EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2012/191/EU of 10 April 2012 allowing Member States to extent provisional authorisations granted for the new active substances amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap, pinoxaden, silver thiosulphate and tembotrione
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. April 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen in Bezug auf die neuen Wirkstoffe Amisulbrom, Chlorantraniliprol, Meptyldinocap, Pinoxaden, Silberthiosulfat und Tembotrion zu verlängern (2012/191/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. apríl 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum amísúlbrómi, klórantranilípróli, meptýldínókapi, pínoxadeni, silfurþíósúlfati og tembótríóni (tilkynnt með númeri C(...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/191/EU av 10. april 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene amisulbrom, klorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, sølvtiosulfat og tembotrion
Commission Implementing Decision 2012/194/EU of 11 April 2012 amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. April 2012 zur Änderung der Entscheidung 2008/961/EG über die Verwendung der nationalen Rechnungslegungsgrundsätze bestimmter Drittländer und der International Financial Reporting Standards durch Wertpapieremittenten aus Drittländern...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2012 um breytingu á ákvörðun 2008/961/EB um notkun útgefenda verðbréfa í þriðju löndum á tilteknum innlendum reikningsskilastöðlum þriðju landa og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureikningsskila sinna (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. april 2012 om endring av vedtak 2008/961/EF om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper...
Commission Delegated Decision 2012/186/EU of 3 February 2012 amending Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Delegert kommisjonsbeslutning av 3. februar 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
Commission Implementing Decision of 16 April 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. April 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2012/197/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. apríl 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (tilkynnt með númeri C(2012) 2377) (2012/197/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 16. april 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2012/197/EU)
Commission Implementing Decision 2012/202/EU of 29 March 2012 amending Decision 1999/94/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete products
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. März 2012 zur Änderung der Entscheidung 1999/94/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend vorgefertigten Normal-, Leicht- oder...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2012 um breytingu á ákvörðun 1999/94/EB um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar forsteyptar steypuvörur úr venjulegri steypu, léttsteypu eða...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 29. mars 2012 om endring av vedtak 1999/94/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong eller trykkherda...
Commission Decision 2012/226/EU of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system
Beschluss der Kommission vom 23. April 2012 über die zweite Reihe gemeinsamer Sicherheitsziele für das Eisenbahnsystem (2012/226/EU)
Kommisjonsbeslutning av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet (2012/226/EU)
Commission Implementing Decision 2012/201/EU of 26 March 2012 amending Decision 98/213/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal partition kits
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. März 2012 zur Änderung der Entscheidung 98/213/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für Trennwände (2012/201/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. mars 2012 um breytingu á ákvörðun 98/213/EB um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar skilveggjasamstæður (2012/201/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 26. mars 2012 om endring av vedtak 98/213/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for innvendige skiljevegger (2012/201/EU)
Commission Implementing Decision of 19 April 2012 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially brucellosis-free Member State and of certain regions of Italy, Poland and Portugal as officially tuberculosis-free, brucellosis-free and enzootic-bovine-leukosis-free regions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. April 2012 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der amtlichen Anerkennung Lettlands als von Brucellose freier Mitgliedstaat und bestimmter italienischer, polnischer und portugiesischer Regionen als von...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. april 2012 om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia er offisielt fri for brucellose og at visse regionar i Italia, Polen og Portugal er offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk...
Commission Implementing Decision of 19 April 2012 amending Annex I to Decision 2006/766/EC as regards the entry for Chile in the list of third countries from which imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption are permitted
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. April 2012 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2006/766/EG in Bezug auf den Eintrag für Chile in der Liste der Drittländer, aus denen die Einfuhr von lebenden, gekühlten, tiefgefrorenen oder verarbeiteten Muscheln,...
COM(2011) 489
Decision No 1093/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on the European Year of Citizens (2013)
Beschluss Nr. 1093/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger (2013)
Commission Implementing Decision 2012/249/EU of 7 May 2012 concerning the determination of start-up and shut-down periods for the purposes of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Mai 2012 zur Festlegung der Zeitabschnitte des An- und Abfahrens von Feuerungsanlagen zum Zwecke der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen (2012/249/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/249/ESB frá 7. maí 2012 um ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/249/EU av 7. mai 2012 om fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing i forbindelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Decision of 7 May 2012 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Mai 2012 zur Änderung der Entscheidungen 2005/692/EG, 2005/734/EG, 2007/25/EG und 2009/494/EG hinsichtlich der aviären Influenza (2012/248/EU)
Commission Decision 2012/254/EU of 10 May 2012 concerning the non-inclusion of dichlorvos for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document c(2012) 3016)
Beschluss der Kommission vom 10. Mai 2012 über die Nichtaufnahme von Dichlorvos in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/254/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2012 um að færa díklórvos ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/254/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 10. mai 2012 om at diklorvos for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Decision 2012/257/EU of 11 May 2012 concerning the non-inclusion of naled for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2012) 3050)
Beschluss der Kommission vom 11. Mai 2012 über die Nichtaufnahme von Naled in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/257/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 2012 um að færa naleð ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2012/257/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 11. mai 2012 om at naled for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Implementing Decision of 8 May 2012 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Mai 2012 zur Änderung der Entscheidung 2008/855/EG hinsichtlich tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in Deutschland (2012/250/EU)
Commission Implementing Decision 253/2012 of 10 May 2012 amending Annex II to Council Directive 2004/68/EC as regards the basic general criteria for a territory to be considered free from bluetongue
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Mai 2012 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2004/68/EG des Rates hinsichtlich der allgemeinen Grundkriterien, nach denen ein Gebiet als frei von der Blauzungenkrankheit gilt (2012/253/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. mai 2012 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF når det gjelder de grunnleggende generelle kriteriene for at et område skal anses som fritt for blåtunge (2012/253/EU)
Commission Implementing Decision 2012/282/EU of 22 May 2012 amending Decision 2008/425/EC as regards standard requirements for the submission by Member States of national programmes for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses for Union financing
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 22. Mai 2012 zur Änderung der Entscheidung 2008/425/EG über Standardanforderungen an Anträge der Mitgliedstaaten auf Finanzhilfe der Gemeinschaft für nationale Programme zur Tilgung, Bekämpfung und Überwachung von Tierseuchen und...
Commission Implementing Decision 304/2012 of 11 June 2012 authorising laboratories in Croatia and in Mexico to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 über die Zulassung von Laboratorien in Kroatien und Mexiko für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2012/304/EU)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om godkjenning av laboratorium i Kroatia og Mexico for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2012/304/EU)
Commission Implementing Decision 303/2012 of 11 June 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von enzootischer Rinderleukose (2012/303/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júní 2012 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (2012/303/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for enzootisk bovin leukose (2012/303/EU)
Commission Implementing Decision 302/2012 of 11 June 2012 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 zur Änderung des Beschlusses 2011/163/EU zur Genehmigung der von Drittländern gemäß Artikel 29 der Richtlinie 96/23/EG des Rates vorgelegten Pläne (2012/302/EU)
Commission Decision 2012/230/EU of 18 April 2012 extending the period referred to in Article 114(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union in relation to national provisions concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers notified by the Kingdom of Sweden pursuant to Article 114(5) of the TFEU
Beschluss der Kommission vom 18. April 2012 zur Verlängerung des in Artikel 114 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union genannten Zeitraums im Zusammenhang mit vom Königreich Schweden gemäß Artikel 114 Absatz 5 AEUV mitgeteilten einzelstaatlichen...
Commission Implementing Decision 2012/363/EU of 4 July 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances bixafen, Candida Oleophila strain O, fluopyram, halosulfuron, potassium iodide, potassium thiocyanate and spirotetramat.
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Juli 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen in Bezug auf die neuen Wirkstoffe Bixafen, Candida oleophila Stamm O, Fluopyram, Halosulfuron, Kaliumiodid, Kaliumthiocyanat und Spirotetramat zu verlängern (2012/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júlí 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum bixafeni, Candida oleophila af stofni O, flúópýrami, halósúlfúróni, kalíumjoðíði, kalíumþíósýanati og spírótetramati (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/363/EU av 4. juli 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene biksafen, Candida oleophila stamme O, fluopyram, halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtiocyanat og...
Commission Decision 2011/141 amending Decision 2007/76/EC implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance
Beschluss der Kommission vom 1. März 2011 zur Änderung der Entscheidung 2007/76/EG zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. mars 2011 um breytingu á ákvörðun 2007/76/EB um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd að því er varðar gagnkvæma aðstoð (...
Kommisjonsbeslutning av 1. mars 2011 om endring av vedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning med hensyn til gjensidig bistand
Commission Implementing Decision 2012/411/EU of 17 July 2012 amending Decision 2010/472/EU as regards animal health requirements relating to Simbu viruses and epizootic haemorrhagic disease
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Juli 2012 zur Änderung des Beschlusses 2010/472/EU im Hinblick auf die Tiergesundheitsbescheinigungen in Bezug auf Simbu-Viren und die epizootische Hämorrhagie (2012/411/EU)
Commission Implementing Decision 2012/340/EU of 25 June 2012 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prior to basic seed
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2012 über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG des Rates im Hinblick auf die Feldbesichtigung unter amtlicher Überwachung bei...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2012 um skipulagningu tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar akurskoðun undir opinberu eftirliti á stofnfræi og kynbættu fræi af...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. juni 2012 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og foredlet frø fra...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.