EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
D045635/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1073 of 1 July 2016 on the equivalence of designated contract markets in the United States of America in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1073 der Kommission vom 1. Juli 2016 über die Gleichwertigkeit anerkannter Kontraktmärkte in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1073 frá 1. júlí 2016 um jafngildi tilnefndra samningsmarkaða í Bandaríkjunum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 av 1. juli 2016 om likeverdigheten av utpekte kontraktmarkeder i De forente stater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
D045815/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1100 of 5 July 2016 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Costa Rica, Germany, Lithuania, Namibia and Spain
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1100 der Kommission vom 5. Juli 2016 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Costa Rica, Deutschland, Litauen, Namibia und Spanien (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2016) 4134)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1100 av 5. juli 2016 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Costa Rica, Tyskland, Litauen, Namibia og Spania
D045694/05
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1183 of 14 July 2016 approving the emergency vaccination programme against lumpy skin disease of bovine animals in Bulgaria and amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2016/645
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1183 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Genehmigung des Programms zur Notimpfung gegen die Lumpy-skin-Krankheit von Rindern in Bulgarien und zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/645
D045670/04
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1116 of 7 July 2016 amending Implementing Decisions (EU) 2015/1500 and (EU) 2015/2055 on protective measures and vaccination against lumpy skin disease in Greece
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1116 der Kommission vom 7. Juli 2016 zur Änderung der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2015/1500 und (EU) 2015/2055 betreffend Maßnahmen zum Schutz und die Impfung gegen die Lumpy-skin-Krankheit in Griechenland
Commission Directive (EU) 2016/970 of 27 May 2016 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products
Richtlinie (EU) 2016/970 der Kommission vom 27. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/970 frá 27. maí 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar skrána yfir varnartengdar vörur
Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/970 av 27. mai 2016 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer
D045962/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1174 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing difenacoum referred by Spain in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1174 der Kommission vom 15. Juli 2016 über die Bedingungen der Zulassung eines Difenacoum enthaltenden Biozidprodukts, mit denen Spanien gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates die Kommission...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1174 frá 15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur dífenakúm, sem Spánn lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
D045963/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1175 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing spinosad referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1175 der Kommission vom 15. Juli 2016 über die Bedingungen der Zulassung eines spinosadhaltigen Biozidprodukts, mit denen das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1175 frá 15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur spínósað, sem Bretland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
Commission Regulation (EU) 2016/1004 of 22 June 2016 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2016/1004 der Kommission vom 22. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1004 frá 22. júní 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1004 av 22. juni 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009
Commission Regulation (EU) 2016/1002 of 17 June 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for AMTT, diquat, dodine, glufosinate and tritosulfuron in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1002 der Kommission vom 17. Juni 2016 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von AMTT, Diquat, Dodin, Glufosinat und Tritosulfuron in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1002 frá 17. júní 2016 um breytingu á II. III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir AMTT díkvat dódín glúfosínat og trítósúlfúrón í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1002 av 17. juni 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av AMTT, dikvat, dodin, glufosinat og tritosulfuron i eller på visse produkter
Commission Regulation (EU) 2016/1003 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetyl, mepiquat, proquinazid, propamocarb, prohexadione and tebuconazole in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1003 der Kommission vom 17. Juni 2016 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Abamectin, Acequinocyl, Acetamiprid, Benzovindiflupyr,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1003 frá 17. júní 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/ 2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir abamektín asekínósýl asetamípríð bensóvindíflúpýr brómoxýníl flúdíoxóníl...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1003 av 17. juni 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av abamektin, acekinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoksynil, fludioksonil, fluopikolid...
C(2016)3821
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments - suppl. MiFIR
Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/580 frá 24. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að halda utan um viðeigandi gögn að því er varðar tilboð með fjármálagerninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/580 av 24. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for registrering av relevante opplysninger om ordrer som gjelder finansielle instrumenter
C(2016)3807
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/581 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on clearing access in respect of trading venues and central counterparties - suppl. MiFIR
Delegierte Verordnung (EU) 2017/581 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Clearing-Zugang im Zusammenhang mit Handelsplätzen und zentralen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/581 frá 24. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunaraðgang vegna viðskiptavettvanga og miðlægra mótaðila
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/581 av 24. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til clearing med hensyn til handelsplasser og sentrale motparter
D045620/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1056 of 29 June 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance glyphosate
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1056 der Kommission vom 29. Juni 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmigung für den Wirkstoff Glyphosat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1056 frá 29. júní 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið glýfosat
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1056 av 29. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat
Council Directive 68/369/EEC of 15 October 1968 concerning the attainment of freedom of establishment in respect of activities of self-employed persons in film distribution
Richtlinie 68/369/EWG des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für die selbständigen Tätigkeiten des Filmverleihs
Council Directive 70/451/EEC of 29 September 1970 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in film production
Richtlinie 70/451/EWG des Rates vom 29. September 1970 über die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für die selbständigen Tätigkeiten der Filmproduktion
Council Directive 68/367/EEC of 15 October 1968 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in the personal services sector (ISIC ex Major Group 85): 1. Restaurants, cafes, taverns and other drinking and eating places (ISIC Group 852), 2. Hotels, rooming houses, camps and other lodging places (ISIC Group 853)
Richtlinie 68/367/EWG des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für die selbständigen Tätigkeiten der persönlichen Dienste (aus CITI- Hauptgruppe 85): 1. Restaurations- und Schankgewerbe (CITI-Gruppe...
Council Directive 68/368/EEC of 15 October 1968 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in the personal services sector (ISIC ex Major Group 85): 1. Restaurants, cafes, taverns and other drinking and eating places (ISIC Group 852), 2. Hotels, rooming houses, camps and other lodging places (ISIC Group 853)
Richtlinie 68/368/EWG des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Einzelheiten der Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet der selbständigen Tätigkeiten der persönlichen Dienste (aus CITI-Hauptgruppe 85): 1. Restaurations- und Schankgewerbe (CITI-Gruppe 852) 2. Beherbergungsgewerbe und...
Council Directive 75/368/EEC of 16 June 1975 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of various activities (ex ISIC Division 01 to 85) and, in particular, transitional measures in respect of those activities
Richtlinie 75/368/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 über Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für einige Tätigkeiten (aus ISIC-Hauptgruppe 01 bis ISIC-Hauptgruppe 85), insbesondere...
Council Directive 82/489/EEC of 19 July 1982 laying down measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services in hairdressing
Richtlinie 82/489/EWG des Rates vom 19. Juli 1982 über Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr für Friseure
Council Directive 68/192/EEC of 5 April 1968 concerning freedom of access to the various forms of credit for farmers who are nationals of one Member State and established in another Member State
Richtlinie 68/192/EWG des Rates vom 5. April 1968 über das Recht der Landwirte, die Angehörige eines Mitgliedstaats sind und sich in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen haben, auf Zugang zu den verschiedenen Arten von Krediten
Council Directive 68/415/EEC of 20 December 1968 concerning freedom of access to the various forms of aid for farmers who are nationals of one Member State and established in another Member State
Richtlinie 68/415/EWG des Rates vom 20. Dezember 1968 über das Recht der Landwirte, die Angehörige eines Mitgliedstaats sind und sich in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen haben, auf Zugang zu den verschiedenen Arten von Beihilfen
Council Directive 71/18/EEC of 16 December 1970 laying down detailed provisions for the attainment of freedom of establishment in respect of self-employed persons providing agricultural and horticultural services
Richtlinie 71/18/EWG des Rates vom 16. Dezember 1970 über die Einzelheiten der Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für die selbständigen landwirtschaftlichen Dienste und die Dienste des Gartenbaus
Commission Regulation (EU) 2016/1015 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-naphthylacetamide, 1-naphthylacetic acid, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazole, mepiquat and tralkoxydim in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1015 der Kommission vom 17. Juni 2016 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von 1-Naphthylacetamid, 1-Naphthylessigsäure, Chloridazon,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1015 frá 17. júní 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1-naftýlasetamíð 1-naftýlediksýru klórídasón flúasífóp-P fúberídasól...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1015 av 17. juni 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat og...
Commission Regulation (EU) 2016/1016 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ethofumesate, etoxazole, fenamidone, fluoxastrobin and flurtamone in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1016 der Kommission vom 17. Juni 2016 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Ethofumesat, Etoxazol, Fenamidon, Fluoxastrobin und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1016 frá 17. júní 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir etófúmesat etoxasól fenamídón flúoxastróbín og flúrtamón í eða á tilteknum...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1016 av 17. juni 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av etofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin og flurtamon i eller på visse produkter
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 of 29 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council - regard. MAR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 der Kommission vom 29. Juni 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der technischen Mittel für die angemessene Bekanntgabe von Insiderinformationen und für den Aufschub der Bekanntgabe von Insiderinformationen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1055 frá 29. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tæknilegar leiðir til viðeigandi opinberrar birtingar innherjaupplýsinga og til að fresta opinberri birtingu innherjaupplýsinga í samræmi við reglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.