EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Decision No H7 of 25 June 2015 on the revision of the Decision No H3 concerning the date to be taken into consideration for determining the rates of conversion referred to in Article 90 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council
Beschluss Nr. H7 vom 25. Juni 2015 zur Änderung des Beschlusses Nr. H3 über den Bezugszeitpunkt für die Festlegung der Umrechnungskurse gemäß Artikel 90 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
Ákvörðun nr. H7 frá 25. júní 2015 um endurskoðun ákvörðunar nr. H3 varðandi dagsetningu sem taka þarf tillit til við ákvörðun á umreikningsgengi sem um getur í 90. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009
Administrative Commission Decision No 192 of 29 October 2003 concerning the conditions for implementing Article 50(1)(b) of Council Regulation (EEC) No 574/72
Beschluss Nr. 192 vom 29. Oktober 2003 über die Durchführung des Artikels 50 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates (2004/324/EG)
Ákvörðun nr. 192 frá 29. október 2003 um skilyrði fyrir framkvæmd b-liðar 1. mgr. 50. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (2004/324/EB)
Beslutning nr. 192 av 29. oktober 2003 om vilkårene for anvendelse av artikkel 50 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (2004/324/EF)
Administrative Commission Decision No 193 of 29 October 2003 on the processing of pension claims.
Beschluss Nr. 193 vom 29. Oktober 2003 über die Bearbeitung von Rentenanträgen (2004/325/EG)
Ákvörðun nr. 193 frá 29. október 2003 um meðferð lífeyriskrafna (2004/325/EB)
Beslutning nr. 193 av 29. oktober 2003 om behandling av pensjonskrav (2004/325/EF)
Administrative Commission Decision No 194 of 17 December 2003 concerning the uniform application of Article 22(1)(a)(i) of Regulation (EEC) No 1408/71 in the Member State of stay.
Beschluss Nr. 194 vom 17. Dezember 2003 zur einheitlichen Anwendung von Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 im Aufenthaltsmitgliedstaat (2004/327/EG)
Ákvörðun nr. 194 frá 17. desember 2003 um samræmda beitingu i-liðar a-liðar 1. mgr. 22. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 í dvalarríkinu (2004/327/EB)
Beslutning nr. 194 av 17. desember 2003 om ensartet anvendelse av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) punkt i) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 i oppholdsstaten (2004/327/EF)
Administrative Commission Decision No 195 of 23 March 2004 on the uniform application of Article 22(1)(a)(i) of Regulation (EEC) No 1408/71 as regards healthcare in conjunction with pregnancy and childbirth
Beschluss Nr. 195 , vom 23. März 2004, über die einheitliche Anwendung von Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) der Verordnung (EWG) Nr. 1408/72 im Zusammenhang mit Sachleistungen bei Schwangerschaft und Entbindung (2004/481/EG)
Ákvörðun nr. 195 frá 23. mars 2004 um samræmda beitingu i-liðar a-liðar 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 að því er varðar heilsugæslu í tengslum við meðgöngu og barnsburð (2004/481/EB)
Avgjerd nr. 195 av 23. mars 2004 om ein heilskapleg bruk av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 med omsyn til helsetenester under svangerskap og fødsel (2004/481/EF)
Administrative Commission Decision No 196 of 23 March 2004 on the interpretation of Article 22 (1a) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 for persons undergoing dialysis and persons undergoing oxygen therapy
Beschluss Nr. 196, vom 23. März 2004, in Anwendung von Artikel 22a (2004/482/EG)
Ákvörðun nr. 196 frá 23. mars 2004 samkvæmt a-lið 1. mgr. 22. gr. (2004/482/EB)
Avgjerd nr. 196 av 23. mars 2004 om tolking av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 for personar som får dialyse- eller oksygenbehandling (2004/482/EF)
Administrative Commission Decision No 197 of 23 March 2004 on the transitional periods for the introduction of the European Health Insurance Card in accordance with Article 5 of Decision No 191
Beschluss Nr. 197 vom 23. März 2004 zu den Übergangszeiten für die Einführung der Europäischen Krankenversicherungskarte gemäß Artikel 5 des Beschlusses Nr. 191 (2004/777/EG)
Ákvörðun nr. 197 frá 23. mars 2004 um aðlögunartímabil við innleiðingu evrópska sjúkratryggingakortsins í samræmi við 5. gr. ákvörðunar nr. 191
Avgjerd nr. 197 av 23. mars 2004 om overgangsperiodar for innføring av det europeiske helsetrygdkortet i samsvar med artikkel 5 i avgjerd nr. 191
Administrative Commission Decision No 198 of 23 March 2004 concerning the replacement and discontinuance of the model forms necessary for the application of Regulations (EEC) No 1408/71 and 574/72 of the Council (E 110, E111, E 111B, E 113, E 114, E 119, E 128 and E 128B)
Beschluss Nr. 198 vom 23. März 2004 über den Ersatz und die Aufhebung der Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 und E 128 B) (2004/562/EG)
Ákvörðun nr. 198 frá 23. mars 2004 um að skipta út og hætta notkun fyrirmynda að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 og E 128 B)
Beslutning nr. 198 av 23. mars 2004 om utskifting og oppheving av de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 og E 128 B)
Administrative Commission Decision No 177 of 5 October 1999 on the forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 128 and E 128B)
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 177 vom 5. Oktober 1999 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 128...
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 177 frá 5. október 1999 um eyðublöð sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 128 og E 128 B)
Beslutning nr. 177 av 5. oktober 1999 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 128 og E 128B)
Administrative Commission Decision No 199 of 13 October 2004 on model forms necessary for the application of Council Regulations No 1408/71 and No 574/72 (E 300series).
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - 2005/204/EG
2008/EES/35/17Ákvörðun nr. 199 frá 13. október 2004 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 300-röðin) (Texti sem varðar EES og samning ESB og Sviss) (2005/204/EB)
Beslutning nr. 199 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 300-serien) (2005/204/EF)
Administrative Commission Decision No 200 of 15 December 2004 concerning the methods of operation and the composition of the Technical Commission on Data Processing of the Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers.
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 200 vom 15. Dezember 2004 über die Arbeitsweise und Zusammensetzung des Fachausschusses für Datenverarbeitung der Verwaltungskommission für die soziale...
2008/EES/35/18Ákvörðun nr. 200 frá 15. desember 2004 um starfsemi og skipan tækninefndar um gagnavinnslu er heyrir undir framkvæmdaráð um félagslegt öryggi farandlaunþega (Texti sem varðar EES) (2005/324/EB)
Beslutning nr. 200 av 15. desember 2004 om forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske komité for databehandling under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere (2005/324/EF)
Administrative Commission Decision No 201 of 15 December 2004 on model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 400 series)
Beschluss Nr. 201 vom 15. Dezember 2004 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (Reihe E 400) (2005/376/EG)
2008/EES/35/19Ákvörðun nr. 201 frá 15. desember 2004 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 400-röðin) (Texti sem varðar EES og samning ESB og Sviss) (2005/376/EB)
Beslutning nr. 201 av 15. desember 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 400-serien) (2005/376/EF)
Decision Nr 203 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 26 May 2005 amending Decision Nr 170 of 11 June 1998 concerning the compilation of the lists provided for in Articles 94(4) and 95(4) of Council Regulation (EEC) No 574/72
Beschluss Nr. 203 vom 26. Mai 2005 zur Änderung des Beschlusses Nr. 170 vom 11. Juni 1998 über die Aufstellung der in Artikel 94 Absatz 4 und Artikel 95 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vorgesehenen Verzeichnisse (2005/965/EG)
Ákvörðun nr. 203 frá 26. maí 2005 um breytingu á ákvörðun nr. 170 frá 11. júní 1998 um samantekt skránna sem kveðið er á um í 4. mgr. 94. gr. og 4. mgr. 95. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (2005/965/EB)
Beslutning nr. 203 av 26. mai 2005 om endring av beslutning nr. 170 av 11. juni 1998 om utarbeiding av oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og artikkel 95 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (2005/965/EF)
Decision No 202 of 17 March 2005 on model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 100, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 and E 127)
Beschluss Nr. 202 vom 17. März 2005 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E...
Framkvæmdaráð Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega ákvörðun nr. 202 frá 17. mars 2005 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E...
Beslutning nr. 202 av 17. mars 2005 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E ...
Decision No 205 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 17 October 2005 on the scope of the notion of ‘partial unemployment’ with regard to frontier workers
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 205 vom 17. Oktober 2005 zur Bedeutung des Begriffs Kurzarbeit im Hinblick auf Grenzgänger (2006/351/EG)
Avgjerd nr. 205 av 17. oktober 2005 om verkeområdet for omgrepet «delvis arbeidsløyse» med omsyn til grensearbeidarar (2006/351/EF)
Decision No 206 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 15 December 2005 concerning the methods of operation and the composition of the Audit Board of the Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 206 vom 15. Dezember 2005 über die Arbeitsweise und die Zusammensetzung des Rechnungsausschusses bei der Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der...
Beslutning nr. 206 av 15. desember 2005 om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere (2006/352/EF)
Decision No 207 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 7 April 2006 concerning the interpretation of Article 76 and Article 79(3) of Regulation (EEC) No 1408/71 and of Article 10(1) of Regulation (EEC) No 574/72 relating to the overlapping of family benefits and allowances
Beschluss Nr. 207 vom 7. April 2006 zur Auslegung des Artikels 76 und des Artikels 79 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 sowie des Artikels 10 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 bezüglich des Zusammentreffens von Familienleistungen oder -beihilfen (2006/442/EG)
Beslutning nr. 207 av 7. april 2006 om fortolkning av artikkel 76 og 79 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikkel 10 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 når det gjelder sammenfall av rett til familieytelser eller barnetrygd (2006/442/EF)
Decision No 204 of 6 October 2005 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers on model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 200 series).
Beslutning nr. 204 av 6. oktober 2005 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 200-serien) (2006/613/EF)
Decision No 208 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 11 March 2008 concerning the establishment of a common framework for the collection of data on the settlement of pension claims
Beschluss Nr. 208 vom 11. März 2008 über die Festlegung eines gemeinsamen Rahmens für die Erfassung von Daten über die Bearbeitung von Rentenanträgen (2008/683/EG)
Avgjerd nr. 208 av 11. mars 2008 om fastsetjing av ei felles ramme for innhenting av opplysningar om avgjer sle av pensjonskrav (2008/683/EF)
Decision No 148 of 25 June 1992 concerning the use of the certificate concerning the applicable legislation (Form E 101) where the period of posting does not exceed three months
Beschluß Nr. 148 vom 25. Juni 1992 über die Verwendung der Bescheinigung über die geltenden Rechtsvorschriften (E 101) bei Entsendung bis zu drei Monaten (93/68/EWG)
Decision No 153 of 7 October 1993 on the model forms necessary for the application of Council Regulation No (EEC) 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 001, E 103 to E 127)
Beschluß Nr. 153 vom 7. Oktober 1993 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 001, E 103 bis E 127) (94/604/EG)
Ákvörðun nr. 153 frá 7. október 1993 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (94/604/EB)
Decision No 154 of 8 February 1994 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 301, E 302, E 303)
Beschluss Nr. 154 vom 8. Februar 1994 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 301, E 302 und E 303) (94/605/EG)
Ákvörðun nr. 154 frá 8. febrúar 1994 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (94/605/EB)
Decision No 151 of 22 April 1993 concerning the application of Article 10a of Regulation (EEC) No 1408/71 and of Article 2 of Regulation (EEC) No 1247/92
Beschluß Nr. 151 vom 22. April 1993 zur Anwendung des Artikels 10a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und des Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1247/92 (94/602/EG)
Decision No 156 of 7 April 1995 concerning the rules of priority with regard to sickness and maternity insurance adopted by the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers
Beschluß Nr. 156 vom 7. April 1995 über die Prioritätsregeln im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Kranken- und Mutterschaftsversicherung (95/419/EG)
Ákvörðun nr. 156 frá 7. apríl 1995 um forgangsreglur í tengslum við bótarétt vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar sem samþykktar voru af framkvæmdaráði Evrópubandalagsins um almannatryggingar farandlaunþega
Beslutning nr. 156 av 7. april 1995 om prioriteringsregler for trygd i forbindelse med sykdom og svangerskap eller fødsel
Decision No 155 of 6 July 1994 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 401 to 411)
Beschluß Nr. 155 vom 6. Juli 1994 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 401 bis E 411) (95/353/EG)
Ákvörðun nr. 155 frá 6. júlí 1994 um sýnishorn af eyðublöðum sem eru nauðsynleg til framkvæmdar reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 401-411) sem samþykkt var af framkvæmdaráði Evrópubandalagsins um félagslegt öryggi farandlaunþega
Beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 401 - 411), vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.