EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1296 of 4 August 2021 amending and correcting Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for fuel/energy planning and management, and as regards requirements on support programmes and psychological assessment of flight crew, as well as testing of psychoactive substances
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1296 der Kommission vom 4. August 2021 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 hinsichtlich der Anforderungen an die Planung und das Management von Kraftstoff/Energie sowie hinsichtlich der Anforderungen an...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1296 frá 4. ágúst um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar kröfur um gerð eldsneytis-/orkuáætlunar og stjórnun eldsneytis-/orkunotkunar og að því er varðar kröfur um stuðningsáætlanir og...
D070306/05
Commission Regulation (EU) 2021/1864 of 22 October 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone and propineb in or on certain products
Verordnung (EU) 2021/1864 der Kommission vom 22. Oktober 2021 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Amisulbrom, Flubendiamid, Meptyldinocap, Metaflumizon...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1864 frá 22. október 2021 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amísúlbróm, flúbendíamíð, meptýldínókap, metaflúmísón og própíneb í...
D070929/05
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 of 19 August 2021 laying down certain rules concerning the certificate issued to operators, groups of operators and exporters in third countries involved in the imports of organic and in-conversion products into the Union and establishing the list of recognised control authorities and control bodies in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 der Kommission vom 19. August 2021 mit Vorschriften zur Bescheinigung für Unternehmer, Unternehmergruppen und Ausführer in Drittländern, die ökologische/biologische Erzeugnisse und Umstellungserzeugnisse in die Union einführen und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1378 frá 19. ágúst 2021 um tilteknar reglur sem varða vottorð sem er gefið út til rekstraraðila, hópa rekstraraðila og útflytjenda í þriðju löndum sem koma að innflutningi á lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun inn í...
C(2021)5744
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1961 of 5 August 2021 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2017, 2018 and 2019
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1961 der Kommission vom 5. August 2021 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Berücksichtigung der Entwicklung der Masse der in den Jahren 2017, 2018 und 2019 zugelassenen neuen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1961 frá 5. ágúst 2021 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 til að taka tillit til þróunar á massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar voru 2017, 2018 og 2019
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1310 of 6 August 2021 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1310 der Kommission vom 6. August 2021 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1310 frá 6. ágúst 2021 um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða áhöfn í almenningsflugi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1307 of 6 August 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1307 der Kommission vom 6. August 2021 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/641 betreffend Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit Ausbrüchen der hochpathogenen Aviären Influenza in bestimmten Mitgliedstaaten
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1322 of 3 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2076 to make administrative changes to the Union authorisation of the biocidal product family ‘Contec IPA Product Family’
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1322 der Kommission vom 3. August 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2076 hinsichtlich verwaltungstechnischer Änderungen an der Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „Contec IPA Product Family“
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1329 of 10 August 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 and (EU) 2021/404 as regards extending the transitional period for the use of animal health certificates, animal health/official certificates and official certificates required for the entry into the Union of certain consignments
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1329 der Kommission vom 10. August 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 und (EU) 2021/404 hinsichtlich der Verlängerung des Übergangszeitraums für die Verwendung von...
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1338 of 11 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/373 as regards reporting requirements and reporting channels between organisations, and requirements for meteorological services
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1338 der Kommission vom 11. August 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/373 in Bezug auf Meldepflichten und Meldekanäle zwischen Organisationen und Anforderungen an Wetterdienste
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1338 frá 11. ágúst 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/373 að því er varðar kröfur um skýrslugjöf og leiðir til skýrslugjafar á milli stofnana eða fyrirtækja, og kröfur um veðurþjónustu
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1339 of 11 August 2021 amending Implementing Decision (EU) 2018/2048 as regards the harmonised standard for websites and mobile applications
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1339 der Kommission vom 11. August 2021 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/2048 über die harmonisierte Norm für Websites und mobile Anwendungen
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1340 of 22 April 2021 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining the content of the contractual terms on recognition of resolution stay powers
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1340 der Kommission vom 22. April 2021 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung des Inhalts der Vertragsklausel über die Anerkennung von Befugnissen zur...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1340 frá 22. apríl 2021 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir ákvörðun á innihaldi samningsskilmála um viðurkenningu á heimildum til að fresta...
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1354 of 6 August 2021 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2021 until 29 September 2021 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1354 der Kommission vom 6. August 2021 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni 2021 bis 29. September 2021 gemäß der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1354 frá 6. ágúst 2021 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní 2021 til 29. september 2021 í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1354 av 6. august 2021 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2021 til 29. september 2021 i samsvar med...
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1371 of 16 August 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1371 der Kommission vom 16. August 2021 zur Änderung des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 mit besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest
Commission Regulation (EU) 2021/1372 of 17 August 2021 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the prohibition to feed non-ruminant farmed animals, other than fur animals, with protein derived from animals
Verordnung (EU) 2021/1372 der Kommission vom 17. August 2021 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Verbots der Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere, mit...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1372 frá 17. ágúst 2021 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar bannið við því að fóðra alidýr sem ekki eru jórturdýr, önnur en loðdýr, á prótínum úr dýrum
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1380 of 19 August 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by Ukraine to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1380 der Kommission vom 19. August 2021 zur Feststellung der Gleichwertigkeit der von der Ukraine ausgestellten COVID-19-Zertifikate mit den nach der Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgestellten Zertifikaten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1380 frá 19. ágúst 2021 um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Úkraínu og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 til þess að greiða fyrir réttinum til...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1380 av 19. august 2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Ukraina med sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten til fri...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1381 of 19 August 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of North Macedonia to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1381 der Kommission vom 19. August 2021 zur Feststellung der Gleichwertigkeit der von der Republik Nordmazedonien ausgestellten COVID-19-Zertifikate mit den nach der Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgestellten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1381 frá 19. ágúst 2021 um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu Norður-Makedóníu og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 til þess að greiða...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1381 av 19. august 2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Republikken Nord-Makedonia med sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1382 of 19 August 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Turkey to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1382 der Kommission vom 19. August 2021 zur Feststellung der Gleichwertigkeit der von der Republik Türkei ausgestellten COVID-19-Zertifikate mit den nach der Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgestellten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1382 frá 19. ágúst 2021 um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu Tyrklandi og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 til þess að greiða fyrir...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1382 av 19. august 2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Republikken Tyrkia med sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten til fri...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1395 of 20 August 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 6253)
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1395 der Kommission vom 20. August 2021 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/641 betreffend Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit Ausbrüchen der hochpathogenen Aviären Influenza in bestimmten Mitgliedstaaten (Bekannt...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1402 of 25 August 2021 on harmonised standards for gas meters and other measuring instruments drafted in support of Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1402 der Kommission vom 25. August 2021 über harmonisierte Normen für Gaszähler und andere Messgeräte zur Unterstützung der Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1343 of 10 August 2021 approving amendments to the specification for a spirit drink whose name is registered as a geographical indication [Újfehértói meggypálinka]
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1343 der Kommission vom 10. August 2021 zur Genehmigung einer Änderung der Produktspezifikation für die geografische Angabe einer eingetragenen Spirituose (Újfehértói meggypálinka)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1343 frá 10. ágúst 2021 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking [Újfehértói meggypálinka]
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1419 of 24 August 2021 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council (‘Nagykunsági birspálinka’)
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1419 der Kommission vom 24. August 2021 zur Eintragung einer geografischen Angabe für eine Spirituose gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments und des Rates („Nagykunsági birspálinka“)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1419 frá 24. ágúst 2021 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr. 30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Nagykunsági birspálinka“)
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1423 of 21 May 2021 laying down the detailed arrangements under Directive (EU) 2021/555 of the European Parliament and of the Council for the systematic exchange, by electronic means, of information relating to refusals to grant authorisations to acquire or possess certain firearms
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1423 der Kommission vom 21. Mai 2021 zur Festlegung detaillierter Vorkehrungen gemäß der Richtlinie (EU) 2021/555 des Europäischen Parlaments und des Rates für den systematischen elektronischen Austausch von Informationen im Zusammenhang mit...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1427 of 21 May 2021 on a pilot project to implement the administrative cooperation provisions relating to refusals to grant authorisations set out in Directive (EU) 2021/555 of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1427 der Kommission vom 21. Mai 2021 über ein Pilotprojekt zur Umsetzung der in der Richtlinie (EU) 2021/555 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten Bestimmungen über die Verwaltungszusammenarbeit in Bezug auf Versagungen von...
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1453 of 3 September 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1453 der Kommission vom 3. September 2021 zur Änderung des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 mit besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest
C(2021)5752
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2003 of 6 August 2021 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing the Union renewable development platform
Delegierte Verordnung (EU) 2021/2003 der Kommission vom 6. August 2021 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Einrichtung einer Plattform der Union für die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energie

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.