EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
COM(1999) 368
COUNCIL REGULATION (EC) No 405/2003 of 27 February 2003 concerning Community monitoring of imports of hard coal originating in third countries
Verordnung (EG) Nr. 405/2003 des Rates vom 27. Februar 2003 über eine gemeinschaftliche Überwachung der Einfuhren von Steinkohle mit Ursprung in Drittländern
Commission Regulation (EC) No 411/2003 of 5 March 2003 amending Regulation (EC) No 805/1999 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 411/2003 der Kommission vom 5. März 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 805/1999 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 718/1999 des Rates über kapazitätsbezogene Maßnahmen für die Binnenschifffahrtsflotten der Gemeinschaft...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 411/2003 frá 5. mars 2003 um sérstakar ráðstafanir vegna framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 718/1999 um stefnu Bandalagsins varðandi flutningsgetu flotans er miðar að því að efla flutninga á skipgengum vatnaleiðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 411/2003 av 5. mars 2003 om endring av forordning (EF) nr. 805/1999 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands vannveier
Commission Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air
Verordnung (EG) Nr. 437/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Februar 2003 über die statistische Erfassung der Beförderung von Fluggästen, Fracht und Post im Luftverkehr
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 437/2003 frá 27. febrúar 2003 um hagskýrslur að því er varðar farþega-, vöru- og póstflutninga í lofti
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 av 27. februar 2003 om statistiske oppgaver over lufttransport av passasjerer, gods og post
Commission Regulation (EC) No 440/2003 of 10 March 2003 amending Regulation (EEC) No 2676/90 determining Community methods for the analysis of wines
Verordnung (EG) Nr. 440/2003 der Kommission vom 10. März 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden für den Weinsektor
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/2003 frá 10. mars 2003 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2676/90 um að ákveða aðferðir Bandalagsins við víngreiningu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2003 av 10. mars 2003 om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin
Commission Regulation (EC) No 450/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 concerning the labour cost index
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Februar 2003 über den Arbeitskostenindex
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 450/2003 frá 27. febrúar 2003 um vísitölu launakostnaðar
Europaparlaments- og rådsforordning nr. 450/2003 av 27. februar 2003 om Arbeidskraftkostnadsindeksen
COMMISSION REGULATION (EC) No 494/2003 of 18 March 2003 amending Council Regulation (EC) No 297/95 on the fees payable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
Verordnung (EG) Nr. 494/2003 der Kommission vom 18. März 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates über die Gebühren der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 494/2003 frá 18. mars 2003 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 um gjöld sem greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 494/2003 av 18. mars 2003 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for legemiddelvurdering
Commission Regulation (EC) No 544/2003 of 27 March 2003 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 544/2003 der Kommission vom 27. März 2003 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 544/2003 frá 27. mars 2003 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 544/2003/EF av 27. mars 2003 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 545/2003 of 27 March 2003 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 545/2003 der Kommission vom 27. März 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 545/2003 frá 27. mars 2003 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91
Kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2003 av 27. mars 2003 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91
COM(2002) 561
Commission Regulation (EC) No 599/2003 of 1 April 2003 amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 599/2003 der Kommission vom 1. April 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2003 frá 1. apríl 2003 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2003 av 1. april 2003 om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 622/2003 of 4 April 2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EG) Nr. 622/2003 der Kommission vom 4. April 2003 zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 622/2003 frá 4. apríl 2003 um ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnreglum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Regulation (EC) No 650/2003 of 10 April 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the import of live ovine and caprine animals
Verordnung (EG) Nr. 650/2003 der Kommission vom 10. April 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr von lebenden Schafen und Ziegen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 650/2003 frá 10. apríl 2003 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar innflutning á lifandi sauðfé og geitum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 650/2003 av 10. april 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til import av levende sauer og geiter
Commission Regulation (EC) No 665/2003 of 11 April 2003 amending Annex III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 665/2003 der Kommission vom 11. April 2003 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln tierischer Herkunft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 665/2003 frá 11. apríl 2003 um breytingu á III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 665/2003 av 11. april 2003 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 666/2003 of 11 April 2003 provisionally authorising the use of certain micro-organisms in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 666/2003 der Kommission vom 11. April 2003 zur vorläufigen Zulassung der Verwendung bestimmter Mikroorganismen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 666/2003 frá 11. apríl 2003 um að leyfa til bráðabirgða notkun tiltekinna örvera í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 666/2003 av 11. april 2003 om midlertidig godkjennning av bruken av visse mikroorganismer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 668/2003 of 11 April 2003 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 668/2003 der Kommission vom 11. April 2003 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2003 frá 11. apríl 2003 um varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2003 av 11. april 2003 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
COM(1996) 454
Commission Recommendation 2003/670/EC of 19 September 2003 concerning the European schedule of occupational disease
Empfehlung der Kommission vom 19. September 2003 über die Europäische Liste der Berufskrankheiten
Commission Regulation (EC) No 676/2003 of 14 April 2003 amending Regulation (EC) No 1334/2001 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 676/2003 der Kommission vom 14. April 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2001 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffs in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 676/2003 frá 14. apríl 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1334/2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýju aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 676/2003 av 14. april 2003 om endring av forordning (EF) nr. 1334/2001 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 739/2003 of 28 April 2003 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 739/2003 der Kommission vom 28. April 2003 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 739/2003 frá 28. apríl 2003 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 739/2003 av 28. april 2003 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 808/2003 of 12 May 2003 amending Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
Verordnung (EG) Nr. 808/2003 der Kommission vom 12. Mai 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 808/2003 frá 12. maí 2003 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis
Kommisjonsforordning (EF) nr. 808/2003 av 12. mai 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
Commission Regulation (EC) No 809/2003 of 12 May 2003 on Commission Regulation (EC) No 809/2003 of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the processing standards for category 3 material and manure used in composting plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the processing standards for category 3 material and manure used in composting plants
Verordnung (EG) Nr. 809/2003 der Kommission vom 12. Mai 2003 betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verarbeitungsstandards für Material der Kategorie 3 und Gülle, die in Kompostieranlagen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2003 frá 12. maí 2003 um bráða- birgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og húsdýraáburð sem er notaður í myltingarstöðvar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2003 av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til kravene til bearbeiding av kategori 3-materiale og husdyrgjødsel brukt ved komposteringsanlegg
Commission Regulation (EC) No 810/2003 of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards processing standards for category 3 material and manure used in biogas plants
Verordnung (EG) Nr. 810/2003 der Kommission vom 12. Mai 2003 betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verarbeitungsstandards für Material der Kategorie 3 und Gülle, die in Biogasanlagen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 810/2003 frá 12. maí 2003 um bráða- birgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og húsdýraáburð sem er notaður í lífgasstöðvum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 810/2003 av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til kravene til bearbeiding av kategori 3-materiale og husdyrgjødsel brukt ved biogassanlegg
Commission Regulation (EC) No 811/2003 of 12 May 2003 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the intra-species recycling ban for fish, the burial and burning of animal by-products and certain transitional measures
Verordnung (EG) Nr. 811/2003 der Kommission vom 12. Mai 2003 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Verbots der Rückführung innerhalb derselben Tierart in Bezug auf Fisch sowie hinsichtlich des Verbrennens...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 811/2003 frá 12. maí 2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar bann við endurvinnslu þegar um er að ræða eina og sömu fisktegundina, urðun og brennslu aukaafurða úr dýrum og tilteknar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 811/2003 av 12. mai 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til forbudet mot resirkulering innenfor samme art når det gjelder fisk, nedgraving og forbrenning av animalske biprodukter som avfall og...
Commission Regulation (EC) No 812/2003 of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the importation and transit of certain products from third countries
Verordnung (EG) Nr. 812/2003 der Kommission vom 12. Mai 2003 betreffend Übergangsregelungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr und Durchfuhr bestimmter Produkte aus Drittländern
Commission Regulation (EC) No 813/2003 of 12 May 2003 on transitional measures Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the collection, transport and disposal of former foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 813/2003 der Kommission vom 12. Mai 2003 betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Abholung/Sammlung, Beförderung und Beseitigung ehemaliger Lebensmittel
Commission Regulation (EC) No 871/2003 of 20 May 2003 permanently authorising a new additive manganomanganic oxide in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 871/2003 der Kommission vom 20. Mai 2003 zur unbefristeten Zulassung des neuen Zusatzstoffs Trimangantetroxid in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 871/2003 frá 20. maí 2003 um varanlegt leyfi fyrir nýja aukefninu trímangantetraoxíði í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 871/2003 av 20. mai 2003 om permanent godkjenning av det nye tilsetningsstoffet mangan(II, III)oksid i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 877/2003 of 21 May 2003 provisionally authorising the use of the acidity regulator "Benzoic acid" in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 877/2003 der Kommission vom 21. Mai 2003 zur vorläufigen Zulassung des Säureregulators Benzoesäure in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 877/2003 frá 21. maí 2003 um að leyfa til bráðabirgða notkun sýrustillisins bensósýru í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 877/2003 av 21. mai 2003 om midlertidig godkjenning av bruken av det surhetsregulerende middelet «benzosyre» i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.