EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation 1999/721/EC on the results of the risk evaluation and on the risk reduction strategies for the substances: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 2(-2-methoxyethoxy)ethanol); Alkanes, C10-13, chloro; Benzene, c10-13-alkyl derivs.
Empfehlung der Kommission vom 12. Oktober 1999 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Alkane, C10-13-, Chlor- und Benzol, C10-13-Alkylderivate (1999/721/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 1999/721/EB frá 12. október 1999 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: 2-(2-bútoxýetoxý)etanól; 2-(2-metoxýetoxý)etanól; klóruð alkön (C10-13) og alkýlafleiður bensens (C10-13)
Commission Recommendation 2003/887/EC of 11 December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and structural construction products
Empfehlung der Kommission vom 11. Dezember 2003 zur Einführung und Anwendung von Eurocodes für Bauwerke und tragwerksrelevante Bauprodukte
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. desember 2003 um framkvæmd og notkun evrópskra þolhönnunarstaðla fyrir byggingarmannvirki og byggingarvörur í burðarvirki (2003/887/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 11. desember 2003 om gjennomføring og bruk av Eurokoder for byggverk og byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner (2003/887/EF)
Commission Recommendation of 7 April 2004 on the use of a common European format for licence documents issued in accordance with Council directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings
Empfehlung der Kommission vom 7. April 2004 über die Verwendung eines einheitlichen europäischen Formats für Genehmigungsdokumente gemäß der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. apríl 2004 um sameiginlegt, evrópskt eyðublað fyrir leyfisskjöl sem eru gefin út í samræmi við tilskipun ráðsins 95/18/EB um veitingu leyfa til járnbrautarfyrirtækja
Kommisjonsrekommandasjon av 7. april 2004 om bruk av et felles europeisk format for lisensdokumenter som utstedes i henhold til rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak
Commission Recommendation 2004/394/EC of 29 April 2004 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: Acetonitrile; Acrylamide; Acrylonitrile; Acrylic acid; Butadiene; Hydrogen fluoride; Hydrogen peroxide; Methacrylic acid; Methyl methacrylate; Toluene; Trichlorobenzene
Empfehlung der kommission vom 29. April 2004 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: Acetonitril; Acrylamid; Acrylnitril; Acrylsäure; Butadien; Fluorwasserstoff; Wasserstoffperoxid; Methacrylsäure; Methylmethacrylat;...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna asetónítríls, akrýlamíðs, akrýlnítríls, akrýlsýru, bútadíens, vetnisflúoríðs, vetnisperoxíðs, metakrýlsýru, metýlmetakrýlats, tólúens og...
Kommisjonsrekommandasjon av 29. april 2004 om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoksid, metakrylsyre, metylmetakrylat, toluen og triklorbenzen
Commission Recommendation 2004/383/EC of 27 April 2004 on the use of financial derivative instruments for undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)
Empfehlung der Kommission vom 27. April 2004 zum Einsatz derivativer Finanzinstrumente bei Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)(Text von (2004/383/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 2004 um notkun afleiddra fjármálagerninga hjá verðbréfasjóðum (UCITS)
Kommisjonsrekommandasjon av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-fond)
Commission Recommendation 2004/384/EC of 27 April 2004 on some contents of the simplified prospectus as provided for in Schedule C of Annex I to Council Directive 85/611/EEC (UCITS)
Empfehlung der Kommission vom 27. April 2004 zu bestimmten Angaben, die nach Anhang I Schema C der Richtlinie 85/611/EWG im vereinfachten Prospekt enthalten sein müssen (2004/384/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 2004 um hluta af efni einfaldaðrar útboðslýsingar eins og kveðið er á um í fylgiskjali C í I. viðauka við tilskipun ráðsins 85/611/EBE
Kommisjonsrekommandasjon av 27. april 2004 om visse deler av innholdet i det forenklede prospektet omhandlet i oversikt C i vedlegg I til rådsdirektiv 85/611/EØF
Commission Recommendation 2004/913/EC of 14 December 2004 fostering an appropriate regime for the remuneration of directors of listed companies
Empfehlung der Kommission vom 14. Dezember 2004 zur Einführung einer angemessenen Regelung für die Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften (2004/913/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 14. desember 2004 um að stuðla að viðeigandi fyrirkomulagi að því er varðar starfskjör stjórnenda skráðra félaga (2004/913/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper (2004/913/EF)
Commission Recommendation 2005/108/EC of 4 February 2005 on the further investigation into the levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in certain foods
EG: Empfehlung der Kommission vom 4. Februar 2005 über die genauere Ermittlung der Mengen von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in bestimmten Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2005 um frekari rannsókn á magni fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í tilteknum matvælum (2005/108/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 4. februar 2005 om ytterligere undersøkelser av innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler (2005/108/EF)
Commission Recommendation of 12 January 2005 on what, for the purposes of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council concerning petrol and diesel fuels, constitutes availability of unleaded petrol and diesel fuel with a maximum sulphur content on an appropriately balanced geographical basis
Empfehlung der Kommission vom 12. Januar 2005 zu der Frage, was Verfügbarkeit von unverbleitem Otto- und Dieselkraftstoff mit einem Schwefelhöchstgehalt auf einer angemessen ausgewogenen geografischen Grundlage im Sinne der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 12. janúar 2005 um hvað teljist, að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis, hæfilega jafnt aðgengi, í landfræðilegu tilliti, að blýlausu bensíni og dísilolíu með brennisteinsinnihald að...
Kommisjonsrekommandasjon av 12. januar 2005 om det, som i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje, skal utgjøre et tilstrekkelig geografisk balansert grunnlag for tilgjengelighet til blyfri bensin og dieselolje med høyeste tillatte...
Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board
EG: Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern/börsennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 15. febrúar 2005 um hlutverk stjórnarmanna, sem eru ekki framkvæmdastjórar, eða eftirlitsstjórnarmanna markaðsskráðra félaga svo og um stjórnarnefndir (eftirlitsstjórnarnefndir) (2005/162/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 15. februar 2005 om rollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganet i børsnoterte selskaper og om styrets eller tilsynsorganets komiteer (2005/162/EF)
Commission Recommendation 2005/698/EC of 19 September 2005 on accounting separation and cost accounting systems under the regulatory framework for electronic communications
Empfehlung der Kommission vom 19. September 2005 über die getrennte Buchführung und Kostenrechnungssysteme entsprechend dem Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 19. september 2005 um aðgreint bókhald og rekstrarbókhaldskerfi innan reglurammans um rafræn fjarskipti (2005/698/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 19. september 2005 om atskilte regnskaper og systemer for føring av kostnadsregnskap i henhold til rammereglene for elektronisk kommunikasjon (2005/698/EF)
Commission Recommendation of 11 April 2006 on risk reduction measures for the substances: Dibutylphthalate; 3,4-Dichloroaniline; Di-isodecyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich; Di-isononyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich; Ethylenediaminetetraacetate; Methyl acetate; Monochloroacetic acid; n-Pentane; Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate.
Empfehlung der Kommission vom 11. April 2006 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe: Dibutylphthalat; 3,4-Dichloranilin; Diisodecylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 9-11 -verzweigte Alkylester, C 10 -reich; Diisononylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 8-10 -...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2006 um ráðstafanir til að draga úr áhættu vegna eftirfarandi efna: díbútýlþalats, 3,4­díklóranilíns, dí-ísódekýlþalats, 1,2- bensendíkarboxýlsýru, C10-auðugra dí-C9-11-greinóttra alkýlestera, dí-ísónónýlþalats, 1,...
Kommisjonsrekommandasjon av 11. april 2006 om risikoreduserande tiltak for stoffa dibutylftalat; 3,4-dikloranilin; di-«isodecyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C9-11-forgreina alkylesterar, C10-rike; di-«isononyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C8-10-forgreina...
Commission Recommendation of 8 May 2006 on the promotion of shore-side electricity for use by ships at berth in Community ports. (2006/339/EC)
Empfehlung der Kommission vom 8. Mai 2006 über die Förderung der Landstromversorgung von Schiffen an Liegeplätzen in den Häfen der Gemeinschaft
Kommisjonsrekommandasjon av 8. mai 2006 om fremming av bruk av landstrøm for skip som ligger ved kai i havner i Fellesskapet(2006/339/EF)
Commission Recommendation of 7 June 2006 Establishing guidelines on the use of claims referring to the absence of tests on animals pursuant to Council Directive 76/768/EEC.
Empfehlung der Kommission vom 7. Juni 2006 zur Festlegung von Leitlinien für die Verwendung von Angaben, denen zufolge keine Tierversuche gemäß der Richtlinie 76/768/EWG des Rates durchgeführt wurden
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júní 2006 um setningu viðmiðunarreglna er varða notkun yfirlýsinga samkvæmt tilskipun ráðsins 76/768/EBE um að engar prófanir á dýrum hafi farið fram (2006/406/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 7. juni 2006 om fastsettelse av retningslinjer for bruk av angivelser om at ingen dyreforsøk er utført, i henhold til rådsdirektiv 76/768/EØF (2006/406/EF)
Commission Recommendation 2006/647/EC of 22 September 2006 on the efficacy of sunscreen products and the claims made relating thereto.
Empfehlung der Kommission vom 22. September 2006 über die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und diesbezügliche Herstellerangaben
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 22. september 2006 um verkun sólvarnarvara og fullyrðingar þar að lútandi (2006/647/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 22. september 2006 om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette (2006/647/EF)
Commission Recommendation 2006/583/EC of 17 August 2006 on the prevention and reduction of Fusarium toxins in cereals and cereal products
Empfehlung der Kommission vom 17. August 2006 zur Prävention und Reduzierung von Fusarientoxinen in Getreide und Getreideprodukten
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 17. ágúst 2006 um að stemma stigu við og draga úr eiturefnum sveppa af ættkvíslinni Fusarium í korni og kornafurðum (2006/583/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 17. august 2006 om forebygging og reduksjon av fusariumtoksiner i korn og kornprodukter (2006/583/EF)
Recommendation 2006/961/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European Quality Charter for Mobility
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur transnationalen Mobilität innerhalb der Gemeinschaft zu Zwecken der allgemeinen und beruflichen Bildung: Europäische Qualitätscharta für Mobilität
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. desember 2006 om tverrnasjonal mobilitet innenfor Fellesskapet for utdannings- og opplæringsformål: Den europeiske kvalitetserklæring for mobilitet (2006/961/EF)
Commission Recommendation 2007/196/EC of 28 March 2007 on the monitoring of the presence of furan in foodstuffs
Empfehlung der Kommission vom 28. März 2007 über ein Monitoring zum Vorkommen von Furan in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 28. mars 2007 um vöktun á innihaldi fúrana í matvælum (2007/196/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 28. mars 2007 om overvåking av forekomsten av furan i næringsmidler (2007/196/EF)
Commission Recommendation 2007/225/EC of 3 April 2007 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2007 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2008
Empfehlung der Kommission vom 3. April 2007 betreffend ein koordiniertes gemeinschaftliches Überwachungsprogramm für 2007, mit dem die Einhaltung der Höchstgehalte an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen...
Kommisjonsrekommandasjon av 3. april 2007 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale overvåkingsprogrammer...
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen
Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins frá 18. desember 2006 um grundvallarfærni sem tengist símenntun (2006/962/EB)
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. desember 2006 om nøkkelkompetanseområde innanfor livslang læring (2006/962/EF)
Commission Recommendation 2007/331/EC of 3 May 2007 on the monitoring of acrylamide levels in food
Empfehlung der Kommission vom 3. Mai 2007 zur Überwachung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2007 um vöktun á innihaldi akrýlamíðs í matvælum (2007/331/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 3. mai 2007 om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler (2007/331/EF)
Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation
Empfehlung der Kommission vom 24. August 2006 zur Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung
Kommisjonsrekommandasjon av 24. august 2006 om digitalisering av og direktekoplet tilgang til kulturelt materiale samt digital bevaring (2006/585/EF)
COM(2004) 171
Recommendation 2005/865/CE of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on Film Heritage and the Competitiveness of related industrial activities
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2005 zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen Industriezweige
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 16. november 2005 om filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet (2005/865/EF)
Commission Recommendation 2007/657/EC of 11 October 2007 on the electronic network of officially appointed mechanisms for the central storage of regulated information referred to in Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2007) 4607)
Empfehlung der Kommission vom 11. Oktober 2007 zum elektronischen Netz amtlicher bestellter Systeme für die zentrale Speicherung vorgeschriebener Informationen gemäß der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. október 2007 um rafrænt net opinberra kerfa til miðlægrar geymslu upplýsinga sem reglur kveða á um og um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EBE (tilkynnt með númer C(2007) 4607) (2007/657/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 11. oktober 2007 om det elektroniske nettet av offisielt utpekte ordninger for sentral lagring av de obligatoriske opplysningene omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF (2007/657/EF)
Commission Recommendation 2008/103/EC of 4 February 2008 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2008 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2009
Empfehlung der Kommission vom 4. Februar 2008 betreffend ein koordiniertes Überwachungsprogramm der Gemeinschaft für 2008 über die Einhaltung der Höchstgehalte von Pestizidrückständen in oder auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs sowie die...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2008 um samræmda vöktunaráætlun Bandalagsins fyrir árið 2008 í því skyni að tryggja að virt séu ákvæði um hámarksgildi varnarefnaleifa í og á kornvörum og tilteknum öðrum vörum úr jurtaríkinu og um landsbundnar vöktunaráætlanir...
Kommisjonsrekommandasjon av 4. februar 2008 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2008 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.