EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1788 of 14 July 2016 amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of requirements for vehicle EU type-approval, and amending and correcting Commission Delegated Regulations (EU) No 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 and (EU) 2015/208 with regard to vehicle construction and general requirements, to environmental and propulsion unit performance requirements, to vehicle braking requirements and to vehicle functional safety requirements
Delegierte Verordnung (EU) 2016/1788 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Anforderungen für die EU-Typgenehmigung von Fahrzeugen und zur Änderung und Berichtigung der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1788 frá 14. júlí 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar skrána yfir kröfur vegna ESB-gerðarviðurkenningar ökutækis og um breytingu og leiðréttingu á framseldum reglugerðum...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1788 av 14. juli 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til listen over krav til EU-typegodkjenning av kjøretøyer og om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, (...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1789 of 7 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2015/504 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1789 der Kommission vom 7. September 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1789 frá 7. september 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/504 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1789 av 7. september 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer
D047122/02
Commission Regulation (EU) 2017/140 of 26 January 2017 designating the EU reference laboratory for diseases caused by capripox viruses (lumpy skin disease and sheep and goat pox), laying down additional responsibilities and tasks for this laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2017/140 der Kommission vom 26. Januar 2017 zur Benennung des EU-Referenzlabors für durch Capripoxviren verursachte Erkrankungen (Lumpy-Skin-Krankheit und Pockenseuche der Schafe und Ziegen) mit zusätzlichen Zuständigkeiten und Aufgaben für dieses Labor und zur...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/140 frá 26. janúar 2017 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á sjúkdómum af völdum fjár- og geitabóluveira (húðþrymlaveiki og fjár- og geitabóla), um frekari skyldur og verkefni fyrir þá rannsóknarstofu og...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/140 av 26. januar 2017 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper), om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet og om endring av...
D047078/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1964 of 9 November 2016 concerning the authorisations of a preparation of dolomite-magnesite for dairy cows and other ruminants for dairy production, weaned piglets and pigs for fattening and a preparation of montmorillonite-illite for all animal species as feed additives
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1964 der Kommission vom 9. November 2016 zur Zulassung einer Zubereitung aus Dolomit-Magnesit für Milchkühe und andere zur Milcherzeugung genutzte Wiederkäuer, für Absetzferkel und Mastschweine sowie einer Zubereitung aus Montmorillonit-Illit...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1964 frá 9. nóvember 2016 um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti fyrir mjólkurkýr og önnur jórturdýr til framleiðslu á mjólkurafurðum, fráfærugrísi og eldissvín og blöndu með montmórillónítillíti fyrir allar...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 av 9. november 2016 om godkjenning av et preparat av dolomitt-magnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og andre drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon, avvente smågriser og oppfôringssvin samt av et preparat av...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1826 of 14 October 2016 concerning the non-approval of the active substance tricyclazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1826 der Kommission vom 14. Oktober 2016 zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Tricyclazol gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1826 frá 14. október 2016 um að samþykkja ekki virka efnið trísýklasól í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1826 av 14. oktober 2016 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet tricyklazol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1824 of 14 July 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 3/2014, Delegated Regulation (EU) No 44/2014 and Delegated Regulation (EU) No 134/2014 with regard, respectively, to vehicle functional safety requirements, to vehicle construction and general requirements and to environmental and propulsion unit performance requirements
Delegierte Verordnung (EU) 2016/1824 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 3/2014, der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 44/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 134/2014 hinsichtlich der Anforderungen für die funktionale...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1824 frá 14. júlí 2016 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 3/2014, framseldri reglugerð (ESB) nr. 44/2014 og framseldri reglugerð (ESB) nr. 134/2014 að því er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki, kröfur um...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1824 av 14. juli 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 med hensyn til henholdsvis krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet, krav til kjøretøyets...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1825 of 6 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1825 der Kommission vom 6. September 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1825 frá 6. september 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 901/2014 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1825 av 6. september 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler
D047411/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/57 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 1,8-cineole, 3,4-dihydrocoumarin and 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2017/57 der Kommission vom 14. Dezember 2016 zur Zulassung von 1,8-Cineol, 3,4-Dihydrocumarin und 2-(2-Methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/57 frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 1,8-síneóli, 3,4-díhýdrókúmaríni og 2-(2-metýlpróp-1-enýl)-4-metýltetrahýdrópýrani sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/57 av 14. desember 2016 om godkjenning av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
D047366/02
Commission Regulation (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports of petfood and for the export of processed manure
Verordnung (EU) 2017/172 der Kommission vom 1. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Parameter für die Umwandlung tierischer Nebenprodukte in Biogas oder Kompost, die Bedingungen für die Einfuhr von Heimtierfutter und für die Ausfuhr von...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/172 frá 1. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar vinnslubreytur fyrir ummyndun aukaafurða úr dýrum í lífgas eða moltu, skilyrði fyrir innflutningi á gæludýrafóðri og fyrir útflutningi á unnum...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/172 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder parametrene for omdanning av animalske biprodukter til biogass eller kompost samt vilkårene for import av fôr til kjæledyr og for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel
D047410/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/59 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, phenethyl formate, phenethyl octanoate, phenethyl isobutyrate, phenethyl 2-methyl-butyrate and phenethyl benzoate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2017/59 der Kommission vom 14. Dezember 2016 zur Zulassung von 1,1-Dimethoxy-2-phenylethan, Phenethylformiat, Phenethyloctanoat, Phenethylisobutyrat, Phenethyl-2-methylbutyrat und Phenethylbenzoat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/59 frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 1,1-dímetoxý-2-fenýletani, fenetýlformati, fenetýloktanóati, fenetýlísóbútýrati, fenetýl 2-metýlbútýrati og fenetýlbensóati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/59 av 14. desember 2016 om godkjenning av 1,1-dimetoksy-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanoat, fenetylisobutyrat, fenetyl-2-metylbutyrat og fenetylbenzoat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1834 of 17 October 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance monepantel
* Durchführungsverordnung (EU) 2016/1834 der Kommission vom 17. Oktober 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf den Wirkstoff Monepantel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1834 frá 17. október 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið mónepantel
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1834 av 17. oktober 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet monepantel
Commission Regulation (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione and thiodicarb in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1822 der Kommission vom 13. Oktober 2016 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Aclonifen, Deltamethrin, Fluazinam, Methomyl,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1822 frá 13. október 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir aklónífen, deltametrín, flúasínam, metómýl, súlkótríón og þíódíkarb í...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1822 av 13. oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulkotrion og tiodikarb i eller på visse...
D047077/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 concerning the authorisation of sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid and sodium formate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2023 der Kommission vom 18. November 2016 zur Zulassung von Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Ameisensäure und Natriumformiat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2023 frá 18. nóvember 2016 um leyfi fyrir natríumbensóati, kalíumsorbati, maurasýru og natríumformati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2023 av 18. november 2016 om godkjenning av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) 2016/1866 of 17 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 3-decen-2-one, acibenzolar-S-methyl and hexachlorobenzene in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1866 der Kommission vom 17. Oktober 2016 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von 3-Decen-2-on, Acibenzolar-S-methyl und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1866 frá 17. október 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 3-deken-2-ón, asíbensólar-S-metýl og hexaklórbensen í eða á tilteknum...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1866 av 17. oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metyl og heksaklorbenzen i eller på visse produkter
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1868 of 20 October 2016 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1868 der Kommission vom 20. Oktober 2016 zur Änderung und Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 der Kommission zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1868 frá 20. október 2016 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1868 av 20. oktober 2016 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med...
D045876/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2120 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards the provisions referred to in Article 3(1)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2120 der Kommission vom 2. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1033/2006 hinsichtlich der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Bestimmungen
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2120 av 2. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 1
Commission Regulation (EEC) No 1984/83 of 22 June 1983 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive purchasing agreements
Verordnung (EWG) Nr. 1984/83 der Kommission vom 22. Juni 1983 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Alleinbezugsvereinbarungen
Commission Regulation (EEC) No 417/85 of 19 December 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of specialization agreements
Verordnung (EWG) Nr. 417/85 der Kommission vom 19. Dezember 1984 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen
Commission Regulation (EEC) No 418/85 of 19 December 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of research and development agreements
Verordnung (EWG) Nr. 418/85 der Kommission vom 19. Dezember 1984 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung
Commission Regulation (EEC) No 4087/88 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of franchise agreements
Verordnung (EWG) Nr. 4087/88 der Kommission vom 30. November 1988 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Franchisevereinbarungen
Commission Regulation (EEC) No 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements
Verordnung (EWG) Nr. 556/89 der Kommission vom 30. November 1988 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Know-how-Vereinbarungen
Commission Directive 88/301/EEC of 16 May 1988 on competition in the markets in telecommunications terminal equipment
Richtlinie 88/301/EWG der Kommission vom 16. Mai 1988 über den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikations-Endgeräte
High Authority Decision No 24/54 of 6 May 1954 laying down in implementation of Article 66(1) of the Treaty a regulation on what constitutes control of an undertaking
High Authority Decision No 25/67 of 22 June 1967 laying down in implementation of Article 66(3) of the Treaty a regulation concerning exemption from prior authorisation
Commission Decision No 2495/78/ECSC of 20 October 1978 amending Decision No 25-67 of 22 June 1967 laying down in implementation of Article 66 (3) of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community a Regulation concerning exemption from prior authorization
Entscheidung Nr. 2495/78/EGKS der Kommission vom 20. Oktober 1978 zur Änderung der Entscheidung Nr. 25/67 vom 22. Juni 1967 betreffend eine Verordnung über die Befreiung vom Erfordernis vorheriger Genehmigung aufgrund des Artikels 66 Absatz 3 des Vertrages über die Gründung der...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.