá 5. september 2003 um notkun ljósmynda í lit eða annars konar skýringarmynda í viðvörunarmerkingum á tóbakspökkum [tilkynnt með númeri C(2003) 3184]
Kommisjonsvedtak 2003/641/EF av 5. september 2003 om bruk av fargefotografier eller andre illustrasjoner som helseadvarsler på tobakkspakker [meddelt under nummeret K(2003) 3184]
Commission Decision 2003/644/EC of 8 September 2003 establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry
Entscheidung der Kommission vom 8. September 2003 über zusätzliche Garantien in Bezug auf Salmonellosen bei Zuchtgeflügel und zur Einstellung in Zucht- und Nutzgeflügelbestände bestimmten Eintagsküken, die zum Versand nach Finnland und Schweden bestimmt sind (2003/644/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/644/EF av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av avlsfjørfe og daggamle kyllinger som skal settes inn i flokker med avlsfjørfe eller flokker med produksjonsfjørfe (meddelt under nummer K(...
Commission Decision of 12 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards watertight covering kits for wetroom floors and walls
Entscheidung der Kommission vom 12. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend Bausätze für wasserdichte Boden- und Wandbeläge für Nassräume (2003/655/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/655/EB frá 12. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vatnsþétt klæðningarkerfi fyrir gólf og veggi í votrými
Kommisjonsvedtak 2003/655/EF av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til byggjesett for vasstette sjikt til golv og vegger i våtrom
Commission Decision 2003/656/EC of 12 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards seven products for European technical approvals without Guideline.
Entscheidung der Kommission vom 12. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend sieben Produkte für europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie (2003/656/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/656/EB frá 12. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sjö vörur sem veita á evrópskt tæknisamþykki án viðmiðunarreglna
Kommisjonsvedtak 2003/656/EF av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer
Commission Decision 2003/708/EC of 7 October 2003 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC and Annexes I and II to Decision 93/198/EEC as regards the updating of the model health certificates relating to ovine and caprine animals
Entscheidung der Kommission vom 7. Oktober 2003 zur Änderung von Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG des Rates sowie der Anhänge I und II der Entscheidung 93/198/EWG hinsichtlich der Aktualisierung der Veterinärbescheinigungen für Schafe und Ziegen (2003/708/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/708/EF av 7. oktober 2003 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I og II til vedtak 93/198/EØF når det gjelder ajourføring av modellen for helsesertifikater for sau og geit (meddelt under nummer K(2003) 3511)
Commission Decision 2003/721/EC of 29 September 2003 amending Council Directive 92/118/EEC as regards requirements for collagen intended for human consumption and repealing Decision 2003/42/EC
Entscheidung der Kommission vom 29. September 2003 zur Änderung der Richtlinie 92/118/EWG des Rates hinsichtlich der Vorschriften für Kollagen für den menschlichen Verzehr und zur Aufhebung der Entscheidung 2003/42/EG (2003/721/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/721/EF av 29. september 2003 om endring av rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til krav til kollagen beregnet på konsum, og om oppheving av vedtak 2003/42/EF (meddelt under nummer K(2003) 3393)
Commission Decision 2003/724/EC of 10 October 2003 granting a temporary derogation from Directive 82/894/EEC as regards the frequency of notification of primary outbreaks of bovine spongiform encephalopathy
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2003 zur Gewährung einer vorübergehenden Abweichung von der Richtlinie 82/894/EWG hinsichtlich der Häufigkeit der Mitteilung von Erstausbrüchen der bovinen spongiformen Enzephalopathie (2003/724/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. október 2003 um að veita tímabundna undanþágu frá tilskipun 82/894/EBE að því er varðar tíðni tilkynninga um frumuppkomu kúariðu (2003/724/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. oktober 2003 om midlertidig unntak fra direktiv 82/894/EØF med hensyn til hvor ofte det skal gis melding om primærutbrudd av bovin spongiform encefalopati (2003/724/EF)
Commission Decision 2003/729/EC of 6 October 2003 amending Decision 2002/300/EC establishing the list of approved zones with regard to Bonamia ostreae and/or Marteilia refringens
Entscheidung der Kommission vom 6. Oktober 2003 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2002/300/EG mit dem Verzeichnis der hinsichtlich Bonamia ostreae und/oder Marteilia refringens zugelassenen Gebiete (2003/729/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/729/EB frá 6. október 2003 um breytingu á ákvörðun 2002/300/EB um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (tilkynnt með númeri C(2003) 3463)
Kommisjonsvedtak 2003/729/EF av 6. oktober 2003 om endring av vedtak 2002/300/EF om utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens (meldt under nummeret K(2003) 3463)
Commission Decision 2003/732/EC of 10 October 2003 amending Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain Italian provinces as officially free of brucellosis
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2003 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter italienischer Provinzen als amtlich brucellosefrei (2003/732/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/732/EF av 10. oktober 2003 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjenning av visse italienske provinser som offisielt fri for brucellose (meddelt under nummer K(2003) 3562)
Administrative Commission Decision No 189 of 18 June 2003 aimed at introducing a European health insurance card to replace the forms necessary for the application of Council Regulations 1408/71 and 574/72 as regards access to health care during a temporary stay in a Member State other than the competent State or the State of residence
Beschluss Nr. 189 vom 18. Juni 2003 zur Ersetzung der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke für den Zugang zu Sachleistungen bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem...
Ákvörðun nr. 189 frá 18. júní 2003 sem miðar að því að taka upp evrópskt sjúkratryggingakort í stað eyðublaða sem eru nauðsynleg til beitingar reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 að því er varðar aðgang að heilbrigðisaðstoð meðan á tímabundinni dvöl stendur...
Beslutning nr. 189 av 18. juni 2003 om innføring av et europeisk helsetrygdkort som erstatning for de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 for tilgang til helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen...
Administrative Commission Decision No 191 of 18 June concerning the replacement of forms E 111 and E 111 B by the European health insurance card
Beschluss Nr. 191 vom 18. Juni 2003 betreffend die Ersetzung der Vordrucke E 111 und E 111B durch die europäische Krankenversicherungskarte (2003/753/EG)
Ákvörðun nr. 191 frá 18. júní 2003 um að evrópska sjúkratryggingakortið komi í stað eyðublaðanna E 111 og E 111 B (2003/753/EB)
Beslutning nr. 191 av 18. juni 2003 om utskiftning av blankettene E 111 og E 111 B med det europeiske helsetrygdkort (2003/753/EF)
Commission Decision 2003/765/EC of 23 October 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Secale cereale and Triticum durum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Secale cereale und Triticum durum (2003/765/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/765/EB frá 23. október 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundunum Secale cereale og Triticum durum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/402/EBE [tilkynnt með númeri C(2003) 3862]
Kommisjonsvedtak 2003/765/EF av 23. oktober 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Secale cereale og Triticum durum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF [meldt under nummeret K(2003) 3862]
Commission Decision 2003/774/EC of 30 October 2003 approving certain treatments to inhibit the development of pathogenic micro-organisms in bivalve molluscs and marine gastropods
Entscheidung der Kommission vom 30. Oktober 2003 zur Genehmigung bestimmter Verfahren zur Hemmung der Entwicklung pathogener Mikroorganismen in Muscheln und Meeresschnecken (2003/774/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/774/EB frá 30. október 2003 um viðurkenningu á ákveðnum aðferðum til að hindra myndun sýkla í samlokum og sæsniglum (tilkynnt með númeri C(2003) 3984)
Kommisjonsvedtak 2003/774/EF av 30. oktober 2003 om godkjenning av visse handsamingsmetodar for å hemme utvikling av sjukdomsframkallande mikroorganismar i muslingar og sjølevande sniglar [meldt under nummeret K(2003) 3984]
Commission Decision 2003/795/EC of 10 November 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L., not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2003/795/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/795/EB frá 10. nóvember 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundinni Vicia faba L. sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/401/EBE [tilkynnt með númeri C(2003) 4113]
Kommisjonsvedtak 2003/795/EF av 10. november 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Vicia faba L. som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF [meldt under nummeret K(2003) 4113]
Commission Decision 2003/803/EC of 26 November 2003 establishing a model passport for the intra-Community movements of dogs, cats and ferrets
Entscheidung der Kommision vom 26. November 2003 zur Festlegung eines Musterausweises für die Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen zwischen Mitgliedstaaten .) (2003/803/EG)
Kommisjonsvedtak av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet (2003/803)
2003/821/EC: Commission Decision of 21 November 2003 on the adequate protection of personal data in Guernesey
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2003 über die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten in Guernsey (2003/821/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/821/EB frá 21. nóvember 2003 um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á Guernsey (tilkynnt með númeri C(2003) 4309
Kommisjonsvedtak 2003/821/EF av 21. november 2003 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Guernsey (meddelt under nummer K(2003) 4309)
Commission Decision 2003/828/EC of 25 November 2003 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 25. November 2003 zur Abgrenzung von Schutz- und Überwachungszonen in Bezug auf die Blauzungenkrankheit (2003/828/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 2003 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue [meddelt under nummer K(2003) 4335]
Commission Decision 2003/831/EC of 20 November 2003 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards changes and further additions to the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 20. November 2003 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG und 2002/459/EG hinsichtlich der Änderung und Erweiterung des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2003/831/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/831/EB frá 20. nóvember 2003 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar breytingar og frekari viðbætur við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (tilkynnt með númeri C(2003) 4234)
Kommisjonsvedtak 2003/831/EF av 20. november 2003 om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til endringar og tilføyingar i lista over grensekontrollstasjonar [meldt under nummeret K(2003) 4234]

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.