EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2012/115/EU of 10 February 2012 laying down rules concerning the transitional national plans referred to in Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Februar 2012 mit Bestimmungen zu den nationalen Übergangsplänen gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen (2012/115/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/115/ESB frá 10. febrúar 2012 um setningu reglna sem varða landsbundnar umbreytingaráætlanir sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/115/EU av 10. februar 2012 om fastsettelse av regler for de nasjonale overgangsplanene nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Regulation (EU) No 140/2012 of 17 February 2012 concerning the authorisation of monensin sodium as a feed additive for chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV Belgium)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 140/2012 der Kommission vom 17. Februar 2012 zur Zulassung von Monensin-Natrium als Futtermittelzusatzstoff für Junghennen (Zulassungsinhaber Huvepharma NV Belgium)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 140/2012 frá 17. febrúar 2012 um leyfi fyrir mónensínnatríumi sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Huvepharma NV Belgium)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 140/2012 av 17. februar 2012 om godkjenning av monensinnatrium som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma NV Belgium)
Commission Implementing Decision of 10 February 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Denmark and Panama
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Februar 2012 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Dänemark und Panama (2012/111/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2012 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Danmerkur og Panama með tilliti til kúariðu (tilkynnt með númeri C(2012) 678) (2012/111/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 10. februar 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Danmark og Panama (2012/111/EU)
Commission Implementing Decision 2012/112/EU of 17 February 2012 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificates for animals from holdings and animals, semen, ova and embryos from approved bodies, institutes or centres
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Februar 2012 zur Änderung von Anhang E der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Musterveterinärbescheinigungen für Tiere aus Betrieben sowie für Tiere, Samen, Eizellen und Embryonen aus amtlich zugelassenen Einrichtungen,...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og for dyr, sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, institutter eller stasjoner
Commission Implementing Decision of 22 February 2012 providing for the temporary marketing of seed of the species Triticum durum Desf. belonging to the variety Marialva not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC as regards the maximum content of seeds of wheat (Triticum aestivum L.)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 22. Februar 2012 über das vorübergehende Inverkehrbringen von Saatgut der Art Triticum durum Desf. der Sorte Marialva, das den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates hinsichtlich des zahlenmäßigen Höchstanteils an Körnern von...
Commission Implementing Regulation (EU) No 173/2012 of 29 February 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification and simplification of certain specific aviation security measures
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 173/2012 der Kommission vom 29. Februar 2012 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 hinsichtlich einer Präzisierung und Vereinfachung bestimmter spezifischer Luftsicherheitsmaßnahmen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 173/2012 frá 29. febrúar 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar nánari útlistun og einföldun á tilteknum sértækum flugverndarráðstöfunum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 173/2012 av 29. februar 2012 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring og forenkling av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet
Commission Implementing Decision 2012/119/EU of 10 February 2012 laying down rules concerning guidance on the collection of data and on the drawing up of BAT reference documents and on their quality assurance referred to in Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Februar 2012 mit Leitlinien für die Erhebung von Daten sowie für die Ausarbeitung der BVT-Merkblätter und die entsprechenden Qualitätssicherungsmaßnahmen gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2012 um setningu reglna sem varða leiðbeiningar um söfnun upplýsinga og gerð tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu tækni og um gæðatryggingu þeirra sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU av 10. februar 2012 om fastsettelse av regler for retningslinjer for innsamling av data og utarbeiding av BAT-referansedokumenter og for kvalitetssikring av dem, som omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om...
Commission Implementing Regulation (EU) No 176/2012 of 1 March 2012 amending Annexes B, C and D to Council Directive 90/429/EEC as regards animal health requirements for brucellosis and Aujeszky’s disease
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 176/2012 der Kommission vom 1. März 2012 zur Änderung der Anhänge B, C und D der Richtlinie 90/429/EWG des Rates hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Brucellose und Aujeszky-Krankheit
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 176/2012 frá 1. mars 2012 um breytingu á viðaukum B, C og D við tilskipun ráðsins 90/429/EBE að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur viðvíkjandi öldusótt og Aujeszkys-veiki
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 176/2012 av 1. mars 2012 om endring av vedlegg B, C og D til rådsdirektiv 90/429/EØF med hensyn til krav til dyrehelse for brucellose og pseudorabies
Commission Implementing Decision 2012/48/EU of 26 January 2012 extending the validity of Decision 2009/251/EC requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. Januar 2012 zur Verlängerung des Anwendungszeitraums der Entscheidung 2009/251/EG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat enthalten, nicht in Verkehr gebracht oder auf dem...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. janúar 2012 um framlengingu á gildistíma ákvörðunar 2009/251/EB þar sem þess er krafist að aðildarríkin sjái til þess að vörur, sem innihalda sæfiefnið dímetýlfúmarat, séu ekki settar á markað eða boðnar fram þar (2012/48/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 26. januar 2012 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2009/251/EF om krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke markedsføres eller gjøres tilgjengelig på markedet (2012/48/EU)
Commission Implementing Decision 2012/1228/EU of 29.2.2012 amending Commission Decision 2010/774/EU as regards clarification and simplification of certain specific aviation security measures
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/1228/EU av 29.2.2012 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU med henblikk på klargjøring og forenkling av visse konkrete tiltak for luftfartssikkerhet
Commission Directive 2012/7/EU of 2 March 2012 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council relating to toy safety.
Richtlinie 2012/7/EU der Kommission vom 2. März 2012 Zur Änderung von Anhang II Abschnitt III der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/7/ESB frá 2. mars 2012 um breytingu á III. hluta II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga í því skyni að laga hann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU av 2. mars 2012 om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II del III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy
Commission Implementing Decision 2012/134/EU of 28 February 2012 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the manufacture of glass
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Februar 2012 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Glasherstellung (2012/134/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/134/ESB frá 28. febrúar 2012 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á gleri
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/134/EU av 28. februar 2012 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av glass, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Directive 2012/9/EU of 7 March 2012 amending Annex I to Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products
Richtlinie 2012/9/EU der Kommission vom 7. März 2012 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/9/ESB frá 7. mars 2012 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaksvörum
Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer
Commission Implementing Decision 2012/135/EU of 28 February 2012 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for iron and steel production
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Februar 2012 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Eisen- und Stahlerzeugung (2012/135/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/135/ESB frá 28. febrúar 2012 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á járni og stáli
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/135/EU av 28. februar 2012 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av jern og stål, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Decision of 1 March 2012 on imports into the Union of semen of domestic animals of the porcine species
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. März 2012 über die Einfuhr von Samen von Hausschweinen in die Europäische Union (2012/137/EU)
Commission Implementing Directive 2012/8/EU of 2 March 2012 amending Directive 2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species
Durchführungsrichtlinie 2012/8/EU der Kommission vom 2. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2003/90/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates hinsichtlich der Merkmale, auf welche sich die Prüfungen mindestens zu erstrecken haben, und...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/8/ESB frá 2. mars 2012 um breytingu á tilskipun 2003/90/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/8/EU av 2. mars 2012 om endring av direktiv 2003/90/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for...
Commission Implementing Regulation (EU) No 202/2012 of 8 March 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance pegylated bovine granulocyte colony stimulating factor
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 202/2012 der Kommission vom 8. März 2012 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Bezug auf...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 202/2012 frá 8. mars 2012 um breytingu á viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 202/2012 av 8. mars 2012 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse for...
Commission Implementing Regulation (EU) No 201/2012 of 8 March 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance nitroxinil
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 201/2012 der Kommission vom 8. März 2012 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Bezug auf...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 201/2012 frá 8. mars 2012 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við efnið nítroxiníl
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 201/2012 av 8. mars 2012 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse for...
Commission Regulation (EU) No 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in flocks of broilers, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 200/2012 der Kommission vom 8. März 2012 über ein Unionsziel zur Verringerung von Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium bei Masthähnchenherden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012 frá 8. mars 2012 varðandi það markmið Sambandsins að draga úr Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í hópum holdakjúklinga, eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF
Commission Regulation (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices
Verordnung (EU) Nr. 207/2012 der Kommission vom 9. März 2012 über elektronische Gebrauchsanweisungen für Medizinprodukte
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 207/2012 frá 9. mars 2012 um rafrænar notkunarleiðbeiningar fyrir lækningatæki
Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2012 av 9. mars 2012 om elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr
Council Decision 2012/142/EU of 14 February 2012 on the accession of the European Union to Regulation No 29 of the United Nations Economic Commission for Europe on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants of the cab of a commercial vehicle
Beschluss des Rates vom 14. Februar 2012 über den Beitritt der Europäischen Union zu der Regelung Nr. 29 der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE) über einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des Schutzes von Insassen des Fahrerhauses von...
Commission Implementing Regulation (EU) No 227/2012 of 15 March 2012 concerning the authorisation of Lactococcus lactis (NCIMB 30117) as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 227/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Zulassung von Lactococcus lactis (NCIMB 30117) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 227/2012 frá 15. mars 2012 um leyfi fyrir Lactococcus lactis (NCIMB 30117) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Regulation (EU) No 223/2012 of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress
Verordnung (EU) Nr. 223/2012 der Kommission vom 14. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über Düngemittel zwecks Anpassung ihrer Anhänge I und IV an den technischen Fortschritt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 223/2012 frá 14. mars 2012 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð í því skyni að laga I. og IV. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 223/2012 av 14. mars 2012 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling
Commission Implementing Regulation (EU) No 226/2012 of 15 March 2012 amending Regulation (EC) No 1730/2006 as regards the conditions of use of benzoic acid (holder of authorisation Emerald Kalama Chemical BV)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 226/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1730/2006 hinsichtlich der Bedingungen für die Verwendung von Benzoesäure (Zulassungsinhaber: Emerald Kalama Chemical BV)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 226/2012 frá 15. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1730/2006 að því er varðar notkunarskilyrði fyrir bensósýru (leyfishafi er Emerald Kalama Chemical BV)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 226/2012 av 15. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til vilkår for bruk av benzosyre (innehaver av godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV)
Commission Regulation (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of establishments placing on the market, for feed use, products derived from vegetable oils and blended fats and as regards the specific requirements for production, storage, transport and dioxin testing of oils, fats and products derived thereof
Verordnung (EU) Nr. 225/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zulassung von Betrieben, die Erzeugnisse aus pflanzlichen Ölen und Mischfetten zur Verwendung in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 225/2012 frá 15. mars 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 að því er varðar samþykki fyrir starfsstöðvum sem setja á markað afurðir, til notkunar í fóður, sem eru fengnar úr...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 225/2012 av 15. mars 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til godkjenning av virksomheter som bringer i omsetning produkter av vegetabilske oljer og blandet fett beregnet til bruk i...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.