EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2000) 582
Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá 16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnisreglna sem mælt er fyrir um í 81. og 82. gr. sáttmálans
Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82
Commission Regulation (EC) No 6/2003 of 30 December 2002 concerning the dissemination of statistics on the carriage of goods by road
Verordnung (EG) Nr. 6/2003 der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Verbreitung der Statistik des Güterkraftverkehrs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 6/2003 frá 30. desember 2002 um miðlun hagskýrslna um vöruflutninga á vegum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 6/2003 av 30. desember 2002 om spredning av statistikk over godstransport på vei
Decision No 1376/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 amending Decision No 1336/97/EC on a series of guidelines for trans-European telecommunications networks
Entscheidung Nr. 1376/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1336/97/EG über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1376/2002/EB frá 12. júlí 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1336/97/EB um viðmiðunarreglur fyrir samevrópsk fjarskiptanet
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1376/2002/EF av 12. juli 2002 om endring av vedtak nr. 1336/97/EF om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett
Commission Decision 2002/990/EC of 17 December 2002 further clarifying Annex A to Council Regulation (EC) No 2223/96 as concerns the principles for measuring prices and volumes in national accounts.
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 2002 zur weiteren Klarstellung von Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates im Hinblick auf die Grundsätze zur Preis- und Volumenmessung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (2002/990/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/990/EB frá 17. desember 2002 til frekari skýringar á viðauka A við reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 að því er varðar meginreglur um mælingar á verði og magni í þjóðhagsreikningum (tilkynnt með númeri C(2002) 5054)
Kommisjonsvedtak 2002/990/EF av 17. desember 2002 om ytterligere avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til prinsippene for måling av priser og volumer [meddelt under nummer K(2002) 5054]
List of appropriate certificates recognised under the procedure laid down in Article 18, paragraph 3 of Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum level of training of seafarers (Situation on 22 May 2002) (2002/C 155/03)
Liste over naudsynte sertifikat som er godkjende etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 18 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF av 4. april 2000 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (Ajourført 22. mai 2002) (2002/C 155/03)
Commission Decision 2002/670/EC of 20 August 2002 amending Council Decision 98/256/EC concerning emergency measures to protect against bovine spongiform encephalopathy.
Verordnung (EG) Nr. 1494/2002 der Kommission vom 21. August 2002 zur Änderung der Anhänge III, VII und XI der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Überwachung der bovinen spongiformen Enzephalopathie, der Tilgung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1494/2002 frá 21. ágúst 2002 um breytingu á III. VII. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar eftirlit með heilahrörnun í nautgripum, útrýmingu smitandi heilahrörnunar, fjarlægingu...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2002 av 21. august 2002 om endring av vedlegg III, VII og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av bovin spongiform encefalopati, utryddelse av overførbar spongiform encefalopati, tilbaketrekking...
Commission Regulation (EC) No 1530/2002 of 27 August 2002 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1530/2002 der Kommission vom 27. August 2002 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1530/2002 frá 27. ágúst 2002 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1530/2002 av 27. august 2002 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
COM(2000) 595
Regulation 1592/2002 of the EP and the Council on establishing common rules in the field of civil aviation and creating a European Aviation Safety Authority
Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit
COM(2001) 080
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
COM(1999) 620
Commission Regulation (EC) No 1687/2002 of 25 September 2002 on an additional period for notification of certain active substances already on the market for biocidal use as established in Article 4(1) of Regulation (EC) No 1896/2000
Verordnung (EG) Nr. 1687/2002 der Kommission vom 25. September 2002 über eine zusätzliche Frist für die Notifizierung bestimmter Wirkstoffe, die zur Verwendung in Biozid-Produkten bereits in Verkehr waren, gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1896/2000
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1687/2002 frá 25. september 2002 um viðbótarfrest til að tilkynna tiltekin, virk efni sem eru þegar á markaði til notkunar sem sæfiefni eins og fastsett er í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1896/2000
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1687/2002 av 25. september 2002 om en ytterligere frist for melding av visse aktive stoffer som allerede finnes på markedet for bruk i biocidprodukter, som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000
COM(2002) 367
Commission Regulation (EC) No 1752/2002 of 1 October 2002 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (1)
Verordnung (EG) Nr. 1752/2002 der Kommission vom 1. Oktober 2002 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1752/2002 frá 1. október 2002 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1752/2002 av 1. oktober 2002 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Council Regulation (EC) No 1756/2002 of 23 September 2002 amending Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of an additive and amending Commission Regulation (EC) No 2430/1999 (1)
Verordnung (EG) Nr. 1756/2002 des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung eines Zusatzstoffes sowie der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999 der Kommission
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1756/2002 frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri að því er varðar afturköllun á leyfi fyrir aukefni og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2430/1999
Rådsforordning (EF) nr. 1756/2002 av 23. september 2002 om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av eit tilsetjingsstoff, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EC) No 1779/2002 of 4 October 2002 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States.
Verordnung (EG) Nr. 1779/2002 der Kommission vom 4. Oktober 2002 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1779/2002 frá 4. október 2002 um landa- og svæðaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1779/2002 av 4. oktober 2002 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Commission Regulation (EC) No 1802/2002 of 10 October 2002 correcting Regulation (EC) No 1282/2002 amending Annexes to Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(1) to Directive 90/425/EEC (1)
Verordnung (EG) Nr. 1802/2002 der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1282/2002 zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 92/65/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1802/2002 av 10. oktober 2002 om rettelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke...
Commission Regulation (EC) No 1876/2002 of 21 October 2002 concerning the provisional authorisation of a new use of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1876/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2002 zur vorläufigen Zulassung einer neuen Verwendung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1876/2002 frá 21. október 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1876/2002 av 21. oktober 2002 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1889/2002 of the 23 October 2002 on the implementation of Council Regulation (EC) No 448/98 completing and amending Regulation (EC) No 2223/96 with respect to the allocation of financial intermediation services indirectly measured (FISIM) within the European System of national and regional Accounts (ESA)
Verordnung (EG) Nr. 1889/2002 der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 448/98 des Rates zur Ergänzung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 hinsichtlich der Aufgliederung der unterstellten Bankgebühr (FISIM) im Rahmen des Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1889/2002 frá 23. október 2002 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 448/98 um viðbætur og breytingar á reglugerð (EB) nr. 2223/96 að því er varðar skiptingu óbeint mældrar fjármálaþjónustu (FISIM) innan evrópska þjóðhags- og...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1889/2002 av 23. oktober 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 448/98 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske...
Commission Regulation (EC) No 1937/2002 of 30 October 2002 amending Annexes II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1937/2002 der Kommission vom 30. Oktober 2002 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1937/2002 frá 30. október 2002 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1937/2002 av 30. oktober 2002 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 1991/2002 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2002 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community.
Verordnung (EG) Nr. 1991/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Oktober 2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1991/2002 frá 8. október 2002 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í bandalaginu
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1991/2002 av 8. oktober 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 2091/2002 of 26 November 2002 amending Regulation (EC) No 2870/2000 laying down Community reference methods for the analysis of spirits drinks
Verordnung (EG) Nr. 2091/2002 der Kommission vom 26. November 2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2870/2000 mit gemeinschaftlichen Referenzanalysemethoden für Spirituosen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2091/2002 frá 26. nóvember 2002 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2870/2000 um tilvísunaraðferðir Bandalagsins fyrir greiningu brenndra drykkja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2091/2002 av 26. november 2002 om endring av forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker
COM(2000) 489
Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Änderung der Verordnungen über die Sicherheit...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og um breytingu á reglugerðum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring av forordningene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
Regulation (EC) No 2104/2002 of the 28 November 2002 adapting Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community and Commission Regulation (EC) No 1575/2000 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 as far as the list of education and training variables and their codification to be used for data transmission from 2003 onwards are concerned.
Verordnung (EG) Nr. 2104/2002 der Kommission vom 28. November 2002 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft und der Verordnung (EG) Nr. 1575/2000 der Kommission zur Durchführung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2104/2002 frá 28. nóvember 2002 um aðlögun reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í bandalaginu og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1575/2000 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 að...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2104/2002 av 28. november 2002 om tilpasning av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet og kommisjonsforordning (EF) nr. 1575/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98, med hensyn...
Regulation (EC) No 2150/2002 of the 28 November 2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2002 zur Abfallstatistik
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 um hagskýrslur um úrgang
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk
Commission Regulation (EC) No 2188/2002 of 9 December 2002 concerning the provisional authorisation of new uses of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2188/2002 der Kommission vom 9. Dezember 2002 zur vorläufigen Zulassung neuer Verwendungszwecke von Zusatzstoffen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2188/2002 frá 9. desember 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefna í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2188/2002 av 9. desember 2002 om midlertidig godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
COM(2001) 449
Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary (CPV)
Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2195/2002 frá 5. nóvember 2002 um sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV)
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 av 5. november 2002 om en felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
COM(2001) 575
Regulation (EC) No 2320/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 establishing common rules in the field of civil aviation security
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt - Interinstitutionelle Erklärung
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsinS (EB) nr. 2320/2002 frá 16. desember 2002 um sameiginlegar reglur um flugvernd í almenningsflugi
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.