EEA-Lex advanced search

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Decision No 1753/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 establishing a scheme to monitor the average specific emissions of CO2 from new passenger cars
Entscheidung Nr. 1753/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 2000 zur Einrichtung eines Systems zur Überwachung der durchschnittlichen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1753/2000/EB frá 22. júní 2000 um að koma á kerfi til að fylgjast með meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá nýjum fólksbílum
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF av 22. juni 2000 om opprettelse av en ordning for overvåking av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra nye personbiler
Decision of the Euroean Parliament and of the Council on a European year of languages 2001
Beschluss Nr. 1934/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 über das Europäische Jahr der Sprachen 2001
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1934/2000/EB frá 17. júlí 2000 um ár tungumálanna 2001 í Evrópu
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1934/2000/EF av 17. juli 2000 om Det europeiske språkår 2001
Decision of the European Parliament and of the Council setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental marine pollution
Entscheidung Nr. 2850/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2000 über einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich der unfallbedingten oder vorsätzlichen Meeresverschmutzung
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2850/2000/EB frá 20. desember 2000 um að setja ramma um samstarf innan bandalagsins varðandi viljandi eða óviljandi mengun sjávar
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000/EF av 20. desember 2000 om fastsettelse av en fellesskapsramme for samarbeid på området utilsiktet eller tilsiktet havforurensning
Council Decision 2001/48/EC of 22 December 2000 adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote the linguistic diversity in the Information Society
Entscheidung des Rates vom 22. Dezember 2000 über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm zur Unterstützung der Entwicklung und Nutzung europäischer digitaler Inhalte in globalen Netzen und zur Förderung der Sprachenvielfalt in der Informationsgesellschaft (2001/48/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/48/EB frá 22. desember 2000 um samþykkt áætlunar til margra ára um að hvetja til þess að í Evrópu verði þróað stafrænt efni til nota í hnattrænum netkerfum og stuðlað að tungumálalegri fjölbreytni í upplýsingasamfélaginu
Rådsvedtak 2001/48/EF av 22. desember 2000 om vedtakelse av et flerårig fellesskapsprogram for å stimulere til utvikling og bruk av europeisk digitalt innhold i verdensomspennende nett og for å fremme språklig mangfold i informasjonssamfunnet
Decision No 521/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 extending certain programmes of Community action in the field of public health adopted by Decisions No 645/96/EC, No 646/96/EC, No 647/96/EC, No 102/97/EC, No 1400/97/EC and No 1296/1999/EC and amending those Decisions
Beschluss Nr. 521/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 zur Verlängerung bestimmter Aktionsprogramme der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die mit den Beschlüssen Nr. 645/96/EG, Nr. 646/96/EG, Nr. 647/96/EG, Nr. 102/97/EG, Nr....
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 521/2001/EB frá 26. febrúar 2001 um að víkka út tilteknar áætlanir í aðgerðum bandalagsins á sviði almannaheilbrigðis, sem voru samþykktar með ákvörðunum nr. 645/96/EB, 646/96/EB, 647/96/EB, 102/97/EB, 1400/97/EB og 1296/1999/EB og um...
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 521/2001/EF av 26. februar 2001 om lenging og endring av visse fellesskapshandlingsprogram i samband med innsatsen for folkehelsa, som vart vedtekne ved avgjerd nr. 645/96/EF, nr. 646/96/EF, nr. 647/96/EF, nr. 102/97/EF, nr. 1400/97/EF og nr...
Commission Directive 2000/1/EC of 14 January 2000 adapting to technical progress Council Directive 89/173/EEC as regards certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors.
Richtlinie 2000/1/EG der Kommission vom 14. Januar 2000 zur Anpassung der Richtlinie 89/173/EWG des Rates betreffend bestimmte Bauteile und Merkmale land- und forstwirtschaftlicher Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/1/EB frá 14. janúar 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 89/173/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tiltekna íhluta og eiginleika landbúnaðardráttarvéla á hjólum
Kommisjonsdirektiv 2000/1/EF av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 2000/2/EC of 14 January 2000 adapting to technical progress Council Directive 75/332/EEC relating to the supression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to wheeled agricultural or forestry tractors and Council Directive 74/150/EEC relating to the type-aproval of wheeled agricultural or forestry tractors.
Richtlinie 2000/2/EG der Kommission vom 14. Januar 2000 zur Anpassung der Richtlinie 75/322/EWG des Rates über die Funkentstörung der Fremdzündungsmotoren von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt und der Richtlinie 74/150/EWG...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/2/EB frá 14. janúar 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 75/322/EBE varðandi aðgerðir gegn rafsegultruflunum frá hreyflum með neistakveikju í landbúnaðardráttarvélum á hjólum og tilskipun ráðsins 74/150/EBE varðandi...
Kommisjonsdirektiv 2000/2/EF av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 75/322/EØF med hensyn til demping av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning montert i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, og av rådsdirektiv 74/150/EØF med hensyn...
Commission Directive 2000/3/EC of 22 February adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles
Richtlinie 2000/3/EG der Kommission vom 22. Februar 2000 zur Anpassung der Richtlinie 77/541/EWG des Rates über Sicherheitsgurte und Haltesysteme für Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/3/EB frá 22. febrúar 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/541/EBE öryggisbelti og aðhaldsbúnað í vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 2000/3/EF av 22. februar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/541/EØF om bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner
Directive 2004/EC of the European Parliament and of the Council of 28 February 2000 amending Council Directive 74/60/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles
Richtlinie 2000/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2000 zur Änderung der Richtlinie 74/60/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Innenausstattung der Kraftfahrzeuge (Teile im Insassenraum - ausgenommen...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/4/EB frá 28. febrúar 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 74/60/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi innréttingar vélknúinna ökutækja (innri hluta farþegarýmis nema innri baksýnisspegla, skipulag stjórnrofa, þak eða renniþak,...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/4/EF av 28. februar 2000 om endring av rådsdirektiv 74/60/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om innvendig utstyr i motorvogner (interiørdeler i kupeen unntatt innvendig speil, betjeningsinnretningenes utforming, tak eller...
Commission Directive 2000/5/EC of 25 February 2000 amending Annexes C and D to Council Directive 92/51/EEC on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC
Richtlinie 2000/5/EG der Kommission vom 25. Februar 2000 zur Änderung der Anhänge C und D der Richtlinie 92/51/EWG des Rates über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/5/EB frá 25. febrúar 2000 um breytingu á viðaukum C og D við tilskipun ráðsins 92/51/EBE um annað almennt kerfi til viðurkenningar á starfsmenntun og starfsþjálfun til viðbótar tilskipun 89/48/EBE
Kommisjonsdirektiv 2000/5/EF av 25. februar 2000 om endring av vedlegg C og D til rådsdirektiv 92/51/EØF om annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF
Twenty-fourth Commission Directive 2000/6/EC of 29 February 2000 adapting to technical progress Annexes II, III, IV and VII to Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Vierundzwanzigste Richtlinie 2000/6/EG der Kommission vom 29. Februar 2000 zur Anpassung der Anhänge II, III, VI und VII der Richtlinie 76/768/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
a tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/6/EB frá 29. febrúar 2000 um aðlögun að tækniframförum á II., III., VI. og VII. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur
Tjuefjerde kommisjonsdirektiv 2000/6/EF av 29. februar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
Directive 2000/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 march 2000 on speedometers for two- or three-wheel motor vehicles and amending Council Directive 92/61/EEC on the type-approval of two- or three-wheel vehicles
Richtlinie 2000/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über den Geschwindigkeitsmesser von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 92/61/EWG des Rates über die Betriebserlaubnis für zweirädrige oder dreirädrige...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/7/EB frá 20. mars 2000 um hraðamæla fyrir vélknúin ökutæki á tveimur eða þremur hjólum og um breytingu á tilskipun ráðsins 92/61/EBE um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/7/EF av 20. mars 2000 om hastighetsmålere for motorvogner med to eller tre hjul og om endring av rådsdirektiv 92/61/EØF om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul
Directive 2000/8/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 amending Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehichles and their trailers
Richtlinie 2000/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Änderung der Richtlinie 70/221/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Behälter für flüssigen Kraftstoff und den Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/8/EB frá 20. mars 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/221/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi eldsneytisgeyma fyrir fljótandi eldsneyti og undirakstursvörn á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/8/EF av 20. mars 2000 om endring av rådsdirektiv 70/221/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere
COM(1993) 646
Directive 2000/9/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons
Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den Personenverkehr
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/9/EB frá 20. mars 2000 um togbrautarbúnað til fólksflutninga
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF av 20. mars 2000 om taubaneanlegg til persontransport
Commission Directive 2000/10/EC of 1 March 2000 including an active substance (fluroxypyr) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 2000/10/EG der Kommission vom 1. März 2000 zur Aufnahme eines Wirkstoffs (Fluroxypyr) in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/10/EB frá 1. mars 2000 þar sem virku efni (flúroxýpýri) er bætt við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 2000/10/EF av 1. mars 2000 om oppføring av et aktivt stoff (fluroksypyr) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring avplantefarmasøytiske produkter
Twenty-fifth Commission Directive 2000/11/EC of 10 March 2000 adapting to technical progress Annex II to Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetics products
Fünfundzwanzigste Richtlinie 2000/11/EG der Kommission vom 10. März 2000 zur Anpassung des Anhangs II der Richtlinie 76/68/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tuttugasta og fimmta tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/11/EB frá 10. mars 2000 um aðlögun að tækniframförum á II. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur
Tjuefemte kommisjonsdirektiv 2000/11/EF av 10. mars 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
COM(1999) 109
Directive 2000/12/EC of the EP and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions.
Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB frá 20. mars 2000 um stofnun og rekstur lánastofnana
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon
Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs.
Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler
COM(1998) 046
Directive 2000/14/EC of the European Parliament and the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering
Directive 2000/15/EC of the European Parliament and the Council of 10 April 2000 amending Council Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine.
Richtlinie 2000/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 2000 zur Änderung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/15/EF av 10. april 2000 om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet
COM(1998) 435
Directive 2000/16/EC of the European Parliament and the Council of 10 April 2000 amending Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs and Council Directive 96/25/EC on the circulation of feed materials
Richtlinie 2000/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 2000 zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit Mischfuttermitteln und der Richtlinie 96/25/EG des Rates über den Verkehr mit Futtermittel-Ausgangserzeugnissen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/16/EB frá 10. apríl 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE um markaðssetningu blandaðs fóðurs og tilskipun ráðsins 96/25/EB um dreifingu fóðurefnis
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/16/EF av 10. april 2000 om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger og rådsdirektiv 96/25/EF om markedsføring av fôrmidler
Directive 2000/18/EC of the European Parliament and of the Council of 17 April 2000 on minimum examination requirements for safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail or inland waterway.
Richtlinie 2000/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2000 über die Mindestanforderungen für die Prüfung der Sicherheitsberater für die Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/18/EB frá 17. apríl 2000 um lágmarksprófkröfur sem gerðar eru til öryggisráðgjafa við flutning á hættulegum farmi á vegum, járnbrautum og skipgengum vatnaleiðum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/18/EF av 17. april 2000 om minstekrav til eksamen for tryggleiksrådgjevarar for transport av farleg gods med jarnbane, på veg eller på innlandsvassvegar
Commission Directive 2000/19/EC of 13 April adapting to technical progress Council Directive 86/298/EEC on rear-mounted roll-over protection structures of narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors
Richtlinie 2000/19/EG der Kommission vom 13. April 2000 zur Anpassung der Richtlinie 86/298/EWG des Rates über hinten angebrachte Umsturzschutzvorrichtungen an land- und forstwirtschaftlichen Schmalspurzugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/19/EB frá 13. apríl 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 86/298/EBE um aftanásettar veltigrindur fyrir landbúnaðardráttarvélar á hjólum með lítilli sporvídd
Kommisjonsdirektiv 2000/19/EF av 13. april 2000 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 86/298/EØF om veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
COM(1999) 456
Directive 2000/20/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 amending Council Directive 64/432/EEC on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
Richtlinie 2000/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Mai 2000 zur Änderung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/20/EF av 16. mai 2000 om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet
Commission Directive 2000/21/EC of 25 April 2000 concerning the list of Community legislation referred to in the fifth indent of Article 13 (1) of Council Directive 67/548/EEC
Richtlinie 2000/21/EG der Kommission vom 25. April 2000 über das Verzeichnis der gemeinschaftlichen Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 1 fünfter Gedankenstrich der Richtlinie 67/548/EWG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/21/EB frá 25. apríl 2000 um skrá yfir löggjöf bandalagsins sem um getur í fimmta undirlið 1. mgr. 13. gr. í tilskipun ráðsins 67/548/EBE
Kommisjonsdirektiv 2000/21/EF av 25. april 2000 om lista over fellesskapsrettsakter som er nemnd i artikkel 13 nr. 1 femte strekpunktet i rådsdirektiv 67/548/EØF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.