EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
COM(2002) 377
Regulation (EC) No 854/2004 of the European parliemant and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
COM(2003) 570
Council Directive 2004/68/EC of 26.4.2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC
Richtlinie 2004/68/EG des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Einfuhr und die Durchfuhr bestimmter lebender Huftiere in bzw. durch die Gemeinschaft, zur Änderung der Richtlinien 90/426/EWG und 92/65/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 72/462...
Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april 2004 om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av direktiv 72/462/EØF
COM(2000) 438
Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealinge certain directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption and amending Council Directives 89/662/EEC and 92/118/EEC and Council Decision 95/408/EC.
Richtlinie 2004/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Aufhebung bestimmter Richtlinien über Lebensmittelhygiene und Hygienevorschriften für die Herstellung und das Inverkehrbringen von bestimmten, zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB frá 21. apríl 2004 um niðurfellingu tiltekinna tilskipana sem varða hollustuhætti í tengslum við matvæli og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu og markaðssetningu tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis og um...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og hygieneregler for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/...
COM(2002) 021
Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on safety on the Community’s railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification ()
Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über die...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/49/EB frá 29. apríl 2004 um öryggi járnbrauta í Bandalaginu og um breytingu á tilskipun ráðsins 95/18/EB um veitingu leyfa til járnbrautarfyrirtækja og tilskipun 2001/14/EB um úthlutun aðstöðu við járnbrautargrunnvirki og álagningu gjalda...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av...
Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 implementing Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty
Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 659/1999 um ítarlegar reglur um beitingu 93. gr. EB-sáttmálans
Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93
COM(2002) 022
Directive 2004/50/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-speed rail system and Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the trans-European conventional rail system
Richtlinie 2004/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 96/48/EG des Rates über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und der Richtlinie 2001/16/EG des Europäischen Parlaments und des...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/50/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/48/EB um rekstrarsamhæfi samevrópska háhraðajárnbrauta- kerfisins og á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/16/EB um rekstrarsamhæfi almenna, samevrópska járnbrautakerfisins...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/50/EF av 29. april 2004 som endrer rådsdirektiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/16/EF om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem...
COM(2002) 025
Directive 2004/51/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways
Richtlinie 2004/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/51/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/440/EBE um þróun járnbrauta innan Bandalagsins (Þessi gerð er ekki þýdd á íslensku þar sem ekki er þörf á neinni framkvæmdarráðstöfun á Íslandi.)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/51/EF av 29. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets jernbaner
COM(2003) 132
Directive 2004/52/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community
Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/52/EB frá 29. apríl 2004 um rekstrarsamhæfi rafræns vegatollkerfis í Bandalaginu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i Fellesskapet
COM(2002) 769
Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network
Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/54/EB frá 29. apríl 2004 um lágmarks- öryggiskröfur fyrir jarðgöng í samevrópska vegakerfinu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/54/EF av 29. april 2004 om minstekrav til sikkerhet i tunneler i det transeuropeiske veinettet
Commission Regulation (EC) No 879/2004 of 29 April 2004 concerning the provisional authorization of a new use of an additive already authorized in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 879/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der in Futtermitteln bereits zugelassen ist (Saccharomyces cerevisiae)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 879/2004 frá 29. apríl 2004 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Saccharomyces cerevisiae)
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 879/2004 av 29. april 2004 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer (Saccharomyces cerevisiae)
Commission Directive 2004/77/EC of 29 April 2004 amending Directive 94/54/EC as regards the labelling of certain foods containing glycyrrhizinic acid and its ammonium salt
Richtlinie 2004/77/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 94/54/EG hinsichtlich der Kennzeichnung bestimmter Lebensmittel, die Glycyrrhizinsäure und deren Ammoniumsalz enthalten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/77/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á tilskipun 94/54/EB að því er varðar merkingu tiltekinna matvæla sem innihalda glýsyrrisínsýru og ammoníumsalt hennar
Kommisjonsdirektiv 2004/77/EF av 29. april 2004 om endring av direktiv 94/54/EF med hensyn til merking av visse næringsmidler som inneholder glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt
Commission Regulation (EC) No 878/2004 of 29 April 2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 for certain animal by-products classified as Category 1 and 2 materials and intended for technical purposes
Verordnung (EG) Nr. 878/2004 der Kommission vom 29. April 2004 mit Übergangsregelungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 hinsichtlich bestimmter tierischer Nebenprodukte, die als Material der Kategorien 1 und 2 eingestuft werden und für technische Verwendungszwecke...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 878/2004 frá 29. apríl 2004 um bráða- birgðaráðstafanir að því er varðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum sem eru skilgreindar sem efni í 1. og 2. flokki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002
Kommisjonsforordning (EF) nr. 878/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av overgangstiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 for visse animalske biprodukter klassifisert som kategori 1- og 2-materiale og som er beregnet til tekniske formål
Commission Decision 2004/477/EC of 29 April 2004 adapting Decision 2002/459/EC as regards additions to the list of units in the Traces computer network as a result of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Änderung der Entscheidung 2002/459/EG hinsichtlich Ergänzungen in der Liste der Einheiten des informatisierten Netzwerkes TRACES aufgrund des Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens,...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um aðlögun ákvörðunar 2002/459/EB að því er varðar viðbætur við skrána yfir einingar í Traces-tölvukerfinu vegna aðildar Tékklands, Eistlands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu, Póllands, Slóveníu og Slóvakíu (...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om tilpassing av vedtak 2002/459/EF med omsyn til tilføyingar i lista over einingar i datanettet TRACES som følgje av tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (2004/...
COM(2002) 750
Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC
Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/42/EB frá 21. apríl 2004 um takmörkun á losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda vegna notkunar lífrænna leysiefna í tiltekinni málningu og lakki og efnum til lakkviðgerða á ökutækjum og um breytingu á tilskipun 1999/13/EB
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer, og om endring av rådsdirektiv...
Commission Regulation (EC) No 775/2004 of 26 April 2004 amending Annex I to Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals
Verordnung (EG) Nr. 775/2004 der Kommission vom 26. April 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 304/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien
Commission Directive 2004/78/EC of 29 April 2004 amending Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council relating to heating systems for motor vehicles and their trailers and Council Directive 70/156/EEC for the purposes of adapting to technical progress.
Richtlinie 2004/78/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Anpassung der Richtlinie 2001/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Heizanlagen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger und der Richtlinie 70/156/EWG des Rates an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/78/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/56/EB um hitakerfi fyrir vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og tilskipun ráðsins 70/156/EBE með tilliti til aðlögunar að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2004/78/EF av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere og rådsdirektiv 70/156/EØF, for å tilpasse dem til den tekniske utvikling
COM(2002) 534
Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids
Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des rates vom 21. april 2004 betreffend Übernahmeangebote
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um yfirtökutilboð
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud
Commission Decision 2004/453/EC of 29 April 2004 implementing Council Directive 91/67/EEC as regards measures against certain fish diseases in aquaculture animals
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, mit Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie 91/67/EWG des Rates hinsichtlich bestimmter Zuchtfischseuchen Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004)1679) (2004/453/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/67/EBE að því er varðar ráðstafanir gegn tilteknum sjúkdómum í eldisdýrum
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot visse sykdommer hos akvakulturdyr
Commission Decision 2004/469/EC of 29 April 2004 amending Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts in view of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Änderung der Entscheidung 2001/881/EG hinsichtlich der Liste der Grenzkontrollstellen im Hinblick auf den Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um breytingu á ákvörðun 2001/881/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum með tilliti til aðildar Tékklands, Eistlands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu, Póllands, Slóveníu og Slóvakíu (2004/...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om endring av vedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar med sikte på tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (2004/469/EF)
Commssion Decision 2004/478 of 29 April 2004 concerning the adoption of a general plan for food/feed crisis management
Beschluss der Kommission, vom 29. April 2004, zur Erstellung eines allgemeinen Plans für das Krisenmanagement im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit (2004/478/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um samþykkt almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs (2004/478/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om vedtakelse av en generell plan for krisehåndtering på næringsmiddel- og fôrområdet (2004/478/EF)
Commission Decision 2004/408/EC of 26 April 2004 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards changes and further additions to the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2004 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG und 2002/459/EG hinsichtlich der Änderung und Erweiterung des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2004/408/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. apríl 2004 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar breytingar og frekari viðbætur við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (2004/408/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2004 om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til endringar og tilføyingar i lista over grensekontrollstasjonar (2004/408/EF)
Commission Decision 2004/407/EC of 26 April 2004 on transitional sanitary and certification rules under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards imports from certain third counties of photographic gelatine
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2004 mit Übergangsregelungen für Hygiene und Bescheinigungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr von Fotogelatine aus bestimmten Drittländern (2004/407/EG)
COM(2000) 438
Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene in foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene
COM(2000) 438
Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for the hygiene in foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Decision 2004/446/EC of 29 April 2004 specifying the basic parameters of the ‘Noise’, ‘Freight Wagons’ and ‘Telematic applications for freight’ Technical Specifications for Interoperability referred to in Directive 2001/16/EC
Entscheidung 2004/446/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Bestimmung der Eckwerte der technischen Spezifikationen für die Interoperabilität der Bereiche Lärmemissionen, Güterwagen und Telematikanwendungen für den Güterverkehr gemäß der Richtlinie 2001/16/EG
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om fastsettelse av de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedrørende «støy», «godsvogner» og «telematikkprogrammer for godstrafikk» nevnt i direktiv 2001/16/EF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.