EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision,2013/51/EU, of 23 January 2013 on the assessment of a third country’s regulatory framework applicable to active substances of medicinal products for human use and of the respective control and enforcement activities pursuant to Article 111b of Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. Januar 2013 über die Beurteilung des Rechtsrahmens eines Drittlandes für Wirkstoffe in Humanarzneimitteln und der entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen gemäß Artikel 111b der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. janúar 2013 um mat á regluramma þriðja lands sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar samkvæmt 111. gr. b í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (2013/51/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/51/EU av 23. januar 2013 om vurdering av en tredjestats rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer i legemidler for mennesker samt de tilhørende virksomheter for kontroll og håndheving i henhold til artikkel 111b i...
Commission Implementing Regulation (EU) No 22/2013 of 15 January 2013 approving the active substance cyflumetofen, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 22/2013 der Kommission vom 15. Januar 2013 zur Genehmigung des Wirkstoffs Cyflumetofen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 22/2013 frá 15. janúar 2013 um samþykki fyrir virka efninu sýflúmetófeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
COM(2012) 787
Commission Regulation (EU) No 715/2013 of 25 July 2013 establishing criteria determining when copper scrap ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 715/2013 der Kommission vom 25. Juli 2013 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von Kupferschrott gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates nicht mehr als Abfall anzusehen sind
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 715/2013 frá 25. júlí 2013 um viðmiðanir til að ákvarða hvenær koparrusl hættir að vera úrgangur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB
Kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2013 av 25. juli 2013 om fastsettelse av kriterier for når kobberskrap opphører å være avfall i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF
Commission Implementing Regulation (EU) No 81/2013 of 29 January 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 1051/2011 as regards the micro-data files for the transmission of data
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 81/2013 der Kommission vom 29. Januar 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1051/2011 in Bezug auf Mikrodatensätze für die Übermittlung von Daten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 81/2013 frá 29. janúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1051/2011 að því er varðar einstaklingsbundnar gagnaskrár fyrir gagnasendingar
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 81/2013 av 29. januar 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 med hensyn til mikrodatafilene for oversending av data
Commission Regulation (EU) No 107/2013 of 5 February 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for melamine in canned pet food
Verordnung (EU) Nr. 107/2013 der Kommission vom 5. Februar 2013 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Melamin in Heimtierfutter in Dosen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2013 frá 5. febrúar 2013 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksstyrk melamíns í gæludýrafóðri í dósum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2013 av 5. februar 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for melamin i boksefôr til kjæledyr
Commission Implementing Decision 2013/76/EU of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2013/76/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2013/76/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 76/2013/EU av 4. februar 2013 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE
Commission Implementing Regulation (EU) No 105/2013 of 4 February 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of dimethylglycine sodium salt
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 105/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 371/2011 hinsichtlich des Namens des Zulassungsinhabers für Dimethylglycin-Natriumsalz
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 105/2013 frá 4. febrúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir dímetýlglýsínnatríumsalti
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 105/2013 av 4. februar 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av dimetylglysinnatriumsalt
Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EC) No 786/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 103/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 786/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für eine Zubereitung aus Endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 103/2013 frá 4. febrúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 786/2007 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir blöndu með endó-1,4-?-mannanasa EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 103/2013 av 4. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 786/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Commission Implementing Regulation (EU) No 95/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for all fish other than salmonids (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 95/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für alle Fischarten außer Salmoniden (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir fiska nema laxfiska (leyfishafi er Lallemand SAS)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS)
Commission Implementing Regulation (EU) No 96/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 and of a preparation of Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 96/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 und einer Zubereitung aus Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 96/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og fyrir blöndu með Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 96/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og et preparat av Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 101/2013 of 4 February 2013 concerning the use of lactic acid to reduce microbiological surface contamination on bovine carcases
Verordnung (EU) Nr. 101/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 über die Verwendung von Milchsäure zur Verringerung mikrobiologischer Oberflächenverunreinigungen von Rinderschlachtkörpern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 101/2013 frá 4. febrúar 2013 um notkun mjólkursýru til að draga úr örverufræðilegri mengun á yfirborði nautgripaskrokka
Kommisjonsforordning (EU) nr. 101/2013 av 4. februar 2013 om bruk av melkesyre for å redusere mikrobiologisk forurensning på overflaten av skrotter av storfe
Commission Regulation (EU) No 109/2013 of 29 January 2013 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators that performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator also taking into consideration the expansion of the Union emission trading scheme to EEA-EFTA countries
Verordnung (EU) Nr. 109/2013 der Kommission vom 29. Januar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 109/2013 frá 29. janúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara, sem stunduðu flugstarfsemi, sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2013 av 29. januar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av...
Commission Implementing Decision 2013/84/EU of 11 February 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the tanning of hides and skins
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Februar 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf das Gerben von Häuten und Fellen (2013/84/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/84/ESB frá 11. febrúar 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna sútunar á húðum og skinnum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU av 11. februar 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for garving av huder og skinn, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17
Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über das Europäische Statistische Programm 2013-2017
Europaparlaments- og rådsforordning nr. 99/2013 av 15. januar 2013 om det europeiske statistikkprogram 2013-2017
Commission Regulation (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
Verordnung (EU) Nr. 126/2013 der Kommission vom 13. Februar 2013 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 126/2013 frá 13. febrúar 2013 um breytingu á XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 av 13. februar 2013 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
Commission Regulation (EU) No 143/2013 of 19 February 2013COMMISSION amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards the determination of CO 2 emissions from vehicles submitted to multi-stage type-approval
Verordnung (EU) Nr. 143/2013 der Kommission vom 19. Februar 2013 zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission hinsichtlich der Bestimmung der CO 2 -Emissionen von Fahrzeugen, für die eine...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.143/2013 frá 19. febrúar 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 að því er varðar ákvörðun losunar koltvísýrings frá ökutækjum sem lögð eru fram til...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 143/2013 av 19. februar 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp fra kjøretøyer underlagt etappevis typegodkjenning
Commission Regulation (EU) No 122/2013 of 12 February 2013 amending Regulation (EC) No 1950/2006 establishing, in accordance with Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council on the Community code relating to veterinary medicinal products, a list of substances essential for the treatment of equidae
Verordnung (EU) Nr. 122/2013 der Kommission vom 12. Februar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1950/2006 zur Erstellung eines Verzeichnisses von für die Behandlung von Equiden wesentlichen Stoffen gemäß der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 122/2013 frá 12. febrúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr 1950/2006 um skrá, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB um Bandalagsreglur um dýralyf, yfir efni sem eru nauðsynleg við meðhöndlun dýra af hestaætt
Kommisjonsforordning (EU) nr. 122/2013 av 12. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1950/2006 om opprettelse av en liste over stoffer som er vesentlige for behandling av dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF om innføring av et...
Commission Implementing Regulation (EU) No 159/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium benzoate, propionic acid and sodium propionate as a feed additive for pigs, poultry, bovines, sheep, goats, rabbits and horses and amending Regulations (EC) No 1876/2006 and (EC) No 757/2007
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 159/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Natriumbenzoat, Propionsäure und Natriumpropionat als Futtermittelzusatzstoff für Schweine, Geflügel, Rinder, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Pferde sowie zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 159/2013 frá 21. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu af natríumbensóati, própíónsýru og natríumprópíónati sem fóðuraukefni fyrir svín, alifugla, nautgripi, sauðkindur, geitur, kanínur og hesta og um breytingu á reglugerðum (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 159/2013 av 21. februar 2013 om godkjenning av et preparat av natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, fjørfe, storfe, sauer, geiter, kaniner og hester og endring av forordning (EF)...
Commission Implementing Regulation (EU) No 160/2013 of 21 February 2013 amending Regulations (EC) No 162/2003, (EC) No 971/2008, (EU) No 1118/2010 and (EU) No 169/2011 and Implementing Regulation (EU) No 888/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of diclazuril in animal feed
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 160/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 162/2003, (EG) Nr. 971/2008, (EU) Nr. 1118/2010, (EU) Nr. 169/2011 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 888/2011 in Bezug auf den Namen des Inhabers der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 160/2013 frá 21. febrúar 2013 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 162/2003, (EB) nr. 971/2008, (ESB) nr. 1118/2010 og (ESB) nr. 169/2011 og á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 888/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 160/2013 av 21. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 162/2003, (EF) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010 og (EU) nr. 169/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen...
Commission Implementing Regulation (EU) No 161/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium hydroxide as a feed additive for cats, dogs and ornamental fish
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 161/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 über die Zulassung einer Zubereitung aus Natriumhydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen, Hunde und Zierfische
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 161/2013 frá 21. febrúar 2013 um leyfi fyrir natríumhýdroxíðblöndu sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda og skrautfiska
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 161/2013 av 21. februar 2013 om godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter, hunder og akvariefisk
Commission Regulation (EU) No 141/2003 of 19 February 2013 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS)
Verordnung (EU) Nr. 141/2013 der Kommission vom 19. Februar 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 141/2013 frá 19. febrúar 2013 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 um hagskýrslur Bandalagsins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað, að því er varðar hagskýrslur sem eru byggðar á evrópsku...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 141/2013 av 19. februar 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til statistikk basert på den europeiske...
Commission Regulation (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 1
Verordnung (EU) Nr. 183/2013 der Kommission vom 4. März 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission betreffend die Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 183/2013 frá 4. mars 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2013 av 4. mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell...
Commission Implementing Regulation (EU) No 175/2013 of 27 February 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the withdrawal of the approval of the active substance didecyldimethylammonium chloride
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 175/2013 der Kommission vom 27. Februar 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung für den Wirkstoff Didecyldimethylammoniumchlorid
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 175/2013 frá 27. febrúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar afturköllun á samþykki fyrir virka efninu dídekýldímetýl - ammóníumklóríði
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 175/2013 av 27. februar 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet didecyldimetylammoniumklorid
Commission Implementing Regulation (EU) No 187/2013 of 5 March 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance ethylene
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 187/2013 der Kommission vom 5. März 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Ethylen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 187/2013 frá 5. mars 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu etýleni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 187/2013 av 5. mars 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet eten
Commission Implementing Regulation (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 188/2013 der Kommission vom 5. März 2013 zur Genehmigung des Wirkstoffs Mandipropamid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 188/2013 frá 5. mars 2013 um samþykki fyrir virka efninu mandíprópamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 188/2013 av 5. mars 2013 om godkjenning av det aktive stoffet mandipropamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.