EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 108/2014 of 5 February 2014 concerning the non-approval of the active substance potassium thiocyanate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 108/2014 der Kommission vom 5. Februar 2014 über die Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Kaliumthiocyanat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 108/2014 frá 5. febrúar 2014 um að samþykkja ekki virka efnið kalíumþíósýanat í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 108/2014 av 5. februar 2014 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet kaliumtiocyanat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
Commission Implementing Regulation (EU) No 116/2014 of 6 February 2014 concerning the non-approval of the active substance potassium iodide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 116/2014 der Kommission vom 6. Februar 2014 über die Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Kaliumiodid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 116/2014 frá 6. febrúar 2014 um að samþykkja ekki virka efnið kalíumjoðíð í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 116/2014 av 6. februar 2014 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet kaliumjodid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
Commission Implementing Regulation (EU) No 107/2014 of 5 February 2014 on the withdrawal from the market of the feed additives cobaltous chloride hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate and cobaltous sulphate monohydrate and amending Regulation (EC) No 1334/2003
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 107/2014 der Kommission vom 5. Februar 2014 zur Rücknahme der Futtermittelzusatzstoffe Cobalt(II)-chlorid, Hexahydrat, Cobalt(II)-nitrat, Hexahydrat und Cobalt(II)-sulfat, Monohydrat vom Markt sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2003
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2014 frá 5. febrúar 2014 um töku fóðuraukefnanna kóbaltklóríðhexahýdrats, kóbaltnítrathexahýdrats og kóbaltsúlfatmónóhýdrats af markaði og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1334/2003
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 107/2014 av 5. februar 2014 om tilbaketrekking fra markedet av tilsetningsstoffene kobolt(II)klorid, heksahydrat, kobolt(II)nitrat, heksahydrat og kobolt(II)sulfat, monohydrat og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003
Commission Implementing Regulation (EU) No 101/2014 of 4 February 2014 concerning the authorisation of L-tyrosine as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 101/2014 der Kommission vom 4. Februar 2014 zur Zulassung von L-Tyrosin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 101/2014 frá 4. febrúar 2014 um leyfi fyrir L-týrósíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 101/2014 av 4. februar 2014 om godkjenning av L-tyrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 87/2014 of 31 January 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, butralin, chlorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil and trinexapac in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 87/2014 der Kommission vom 31. Januar 2014 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Acetamiprid, Butralin, Chlortoluron, Daminozid,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 87/2014 frá 31. janúar 2014 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, bútralín, klórtólúrón, damínósíð, ísóprótúrón,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 87/2014 av 31. januar 2014 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, butralin, klortoluron, daminozid, isoproturon, pikoksystrobin,...
Commission Regulation (EU) No 98/2014 of 3 February 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Verordnung (EU) Nr. 98/2014 der Kommission vom 3. Februar 2014 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 98/2014 frá 3. febrúar 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 98/2014 av 3. februar 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
Commission Regulation (EU) No 97/2014 of 3 February 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Verordnung (EU) Nr. 97/2014 der Kommission vom 3. Februar 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 97/2014 frá 3. febrúar 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 97/2014 av 3. februar 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
Commission Regulation (EU) No 100/2014 of 5 February 2014 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators that performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator
Verordnung (EU) Nr. 100/2014 der Kommission vom 5. Februar 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 100/2014 frá 5. febrúar 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 100/2014 av 5. februar 2014 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av administrerende...
Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 601/2013 concerning the authorisation of cobalt(II) acetate tetrahydrate, cobalt(II) carbonate, cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate, cobalt(II) sulphate heptahydrate and coated granulated cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate as feed additives
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 131/2014 der Kommission vom 11. Februar 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 601/2013 zur Zulassung von Cobalt(II)acetat-Tetrahydrat, Cobalt(II)carbonat, Cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)-Monohydrat, Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 131/2014 frá 11. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 601/2013 um leyfi fyrir kóbalt(II)asetattetrahýdrati, kóbalt(II)karbónati, kóbalt(II)karbónathýdroxíð(2:3)- mónóhýdrati, kóbalt(II)...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2014 av 11. februar 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 om godkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat og...
Commission Regulation (EU) No 119/2014 of 7 February 2014 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards chromium enriched yeast used for the manufacture of food supplements and chromium(III) lactate tri-hydrate added to foods
Verordnung (EU) Nr. 119/2014 der Kommission vom 7. Februar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf mit Chrom angereicherte Hefe zur...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 119/2014 frá 7. febrúar 2014 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er varðar krómauðgað ger, sem er notað til framleiðslu á fæðubótarefnum, og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 119/2014 av 7. februar 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til krom-anriket gjær som brukes ved framstilling av kosttilskudd, og krom(III)...
Commission Implementing Regulation (EU) No 121/2014 of 7 February 2014 concerning the authorisation of L-selenomethionine as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 121/2014 der Kommission vom 7. Februar 2014 zur Zulassung von L-Selenmethionin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 121/2014 frá 7. febrúar 2014 um leyfi fyrir L-selenmeþíóníni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 121/2014 av 7. februar 2014 om godkjenning av L-selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Decision of 5 February 2014 extending the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Februar 2014 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 2006/502/EG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, damit nur kindergesicherte Feuerzeuge in Verkehr gebracht werden und das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. febrúar 2014 um framlengingu á gildistíma ákvörðunar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðildarríkin geri ráðstafanir til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að kveikjarar með...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU av 5. februar 2014 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere
Commission Directive 2014/18/EU of 29 January 2014 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products
Delegierte Richtlinie 2014/18/EU der Kommission vom 29. Januar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/18/ESB frá 29. janúar 2014 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar skrána yfir varnartengdar vörur
Kommisjonsdirektiv 2014/18/EU av 29. januar 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer
Commission Implementing Directive 2014/22/EU of 13 February 2014 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards infectious salmon anaemia (ISA)
Durchführungsrichtlinie 2014/22/EU der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Änderung von Anhang IV der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf die infektiöse Anämie der Lachse (ISA)
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/22/ESB frá 13. febrúar 2014 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því er varðar blóðþorra
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/22/EU av 13. februar 2014 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til infeksiøs lakseanemi (ILA)
Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12 February 2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 139/2014 der Kommission vom 12. Februar 2014 zur Festlegung von Anforderungen und Verwaltungsverfahren in Bezug auf Flugplätze gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 139/2014 frá 12. febrúar 2014 um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008
Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008
Commission Implementing Regulation (EU) No 140/2014 of 13 February 2014 approving the active substance spinetoram, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 140/2014 der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Spinetoram gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 140/2014 frá 13. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu spínetórami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 140/2014 av 13. februar 2014 om godkjenning av det aktive stoffet spinetoram i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 141/2014 of 13 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance plant oils/clove oil
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 141/2014 der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Pflanzenöle/Nelkenöl
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 141/2014 frá 13. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu plöntuolíur/negulolía
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 141/2014 av 13. februar 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet planteoljer/nellikolje
Commission Implementing Regulation (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 143/2014 der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Pyridalyl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 143/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu pýridalýl, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 143/2014 av 14. februar 2014 om godkjenning av det aktive stoffet pyridalyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Regulation (EU) No 68/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 141/2013 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS) by reason of the accession of Croatia to the European Union
Verordnung (EU) Nr. 68/2014 der Kommission vom 27. Januar 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 141/2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2014 frá 27. janúar 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 141/2013 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 um hagskýrslur Bandalagsins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2014 av 27. januar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 141/2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til...
Commission Implementing Regulation (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 144/2014 der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Valifenalat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 144/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu valífenalati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 144/2014 av 14. februar 2014 om godkjenning av det aktive stoffet valifenalat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 145/2014 of 14 February 2014 approving the active substance thiencarbazone, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 145/2014 der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Thiencarbazon gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 145/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu þíenkarbasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 145/2014 av 14. februar 2014 om godkjenning av det aktive stoffet tienkarbason i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 on a pilot project to implement the administrative cooperation obligations set out in Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 für ein Pilotprojekt zur Umsetzung der in der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems (2014/89/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um tilraunaverkefni til að framkvæma skuldbindingar um samvinnu á sviði stjórnsýslu, eins og sett er fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB, með því að nota upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU av 14. februar 2014 om et forsøksprosjekt for å gjennomføre forpliktelsene i forvaltningssamarbeidet fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Italiens und Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge I, II und III...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði á Ítalíu og Spáni séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á I., II. og III. viðauka við...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/91/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak...
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex I to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in a region in Italy (notified under document C(2014) 737)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/558/EG hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in einer Region Italiens (2014/90/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í héraði á Ítalíu (2014/90/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/90/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia
Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as regards emissions from heavy duty vehicles (Euro VI)
Verordnung (EU) Nr. 136/2014 der Kommission vom 11. Februar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 136/2014 frá 11. febrúar 2014 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 136/2014 av 11. februar 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.